Посилення кадрового потенціалу університетуСторінка1/3
Дата конвертації07.09.2018
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3
ЗМІСТ


ВСТУП

2

 1. Посилення кадрового потенціалу університету

3  1. Кадровий склад

3  1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

4 1. Підвищення якості університетської освіти

5  1. Формування контингенту студентів

5  1. Підготовка фахівців вищої освіти

7  1. Система забезпечення якості навчального процесу

103. Підвищення ефективності наукових досліджень

153.1. Підготовка кадрів вищої освіти

153.2. Фінансування наукових досліджень

163.3. Співробітництво з науковими закладами,

організаціями і підприємствами183.4. Розвиток студентської наукової роботи.

214. Міжнародна діяльність університету

225. Виховна, культурно-просвітницька та інформаційна діяльність

256. Розвиток студентського самоврядування

267. Соціальна підтримка співробітників та студентів університету

278. Фінансово-господарська діяльність

29ВИСНОВКИ

31ДОДАТОК

34ВСТУП
Історично склалося так, що наш університет робить важливий внесок у розвиток освіти і науки на теренах півдня України та за його межами, відіграє провідну роль у становленні й відродженні української культури, був і залишається піонером у впровадженніпевних пріоритетних напрямів сучасної науки та університетської освіти.

Неспокійне сьогодення зобов’язує сучасні університети з величезною повагою і дбайливістю ставитися до вікових традицій педагогічної університетської освіти та водночас шукати переконливі відповіді на виклики сучасних соціальних реалій, оновлювати і модернізувати зміст та форми університетського життя відповідно до проблем Запорізької області становлення й розвитку України в цілому.

Протягом звітного періоду діяльність ректора визначалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, Актами Кабінету Міністрів, Наказами МОНмолодьспорту України, Статутом університету, колективним договором, «Положенням про організацію навчального процесу в МДПУ», річним планом роботи університету, правилами внутрішнього розпорядку. Основні напрями діяльності ректора, керівництва університету та його підрозділів визначалися Концепцією розвитку МДПУ імені Богдана Хмельницького й були спрямовані на динамічний розвиток наукових досліджень, підтримку і сприяння розвитку провідних наукових шкіл та перспективних наукових напрямів, забезпечення міжнародновизнаних стандартів якості навчального процесу, конкурентоспроможності його випускників на регіональному та національномуосвітянських ринках, створення умов та стимулів розвитку кадрового потенціалу, а також виконання університетом його функцій як центру інтелектуального життя та культурної діяльності регіону.

Постійна увага приділялась демократизації та оптимізації управління університетом в цілому та його підрозділами, використанню та розвитку можливостей університетської автономії та студентського самоврядування, залученню максимально широкого кола членів колективу до обговорення, прийняття, реалізації управлінських рішень, контролю за їх виконанням. 1. ПОСИЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТУ
  1. Кадровий склад університету

Кадрова робота в університеті протягом звітного періоду була спрямована на підвищення наукового рівня викладачів і науковців, залучення до викладацької і наукової діяльності спеціалістів вищої кваліфікації та талановитої молоді, додержання оптимальних вікових пропорцій, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Кадровий склад університету на 01.12.2012 р. налічує 319 науково-педагогічних працівників, серед яких 21 доктор наук, професор і 179 кандидатів наук, доцентів, що складає 62,7% від загальної кількості науково-педагогічного складу. Порівняно з 2011 роком, коли цей показник становив 53,6%, в 2012 році ми отримали приріст на 9,1%.

За 2011-2012 роки атестати доцентів отримали 26 викладачів:

у 2011 році – 9 викладачів (Бєльчева Т.Ф., Гапотій В.Д., Ізбаш С.С., Коноваленко Т.В., Котова Л.М., Мурай С.В., Попенко Я.В., Хромишева О.О., Шкода Н.А.);

у 2012 році — 17 викладачів (Арсененко І.А., Баришевський С.О., Бабакова О.В., Верховод І.С., Воронін Д.Є., Гончарова О.А., Журавльова Л.С., Кобильнік Л.М., Копєйцева Л.П., Музя Є.М., Олексенко Р.І., Осадча К.П., Пачева В.М., Петренко В.А., Фалько Н.М., Шевченко Ю.М., Шарова Т.М.), що свідчить про позитивну динаміку та професійне зростання професорсько-викладацького складу університету.

Подібна динаміка спостерігається й серед кількісного складу професорів університету. Так, упродовж 2008-2012 років вчене звання професора було присвоєно 7 особам: із них — у 2011 році — 1(Молодиченко В.В.), а в 2012 році — 3 (Данченко О.О., Даценко Л.М., Окса М.М.).

Протягом звітного періоду вдалося успішно протидіяти тенденції старіння науково-педагогічних кадрів. Середній вік науково-педагогічних працівників університету з науковими ступенями та вченими званнями складає 46 років (у 2010 — 48 років), докторів наук, професорів — 58 років (2010 р. — 55 років), кандидатів наук, доцентів — 44 роки (2010 р. — 47 років). У навчальному закладі працює 48 викладачів пенсійного віку, що становить 15% від загальної кількості штатних науково-педагогічних працівників. Фактично, цей відсоток залишається незмінним.

Цілеспрямована діяльність ректора, ректорату, деканів факультетів і завідувачів кафедр дозволила суттєво (на 72 особи, 26%) підвищити кількість викладачів віком до 40 років.


  1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації професорського-викладацького складу є важливим напрямком діяльності університету, оскільки не лише забезпечує підвищення якості підготовки фахівців, вдосконалення форм і методів викладання, а й належить до основних показників, за яким при акредитації визначається спроможність вищого навчального закладу здійснювати освітню діяльність за ліцензованими напрямами.

Планом підвищення кваліфікації професорського-викладацького складу університету на 2012 рік, затвердженого ректором згідно наказу №55-01 від 24.01.2012 р., було передбачено підвищення кваліфікації 70 викладачів.

Станом на 10.12.12 р. 77 викладачів пройшли підвищення кваліфікації та оформили всю необхідну документацію. Витрати на підвищення кваліфікації у цьому році становили 26161 грн. Таку ж суму було отримано за надання послуг із підвищення кваліфікації на базі університету слухачів з інших ВНЗ та установ. Так, протягом року на кафедрах університету пройшли підвищення кваліфікації 44 викладача з інших ВНЗ та установ.

Загальна чисельність викладачів університету, які пройшли у 2012 році підвищення кваліфікації — 77. Відповідно до штатного розкладу(319 викладачів) — це майже річна норма (24,2%). Але, враховуючи той факт, що більшість викладачів викладають по 2-3 (а іноді 4-5) дисциплін, цей показник виявляється недостатнім. Особливо, ця ситуація є проблемною для тих, які викладають дисципліни за різними напрямками підготовки фахівців.

Показники підвищення кваліфікаціїпрофесорсько-викладацького складу університету в 2012 році наведені у таблиці 1.

Аналіз рівня показників підвищення кваліфікації НПП засвідчує, що на хіміко-біологічному та соціально-гуманітарному факультетах він найвищий (понад 30 %); на природничо-географічному, філологічному, економічному, мистецтв і художньої освіти, інформатики та математики — лише 12,2%.

Аналіз виконання річного плану підвищення кваліфікації університету в розрізі форм підвищення кваліфікації, виявив позитивний фактор — високий відсоток викладачів, що пройшли курсипідвищення кваліфікації у порівнянні зі стажуваннями (відповідно 35% і 65%).

Цей показник (хоча для університету він є більш фінансово затратним), враховується експертами при акредитації ВНЗ. Адже, експерти з недовірою ставляться до «масових стажувань» викладачів однієї кафедри в одній установі (організації) в однакові терміни (5-8 викладачів).

Треба також відзначити, що 13 викладачів (17%) проходили 6-місячне науково-педагогічне стажування, необхідне, при наявноїрозбіжності їх науково-педагогічної спеціальності з дисциплінами, які вони викладають (згідно наказу МОНмолодьспорту №1377 від 29.11.2011р.). За цим показником лідерами є кафедри: ботаніки і садово-паркового господарства, соціальної педагогіки та дошкільної освіти, соціології, музичного виховання і хореографії.

Таблиця 1

Показники підвищення кваліфікації

професорсько-викладацького складу університетув 2012 році

(станом на 10.12.12 р.)
Факультет

Чисельність НПП

Форми ПК НПП , план / факт (станом на 30.05.12)

Курси ПК

стажування

Науково-педагогічне стажування

разом

%

Хіміко-біологічний

57

1 / 1

15 / 15

2 / 2

18 / 18

31,6 / 31,6

Соціально-гуманітарний

56

10 / 10

5 / 5

2 / 2

17 / 17

30,4 / 30,4

Філологічний

57

7 / 7

5 / 5

- / -

12 / 12

21,0 / 21,0

Природничо-географічний

49

4 / 3

6 / 6

1 / 1

11 / 10

22,45 / 20,40

Інформатики та математики

41

2 / 2

2 / 2

1 / 1

5 / 5

12,2 / 12,2

Економічний

35

3 / 2

- / -

5 / 5

8 / 7

22,8 / 20,0

Мистецтв і художньої освіти

31

2 / 2

4 / 4

2 / 2

8 / 8

25,8 / 25,8

Разом по університету

326

29 / 27

35%

37 / 37

48%

13 / 13

17%

79 / 77

24,2 / 23,6

При формуванні плану підвищення кваліфікації на 2013 рік необхідно урахувати проходження акредитації університету в цілому. У зв’язку з цим, кафедри повинні обрати для кожного викладача найбільш ефективну та необхідну (для навчального процесу, обрання викладача на посаду та акредитації відповідної спеціальності) форму, напрям, місце та програму стажування в залежності від його наукової, виробничої та педагогічної кваліфікації. 1. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
  1. Формування контингенту студентів.

Приймальною комісією університетупроводилася багатогранна і напружена робота з формування якісного контингенту студентів, чіткого проведення вступних кампаній. Конкурсний відбір вступників у 2011-2012 роках здійснювався за результатами зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджених сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. Рекламна інформація про університет була представлена у пресі, на радіо і телебаченні. Своєчасно проводилося рекламування «Днів відкритих дверей університету» та «Днів відкритих дверей факультетів», щорічно випускаються листівки-запрошення до вступу в університет, об’яви, листівки про проведення університетських та факультетських олімпіад. Щороку видаються спеціальні випуски газети «Інтелект» для абітурієнтів, на сторінках якої розміщується інформація про факультети та «Правила прийому до університету».В університеті й на факультетах 2–3 рази на рік проводяться Дні відкритих дверей.

У 2012-2013 н.р.успішно проведено вступну кампанію, а саме:


 • здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу за окремими спеціальностями підготовки магістрів;

 • подано заяв у 2012 році — 3599 (2011 рік — 2941);

 • загальний конкурс на денній формі навчання становив 6,3 осіб на 1 місце державного замовлення: на заочній формі навчання — 4.3 особи на 1 місце державного замовлення ( у 2011 році відповідно 4,3 та 4,1 особи на 1 місце);

 • загальний обсяг державного замовлення у 2012 році становив 976 осіб, у т.ч. на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • «бакалавр»— встановлено 343 місця ( 281 місць у 2011 році) на денну форму навчання і 86 (78 місць у 2011 році) на заочну;

 • «спеціаліст» — встановлено 355 (371) місць на денну форму навчання і 105 (113) на заочну;

 • «магістр»— встановлено 54 місця (56 місць у 2011 році) на денну форму навчання і 28 (21 місце у 2011 році) на заочну.

Зараховано у 2012 році:

за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

на денну форму навчання

 • «бакалавр»— 548 осіб (у 2011 році — 440 осіб);

 • «спеціаліст»— 424 особи (у 2011 році — 453 особи);

 • «магістр»— 95 осіб (у 2011 році — 99 осіб).

на заочну форму навчання

 • бакалавр — 383 особи (у 2011 році — 221 осіб);

 • спеціаліст — 315 осіб (у 2011 році — 441 особа);

 • магістр — 87 осіб (у 2011 році — 87 осіб).

 • медалістів —33 особи (у 2011 році — 15 осіб).

Вступили:

 • за цільовими направленнями — 19 осіб (у 2011 році — 12 осіб);

 • поза конкурсом (діти сироти, діти інваліди, діти шахтарів)—23 особи;

 • випускники відділення довузівської підготовки, що мають право на додаткові бали — 10 осіб.

До університету зараховані випускники шкіл Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Луганської, Хмельницької, Чернігівської, Івано-Франківської, Вінницької, Тернопільської областей та АР Крим.

Основу контингенту становлять випускники навчально-наукових педагогічних комплексів, а саме — Запорізького педагогічного коледжу, Нікопольського педагогічного училища та Бериславського педагогічного коледжу. З цими вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації й Хортицьким національним багатопрофільним реабілітаційним центром подовжено договори про подальшу співпрацю.

У 2012 році оновлено наскрізні навчальні плани університету для коледжів за напрямами підготовки «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта». В 2011-2012 н.р. прийнята й успішно виконана програма начально-методичних та виховних заходів «Заочній формі навчання — університетські пріоритети». Кафедри університету постійно працюють над удосконаленням організації самостійної роботи студентів-заочників. Важливим аспектом є впровадження інформаційно-технологічного забезпечення фахової підготовки студентів-заочників.
2.2. Підготовка фахівціввищої освіти
Протягом звітного періоду пріоритетом роботи було дотримання державних стандартів вищої освіти і вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з метоюзабезпечення високого рівня навчальногопроцесу. Нормативну базу навчально-виховного процесу складали ЗакониУкраїни «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення «Про державний вищий навчальний заклад», (затвердженеПостановою Кабінету Міністрів України), «Про організацію навчального процесу у вищих навчальнихзакладах», «Про затвердження нормчасу для планування й обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової організаційноїроботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальнихзакладів», «Про проведення практикистудентів вищих навчальних закладівУкраїни», «Про порядок переведення,відрахування та поновлення студентіввищих навчальних закладів освіти» тощо.

В університеті на денній формі навчання здійснюється підготовка фахівців за освітньої-кваліфікаційними рівнями: • «бакалавр»— за 21 напрямами підготовки (ліцензований обсяг 1225);

 • «спеціаліст»— за 20 спеціальностями підготовки (ліцензований обсяг 1035);

 • «магістр»— за 14 спеціальностями підготовки (ліцензований обсяг 117).

На заочній форм навчання:

 • «бакалавр»— за 19 напрямами підготовки (ліцензія 1165)

 • «спеціаліст»— за 15 спеціальностями (ліцензія 855)

 • «магістр»— за 11 спеціальностями підготовки (ліцензія 92).

У січні–травні 2012 року пройшли повторну акредитаційну експертизу:

 • за 2 напрямами підготовки за ОКР«бакалавр» («Хореографія», «Історія»);

 • 4 спеціальності за ОКР«спеціаліст» («Садово-паркове господарство», «Початкова освіта», «Практична психологія», «Інформатика»);

 • 2 спеціальності за ОКР«магістр» («Історія», «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

Чисельність контингенту студентів денної форми навчання у 2012 році складає 2436 студентів, із них за державною формою навчається 1797 осіб. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» — 1917 осіб, «спеціаліст» — 424 особи, «магістр» — 95 осіб. У 2012 році прийнято на денну форму навчання 1066 осіб. На другий та третій курси за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зараховано 63 особи.

Чисельність контингенту студентів заочної форми навчання у 2012 році складає 1776 студентів, із них за державною формою навчається 465 осіб. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» — 1361 особа, «спеціаліст» — 315 осіб. У 2012 році прийнято на заочну форму навчання 425 осіб. На другий курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зараховано120 осіб.

Університету в липні 2012 року МОНмолодьспорту України надано ліцензію на впровадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників галузі знань 0401 Природничі науки, спеціальності 7.04010201 Біологія*.

У 2011 році було розпочато оновлення системи оцінювання знань студентів в університеті, яка має на меті посилити якість поточного контролю знань, заохочуючи студентів до систематичної підготовки та участі у практичних, семінарських і лабораторних заняттях та унеможливити накопичення балів лише за присутності на письмовому модульному контролі. Повернення до системи оцінювання усних іспитів ініціювалося більшістю викладачів і також знайшло місце у новій системі оцінювання якості знань. Проведено значну підготовчу та ознайомлювальну роботу на кафедрах університету, а також серед студентів. За рішенням Вченої ради університету цю систему на початку2012-2013 н.р. було запроваджено. Центр експертизи та моніторингу якості освіти спільно з навчально-методичним відділом здійснюють постійний аналіз стану та ефективності впровадження даної системи, вивчаючи журнали академічних груп, проводячи зустрічі зі студентами та викладачами з метою усунення неточностей та недоліків нової системи.

Вимоги до оформлення документації в університеті за останній рік регламентуються шляхом застосування:

1. Наказу про затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету в 2012-2013 навчальному році.

2. Методичних рекомендацій до створення навчально-методичного комплексу з дисципліни / Уклад.: В.В. Молодиченко, А.М. Солоненко, О.С. Максимов, І.А. Мальцева, В.А. Ляпунова. – МДПУім. Б.Хмельницького, 2011. – 25 с.

3. Системи оцінювання знань студентів МДПУ імені Богдана Хмельницького / Автори: Солоненко А.М., Мальцева І.А., Ляпунова В.А., Петренко В.А., Максимов О.С., Бєльчев П.В., Воровка В.П., Дергаль Л.Я., Донченко Л.М., Мацюра О.В., Федорова О.В., Феруз С.О.

4. Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальних і робочих планів за освітньо-кваліфікаційним рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної форми навчання в МДПУ ім. Б. Хмельницького / Укладачі: А.М. Солоненко, В.А. Ляпунова, О. М. Левада, Л.В. Вороніна.

Розробляється оновлене «Положення про організацію навчального процесу в університеті», в якому враховано всі зміни, пов’язані з запровадженням оновленої системи оцінюваннянавчальних досягнень студентів і нових форм ведення документації у ВНЗ.

В університеті постійно здійснюється організаційна робота щодо розробки галузевих стандартів, навчальних і робочих планів, методичного супроводу спеціальностей, які акредитуються, узгодження варіативної частини стандартів спеціальностей зі стандартами загальноосвітньої та початкової школи, зокрема введення за потребами школи дисциплін «Методика викладання другої іноземної мови у школі» та «Методика викладання основ інформатики у середній школі».

Предметом особливої турботи ректора і ректорату є постійне підвищення педагогічної майстерності викладачів, особливо починаючих свій шлях у вищій школі. З цією метою було проведено серію навчально-методичних семінарів для викладачів університету зі стажем роботи до 3-х років за темами «Права і обов’язки викладачів кафедри», «Організація роботи викладача на кафедрі», «Форми і методи навчання студентів у ВНЗ», «Система оцінювання діяльності студентів на заняттях в умовах КМСОНП», «Розробка навчально-методичного комплексудисципліни», «Підготовка рукописів навчальних видань в університеті» тощо.

На факультетських і кафедральних семінарах систематично обговорювались питання адаптації університетської освіти до вимог Болонського процесу, розв’язувались проблеми методичного забезпечення студентів на час їхньої підготовки до державних іспитів. Для цього на кафедрах були створені відповідні умови: виділено аудиторії для самостійної роботи студентів, підготовлено стенди до державних екзаменів, розгорнуто роботу з написання методичних рекомендацій і розробок до занять навчальних дисциплін, здійснено оновлення сайтів кафедр.

Університет постійно приділяє увагу самостійній роботі студентів, яка розглядається як органічна складова навчального процесу. У робочих навчальних програмах дисциплін визначено розділи, які винесені на самостійне вивчення, визначено вимоги до рівня опанування матеріалу, надано необхідну навчально-методичну літературу, визначено вимоги дознань і умінь студентів. Із кожної навчальної дисципліни розробленонавчально-методичні комплекси для забезпечення самостійної роботистудента. Для всіх напрямів і спеціальностей розроблено інформаційніпакети. Завдання для самостійної роботи диференціюються з урахуваннямдосвіду навчальної діяльності студентів, специфіки навчальної дисципліни, освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівців. Особлива увагаприділяється організації самостійної роботи студентів перших курсів університету. Студентам старших курсів пропонуються завдання науково-пошукового змісту. Для методичного супроводу самостійної роботи студентів широко використовуються наявні можливості веб-порталууніверситету, веб-сайтів факультетів і кафедр. На сайтах розміщено електронні підручники і навчальні посібники, методичні матеріали, тексти і презентаціїлекцій, завдання для лабораторних робіт, вимоги до написання курсових і кваліфікаційних робіт та інші матеріали, необхідні для організаціїсамостійної роботи студентів. Важливе місце в організації самостійноїроботи студентів відведено контролю за її виконанням. Контроль за самостійною роботою студентів проводиться в різних формах: під час семінарів,лабораторних і практичних занять; у вигляді колоквіумів та контрольнихробіт; шляхом перевірки рефератів з опрацьованих тем та проблем; під час проведенняіндивідуальних і групових консультацій; у вигляді тестового поточного йпідсумкового контролю знань тощо.

Значна увага приділяється виконанню дипломних робіт на замовлення підприємств та освітніх закладів, до яких належать: Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр (м.Запоріжжя), Нікопольське училище Криворізького державного педагогічного університету, Якимівська гімназія, Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф.Сидоренка Інституту садівництва Національної академії агротехнічних наук України, Державне підприємство «Мелітопольське лісопромислове господарство».


  1. Система забезпечення якості навчального процесу

До найважливішихзавдань університету належить забезпечення високої якості освіти, що є найголовнішим її результативним чинником. Якістю зробленого визначається доцільність витрачених зусиль і коштів. Це поняття традиційно пов’язується зі змістом і формою навчального процесу, що зазвичай ґрунтується на кваліфікації і досвіді викладачів. Серед професорсько-викладацького складу й до сьогодні поширена та реалізується думка про те, що однією з найголовніших причин низької якості освіти є той слабкий контингент студентів, який ми сьогодні маємо. Необхідно відмовитись від цього помилкового стереотипу мислення, оскільки надання якісних освітніх послуг навчальними закладами тим, хто навчається, а іншими словами — академічна чесність —як один із чинників сучасного освітнього процесу залежить від таких складових: • по-перше, якості навчально-методичної бази, що передбачає ресурсне забезпечення закладів освіти на належному рівні, залучення до навчального процесу не лише таких якісних, традиційних компонентів як підручники, а й нових сучасних засобів і методів пізнання, пов’язаних із сучасними технічними можливостями;

 • по-друге, якістю професорсько-викладацького складу, що передбачає переоцінку соціальної ролі викладача: нині вчитель і викладач — не лише абсолютний носій знань, він має виконувати місію духовного поводиря, має стати одночасно і джерелом авторитетної інформації, і майстром навчання способами оволодіння різнопредметною діяльністю;

 • і тільки по-третє, якістю об’єкта навчання — але не зовсім у тому контексті, який би заспокоював нас, оскільки мається на увазі рівень навченості студента, міцність і глибина його знань, практичних умінь, сформованість пізнавальних інтересів, інтелекту, особистісних якостей, світоглядної позиціїтощо; у вищій освіті — це рівень підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності, до швидкої адаптації за умов науково-технічного прогресу, які володіють технологіями в межах свого фаху, вмінням використовувати свої знання під час розв’язання професійних завдань.

Тільки за умови ефективного поєднання цих чинників ми досягнемо достатньої якості знань, яка є гідною вищого навчального закладу ІV рівня акредитації.

Суттєве значення в досягненні академічної чесності високого рівня якості освіти та її відповідності європейським нормам мають державні стандарти.

Якість підготовки фахівців в університеті, надання високоякісних освітніх послуг упродовж останнього року були в центрі уваги адміністрації та всього колективу викладачів. 2011-2012 навчальний рік було оголошено «Роком підвищення якості навчального процесу в університеті». Розроблена та запроваджена програма заходів мала на меті системне удосконалення навчального процесу крізь призму комплексної реалізації основних чинників забезпечення якості освіти, а саме: професійної підготовки викладачів, навчально-методичного забезпечення навчального процесу, наявності системи контролю й оцінювання як рівня викладання, так і рівня знань студентів, застосування сучасних освітніх технологій у навчальному процесі та ін.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу впроваджено програму «Гість університету», метою якої є залучення до навчального процесу в університеті провідних фахівців вищих навчальних закладів та наукових установ України та зарубіжжя, університет відвідали та прочитали лекції для студентів:

Цюрупа М.В. — доктор філософських наук, професор кафедри суспільних і гуманітарних наук Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ);

Дичко Л.В. —Народна артистка України, професор Національної музичної академії України імені Б.І. Чайковського;

Бойков В.Г. —Заслужений діяч мистецтва України, професор Донецької державної музичної академії імені С. Прокоф’єва;

Денисик Г.І. — доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського;

Топчієв О.Г. — доктор географічних наук, професор Одеського національного університету імені І. Мечникова;

Чернов Б.О. — професор кафедри географії Переяслів-Хмельницького державного педагогічного університету;

Бейдик О.О. — доктор географічних наук, професор кафедри краєзнавства та туризму Київського національного університету імені Т.Шевченка;

Гавриш Н.В. — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;

Брежнева О.Г. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету;

Хаджиниколова Е.В. — доктор, співробітник Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук;

Манасієва І.В. — доктор, співробітник Інституту історичних досліджень Болгарської академії наук;

Урсу Є.І. — генеральний секретар Центрів і клубів ЮНЕСКО (Молдова);Стручаєва Т.М. — кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Белгородського регіонального інституту підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців (Росія).
У рамках реалізації пріоритетного напряму щодо сприяння інтенсивному розвитку інформаційного забезпечення навчального процесу університету потягом 2011-2012 рр.було здійснено наступне:

 1. Придбано нову комп’ютерну техніку:

  • для забезпечення потреб економічного факультету – 5 шт.

  • кафедри органічної і біологічної хімії – 1 шт.

  • кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти – 1 шт.

  • кафедри географії України та краєзнавства – 1 шт.

  • кафедри історії та правознавства – 1 шт.

  • бібліотеки – 1 шт.

  • приймальної комісії – 1 шт.

  • наукового відділу – 1 шт.

  • кафедри анатомії та фізіології людини і тварин – 1 шт.

  • серверу для забезпечення доступу до мережі Інтернет – 1 шт.

 1. Впроваджено до навчального процесу спеціалізоване програмне забезпечення «Лінгафонний кабінет» для спеціальностей філологічного факультету.

 2. Придбано спеціалізована програма «IRBIS» для забезпечення роботи бібліотеки університету.

 3. Продовжується процес встановлення ліцензійного програмного забезпечення (Windows/ MSOffice) у кількості 40 комплектів.

 4. Створено мережеву інфраструктуру для забезпечення бездротового доступу студентів і викладачів університету до мережі Інтернет.

 5. У рамках створення системи захисту та збереження конфіденційної персональної інформації про студентів університету та згідно наказів МОНМСУ впроваджено в адміністративно-управлінську діяльність МДПУЄдину державну електрону базу освіти (ЄДЕБО).

 6. З 01.12.2012 року створено центр дистанційного навчання університету.

 7. Розпочато експеримент з використання дистанційної форми навчання на факультеті інформатики і математики для студентів спеціальності «Інформатика» (за рівнями «спеціаліст», «магістр»).

 8. Для реєстрації результатів поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів усіх форм навчання, реєстрації фактичного виконання обсягу навчального навантаження викладачами кафедр університету розроблено та впровадженодовикористання на факультеті інформатики і математики університету «Електронний журнал».

 9. З метою підвищення ефективності організації самостійної роботи студентів шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій було створено систему сайтів факультетів, на яких розміщується навчально-методична інформація з навчальних дисциплін та систематично проводяться ознайомчі семінари зі студентами щодо використання цих матеріалів в навчальній діяльності.

 10. Поступове підвищення комп’ютерної грамотності професорсько-викладацького складу та студентів університету реалізується згідно виконання рішення Вченої Ради університету «Про систему інформаційно-технологічного забезпечення навчального процесу» від 12.05.2011 року.

Щороку за успіхи у навчанні чимало студентів університету відзначаютьсяіменними стипендіями і преміями. Протягом 2011-2012 н.р. та І семестру 2012-2013 н.р. призначено стипендії:

Президента України:

 • Лупіній Олександрі Петрівні — студентці ІV курсу хіміко-біологічного факультету;

 • Слонєвській Діані Костянтинівні — студентці ІV курсу факультету інформатики і математики.

 • Халабузарь Катерині Сергіївні— студентці V курсу філологічного факультету;

 • Русіній Наталії Юріївні — студентці V курсу хіміко-біологічного факультету.

 • Сидоренку Андрію Ігоровичу — студенту ІV курсу хіміко-біологічного факультету;

 • Песоцькій Катерині Геннадіївні — студентці ІV курсу соціально-гуманітарного факультету.

Верховної Ради України
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка