Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка9/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
9-й клас. ГЕОГРАФІЯ

(52 години, 1,5 години на тиждень)


К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

1

ВСТУП (1 год.).
ВСТУП
Об’єкт економічної і соціальної географії. Економічна і соцiальна географія в системі географічних наук. Зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками. Методи економіко-географічних досліджень. Видатні вітчизняні та світові економіко-географи.


Учень
називає: предмет вивчення економічної і соціальної географії, світових та вітчизняних економіко-географів;

пояснює: актуальність і необхідність вивчення економічної і соціальної географії;

аналізує: методи економіко-географічних досліджень;
встановлює: зв’язок економічної і соціальної географії з іншими науками;

оцінює: значення для людства знань з економічної і соціальної географії.

9

Розділ І. НАЦІОНАЛЬНЕ ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВОТема 1. Національне господарство (4 год.).

Національне господарство. Додана вартість виготовлення при створенні матеріальних і нематеріальних благ. Валовий внутрішній продукт (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП). Секторальна модель економіки. Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД).

Інституціональна структура національної економіки. Поняття «підприємство», «юридична особа», «виробництво», «послуга». Сектори національної економіки України.

Форми просторової організації виробництва: концентрація, комбінування, спеціалізація, кооперування, агломерування. Чинники розміщення виробництва: сировинний, паливно-енергетичний, водний, транспортний, науково-технічного прогресу, трудових ресурсів, екологічний, чинник споживача, військово-стратегічний.

Поняття «економічний розвиток» та його складові. Оцінка рівня економічного розвитку України.


Практична робота 1. Складання схеми структури національного господарства України.

Тема 2. Світове господарство (5 год.).

Поняття «спеціалізація міста/району/ регіону/країни», «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство», «світовий ринок». Етапи формування світового господарства. Типи та еволюція економічних систем.

Особливості розвитку сучасного світового господарства під впливом глобалізації. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Місце України у світовому господарстві.

Сучасні тенденції розвитку світового господарства: інтернаціоналізація виробництва, міжнародна економічна інтеграція, інформатизація, глобалізація.

Науково-технічний прогрес (НТП), його основні риси. Світове господарство у період НТП, його вплив на структуру та чинники розміщення виробництва.


Практична робота 2. Позначення на

контурній карті країн «Великої двадцятки» і деяких найменш розвинутих країн з різних регіонів світу.Учень
називає: ознаки понять “національне господарство”, “валовий внутрішній продукт”, “валовий національний продукт”, “підприємство юридична особа“, «виробництво», “послуга”;

наводить приклади: різних інституціональних типів, юридичних осіб;

характеризує: особливості секторальної структури господарства, чинники розміщення виробництва і надання послуг;

порівнює: форми організації виробництва;

пояснює: зміни у комплексі національної економіки України;

аналізує: сучасну секторальну структуру національного господарства України;

оцінює: рівень економічного розвитку України.

Учень
називає: ознаки понять «спеціалізація міста / району / регіону / країни», «міжнародний географічний поділ праці», «світове господарство», «світовий ринок», «науково-технічний прогрес», «глобалізація»;

наводить приклади: країн світу з різним рівнем економічного розвитку: високорозвинених країн, країн, що розвиваються, країн «Великої сімки» (G-7), «Великої двадцятки» (G-20), країн нової індустріалізації, найменш розвинутих країн світу;

аналізує: різні типи економічних систем;

характеризує: тенденції розвитку світового господарства в епоху НТП і глобалізації; пояснює: вплив НТП на структуру світового господарства та темпи його розвитку;

оцінює: сучасні тенденції розвитку світового господарства.


5

Розділ ІІ. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ СВІТУ ТА УКРАЇНИ
Тема 1. Географічне середовище (1 год.).
Географічне (навколишнє) середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування та його види. Ресурсозабезпеченість. Природно-ресурсний потенціал.

Тема 2. Природні умови і ресурси (4 год.).

Поняття про природні умови і природні ресурси. Вплив природних умов на особливості життєдіяльності та господарювання у різних країнах світу та регіонах України. Класифікація природних ресурсів за належністю до компонентів природи та за характером їх відновлення.

Мінеральні ресурси. Паливно-енергетичні ресурси: найбільші басейни й країни за видобутком нафти, природного газу, кам’яного вугілля та інших важливих паливно-енергетичних ресурсів у світі. Рудні ресурси: найбільші басейни й країни видобутку залізних руд та руд кольорових металів, рідкоземельних і благородних металів. Нерудні ресурси: найбільші райони й країни видобутку калійних солей, самородної сірки, алмазів. Оцінка мінерально-сировинної бази України.

Географія світових земельних, лісових, водних, рекреаційних ресурсів, ресурсів Світового океану. Оцінка забезпечення України земельними, лісовими, водними, рекреаційними ресурсами.
Практична робота 3. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку нафти, природного газу, кам’яного вугілля, залізної руди та руд кольорових металів світу.

Учень

називає: ознаки понять «географічне середовище», «природокористування»; «природно-ресурсний потенціал»;

аналізує: наслідки взаємодії суспільства і природи;

оцінює: ресурсозабезпеченість окремих регіонів і країн світу на основі аналізу статистичних даних..

Учень

називає: класифікацію природних ресурсів за характером їх відновлення, основні групи мінеральних ресурсів;

наводить приклади: різних видів природних ресурсів та впливу природних умов на особливості життєдіяльності та господарювання у різних країнах світу та регіонах України;

характеризує: особливості розміщення природних ресурсів у світі та в Україні;

аналізує: карти світових природних ресурсів;

пояснює: проблеми і перспективи використання природних ресурсів на сучасному етапі розвитку суспільства;

оцінює: забезпечення України різними видами природних ресурсів.


28

Розділ ІІІ. СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тема 1. Паливно-енергетична промисловість та електроенергетика (4 год)
Структура та значення паливно-енергетичної промисловості у світовому господарстві. Видобуток нафти, природного газу, вугілля, та інших типів паливно-енергетичних матеріалів, основні напрями їх перероблення. Паливно-енергетична промисловість України. Джерела та шляхи надходження паливних ресурсів в Україну. Нафтопереробна промисловість України. Проблеми й перспективи розвитку паливно-енергетичної промисловості України.

Паливно-енергетична промисловість світу. Найбільші країни-експортери та імпортери нафти, природного газу, кам’яного вугілля.

Вплив зовнішньої політики держав на напрями і вартість поставок енергоносіїв у міжнародній торгівлі.

Електроенергетика, її значення у сучасному світі. Основні типи електростанцій. Способи отримання промислової енергії. Структура та розміщення електроенергетики в Україні. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Відновні джерела енергії.Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та споживачі електроенергії в світі. Найпотужніші електростанції світу. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергозбереження.


Практична робота 4. Позначення на контурній карті України родовищ, що експлуатуються з видобутку вугілля, природного газу, нафти, головних нафто- і газопроводів.
Практична робота 5. Побудова та аналіз секторних діаграм виробництва електроенергії різними типами електростанцій в Україні та в одній з країн Європи з метою виявлення шляхів енергозбереження.

Тема 2. Металургія (4 год.).

Структура та значення металургії у світовому господарстві. Чорна та кольорова металургія. Сировинна база та технологія виробництва чавуну і сталі. Комбінування у чорній металургії. Способи виплавки сталі. Чорна металургія України. Основні вітчизняні металургійні райони та центри. Місце України серед країн світу за виробництвом сталі.


Чорна металургія світу. Найбільші-країни виробники та споживачі чавуну і сталі в світі. Екологічні проблеми чорної металургії.

Кольорова металургія України. Обмеженість сировинної бази. Технологія виплавки та принципи розміщення підприємств з виплавки різних кольорових металів. Основні центри виплавки кольорових металів в Україні.Кольорова металургія світу. Найбільші країни-виробники та споживачі кольорових металів у світі. Особливості розміщення основних центрів з виробництва кольорових металів. Екологічні проблеми чорної та кольорової металургії.
Практична робота 6. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних центрів чорної металургії України.

Тема 3. Машинобудування(4 год.).
Провідна роль машинобудування у сучасному світі. Структура та принципи розміщення підприємств загального, транспортного, точного машинобудування. Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки машинобудування.
Розміщення загального, транспортного та точного машинобудування в Україні. Найбільші центри машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення підприємств машинобудування.

Машинобудування світу. Найбільші країни-виробники автомобілів, морських суден, літаків, електроніки.


Практична робота 7. Позначення на контурній карті світу найбільших країн-виробників легкових автомобілів.

Тема 4. Хімічна та лісова промисловість (4 год.).
Поняття про хімічну промисловість, її склад: гірничо-хімічна промисловість, основна хімія, хімія органічного синтезу. Природно-сировинна база хімічної промисловості. Використання відходів.
Принципи розміщення основних видів хімічної промисловості в Україні. Головні центри розвитку хімічної промисловості у державі.

Хімічна промисловість світу. Найбільші-країни виробники мінеральних добрив та полімерів. Проблеми розвитку і розміщення хімічної промисловості, її екологічні проблеми.

Лісове господарство та лісова промисловість. Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Лісова промисловість України: лісопильне виробництво, деревообробна промисловість, целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Проблеми й перспективи розвитку галузі в Україні.

Нерівномірність поширення лісових ресурсів на планеті. Основні райони вирубування лісів у світі, особливості розміщення лісової промисловості в їх межах. Лісова промисловість світу. Найбільші країни-виробники деревини та паперу світу. Екологічні проблеми лісової промисловості.Тема 6. Сільське господарство і харчова промисловість (5 год.).
Значення сільського господарства у сучасному світі. Структура сільського господарства за власністю і галузями виробництва. Виробничі зв’язки сільського господарства з промисловістю. Природні чинники розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація та рекультивація земель.

Структура рослинництва. Розміщення в Україні зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва. Зміни у структурі спеціалізації рослинництва за роки незалежності.

Тваринництво, його структура та розміщення в Україні. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони. Вплив експортної орієнтації сільського господарства на розміщення галузей виробництва продукції.

Структура харчової промисловості України. Чинники та особливості розміщення галузей. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості в Україні.

Рослинництво світу. Географія основних харчових і технічних культур. Найбільші країни-виробники та експортери сільськогосподарських культур. Тваринництво світу, його розміщення. Найбільші сільськогосподарські райони світу. Екологічні проблеми сільського господарства. Традиційні галузі харчової промисловості окремих країн світу.

Практична робота 8. Аналіз зональної спеціалізації сільського господарства України і світу.

Тема 7. Послуги (4 год.).
Структура послуг.

Роль транспорту в сучасному світі. Види транспорту, їх головні техніко-економічні характеристики. Поняття «магістраль», «транспортний вузол». Наземні види транспорту. Залізничний транспорт. Залізнична мережа України Країни, що вирізняються протяжністю та густотою залізниць.

Автомобільний транспорт. Найважливіші автомагістралі України. Країни, що вирізняються протяжністю та густотою автомобільних доріг.
Водні види транспорту. Найбільші морські порти світу та України. Річкові порти України. Найбільші судноплавні річки світу.

Повітряний транспорт. Найбільші аеропорти світу та України. Трубопровідний транспорт. Розміщення нафто- і газопроводів в Україні та світі. Транзитне значення нафто- та газотранспортної системи України.


Міжнародні транспортні коридори. Проблеми і перспективи розвитку транспорту в світі та Україні.

Курортне господарство. Найвідоміші центри освіти в світі. Міжнародний туризм, його види і географія. Найвідоміші об’єкти «Всесвітньої спадщини» ЮНЕСКО.Дослідження. Складання туристичного маршруту для ознайомлення з цікавими об’єктами своєї місцевості.


Учень
називає: склад паливно-енергетичної промисловості, типи електростанцій за джерелом енергетичних ресурсів, проблеми функціонування енергетичної галузі, шляхи енергозбереження;

наводить приклади і показує на карті: найбільші країни-експортери та імпортери нафти, природного газу, кам’яного вугілля; центри з їх видобуванням в Україні; найпотужніші електростанції в Україні та світі; найбільші країни-виробники та споживачі електроенергії;

характеризує: особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості;

порівнює: особливості виробництва електроенергії та чинники розміщення генеруючи потужностей з промислового виробництва електроенергії і теплої води для водопостачання й обігріву в Україні та провідних державах світу;

аналізує: та шляхи надходження паливно-енергетичних ресурсів в Україну;

оцінює: динаміку виробництва електроенергії різними типами електростанцій в Україні та у Країнах Європи.

Учень
називає: склад чорної і кольорової металургії, чинники розміщення галузей, проблеми і перспективи їх розвитку;

наводить приклади і показує на карті: основні райони та найбільші центри чорної та кольорової металургії в Україні та металургійні бази в світі; найбільші країни виробники та споживачі чавуну і сталі, кольорових металів;

характеризує: негативні наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля в Україні та у світі;

пояснює: особливості розміщення підприємств чорної і кольорової металургії;

аналізує: статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної продукції в Україні та світі;

оцінює: значення металургії для розвитку господарства України та її роль у зовнішній торгівлі держави.

наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України; ендемічних і зникаючих видів рослин; акліматизації та реакліматизації тварин;

аналізує карту рослинності України; вплив господарської діяльності на рослинний покрив;

робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності та тваринного світу в Україні;


Учень

називає: структуру та чинники розміщення машинобудування, проблеми і перспективи його розвитку;

наводить приклади і показує на карті: найбільші центри машинобудування в Україні, найбільші країни-виробники автомобілів, морських суден, літаків, електроніки в світі;

характеризує: особливості розвитку і розміщення машинобудування на сучасному етапі;

пояснює: чинники, що впливають на розміщення машинобудування;

оцінює: роль машинобудування у розвитку світового господарства та в Україні.


Учень

називає: склад хімічної та лісової промисловості;

наводить приклади і показує на карті: основні райони та найбільші центри хімічної та лісової промисловості України; найбільші-країни виробники мінеральних добрив та полімерів; деревини та паперу світу.

характеризує: сировинну базу хімічної та лісової промисловості;

пояснює: чинники розміщення підприємств хімічної та лісової промисловості;

аналізує: зв’язки хімічної промисловості з іншими видами виробництва;

визначає: зв’язки між лісовою та хімічною промисловістю;

оцінює: вплив хімічної та лісової промисловості на довкілля, наслідки використання лісових ресурсів у світі та в Україні.

Учень

називає: структурні елементи сільського господарства, види сільськогосподарських угідь;

наводить приклади і показує на карті: райони вирощування сільськогосподарських культур та розвитку тваринництва в Україні; основні світові центри і райони розміщення сільського господарства; країни-лідери з виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції;

характеризує: особливості розвитку та розміщення рослинництва і тваринництва на сучасному етапі;

пояснює: чинники та особливості розміщення харчової промисловості;

визначає: зональну спеціалізацію сільського господарства України та світу;

аналізує: карти сільськогосподарських культур та тваринництва, тенденції і показники розвитку сільського господарства, склад харчової промисловості;

оцінює: соціально-економічну роль сільського господарства у світі, проблеми і перспективи його розвитку на сучасному етапі; місце України у світі з виробництва сільськогосподарської продукції.

Учень

називає: складові послуг; види транспорту і зв’язку, суттєві ознаки понять “транспортний вузол”, “транспортна магістраль"; види міжнародного туризму;

наводить приклади і показує на карті: найбільші транспортні вузли й магістралі в Україні; види транспорту, що посідають перше місце за обсягом перевезень вантажів і пасажирів у світі та в Україні; основні шляхи переміщення вантажів та пасажирів у світі та в Україні; найвідоміші об’єкти «Всесвітньої спадщини» ЮНЕСКО;

характеризує:особливості розміщення і розвитку різних видів транспорту;

порівнює: види транспорту за обсягом перевезень вантажів і пасажирів;

визначає: розвиток і значення різних видів транспорту в своїй області;

оцінює: роль сфери послуг для задоволення потреб населення, значення української транспортної системи у здійсненні міжнародних перевезень.

6

Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ЛЮДСТВА
Тема 1. Форми зовнішніх економічних зав’язків (1 год.).
Форми міжнародного співробітництва: зовнішня торгівля, міжнародні кредитно-фінансові відносини, науково-технічні зв’язки, надання послуг, міжнародний туризм. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків України. Основні країни-партнери у зовнішній торгівлі України.

Тема 2. Міжнародні організації (2 год.).

Міжнародні організації – результат міжнародної економічної та політичної інтеграції. Історія створення сучасних міжнародних організацій та їх значення у світі. Класифікація міжнародних організацій. Інтеграція та співпраця України зі світовими організаціями.

Найвпливовіші міжнародні організації сьогодення: ООН, НАТО, Рада Європи, Європейський Союз, ОПЕК, ФАО, Євразійське економічне співтовариство.

Тема 3. Глобальні проблеми людства (3 год.)

Поняття про глобальні проблеми людства. Час та причини їх виникнення й загострення. Проблема війни і миру. Екологічна проблема. Сировинна і енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми. Проблема освоєння Світового океану. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Прояв глобальних проблем на території України.Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язанні. Глобальні прогнози розвитку людства і природи.
Дослідження. Регіони і країни з найбільшою концентрацією глобальних проблем.

Учень

називає: основні форми міжнародних відносин між державами;

наводить приклади: економічних, політичних культурних зв’язків між країнами;

характеризує: тенденції і структуру зовнішньоекономічних зв’язків України;

аналізує: форми міжнародного співробітництва між країнами світу;

оцінює: напрями співробітництва України з країнами світу та перспективи їх розвитку з урахуванням потреб національної економіки.

Учень

називає: суттєві ознаки понять «міжнародна інтеграція», «міжнародні економічні організації»

наводить приклади і показує на карті: країни, що входять до галузевих і регіональних міжнародних економічних організацій;

характеризує: функції та основні види діяльності найвагоміших міжнародних галузевих і регіональних організацій;

порівнює: діяльність галузевих міжнародних організацій;

пояснює: участь України в міжнародних економічних організаціях;

оцінює: роль міжнародних галузевих і регіональних організацій в розвитку світового господарства та відносин між країнами.

Учень

називає: глобальні проблеми людства;

наводить приклади: шляхів розв’язання глобальних проблем;

характеризує: поширення глобальних проблем та їх прояв на території України;

аналізує: сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем;

оцінює: наслідки прояву глобальних викликів для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язанні.РЕЗЕРВ ЧАСУ – 3 год
Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка