Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка5/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Навчальна програма географія 6-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

Пропозиції робочої групи по розвантаженню навчальної програми географія 6-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

8 -й клас. ГЕОГРАФІЯ

(70 годин, 2 години на тиждень)


К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

5

ВСТУП (5 год.).

1

1

2


1

Географія України: об’єкти вивчення, методи загальнонаукових та спеціальних досліджень фізичної і соціально-економічної географії. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження.

Картографічні джерела географічної інформації.

Геоінформаційні системи (ГІС). Інтернет-джерела. Сучасні навігаційні системи. GPS.

Способи зображення географічних об`єктів та явищ на фізичних та економічних картах. Топографічні карти. Плани міст, схеми руху транспорту.Практична робота

1.Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних, прямокутних координат та висот точок на топографічній карті.Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою, обґрунтування вибору маршрутів.
Учень:

називає об’єкти та основні розділи курсу «Географія України», методи географічних досліджень, джерела географічної інформації: картографічні, статистичні, аудіовізуальні та ін.;

наводить приклади: мандрівників та дослідників території України, географічних та статистичних видань, різних видів карт, Інтернет-джерел, навчальних карт та атласів;

характеризує: методи і засоби отримання географічної інформації, внесок вчених в дослідження території України в минулому й тепер;

визначає: об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати та висоту точок на топографічній карті;

користується: з допомогою членів родини планами міст, схемами руху транспорту, GPS;

знаходить: в Інтернет-джерелах відображення місцевості супутниковою зйомкою, інформацію про географічні дослідження території України в різні епохи;

пояснює: відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями;

оцінює: значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини.


3

Розділ 1. Географічний простір України (3 год.).

1

1

11

Тема 1. Формування території України (1 год.).

Територіальні зміни меж України упродовж ХХ ст. та їх географічне вивчення. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою.Тема 2. Україна на карті Європи і світу (1 год.).

Географічне положення. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, географічний центр країни та Європи. Місце України на політичній карті Європи і світу.Тема 3. Україна на карті годинних поясів (1 год.).

Міжнародна система відліку часу. Місцевий і поясний час. Особливості відліку часу в Україні у порівнянні з іншими країнами світу.Практичні роботи

2. Позначення на контурній карті кордонів, назв сусідніх держав, крайніх точок, географічного центру України та Європи; визначення протяжності території країни.

3. Розв’язування задач на визначення місцевого та поясного часу за допомогою карти годинних поясів.


Учень

називає і показує на карті: суходільні і морські кордони України, країни-сусіди, крайні точки, одиниці адміністративно-територіального устрою; етапи формування території країни;

наводить приклади: територіальних змін меж України у період ХХ ст., складових державної території;

характеризує: особливості фізико- та економіко-географічного положення країни;

визначає: за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах, місцевий і поясний час;

пояснює: переваги географічного положення України, особливості сучасного адміністративно-територіального устрою;

оцінює: значення знань про систему обчислення часу;

виявляє: разом з членами родини час у сусідніх з Україною країнах порівняно з київським.

25

Розділ ІІ. Природні умови і ресурси України (25 год.).

2
2
1

1

11

1

1


1

1


1

1

11

1


2

3

21

1


1

1


Тема 1. Геологічна будова, тектонічні структури, рельєф, мінеральні ресурси (5 год.).

Геологічне літочислення. Тектонічна та геологічна карти України. Зміна природних умов території України в різні геологічні ери.

Загальний план будови поверхні. Вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на формування рельєфу. Генетичні типи рельєфу.

Мінеральні ресурси України. Географія паливних ресурсів. Географія рудних ресурсів. Географія нерудних ресурсів. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.Практичні роботи

4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами і формами рельєфу, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.Дослідження:

Історія розвитку Землі у межах України та її наслідки.Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси (3 год.).

Кліматотвірні чинники: сонячне випромінювання, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня. Повітряні маси, що впливають на клімат України, атмосферні фронти. циклони та антициклони. Взаємодія кліматотвірних чинників.

Кліматична карта України. Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси, їх використання.

Сезонні погодні умови і погодні явища. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Метеорологічна служба. Синоптична карта.Практична робота

6. Складання прогнозу погоди для своєї місцевості. Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами.


Дослідження

Визначення впливу несприятливих погодних явищ на життєдіяльність людини (на прикладі свого регіону).


Тема 3. Води суходолу і водні ресурси (3 год.).

Поверхневі води. Основні річкові басейни та системи. Річкова долина: річище, заплава, тераси, меандри. Падіння, похил річки. Живлення і водний режим річок. Річковий стік, витрати води. Твердий стік.

Озера, їх типи; особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення.

Водосховища та канали.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони.

Дослідження

1.Виявлення закономірностей розміщення басейнів найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, артезіанських басейнів, вододілів; визначення типу живлення, режиму річок за допомогою карт атласу.

2.Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Тема 4. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ. Ґрунтові та біотичні ресурси (3 год.).

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту. Карта ґрунтів України: основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Ґрунтові ресурси. Раціональне використання і охорона ґрунтових ресурсів.

Рослинний покрив України, закономірності його поширення. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Тваринний світ України, його різноманітність. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворенню та охорони.


Тема 5. Ландшафти України (8 год.).

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта ландшафтів України. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України, використання та охорона їх природних ресурсів.

Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою. Українські Карпати і Кримські гори, використання та охорона природних ресурсів гірських областей.

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

Практична робота

7.Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором).Дослідження.

Переважаючи ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.


Тема 6. Природокористування (3 год.).

Природно-ресурсний потенціал України та його використання. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення України.

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Ресурсно-екологічні аспекти сталого розвитку України.Практична робота

8.Позначення на контурній карті об`єктів природно-заповідного фонду України.Практична робота на місцевості

9. Оцінка змін ландшафту та розробка пропозицій щодо його облаштування.Учень

називає і показує на карті: тектонічні структури (Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи); низовини (Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська, Поліська); височини (Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська); гори (Українські Карпати, Кримські), гірські вершини (Говерла, Роман-Кош, Берда);

басейни і родовища корисних копалин (Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, Дніпровський буровугільний басейн та Західний. Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцька родовище залізних руд, Придніпровський марганцеворудний басейн, Микитівське родовище ртутних руд, Іршанське родовище титанових руд, Побузький хромітово-нікелеворудний район, Артемівське, Слов’янське, Солотвинське, Сиваське родовища кухонної солі, Калуське та Стебницьке родовища калійної солі, Яворівське родовище сірки, Заваллівське родовище графіту).

наводить приклади: поширення корисних копалин, основних типів і форм рельєфу;

формулює поняття: "платформа", "щит", "область складчастості" ;

визначає: вік гірських порід за геологічною картою;

порівнює: особливості природних умов території в різні геологічні ери;

пояснює: вплив дніпровського зледеніння, лесонакопичення, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

встановлює: взаємозв`язки основних форм рельєфу з тектонічними структурами, корисних копалин з геологічною будовою території;

оцінює: вплив людини на рельєф, наслідки використання корисних копалин;

висловлює судження: щодо раціонального використання корисних копалин та охороні надр.
Учень

- називає: основні кліматотвірні чинники; кліматичні показники; типи клімату;

- наводить приклади

небезпечних явищ природи та їх наслідків;

- формулює поняття «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»;

- характеризує особливості розподілу сонячної енергії , напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах території України;

визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури повітря та опадів;

- порівнює особливості зволоження в різних частинах України; кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами;

- пояснює дію кліматотвірних чинників;

- складає прогноз погоди за синоптичними картами, народними прикметами;

- оцінює кліматичні ресурси та сфери їх використання в Україні.Учень:

називає: складові поверхневих вод у межах України, основні артезіанські басейни, водосховища і канали;

наводить приклади і показує на карті: річкові системи (Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю); озера (Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир); лимани (Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський); водосховища (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське,

Дніпродзержинське); канали (Північнокримський, Дніпро-Донбас, Каховський); артезіанські басейни (Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський);формулює поняття: «річкова долина», «заплава», «тераса», «водний режим», «річковий стік», «витрати води», «канал», «водосховище», «водні ресурси»;

характеризує: водні об’єкти України за типовим планом; шляхи раціонального використання водних ресурсів;

пояснює: особливості живлення та водного режиму річок, озер;

порівнює: гідрологічні особливості водних об’єктів;

визначає: падіння та похил річки;

виявляє: разом із членами родини джерела забезпечення водою їхнього населеного пункту, якість води, способи її очищення в домашніх умовах;

оцінює: наявні водні ресурси своєї місцевості, наслідки їх використання.
Учень

називає: основні чинники ґрунтоутворення, типи рослинності,

наводить приклади: основних типів ґрунтів, рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України;

розпізнає: види рослин і тварин занесені до Червоної книги України;

характеризує: видовий склад і поширення рослин, тварин, ґрунтові та біологічні ресурси України;

пояснює: умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів, закономірності поширення основних типів рослинності;

аналізує: карти ґрунтів України, рослинності і тваринного світу;

визначає: разом із членами родини типи ґрунтів у своїй місцевості, їх родючість, види рослин і тварин, що оточують їх;

оцінює: роль ґрунтових і біологічних ресурсів в господарській діяльності, наслідки їх використання в різних регіонах України.

Учень

називає: чинники формування природних ландшафтів, основні природні країни, природні зони та гірські країни;

наводить приклади і показує на карті: природні зони, гірські країни, найбільші острови (Зміїний, Джарилгач ), півострови (Кримський, Керченський), коси (Арабатська Стрілка), затоки (Каркінітська), протоки (Керченська);

Півострови:; острови:; затоки:; протоки:;

коси:;

характеризує: рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

пояснює: на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті;

аналізує: карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості, ландшафтні профілі;

оцінює: природні ресурси зон, гірських областей, морів, наслідки впливу господарської діяльності людини на їх природні особливості.

Учень

називає: складові природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;

наводить приклади і показує на карті: об’єкти природно-заповідного фонду України: заповідники (біосферні заповідники: Асканія Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський); національні природні парки (Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри); регіональні ландшафтні парки (Меотида);

характеризує: сучасну екологічну ситуацію в Україні;

пояснює: суть понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища»;

аналізує: природно-ресурсний потенціал в різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування; вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;

визначає: з членами родини об’єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості;

оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання і охорони природних умов і природних ресурсів України.


4

Розділ ІІІ. Населення України (4 год.).

1
1

1


1

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення.

Чисельність населення України, її зміни. Природний і механічний рух населення. Статевовіковий склад населення, його особливості в різних регіонах України. Тривалість життя населення.Тема 2. Розселення населення Густота населення, її територіальні відмінності. Міське і сільське населення. Міське розселення, урбанізація, її територіальні відмінності в Україні. Типи міст за розмірами та функціями, міські агломерації.

Сільське розселення. Типи сільських поселень, їх поширення в Україні.Тема 3. Етнічний склад населення та українська діаспора.

Етнічний склад населення України та окремих регіонів. Етнографічні групи українців. Українські етнічні та етнографічні землі. Українська діаспора та її географія. Зв’язки із українцями зарубіжжя.

Матеріальна та духовна культура українського народу.

Тема 4. Зайнятість населення.

Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, «зайнятість», «безробіття». Сфери економічної діяльності та зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.Практична робота:

10.Порівняльний аналіз зайнятості населення та безробіття за регіонами України.Дослідження

Аналіз причин, що зумовлюють міграцію населення України.Учень

називає: кількість населення в Україні; суттєві ознаки понять “природний рух населення”, “механічний рух населення”, “природний приріст”, “депопуляція”, “еміграція”, “імміграція”, “місто”, “село”, “урбанізація”, “міська агломерація”, “система розселення“, «зайнятість», «безробіття»; міста-мільйонери, етнографічні групи українців;

наводить приклади і показує на карті: розміщення етнографічних груп українців та національних меншин; міст мільйонерів та інших найбільших за чисельністю міст, міські агломерації, країни з найбільш численними українськими діаспорами;

характеризує: статевовікову піраміду населення, особливості етнічного складу населення, особливості матеріальної та духовної культури українського народу;

пояснює: причини нерівномірного розміщення населення; депопуляції населення, строкатого національного складу населення України; зовнішніх міграцій, неповної зайнятості населення, змін у структурі зайнятості;

аналізує: графіки динаміки чисельності населення, функції міст, наслідки урбанізації, географію трудових ресурсів, показники зайнятості населення та безробіття за областями України;

оцінює: соціальні проблеми в сільській місцевості, значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку;

виявляє: з родиною як змінювалася кількість членів сім’ї у попередніх поколіннях.

27

Розділ ІV. Господарство України (27 год.)

1

1

12

2

22

1

11

1


1

1

11
1

1

1


1

3


Тема 1. Особливості господарства України

(2 год.).

Поняття про господарство і національну економіку. Структура господарства: сфери, сектори, види економічної діяльності. Форми власності підприємств і організації виробництва. Чинники розміщення виробництва. Спеціалізація території.

Економічний потенціал України. Вплив географічного положення на розвиток господарства, людський та природно-ресурсний потенціал як чинники розвитку господарства. Основні показники соціально-економічного розвитку країни.

Практична робота:

11. Складання схеми структури господарства України, її аналіз.


Тема 2. Паливна промисловість та електроенергетика (3 год.).

Значення паливної промисловості та електроенергетики для розвитку господарства країни. Паливно-енергетичний баланс України.

Паливна промисловість: вугільна, нафтова, газова. Проблеми і перспективи виробництва палива та електроенергетики.

Електроенергетика. Типи електростанцій, їх особливості і частка у виробництві електроенергії. Географія розміщення ТЕС, ГЕС/ГАЕС, АЕС. Енергосистеми. Проблеми і перспективи розвитку галузі. Енергетична безпека країни. Проблеми енергозбереження. Використання альтернативних джерел енергії.

Місце України у світі з виробництва палива та електроенергії. Вплив виробництва палива та електроенергії на довкілля.

Дослідження

Особливості енергозбереження удома та в школі.Тема 3. Чорна та кольорова металургія (2 год.).

Значення чорної та кольорової металургії в розвитку господарства України.

Чорна металургія: сировинна база, географія виробництва чорних металів, металургійні райони та найбільші центри і підприємства.

Кольорова металургія: сировинна база, географія виробництва кольорових металів, найбільші підприємства.

Місце України у світі з виробництва продукції чорної та кольорової металургії. Вплив металургійного виробництва на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку металургії.


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка