Понятійний апарат з історії держави І права зарубіжних країн (термінологічний словник-довідник) київ – 2014 рікСторінка6/26
Дата конвертації23.03.2017
Розмір2.54 Mb.
#13035
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Є


Єдиний торговий кодекс (ЄТК) - рамковий правовий акт, прийнятий в США в 1963 р. Містить у собі положення, спрямовані на регулювання цивільних і торгових відносин.

Єпископ (грец. επίσκοπος — «наглядач») — найвищий керівник церковного життя кожної єпархії у більшості християнських церков. Назва «єпископ» походить з апостольських часів і означає «наглядач»: апостоли ставили єпископів як своїх заступників, і тому їхня церковна влада вважається не залежною ні від кого і обмеженою тільки територією своєї єпархії, поза яку вона не може виходити, щоб не порушувати компетенцій інших єпископів.

Ж


Жирондісти - група депутатів французького Конвенту, основу якої склали представники департаменту Жиронда. З серпня 1792 по червень 1793 рр.. жирондисти фактично стояли на чолі французької республіки.

З


Закон Ле Шапельє 1791 р. - Закон, прийнятий установчими зборами Франції, що скасував середньовічні цехи і корпорації і ввів заборону на їх відтворення в будь-якому вигляді в майбутньому.

Закон судний людям, або судебник царя Костянтина — стародавній (складений у 865 році) слов’янський пам’ятник права, джерелом якого стало візантійське право, але було суттєво перероблено у відповідності до особливостей слов’янського ранньодержавного права. Оригінальний текст Закону судного не зберігся, але знайшов відображення в рукописах руського походження (Кормча книга, Мерило Праведне). В З.с.л. розглядаються питання судочинства, норми кримінального права. Закон містить ряд статей, спрямованих на зміцнення приватної власності. Закон забороняв розгляд судових справ без свідків. В Законі розглядаються питання майнових і сімейних відносин, збереження деяких форм рабовласництва. Закон судний людям дозволяє більш повно зрозуміти особливості соціально-економічної структури ранньої слов’янської держави. Один з розділів Закону присвячений питанням військового права і встановлює порядок розподілу воєнної здобичі.

Закон Тафта-Хартлі 1947 р. - закон, прийнятий у США з метою врегулювання трудових відносин, зокрема, був спрямований на обмеження можливостей проведення страйку.

Закон Шермана 1890 р. - один з перших антитрестових законів у США, що ввів кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на створення перешкод у вільній торгівлі і спроби встановити монополію на ринку товарів і послуг.

Законник благовірного царя Стефана або Законник Стефана Душана є найважливішим джерелом права сербського феодального суспільства. Був прийнятий собором сербських церковних і світських феодалів в 1349 р. Це перша кодифікація сербського феодального права. Його джерелами були сербське звичаєве право, даровані грамоти царів, а також норми візантійського права, пристосовані до сербських умов. Законник Стефана був визначною юридичною пам'яткою, яка налічувала близько 200 статей. Він містив не тільки численні правила стосовно суду і судового процесу, злочинів і покарань, а й норми щодо правового становища основних класів-станів феодальної Сербії. В цьому документі панівний клас Сербії закріплював основні привілеї і насамперед право феодальної власності на землю і право на експлуатацію залежних від них селян (меропхів). В Законнику передбачені дві основні форми феодального землеволодіння — баштина і пронія. Законник підтвердив незмінність статусу баштин усіх сербських феодалів, в тому числі дарованих царськими грамотами. Власники баштин звільнялися від усіх повинностей, крім військової, і від сплати поземельної податі. Баштина могла переходити у спадщину не тільки дітям, а й у разі їх відсутності іншим родичам. Другій, нижчій формі феодального землеволодіння — пронії — в Законнику відведена лише одна стаття. Вона проголошувала пронію невідчужуваною: власнику пронії було заборонено продавати або дарувати пронійську землю. Сербський законодавець прагне посилити єдину державну владу, покласти край насиллю в країні: «насилля нехай не буде ні в чому на землі мого царства». В Законнику забороняється самоуправство; до судів висувається вимога судити строго за Законником.

Законодавчий корпус - вищий законодавчий орган за Конституціями Франції 1795 і 1852 рр., одна з палат парламенту за Конституцією 1799 року.

Заморська територія - за Конституцією Франції 1958 р. самоврядна адміністративна одиниця, що знаходиться за межами метрополії.

Змішаний процес - форма кримінального судочинства, введена КПК Франції 1810 р. і з'єднував у собі елементи змагального і інквізиційного процесів.

Зевгіти - третій майновий розряд в Давніх Афінах з реформи Солона, особи, чий річний дохід становив від 200 до 300 медимнов зерна.

Зв'язуюча сила прецеденту (stare decisis) - принцип прецедентного права, відповідно до якого судове рішення має обов'язкову силу у справах, аналогічним розгляду, для судів тієї ж інстанції, що і суд, який прийняв рішення нижчих інстанцій.

Звід Юстиніана (Кодифікація Юстиніана) - систематичний виклад римського і візантійського права VI ст., Почате за наказом візантійського імператора Юстиніана. Спочатку З.Ю. включав три частини: офіційний підручник римського приватного права (Інституції); збірник витягів з творів римських юристів (лат. - дигести, і гр. - Пандекти); збірка розпоряджень (конституцій) римських імператорів від Андріана (II ст. н.е.) до самого Юстиніана, що стосуються адміністративного, кримінального, фінансового, церковного та приватного права (Кодекс Юстиніана). Остання, четверта частина З.Ю. - Новели - являє собою збірник законів, виданих у Візантійській імперії в 534-556 рр.. на додаток до основного тексту кодифікації. Створення З.Ю.завершило розвиток римського права. З.Ю.зіграв величезну роль в рецепції римського права в Європі (в XVI ст. він був виданий під назвою Corpus juris civilis (Звід цивільного (цивільного) права), що зберігається за ними до цього часу. В окремих країнах (напр., ПАР) норми З.Ю.застосовуються до цих пір.

Закат, закят (араб., букв. - Очищення) - релігійний «очисний» податок у мусульман, справляння якого наказано в Корані, а розміри і правила обкладення розроблені в шаріаті. Призначався на утримання Мухаммеда і його сім'ї, для допомоги бідним, мандрівникам і учасникам «священної війни» (джихаду). У феодальних мусульманських державах стягувався (тільки з мусульман) з худоби, ремесла, торгових прибутків, готівкових грошей і коштовностей. У сучасних мусульман - добровільна жертва духовенству.

Звинувачувально-змагальний процес - найдавніший різновид судового процесу, відбувався в усній формі, характеризувався відсутністю спеціальних інститутів, що відали організацією процесу. В обвинувальний-змагальному процесі всі процесуальні функції здійснювалися його учасниками, які були зобов'язані зібрати і представити суду докази своєї правоти. У разі відсутності таких доказів застосовувалися ордалії.

Загальне право - 1. (Англ. common law) - правова система, яка історично склалася в середньовічній Англії та характеризується тим, що джерелом права визнається судовий прецедент. Закони регулюють окремі галузі відносин, але не зведені в єдину систему; все, що не врегульовано законом, а також тлумачення і застосування законів визначається З.п. У більш вузькому сенсі воно як сукупність судових прецедентів протистоїть статутному праву. Назва З.п. пояснюється тим, що рішення королівських судів в Лондоні мали силу для всієї Англії, на противагу місцевим звичаям. З.п. разом з доповненням його правом справедливості стало основою англо-американської правової системи (нерідко поняття «З.п.» і «англо-американське право» вживаються як тотожні, особливо при порівнянні з іншими правовими системами). З.п. діє у Великобританії (крім Шотландії), США (крім штату Луїзіана), Канаді (крім Квебеку), Австралії, Новій Зеландії та деяких інших країнах - колишніх англійських колоніях; 2. (Jus communis) - в Західній і Центральній Європі XII-XVIII ст. комплекс приватноправових норм, створений на основі переробки спадщини римського права і застосовувався повсюдно для регулювання торговельних відносин як «писаний розум». У XIX в. це право втратило загальний характер, тому що було кодифіковано на рівні окремих держав і перетворилося в національне законодавство

«Закон про цитування» - указ імператора Західної Римської імперії Валентиніана III від 7 листопада 426 р., який визначав коло найбільш авторитетних юристів, чиї праці мали нормативне значення і були обов'язковими для застосування в суді (Ульпіан, Папініан, Гай, Павло, Модестин).

Звичаєве пра́во — система усталених, як правило, письмово не фіксованих і частково санкціонованих верховною владою правил у певному суспільстві.

Землеробський закон - пам'ятник візантійського звичаєвого права, складений на рубежі VII-VIII ст.; Регламентував відносини в галузі сільського господарства. Передбачав відповідальність за крадіжку зерна, плодів, ліси, за потраву посівів і т.д.

Земське право - в князівствах середньовічної Німеччини загальні для всього вільного населення норми, за якими діяли суди адміністративних підрозділів князівств (судах "графської юрисдикції"). Джерелами З.п. (активно розвивалося з XIII ст.) були в основному постанови княжих органів влади, а також рішення графських судів. Саме в ньому отримали розвиток норми цивільного, сімейного та інших галузей приватного права. З.п. досить докладно висвітлено в «Зералах» XIII ст., де йому присвячені спеціальні розділи. Так, у першій частині «Саксонського зерцала» порушуються питання «конституції імперії», правового статусу станів, спорідненості, сімейних та спадкових правовідносин, кримінального права і процесу.

Земе́льный сервиту́т — право ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. При этом выделяют частный сервитут и публичный сервитут. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Сервитут может быть срочным или постоянным.

Земан - (словацк. Zeman, венг. Nemes) — самый низкий дворянский титул в Венгерском королевстве, находящийся ниже барона. Словацкое название «земан» происходит от слова «zem» — «земля». Титул был в основном распространён на территории Словакии, находящейся в то время в составе Венгрии. Титул «земан» широко даровался королём Белой IV после монгольского нашествия 1241—1242 годов в знак благодарности за службу. Этот титул передавался всем детям земанов мужского пола без исключения. Земаны оставались свободными людьми, хотя многие из них со временем обеднели настолько, что не отличались от крестьян. Земаны не платили налоги, подчинялись только королю, избирали чиновников комитата и были автоматически депутатами венгерского парламента. Земанами были многие выдающиеся словаки, например, Антон Бернолак, Йонаш Заборский, Терезия Вансова, Янко Есенский и так далее. Титул земана был ликвидирован в 1918 году после падения Австро-Венгрии. Память об этом титуле осталась в ряде словацких и чешских фамилий, например Борживой Земан.

Знаряддя управління - конституційний акт, прийнятий в Англії в 1653 р. і передав всю повноту влади в руки лорда-протектора.

Зобов'яза́льне пра́во — одна з найважливіших підгалузей цивільного права, норми якої регулюють широке коло відносин, головне місце серед яких належить відносинам майнового обігу. Йдеться про договірні відносини, пов'язані з передачею майна від однієї особи до іншої у власність або у користування, виконанням робіт та наданням послуг тощо.

Зоряна палата - (англ. Star Chamber,  лат. Camera stellata) — надзвичайний суд при королі Англії, що існував у 1487—1641 роках. Створено Генріхом VII для судів над дворянами після війни Червоної та Білої Троянд. Створена  головним чином для боротьби з бунтівними феодалами; пізніше, при Єлизаветі I Тюдор і особливо при перших Стюартах, «Зоряна палата» перетворилася на знаряддя придушення противників англіканської церкви. Була скасована під час Англійської революції 17 ст актом Довгого парламенту (1641). Назва має сумнівне походження; найпоширеніше пояснення, що з'явилось за століття після створення палати, пов'язано з тим, що зала засідань за Генріха VII була прикрашена позолоченими зірками.

«Золота була» (1356 р.) - законодавчий акт, прийнятий імперським сеймом «Священної Римської імперії» і затверджений імператором Карлом IV. Узаконювала обрання імператора колегією курфюрстів, закріплювала за ними інші привілеї. Сприяла політичної роздробленості Німеччини. Діяла до 1806 р.

Каталог: sites -> default -> files -> imce
imce -> Навчально-методичний посібник до самостійного вивчення курсу навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
imce -> Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від №
imce -> Державна служба геології та надр україни права людини та їх реалізація
imce -> Додаток 1 до наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх відносин облдержадміністрації від 08. 06. 2016 №24-од умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання регіонального сервісного центру мвс у Волинській області
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади
imce -> Умови проведення конкурсу на зайняття посади провідного


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка