Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформаціїСторінка1/15
Дата конвертації02.09.2018
Розмір1.27 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентамицінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обов'язки голови Правлiння

 

 

 

Гавриш Антон Сергiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАКТIС"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00445104

4. Місцезнаходження емітента

85600 Донецька область Мар'їнський Мар'їнка Щорса 16

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

062 266-61-84 062 385-14-75

6. Електронна поштова адреса емітента

laktis.mar@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

№ 79 (2584 ) ВIДОМОСТI НКЦПФР

 

26.04.2017


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.laktis.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів10. Інформація про дивіденди11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - в 2016 роцi рiчних зборiв акцiонерiв не проводилося через форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили), зокрема: акти тероризму на терiторiї Донецької областi. Даний факт засвiчений сертифiкатом ТПП України № 4009.

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний та попереднiй перiоди дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - випускiв не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

" Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - за звiтний перiод емiтент не здiйснював виробничу дiяльнiсть.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення щодо попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод таких вiдомостей в емiтента не виникало.

"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв i облiгацiй, та сертифiкатiв ФОН.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛАКТІС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

Серiя А01 №036201

3. Дата проведення державної реєстрації

10.03.1994

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

7549410.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.51

ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ

47.11

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ В НЕСПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

68.20

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10. Органи управління підприємства

акцiонернi товариства не заповнюють

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Сбербанк"

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

26005013034724

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Дельта Банк"

5) МФО банку

380236

6) Поточний рахунок

26002002019031
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальне водокористування

Укр-Дон-5801

31.03.2014

Державне управлiння охорони навколишнього природного серидовища в Донецькiй областi

01.03.2017

Опис

Був подовжений термiн дiї дозволу на спецiальне водокористування № Укр-Дон-3546 вiд 05.02.2008., виданого ВАТ "Лактiс" до 31.03.2014р., з 31.03.2014 виданий новий дозвіл.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII, ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

Серiя АВ №614531

02.04.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

22.03.2017

Опис

Лiцензiя АВ №614531 видана Державною службою України з контролю за наркотиками дiє до 22.03.2017р.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII, ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Каталог: 2017
2017 -> Затверджую ректор нмау ім. П.І. Чайковського Рожок В.І. 2016 р. Положення
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «о снови професійної безпеки та здоров’я людини»
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Методичні рекомендації м. Вільнянськ 2017
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка