Портфоліо як багатофункціональний інструмент оцінки й самооцінки педагогаСкачати 311.64 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір311.64 Kb.
#13947
Портфоліо як багатофункціональний інструмент

оцінки й самооцінки педагога
Загальна середня освіта є основним пріоритетним напрямком в освітній політиці країни, а педагог – один з тих, хто втілює її в життя. Сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти має потребу в новому типі вчителя – творчо мислячого, що володіє сучасними методами й технологіями навчання, прийомами психолого-педагогічної діагностики, способами самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності, умінням прогнозувати кінцевий результат своєї діяльності.

Праця педагога без перебільшення є одним із найскладніших та найвідповідальніших різновидів людської діяльності, що потребує оцінки й самооцінки.

Інноваційним засобом формування навичок рефлексії (самооцінки) вчителя може стати портфоліо, яке розглядається як альтернативна форма оцінки професіоналізму й результативності роботи педагога.

Портфоліо в перекладі з французької мови означає “викладати”, “формулювати”, “нести”, а folio-porter – “аркуш”, “сторінка” або “досьє”, “збірник досягнень”; у перекладі з італійської означає “папка з документами”, “папка фахівця”.

Технологія “Портфоліо” є однією з сучасних технологій оцінювання діяльності. Це – індивідуальний портфель досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка у певній сфері діяльності особистості.

Портфоліо – це також один із методів професійного розвитку. Він призначений для того, щоб систематизувати досвід, накопичений спеціалістом, його знання, чіткіше визначити напрям його розвитку, а також більш об’єктивно оцінити професійний рівень педагога.За Є. Могильовкіним, “Портфоліо” – технологія планування професійної кар’єри. Основний зміст “Портфоліо” – показати все, на що ти здатний, створити “стимул зростання”.

Є.М. Баликіна виділяє три основні характеристики портфоліо:

1) основний зміст портфоліо – дати можливість кожному показати все, на що він здатний, продемонструвати найбільш сильні сторони, максимально розкрити творчий потенціал;

2) розвиток навиків аналізу діяльності, самоорганізації, самоконтролю, самооцінки, а також позитивного ставлення до критики своєї діяльності;

3) самоусвідомлення й самооцінка своїх результатів, розуміння їх динаміки.

Згідно з “Новейшим словарем иностранных слов и выражений”, портфоліо може являти собою:


 • візитну картку, тобто сукупність даних про людину, організацію;

 • досьє, тобто збірник документів, зразків робіт, фотографій, які дають уяву про запропоновані можливості, послуги фірми чи спеціаліста.

Відповідно до сучасних словників портфоліо – це повне зібрання власних досягнень, своєрідне досьє.

У сучасній педагогічній науці існують різні підходи до визначення поняття “портфоліо”, що схожі в одному: суб’єкт є активним учасником процесу оцінювання, а саме оцінювання спрямоване на відстеження прогресу за результатами докладених зусиль, за матеріалізованим продуктом навчально-виховної діяльності.

Портфоліо в освіті можна розглядати як:


 • спосіб фіксування, накопичення оцінки й самооцінки індивідуальних досягнень за певний період часу;

 • технологію навчання, що дає змогу самостійно проаналізувати свої досягнення для того, щоб зробити висновки й рухатися далі;

 • збірник зразків документів, робіт, які демонструють можливості й досягнення педагога;

 • форму цілеспрямованої систематизації й безперервної самооцінки й корекції результатів і досягнень;

 • технологію саморозвитку й самовдосконалення;

 • засіб мотивації й стимулювання творчої активності й самоосвіти;

 • засіб моніторингу й оцінки професійного розвитку;

 • засіб самокорекції й кар’єрного росту;

 • вид діяльності, який сприяє формуванню вмінь планувати свій розвиток, аналізувати самостійно зібрану й систематизовану інформацію про власну діяльність.

Поняття “портфоліо” прийшло до нас із Західної Європи XV-XVI століть. В епоху Відродження архітектори представляли замовникам готові роботи своїх будівельних проектів в особливій папці, яку називали “портфоліо”. Документи, зібрані в цих папках, дозволяли замовнику скласти враження про професійні якості претендента. На сучасному етапі в сфері бізнесу “портфоліо” застосовується для показу досягнень фірми, а фотографами й фотомоделями – як альбом із фотографіями.

Ідея використання портфоліо в сфері освіти виникла в середині 80-х років у США. У кінці минулого століття ідея застосування “портфоліо” в школі стає популярною в усьому світі, у тому числі й в Україні.

У сучасній школі усе більшої популярності набуває створення портфоліо, яке дозволяє перейти від адміністративної системи вивчення результативності педагогічної діяльності до побудови власної траєкторії досягнень учителя. Портфоліо – одна з аутентичних, тобто найбільш наближених до реального стану форм оцінювання, яка орієнтована на процес самооцінювання.

Це перспективна форма представлення професійних досягнень учителя, самопрезентація його педагогічної діяльності. Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті вчителем у різноманітних видах діяльності – навчально-виховній, творчій, соціальній, комунікативній та ін.Метою ведення портфоліо вчителем є оцінювання роботи педагога з теми самоосвіти, характеру його діяльності, відслідковування його творчого й професійного росту, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки).

Створення й поширення портфоліо має певні завдання:

 • прослідкувати еволюцію професійної педагогічної діяльності конкретного вчителя;

 • підтримувати високу мотивацію професійного росту;

 • виявити рівень професійної компетенції;

 • заохочувати активність та ініціативу;

 • розвивати навички рефлексивної та оціночної діяльності вчителів;

 • систематизувати навчальні матеріали й напрацювання;

 • удосконалювати конструктивні вміння – ставити мету, планувати та організовувати власну педагогічну діяльність;

 • розвивати здібності – вміння аналізувати свою діяльність та діяльність учнів;

 • продемонструвати свої власні досягнення колегам;

 • запропонувати спосіб організації того чи іншого навчального курсу;

 • допомагати розширенню науково-методичного діапазону освітньої установи.

Портфоліо забезпечує:

 • систематизацію вчителем власного досвіду;

 • чітке визначення ним напрямків саморозвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег чи адміністрації;

 • об’єктивність самооцінки та оцінки професійних умінь;

 • підтримку й допомогу в атестації, отриманні вищої категорії, вступу до аспірантури;

 • чітку фіксацію педагогічних якостей (через описані факти, зібрані документи);

 • фіксацію особистісного зростання як засобу самоосвіти та самодисципліни;

 • обмін розробками та ідеями між колегами чи членами мережевих товариств учителів.

Крім того, портфоліо:

 • дає змогу педагогові проаналізувати, узагальнити та систематизувати результати своєї роботи, об’єктивно оцінити свої можливості та спланувати зусилля в подоланні труднощів та досягненні більш високих результатів;

 • демонструє досягнення вчителя колегам (учням, їхнім батькам тощо);

 • може стати основою для участі в конкурсних та грандових програмах;

 • сприяє розширенню методичного діапазону навчального закладу, рекламує його.

Серед учителів портфоліо завойовує все більшу популярність і стає необхідним для педагогів, які підвищують свій професійний рівень. Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що зібрати в єдине ціле всі результати навчальної та позаурочної діяльності досить складно, адже необхідно систематизувати документи, які представляють усі аспекти діяльності учителя у вигляді повної картини. При цьому дотримуються таких вимог до оформлення портфоліо:

 1. Системність і регулятивність самомоніторингу.

 2. Вірогідність.

 3. Об’єктивність.

 4. Спрямованість на самовдосконалення.

 5. Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність усіх письмових пояснень.

 6. Охайність, естетичність оформлення.

 7. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.

 8. Наочність результатів роботи.

 9. Технологічність.

Портфоліо вчителя може бути оформлене як:

 • тека (в теці-накопичувачі з файлами);

 • презентація;

 • відеоролик;

 • веб-сайт;

 • блог.

Деякі автори у своїх статтях виділяють за змістом кілька видів портфоліо вчителя:

 • портфоліо досягнень – у цьому випадку найбільший наголос слід зробити на документах, які підтверджують успіхи в тій чи іншій діяльності;

 • проблемно-орієнтоване портфоліо – це висвітлення роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною проблемою;

 • презентаційне портфоліо – необхідне для представлення основних результатів роботи за певний проміжок часу з метою проведення експертизи на відповідність заявленій кваліфікаційній категорії;

 • тематичне портфоліо – у цьому варіанті акцент робиться на представленні творчих робіт у різних сферах діяльності;

 • комплексне портфоліо – об’єднує в собі перелічені вище види портфоліо.

Нові форми портфоліо:

 • електронне портфоліо;

 • паспорт компетенцій і кваліфікації;

 • європейське мовне портфоліо (єдиний європейський зразок, прийнятий радою Європи).

Англійське міністерство освіти пропонує таку класифікацію портфоліо:

 1. Портфоліо розвитку.

 2. Навчальне планування.

 3. Портфоліо готовності.

 4. Показове портфоліо.

 5. Портфоліо працевлаштування.

 6. Портфоліо для вступу до вузу.

 7. Портфоліо документів.

 8. Портфоліо процесу.

Безумовно, існує багато шляхів створення портфоліо, структура, зміст і параметри оцінювання яких відрізняються.

Структура портфоліо залежить від конкретних завдань, які ставить перед собою вчитель.Правила складання портфоліо:

 • якомога точніше сформулювати мету й завдання власного портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості й здібності;

 • визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії й критерії оцінки;

 • зібрати наявні документи й матеріали, розташувати їх у певному порядку, скласти перелік;

 • усі документи повинні бути датовані, необхідно вказати посади й звання рецензентів, авторів, які пишуть рекомендації за результатами портфоліо (наприклад, до атестації);

 • важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами й відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;

 • необхідно вказати джерела, що використані у роботі, при підборі матеріалів, інформації, описати засоби й методи роботи;

Традиційно структура портфоліо вчителя являє собою комплексну модель, яка складається з трьох розділів: “Портфоліо документів” + “Портфоліо робіт”+ “Портфоліо відгуків”.

“Портфоліо документів” – портфель сертифікованих індивідуальних професійних досягнень. Цей розділ передбачає оцінку як якісну, так і кількісну результатів участі вчителя та його учнів у предметних олімпіадах, різноманітних заходах, конкурсах, науково-практичних конференціях. У цьому розділі знаходяться документи або їхні копії.

Портфоліо цього розділу дає уявлення про результати, але не описує процес професійного росту вчителя, різноманітність його творчої активності, індивідуального стилю, інтересів.

“Портфоліо робіт” представляє собою зібрання різних наукових, дидактичних, діагностичних, творчих, проектно-дослідницьких робіт вчителя

та його учнів, а також основних форм та напрямків його професійної діяльності, участь у наукових конференціях, педагогічних радах, методичних тижнях, семінарах-практикумах, майстер-класах, конкурсах, розробка програм елективних курсів, практикумів, аналітична діяльність, теми з самоосвіти, узагальнення власного педагогічного досвіду.

Цей розділ портфоліо передбачає якісну оцінку, наприклад, за принципом науковості, практичної значимості, повноти, різноманітності та переконливості документів, графічного супроводу аналітичних матеріалів та ін.

Портфоліо оформлюється у вигляді персональної папки з додатками робіт учителя, учнів, представлених у формі таблиць, текстів, графіків, електронних версій, фотографій, відеозаписів.

Портфоліо цього розділу дає глибоке уявлення про динаміку професійного росту вчителя, спрямованості його інтересів, громадської зайнятості та активності життєвої позиції.

“Портфоліо відгуків” включає в себе характеристики вчителя з різних напрямків діяльності, експертні висновки, відгуки про проведені заходи, а також письмовий самоаналіз професійної діяльності вчителя та її результатів.

Портфоліо може бути представлено у вигляді текстів, висновків, рецензій, відгуків, резюме, рекомендаційних листів та ін.

Цей розділ портфоліо дає можливість включити механізми самооцінки вчителя, які підвищують ступінь усвідомлення процесів, пов’язаних з навчанням та вихованням підростаючого покоління. Орієнтовний перелік документів “Портфоліо відгуків”: • експертний висновок за результатами атестації вчителя;

 • рецензія на статтю, яка опублікована в ЗМІ;

 • рецензія на розроблену наукову продукцію;

 • відгук про роботу з творчим колективом закладу додаткової освіти, про якість учнівських виступів на науково-практичних конференціях;

 • резюме, підготовлене вчителем, з оцінкою власних професійних досягнень;

 • есе вчителя;

 • рекомендаційні листи громадських організацій тощо.

Структура портфоліо (за Т.Д.Лапіною, Є.Г.Козловською):

 • Портрет – паспорт, персональний блок.

 • Колектор – індивідуальна освітня карта.

 • Робочі матеріали.

 • Досягнення, офіційні документи.

Подібну структуру пропонує Данилюк А.Я.:

 • Портрет.

 • Колектор.

 • Робочі матеріали.

 • Досягнення.

Види й зміст розділів портфоліо вчителя варіюються залежно від віку й рівня кваліфікації педагога, специфіки навчального закладу, в якому він працює, та інших факторів.

Важливо, щоб учитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об’єктивно оцінив свої можливості, побачив шляхи подолання труднощів і способи досягнення більш високих результатів.

Портфоліо може складатися з 8 розділів.

Розділ 1. Загальні відомості про вчителя

Цей розділ включає особисті дані вчителя та матеріали, що відображають досягнення в різних галузях: • прізвище, ім’я, по батькові, рік народження;

 • посада;

 • педагогічне кредо;

 • творче кредо;

 • освіта (навчальний заклад, рік закінчення, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);

 • володіння іноземними мовами;

 • трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи в даному закладі освіти;

 • філософія викладання навчального предмету;

 • класне керівництво;

 • завідування кабінетом;

 • рівень кваліфікації (наявність кваліфікаційної категорії, дата проходження атестації);

 • підвищення кваліфікації (назва структури, де пройшов курси, рік, місяць, проблематика курсів);

 • додаткові курси;

 • оцінка діяльності педагога (урядові нагороди, грамоти, листи подяки);

 • громадські доручення й визнання;

 • копії документів, що підтверджують наявність вчених і почесних звань та ступенів;

 • дипломи різних конкурсів;

 • інші документи на розсуд педагога.

Цей розділ дозволяє зробити висновок про процес індивідуального розвитку педагога.

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

У цьому розділі містяться: • матеріали з результатами засвоєння учнями освітніх програм і сформованості у них ключових компетентностей із предмета, що викладається;

 • порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 3 роки на підставі контрольних зрізів знань, відкритих уроків, участі учнів у олімпіадах, конкурсах;

 • результати семестрового оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

 • відомості про наявність медалістів;

 • результати вступу до вищих навчальних закладів за фахом.

Матеріали даного розділу дають уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за певний період.

Розділ 3. Науково-методична діяльність

У розділі містяться методичні матеріли, що свідчать про рівень професіоналізму педагога: • обґрунтування вибору вчителем навчальних програм, переліку навчально-методичної літератури;

 • обґрунтування вибору вчителем використання освітніх технологій;

 • обґрунтування застосування у своїй практиці тих чи інших засобів педагогічної діагностики для оцінки навчальних досягнень учнів;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, технологій навчання дітей із проблемами розвитку тощо;

 • робота в методичному об’єднанні (кафедрі), співробітництво з науково-методичним центром, установами післядипломної освіти;

 • участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах;

 • участь у методичних і предметних тижнях;

 • організація й проведення відкритих уроків, семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо;

 • участь у експериментальній роботі;

 • проведення наукових досліджень;

 • розробка авторських програм;

 • рецензування підручників, навчальних посібників;

 • написання рукопису кандидатської або докторської дисертації;

 • підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;

 • науково-методична тема закладу, робота вчителя в рамках опрацювання науково-методичних тем;

 • етапи роботи вчителя з самоосвіти:

 1. інформаційно-аналітичний;

 2. впровадження в практику роботи;

 3. обмін досвідом роботи з теми самоосвіти.

 • виступи на педагогічних радах, психолого-педагогічних консиліумах, батьківських зборах, засіданнях Ради навчального закладу;

 • публікації вчителя на сторінках фахових газет та журналів;

 • веб-публікації;

 • створення методичного посібника;

 • інші документи.

Розділ 4. Позакласна робота з предмету

Розділ містить документи: • список творчих робіт, рефератів, пошуково-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями з предмету;

 • список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;

 • сценарії позакласних заходів, фотографії та відеокасети із записами проведених заходів (виставок, предметних екскурсій, КВК, брейн-рингів тощо);

 • програми гуртків та факультативів;

 • екскурсійна робота;

 • організація гурткової роботи;

 • інші документи.

Розділ 5. Результати виховної діяльності

Цей розділ містить такі матеріали: • самоаналіз виховної діяльності;

 • опис виховної системи класу;

 • перелік виховних творчих справ;

 • сценарії творчих справ;

 • результати моніторингу розвитку учнівського самоврядування в класі;

 • документи, що підтверджують організацію партнерства з батьками учнів;

 • документи, що підтверджують взаємодію з фондами, громадськими організаціями, причетними до виховання дітей;

 • виховна програма з термінами реалізації;

 • документи, що підтверджують участь учнів класу у фестивалях, конференціях, конкурсах, оглядах, виставках творчих робіт (на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях);

 • документи, що підтверджують наявність учнів-переможців фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок творчих робіт (на міжнародному, всеукраїнському, регіональному рівнях).

Розділ 6. Навчально-методичний комплекс із предмету

У розділі міститься коротка характеристика навчально-методичного комплексу з предмету, який використовується в навчальному процесі: • список словників та іншої довідкової літератури з предмету;

 • список наочного приладдя (макетів, таблиць, схем, ілюстрацій, портретів та ін.);

 • наявність технічних засобів навчання (телевізора, відеомагнітофона, музичного центра, діапроектора та ін.);

 • наявність комп’ютера й комп’ютерних засобів навчання (програм віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійних електронних підручників тощо);

 • аудіо- та відеопосібники;

 • наявність дидактичних матеріалів, збірників завдань, вправ, прикладів рефератів, творів та ін.;

 • інші документи за бажанням учителя.

Розділ 7. Рейтинг педагога

У цьому розділі можуть міститися: • відгуки адміністрації навчального закладу, колег, студентів, батьків, учнів про професійну діяльність педагога;

 • грамоти, дипломи, нагороди за участь у конкурсах, оглядах та ін.;

 • результати анкетування педагога, батьків, колег, адміністрації;

 • захист честі навчального закладу в спорті, художній самодіяльності, конкурсах, оглядах.

Розділ 8. Мої педагогічні перспективи

Найбільш ефективним є комплексне портфоліо, яке можуть складати більш досвідчені вчителі. У таке портфоліо можна включити розділи: 1. Моя педагогічна концепція.

 2. Конструктор уроку.

 3. Карта педагогічної активності вчителя.

 4. Мій досвід.

 5. Мої досягнення.

Перший розділ комплексного портфоліо починається з педагогічної концепції, де повно й точно формулюються погляди вчителя на професію, учнів, процеси навчання й виховання. Мета педагогічної концепції – виявити ціннісні орієнтири та направленість педагога, його мотивацію, основну мету й завдання в роботі.

У цьому ж розділі дається обґрунтування вибору педагогічних технологій, методик, прийомів навчання й виховання учнів, а також описуються етапи роботи з впровадження технологій і методик.

Наприклад, назву концепції можна сформулювати так: “Моя творча педагогіка”, “Мої педагогічні університети” і т.д.

У другому розділі “Конструктор уроку” розміщуються матеріали, які ілюструють роботу, що базується на описаній технології. Це плани уроків, методичні розробки за темами, технологічні карти уроків, відеозаписи уроків тощо.

У наступному розділі “Карта педагогічної активності” дається план самоосвіти, матеріали виступів на педагогічних радах, конференціях, семінарах, результати участі в конкурсах, проведення майстер-класів, перелік публікацій. Тут можна розмістити й таблицю досягнень учителя.

У четвертому розділі “Мій досвід” подається інформація про узагальнення та поширення вчителем власного педагогічного досвіду.

Розділ “Мої досягнення” включає документи, які відображають офіційну оцінку діяльності педагога. Це характеристики, результати атестацій, олімпіад, конкурсів тощо. У цьому розділі подаються документи, які відображають рівень освіти вчителя: сертифікати, посвідчення, грамоти тощо.

Одна з сучасних інформаційних технологій, яка покликана допомогти вчителю розвивати свою професійну компетентність в умовах безперервної освіти, – це електронне професійне портфоліо.

Переваги електронного портфоліо :


 • сучасність;

 • оперативність (можливість швидко вносити необхідні зміни);

 • функціональність (можливість надати дані великій кількості експертів, колег тощо);

 • ефективність;

 • ергономічність;

 • відкритість і прозорість для всіх учасників освітнього процесу.

Отже, електронне портфоліо – це веб-базований ресурс, сайт учителя, який відображає індивідуальність і професійні досягнення власника.
Електронне портфоліо може також складатися з таких папок:

Портрет” – тут можна розповісти про себе, обґрунтувати вибір професії, викласти свої уявлення про якості, необхідні сучасному вчителю. Можна сформулювати свої особисті завдання в процесі професійного розвитку.

Рівень професійної майстерності” – учитель фіксує свої особисті професійні досягнення й успіхи. Це найінтерактивніший розділ портфоліо, оскільки оцінка тут може змінюватися, переміщуватися з більш низького рівня на більш високий.

Папка особистісних досягнень” включає підрозділи “Моє досьє”, “Мої дидактичні матеріали”, “Мої відкриті уроки”, “Я – класний керівник”. Дані підрозділи є ніби власною медіатекою вчителя. Тут він зберігає результати своєї творчої професійної діяльності, які він в будь-який момент може продемонструвати, ілюструючи рівень власної професійної компетенції.

Оцінка керівника” включає відгуки, рекомендації адміністрації загальноосвітнього навчального закладу вчителеві .

Кар’єра” – описуються перспективи кар’єрного зростання й професійного саморозвитку.Процедура презентації портфоліо

Презентація портфоліо – форма випробування, у ході якої вчитель демонструє експертній групі рівень власного професіоналізму й представляє результати педагогічної діяльності у формі структурованих портфоліо. Презентація може проходити у вигляді виставки навчально-методичних матеріалів, слайд-шоу, доповіді з мультимедійним супроводом.

Для презентації портфоліо учителю, як правило, відводиться 25-30 хвилин. У ході презентації педагог повинен обґрунтувати, як представлені матеріали засвідчують його компетентність. Презентація – це не скорочений виклад розділів портфоліо. Головна мета презентації – за короткий час представити основні результати виконаної роботи за певний період.

Членами експертної групи задаються питання по суті представлених у портфоліо матеріалів (не більше 5-7 питань). Учитель відповідає на питання, ілюструючи свою відповідь (при необхідності) матеріалами з портфоліо. Відповіді на питання повинні бути короткими й стосуватися лише суті даного питання.

Щоб полегшити аналіз й оцінку матеріалів портфоліо, представлених під час презентації, використовують форму рубрикаторів.

Портфоліо-рубрикатор відображає набір критеріїв – вимог, які використовуються під час експертизи матеріалів, підготовлених вчителем.Цей формат дозволяє побудувати портфоліо таким чином, що в першу чергу оцінюються:

 1. Позитивна динаміка навчальних досягнень учнів за останні 3 роки.

 2. Позитивні результати позаурочної діяльності учнів з навчальних предметів.

 3. Позитивні результати діяльності учителя з виконання функцій класного керівника.

 4. Використання сучасних освітніх технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних, в процесі організації навчально-виховного процесу.

 5. Узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду (майстер-класи, семінари, конференції і т.д.)

 6. Участь в професіональних конкурсах.

 7. Підвищення кваліфікації і професіональна перепідготовка.

Доцільно також під час презентації портфоліо відобразити:

 1. Планування й контроль особистого професійного розвитку.

 2. Забезпечення зворотнього зв’язку з учнями й батьками.

 3. Рефлексія професійної діяльності, самооцінка.

У відповідності з заданими критеріями вибудовується карта портфоліо такого зразка:
Професіональний портфоліо педагога


 1. Динаміка навчальних досягнень учнів за останні три роки

п/п

Предмет

Клас

Форма експертизи

Результат

Дата

 1. Результати позаурочної діяльності учнів з навчальних предметів (нагороди, дипломи, свідоцтва)

п/п

Назва

Предмет

Заходи

Результат

Дата


 1. Позитивні результати діяльності учителя з виконання функцій класного керівника (позаурочна діяльність, в тому числі класне керівницто)

п/п

Назва

Зміст діяльності

Класи

Результат

Дата


 1. Використання сучасних освітніх технологій, в тому числі інформаційно-комунікаційних, в процесі організації навчально-виховного процесу

п/п

Предмет

Клас

Форма експертизи

Результат

Дата


 1. Узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду (майстер-класи, конкурси, конференції, круглі столи)

п/п

Назва

Галузь

Заходи

Результат

Дата


 1. Участь в професіональних конкурсах (нагороди, диплом, сертифікати педагога)

п/п

Назва

Предмет

Заходи

Результат

Дата


 1. Підвищення кваліфікації й професіональна перепідготовка

п/п

Назва

Тип навчання

Заклад

Результат

Дата


При проведенні експертизи інноваційної й експериментальної діяльності вчителя необхідно визначити, чи використані результати його роботи в діяльності навчального закладу, на рівні району, міста. Якщо є відгуки про роботу, то як і від кого одержані.

При наявності публікацій оцінюється їх актуальність, ступінь наукової новизни, практичне спрямування та використання в практиці начального закладу, району, міста.

Головою експертної групи зачитуються рецензії на представлене вчителем портфоліо. Автор дає пояснення на зауваження рецензентів.

Обговорення результатів захисту членами експертної групи проводиться на закритому засіданні без присутності вчителя. У ході засідання обговорюються матеріали, представлені вчителем.

Вважається, що презентація була успішною, якщо вона відповідала змісту портфоліо, у ній представлені основні результати, одержані автором, і рівень володіння матеріалом високий.Критерії

оцінки портфоліо вчителя


п/п

Критерії й вимоги до портфоліо

Макс. бал за критеріємПовнота й системність портфоліо вчителя


Демонстрація особистого внеску педагога в удосконалення методів і форм навчання й виховання


Участь в інноваційній діяльності


Узагальнення й розповсюдження особистого педагогічного досвіду


Стабільність позитивних результатів професійної педагогічної діяльності


Наявність позитивної динаміки результатів навчально-виховної роботи


Готовність до постійного професійного росту


Вклад педагога в творчий та інтелектуальний розвиток учнів


Використання в роботі ІКТ


Культура оформлення портфоліо0 балів – критерій не висвітлено.

1 бал – критерій висвітлено частково.

2 бали – критерій висвітлено на достатньому рівні.

3 бали – критерій повністю висвітлено в портфоліо.

Творчий звіт

Творчий звіт – це випробування, що претендує на новизну й оригінальність форми й результату, яке дозволяє в комплексі оцінити цілісну систему діяльності вчителя.

Творчий звіт повинен включати:


 • виступ педагога, який розкриває його роботу;

 • відкритий урок чи позакласний захід із предмету (чи його відеозапис);

 • демонстрацію навчально-методичного комплексу, яка наглядно представляє систему роботи.

Вимоги до творчого звіту:

 • тема повинна відображати основну ідею досвіду;

 • у виступі повинна бути обґрунтована актуальність і практична значимість досвіду для підвищення якості навчально-виховного процесу;

 • наукове обґрунтування досвіду (теоретична база);

 • опис суті досвіду, аналіз теоретичних і методичних знахідок учителя, який атестується, й організація, зміст, форми, прийоми, методи педагогічної діяльності;

 • одержані результати, умови застосування, виявлені труднощі;

 • тривалість апробації досвіду.

Відкритий урок чи позакласний захід з предмету дозволяє продемонструвати фрагменти педагогічної чи виховної діяльності вчителя, експертам одержати уявлення про професійну компетенцію вчителя, рівень його педагогічної майстерності.

Мета відкритого уроку (позакласного заходу з предмету) повинна відповідати темі творчого звіту. Форми, методи й педагогічні технології, які застосовуються на уроці (позакласному заході), повинні обиратися з таким розрахунком, щоб зафіксувати увагу експертів на основних елементах педагогічного досвіду, який представляється.

На виставці навчально-методичного комплексу можуть бути представлені:


 • варіанти авторських програм, статті, доповіді;

 • розробки окремих тем, поурочні плани;

 • авторські зразки дидактичного матеріалу, наочні посібники, таблиці, малюнки тощо;

Для захисту творчого звіту відводиться не менше 1 години.

Творчий звіт оцінюється за такими показниками: 1. Обґрунтованість необхідності й актуальності методики освітньої технології, яка є у звіті.

 2. Наявність обґрунтування результативності та адекватності зміни педагогічної діяльності.

 3. Якість вступу.

Творчий звіт оцінюється позитивно, якщо виконані вимоги, які до нього висуваються.

Література

 1. Макарова Т.Н. Типи портфоліо, структура портфоліо [Текст] / Т.Н. Макарова, В.А. Макаров // Завуч. – 2005. - № 4. – С. 14-24.

 2. Юрченко Г.І. Портфоліо вчителя [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ww.niro.nnov.ru.

 3. Васильченко Л. Технологія портфоліо в освіті / Васильченко Л. // Управління школою. – 2007. – № 13.

 4. Коновалова Е.А. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при внедрении в практику портфолио как метода оценивания / Коновалова Е.А. //Практика административной работы в школе. – 2005. – № 5. – С. 20-22.

 5. Калмыкова И.Р. Портфолио как средство самоорганизации и саморазвития личности/ Калмыкова И.Р. //Образование в современной школе. – 2002. – № 5. – С. 23-27.

 6. Полат Є.С., Бухаркіна М.Ю. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти / Полат Є.С., Бухаркіна М.Ю. та ін. – М.: Академія, 2000.

 7. Пинськая М.А. Портфолио учителя / М.А. Пинськая – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Библиотека “Первого сентября”, серия “Управление школой”. Вып. 26).

 8. Новікова Т.Г. Аналіз розробки портфоліо на основі закордонного досвіду./ Новікова Т.Г.// Розвиток освітніх систем у контексті модернізації освіти. – М.: ACADEMIA, АПК і ПРО, 2003, – С.70

 9. Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості. (випуск 4) / Упорядники Л. Скальська, О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2009.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 311.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка