Понятійний апарат з історії держави І права зарубіжних країн (термінологічний словник-довідник) київ – 2014 рікСторінка22/26
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.54 Mb.
#13035
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

С


Сабініанці (кассіанці) - одна з двох основних юридичних шкіл в Римській імперії, що отримала свою назву від імен її засновників Гая Кассія і Массурія Сабіна (I ст. н.е.).

Сабіни або південні піцени — народ італьської групи (італіки), мова яких була найближче споріднена з оскською та умбрійскою мовами, і віддаленіше — з латиною. Жили в античній Італії до заснування Риму, на території сучасних адміністративних районів Лаціо, Умбрія й Абруццо в передгір'ї Апенін на північний схід від Риму, цей регіон також названо Сабіна. Частина сабінів, що мешкали на пагорбах Рима, відіграли велику роль в утворенні римської народності й формуванні їхньої релігії. Згідно з легендою, римляни викрали під час одного зі святкувань сабінянок, щоб узяти їх собі за дружин. Приблизно за рік потому армія сабінів підійшла до Риму, щоб визволити полонянок, але ті вийшли на поле бою з немовлятами від нових чоловіків на руках і домоглися примирення сторін.
У 290 до н. е. плем'я остаточно покорили римляни, а в 268 році до н. е. Сабіни отримали римське громадянство. Згодом Сабіни швидко втратили свою мову й латинізувались.

«Саксонське зерцало» (нім. Sachsen-spiegel) - збірник феодального німецького права, складений Ангальтського лицарем і суддею Ейке фон Репгоф близько 1230 р. У його основу лягло саксонське право з додаванням норм, що діяли в інших частинах Німеччини. Включає здебільшого норми місцевого звичаєвого права з додаванням елементів канонічного права. Імперські закони увійшли в С.З. лише в тій мірі, в якій вони прижилися в даній місцевості. Збірка складається з двох частин. Перша - земське право (Land-recht) - містить норми державного, цивільного, кримінального права і процесу; друга - ленне право (Lehnrecnt) - викладає положення, що визначають взаємозв'язку феодалів.

Салічна правда, Салічний закон (Lex Salica) - запис звичаєвого права салічних франків, одна з ранніх варварських правд. Записана (на вульгарної латині з вкрапленнями франкських слів і виразів) на початку VI ст. за розпорядженням короля Хлодвіга; за його наступників доповнювалася і перероблялася. Характеризується відсутністю загальних, абстрактних понять. Структурно ділиться на титули (глави). Основний зміст С.п. складають норми, присвячені судовому процесу і визначають штрафи за різні правопорушення. Норми цивільного права дають уявлення про розвиток права власності на землю. С.п. (Також в загальних рисах) описує шлюбно-сімейні відносини.

Самураї (від яп. Самурай - служити) - у феодальній Японії XIII-XIX вв. військово-феодальний стан дрібних дворян. У широкому сенсі під С. розумілися всі світські феодали.

Святот́атство — оскорбление, осквернение святыни. Также кощунство — язвительные насмешки, издевательство, неуважение к правилам жизни и/или обрядам. Термин «святотатство» связан с церковнославянским «татьба» — «воровство», и первоначально означал имущественное преступление, направленное на священную или освящённую собственность церкви.

Секуляриза́ція (фр. sécularisation, від лат. saecularis) — особливі взаємовідносини релігії з суспільством у напрямку звільнення від релігійного впливу. Зокрема: перетворення церковної і монастирської власності (головним чином земельної) на власність світську, державну; вилучення чого-небудь з церковного відання й передача у світське, цивільне; звільнення від впливу церкви, наприклад, шкільної освіти.

Сенат - в стародавньому Римі вищий дорадчий орган, що виник на основі ради старійшин патриціанських родів; в ряді західних держав Нового часу (США, Франція, Італія та ін) - верхня палата парламенту.

Сенатусконсульт - в Римській республіці та імперії постанова сенату; у Франції періоду Першої та Другої імперій - акт, що змінював або доповнював конституцію (органічний сенатус - консульт).

Сенешал, сенешаль (фр. senechal, від позднелат. Siniscalcus - старший слуга) - 1. у Франкської державі в V-VIII ст. головний керуючий королівським палацом, з VIII ст. виконував судові та військові функції; 2. на Півдні та Заході Франції з XIII в. - керівник округу (сенешальства) з військово-адміністративними функціями, вищий представник місцевої судової влади.

Сеньйор (від лат. Senior - старший) - в Західній Європі в середні століття: 1. феодал, землевласник (власник сеньйорії), в залежності у якого перебували селяни (а часто і городяни), 2. феодал, в особистій залежності від якого знаходилися більше дрібні феодали - васали (див. Васал).

Сеньйорат (від лат. Senior - старший) – сукупність прав феодального сеньйора, зокрема система спадкового права, що охороняє неділимість нерухомого майна; по С. спадок цілком переходить до старшого в роді (на відміну від майорату, за яким успадковує старший син в сім'ї).

Сеньйорія, сеньйор (фр. seigneurie) - термін, що вживається в історичній літературі для позначення комплексу феодальної земельної власності і пов'язаних з нею прав на феодально-залежних селян; в цьому широкому значенні-синонім вотчини. У більш вузькому - один з видів вотчини, що відрізняється невеликою роллю панського (доменіального) господарства або його повною відсутністю; майже вся (або вся) площа такої С. перебувала у володінні залежних селян-власників, які сплачували продуктові або грошові оброки.

Серваж - вид феодальної залежності в середньовічній Західній Європі, аналогічний кріпосному праву в Російській імперії; см. Серво.

Серви (від лат. Servus - раб) - в середньовічній Західній Європі категорія феодально-залежних селян, найбільш обмежених в правах: у переході з однієї сеньйорії до іншої, відчуження земель, спадкуванні майна, свободі шлюбу та ін (сплачували особливі побори). До XVI в. збереглися лише пережитки серважа.

Сервітут - (лат. servitus, servitutis — подчинённое положение) — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях (в дореволюционной русской правовой терминологии — право участия частного). Сервитуты традиционно делят на личные и предиальные. Личным является сервитут, установленный в пользу определенного лица, тогда как предиальным — установленный в пользу собственника (пользователя) чётко определенной недвижимости. Примером личного сервитута может быть право членов семьи нанимателя пользоваться жильем нанимателя. Если сервитут устанавливается в интересах неопределённого круга лиц, то он оформляется правовой нормой и называется публичным сервитутом. Наиболее распространенным видом предиального сервитута является право пользования чужим земельным участком — так называемый земельный сервитут. Это, например, право проложить водопроводные трубы через чужой земельный участок, прорыть канавы для спуска воды, проезжать и прогонять скот через него. Сервитуты могут быть срочными и бессрочными, платными и бесплатными. Исчерпывающего перечня сервитутов законодательство, как правило, не вмещает, позволяя устанавливать любые сервитуты, которые отвечают признакам сервитутного права и не противоречат нормам закона. Способами установления сервитута в законодательстве разных стран признается обычай, договор, решение суда, завещание и некоторые другие. Отличительной характеристикой сервитута как права на чужую вещь является невозможность или затрудненность осуществления прав без установления сервитута.

Сьогун - в Японії з 1192 р. представники військово-феодальної знаті з різних династій, які управляли Японією від імені іператора, позбавленого реальної влади. Останній С. був повалений в результаті пробуржуазной революції Мейдзі 1867-1868 рр..

Сьогунат - уряд сьогунів у феодальній Японії в 1192-1867 рр.. (Японський термін - бакуфу). При С. адміністративний апарат знаходився в руках військового стану (бусі), не існувало поділу між законодавчою і виконавчою владою, між адміністративними і військовими органами.

Сильні неджес - верхній шар неджес, особи володіли значним економічним ресурсом, царські чиновники, купці і заможні ремісники.

Синграф — в давньоримському суспільстві фіксований факт передачі кредитором певної суми грошей боржнику в письмовому документі. Синграф складався від імені третьої особи, підписувався боржником і свідками, присутніми при цьому.

Сімахія - в Стародавній Греції міждержавний військовий союз. Найбільш відомою сімахією був Делоський союз на чолі з Афінами, створений в 478 р. до н.е.

Сиситія — в Древней Греции, прежде всего среди дорийцев — совместные трапезы для граждан, более всего известны на Крите и в Спарте, также упоминаются в Мегарах и Коринфе. Совместные пиры героев упоминаются еще Гомером. У спартанцев эти трапезы также назывались фидитиями, а на Крите — андриями. Участие в таких трапезах было обязанностью любого гражданина, и за уклонение от неё даже на царя мог быть наложен штраф. Согласно Плутарху, «каждый сотрапезник приносил ежемесячно медимн ячменной муки, восемь хоев вина, пять мин сыра, две с половиной мины смокв и, наконец, совсем незначительную сумму денег для покупки мяса и рыбы». Самым знаменитым из кушаний была чёрная похлёбка. Еще Аристотель отмечал, что этот взнос ложился тяжелым бременем на бедных спартанцев, но для богатых был несуществен. На Крите средства для устройства трапез предоставляло государство. Многие античные авторы отмечают необычайную важность таких совместных пиров для воспитания юных спартанцев и приобщения их к ценностям полиса.

Синойкізм - об'єднання кількох родових общин в єдину політичну спільність, а також об'єднання декількох сільських поселень в єдине поселення міського типу.

Східна деспотія - термін, введений Геродотом для характеристики східної державності. Східна деспотія є держава з монархічною формою правління, в якій влада монарха є необмеженою спадковою, наділена сакральним значенням. Крім того, для східної деспотії характерна висока ступінь державної централізації, наявність розгалуженого бюрократичного апарату, який здійснював тотальний контроль за життям підданих, практично позбавлених будь-яких прав. Прикладами східної деспотії є Стародавній Єгипет, Стародавній Китай, Ассирія, Персія і деякі інші держави Стародавнього Сходу.

Сісахфія (букв. «струшування тягаря") - реформа Солона, яка скасувала боргове рабство і повернула свободу особам, проданим в рабство за борги.

«Система стримувань і противаг» - сукупність принципів, покладених в основу Конституції США 1787 р., що забезпечують поділ влади і рівний юридичний статус їх носіїв.

Синкліт - назва сенату у Візантійській імперії; у Стародавній Греції — збори вищих посадовців, або ареопаг.

«Слуги царя» - в Стародавньому Єгипті непривілейованих вільні (або напіввільні) общинники, які здійснювали трудові повинності на землі фараона та виконували інші роботи в царсько-храмовому господарстві.

Спартіати - повноправні громадяни спартанського полісу, до числа яких відносилися особи, що володіли землею, несли військову повинність і брали участь у громадських трапезах (сіссітіях).

Станово-представницька монархія (XIV-XV стст.) - для цього періоду характерний процес централізації держави і виникнення королівської влади. Початок функціонування представницьких органів Генеральних штатів у Франції, Рейхстагу в Німеччині, Кортесів в Іспанії і т.д.

Статути Казиміра Великого або Вислицько-Петроківські статути 1346-1347 рр. – важливий пам’ятник польського середньовічного права. Був виданий польським королем Казимиром ІІІ окремо для Малої і Великої Польщі. Статути написані латиною. Містять норми земельного, цивільного, судового і кримінального права.

Стратеги - вище військове посадова особа в Афінах, входили до складу колегії з 10 осіб, що обиралася терміном на 1 рік.

Суд Королівської лави - найстаріша у Великобританії судова установа. Виділена з королівської ради в особливу курію в 1178 р. і спочатку супроводжувала королів при їх роз'їздах по країні. Пізніше С.к.л. став розглядати найважливіші кримінальні справи, здійснював нагляд за діяльністю нижчих судів. Зіграв важливу роль в створенні загального права. З XIX в. стає Відділенням Високого суду; після реформи 1971 його компетенція обмежена розглядом цивільно-правових спорів.

Суд канцлера (англ. Court of Chancery) — вищий судовий орган, створений у ранню епоху феодалізму в Англії як доповнення до існуючої судової системи. Інша назва - Суд справедливості. Очолював цей суд канцлер, який був міністром юстиції. Процедура вирішення спірних питань в суді супроводжувалася бюрократією і волокітою. Був ліквідований у 1873 році в процесі реформування судової системи Англії.

Суд корони - у Великобританії вищий орган у кримінальних справах відповідно до законів 1971 і 1981 рр.

Суд шефенів - в ряді країн Європи суд за участю представників народу, які, на відміну від суду присяжних, утворюють з професійним суддею єдину колегію. Роль і порядок створення С.Ш. змінювалися. У феодальній Європі (Німеччина, Італія та ін) в VIII-XVI ст. - це суд «творців порядку» (шефенів, скабінів, рахінбургів), які обиралися відповідно до звичаїв і разом із суддею-чиновником здійснювали судовий розгляд у формі інквізиційного процесу. У Німеччині з середини XIX ст. діяли С.Ш., що складалися з коронного судді і двох засідателів (шефенів); вони розглядали кримінальні справи про малозначні злочини. Складні кримінальні справи входили до компетенції суду присяжних, але в 1924 р. він був замінений великими С.Ш. в складі трьох суддів-чиновників і шести шефенів. У фашистській Італії С.Ш. (Суддя і п'ять шефенів) також замінив (в 1931 р.) суд присяжних. Шефени підбиралися з надійних чиновників, затверджувалися міністром юстиції і призначалися королівським указом. У ФРН з 1950 р. С.Ш. розглядають справи про значні кримінальні злочини. До складу суду входять дільничний суддя (голова), два засідателя (щефени), що обираються з числа громадян, які проживають на території відповідної судової ділянки.

Суперфіцій (від лат. Superficies solo cedit — будівля слідує за землею) — у Римському праві — спадкове і відчужуване право на користування будівлею, що зведена на чужій землі

Сюзерен (фр. suzerain) - в Західній Європі в середні віки - верховний сеньйор території (король, герцог, князь), який був государем по відношенню до залежних від нього васалів.

Сэйдо торисирабэ кёку — бюро з вивчення конституційних проблем, займалося розроблення японської конституції під керівництвом князя Іто Хіробумі .Засновано у 1884 р.

Каталог: sites -> default -> files -> imce
imce -> Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
imce -> Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від №
imce -> Державна служба геології та надр україни права людини та їх реалізація
imce -> Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання регіонального сервісного центру мвс у Волинській області
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади провідного


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка