Постанова правління Пенсійного фонду України 05. 11. 2009 №26-1 порядок формування та подання страхувальниками звітуСкачати 254.16 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір254.16 Kb.
ТипПостанова


    1. ЗАТВЕРДЖЕНО

    2. Постанова правління
     Пенсійного фонду України

    3. 05.11.2009 № 26-1

ПОРЯДОК

формування та подання страхувальниками звіту

щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) встановлює порядок, строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб і суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, набутий страховий стаж (далі – звіт) до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах (далі – органи Пенсійного фонду) та його форму.

1.2. У Порядку та у текстах таблиць звіту до Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний фонд) терміни та скорочення вживаються у такому значенні:

БД — електронна база даних;

відповідальна особа Пенсійного фонду — працівник органу Пенсійного фонду, який відповідно до своїх посадових обов`язків приймає, здійснює перевірку заповнення звіту (відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту), введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних до БД;

відповідальна особа страхувальника — працівник, на якого покладено обов`язки щодо здійснення комплексу робіт, пов`язаних з формуванням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Пенсійного фонду;

довідник КТССВ - довідник кодів типів ставок страхового внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, наведений у додатку 1;

ДПА — Державна податкова адміністрація України;


ДРФО — Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

ЕЦП - електронний цифровий підпис;

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

звіт в електронній формі (електронний звіт) – звіт, що сформований страхувальником за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і подається до органів Пенсійного фонду за нормами, визначеними цим Порядком;

ЗО – застрахована особа, яка відповідно до Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

ІНДАНІ — індивідуальні відомості про заробіток (дохід) та страхові внески застрахованої особи;

код категорії застрахованої особи — порядковий номер категорії з переліку категорій застрахованих осіб із таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеної у додатку 2, складеної відповідно до статей 11 та 12 Закону, щодо яких встановлено об’єкт нарахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі — страхові внески), та розміри ставок страхових внесків відповідно до чинного законодавства;

код категорії страхувальника — серійно-порядковий номер з переліку страхувальників із довідника категорій страхувальників, які сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеного у додатку 3;

коригуючий документ – звіт страхувальника з позначкою “коригуючий”, який є підставою для заміни інформації реквізитів відповідної форми, яка попередньо була подана до органів Пенсійного фонду;

номер облікової картки застрахованої особи (код ЗО) — номер персональної облікової картки застрахованої особи, що відповідає ідентифікаційному номеру фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (ДРФО), а для застрахованих осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера (ДРФО), про що мають відповідну відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN_XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр);

ОСО – особливий спосіб оподаткування для суб’єктів господарювання (фіксований податок, єдиний податок);

первинний звіт — звіт страхувальника за визначеною Пенсійним фондом формою, на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних Пенсійного фонду;

П.І.Б. — прізвище, ім’я, по батькові;

скасовуючий документ — звіт страхувальника з позначкою “скасовуюча”, який є підставою для повного скасування інформації, що попередньо була подана до органів Пенсійного фонду;


спеціалізоване програмне забезпечення – програмне забезпечення, призначене для створення страхувальником електронних звітів відповідного формату згідно з вимогами цього Порядку;

СПОВ — система персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб;

ФО — фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок); фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору; фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; інші особи, які є застрахованими в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

ФО - СПД – фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок).

Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у Законі.

1.3. Звіт до органів Пенсійного фонду може подаватися страхувальником:

в електронній формі з використанням ЕЦП через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 № 7-7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.04.2007 за № 436/13703 (звіт на паперових носіях не подається);

на паперових носіях, завірених підписом керівника/страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше десяти.

1.4. Електронна форма звіту до органів Пенсійного фонду формується страхувальником з використанням спеціального програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються страхувальникам в органі Пенсійного фонду за місцем взяття на облік.

1.5. Звіт страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. В разі не подання однієї із необхідних таблиць звіт не приймається.

1.6. До страхувальників за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом.

1.7. Виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення у порядку, визначеному законодавством за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків відповідно до вимог статті 106 Закону.

1.8. Страхувальник зобов’язаний повідомляти органи Пенсійного фонду про зміну відомостей, що вносяться до системи персоніфікованого обліку, про застраховану

особу, за яку або на користь якої ним сплачуються страхові внески, в десятиденний строк з дня одержання цих відомостей.

1.9. Керівник органу Пенсійного фонду з метою раціонального перерозподілу навантаження протягом періоду звітування може ініціювати розроблення та затвердження рекомендованого графіка подання звітності для страхувальників. Після затвердження керівником органу Пенсійного фонду такого графіка відповідальна особа Пенсійного фонду повідомляє страхувальника про рекомендовані терміни подання звітності.

1.10. Інформація у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.

Надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, юридичним і фізичним особам надається у разі надходження від них письмового запиту лише у випадках, передбачених законодавством, та за рішенням суду.

Інформація про застрахованих осіб із системи персоніфікованого обліку надається тільки на паперових носіях застрахованій особі, яка особисто звернулася до органів Пенсійного фонду, на підставі паспорта, довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера або свідоцтва про загальнообов`язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення.


II. Порядок формування та подання звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду
2.1. Страхувальники, крім осіб, зазначених в пунктах 2.2 - 2.4 цього розділу, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

2.2. ФО-СПД, у тому числі ті, які обрали ОСО, самі за себе і за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

2.3. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, формують та подають самі за себе звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

2.4. Особи,

    1. Продовження додатка 3

які на підставі пункту 3 статті 24 Закону здійснюють доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе звіт та подають його протягом одного календарного місяця після здійснення доплати через установи банків.

Звіт подається за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

2.5. Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення за осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

2.6. Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення базового звітного періоду формує та подає до органів Пенсійного фонду відомості про осіб, які підлягали загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

2.7. Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.

2.8. На паперових носіях звіт формується у двох примірниках та подається страхувальником до органу Пенсійного фонду за місцем взяття його на облік.

Один примірник звіту з відміткою органу Пенсійного фонду про його прийняття зберігається у страхувальника.

2.9. Таблиці 2 та 9 додатка 4 до цього Порядку про нарахування внесків (сум грошового забезпечення) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, формують та подають до органів Пенсійного фонду лише районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

2.10. Таблиці 3 та 10 додатка 4 до цього Порядку про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу, формують та подають до органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб, які проходять строкову та альтернативну військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.

Базовим звітним періодом для них є календарний місяць.

    1. 2.11. Таблицю 4 додатка 4 до цього Порядку про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення формують та подають до органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.


2.12. ФО-СПД, які нараховують страхові внески на суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 1 додатка 5 до цього Порядку за себе та членів сім'ї і таблицею 4 додатка 5 до цього Порядку за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності.

ФО-СПД, які обрали ОСО, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до цього Порядку за себе та членів сім'ї і таблицею 5 додатка 5 до цього Порядку за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до цього Порядку.

2.13. У випадках, коли страхувальник із числа страхувальників, зазначених в пункті 2.1 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (за межами територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, в якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу Пенсійного фонду за новим місцем взяття на облік.

2.14. У разі ліквідації страхувальника звіт до органу Пенсійного фонду може надаватися правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

2.15. У разі виявлення помилки у звіті страхувальник має право до кінцевого терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати звіт до органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених цим Порядком.

2.16. У разі виявлення під час перевірки органом Пенсійного фонду недостовірних відомостей про застрахованих осіб, які подані та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд протягом двох робочих днів повідомляє страхувальника про виявлення недостовірних даних. Страхувальник подає до відповідного органу Пенсійного фонду протягом наступних десяти робочих днів необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних даних про застраховану особу.

2.17. Коригуючі (коригуючий або скасовуючий документ) дані до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб надаються також у таких випадках:

2.17.1. Якщо страхувальником було допущено помилку в прізвищі, імені або по батькові застрахованої особи, подаються коригуючі відомості, зазначені в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку, з позначкою “коригуюча”, які є підставою для заміни значень реквізитів відповідної таблиці, що попередньо була подана до органів Пенсійного фонду. На підставі поданої таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку з позначкою “коригуюча” проводиться технологічна заміна попередньо накопичених даних в обліковій картці особи на актуальні дані, що подані страхувальником у таблиці з позначкою “коригуюча”.

2.17.2. Якщо страхувальником було допущено помилку в коді страхувальника, звітному місяці, номері облікової картки застрахованої особи (ідентифікаційний номер за довідкою ДПА або серія та номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування), коді підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж), подаються:

таблиці 5, 6, 7 або 8 додатка 4 до цього Порядку з позначкою «скасовуюча» за ті звітні періоди, в яких дані були подані з невірними вищезазначеними реквізитами;

таблиці 5, 6, 7 або 8 додатка 4 до цього Порядку з позначкою “початкова” з правильними вищезазначеними реквізитами за ті звітні періоди, у даних яких було допущено помилку. Зміни в сумах нарахованого заробітку, грошового забезпечення або доходу та сумах страхових внесків за звітний місяць при формуванні та поданні такої звітності не допускаються.

На підставі поданих документів з позначкою “скасовуюча” недостовірні дані облікової картки вилучаються із переліку чинних для використання, але залишаються в електронному архіві для збереження звітування.

2.18. Звіт до органів Пенсійного фонду формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до Закону нараховуються страхові внески.

2.19. Таблиці звіту, наведені в додатках 4, 5, 6 та 7 до цього Порядку, формуються страхувальником з використанням спеціального комплексу програм.

2.20. Паперовий звіт заповнюється українською мовою друкованими літерами кульковою ручкою синьою або чорною пастою. Помарки та виправлення не допускаються. У разі незаповнення того чи іншого рядка в звіті через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

2.21. При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи: крапка, апостроф, кома, дефіс тощо - проставляються в окремих клітинках.

При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

2.22. Грошові суми в таблицях звіту заповнюються в гривнях з копійками.

2.23. Таблиці завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника). Якщо страхувальник є юридичною особою, таблиці засвідчуються печаткою страхувальника.

2.24. Якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, на кожному аркуші звіту зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.
 1. Вимоги щодо формування звіту до органів Пенсійного фонду

3.1. Звіт до органів Пенсійного фонду включає таблиці, що наведені:

у додатку 4 - для страхувальників, зазначених в пункті 2.1 розділу II цього Порядку;

у додатку 5 - для осіб, зазначених в пункті 2.2 розділу II цього Порядку;

у додатку 6 - для осіб, зазначених в пунктах 2.3 та 2.4 розділу II цього Порядку;

у додатку 7 - для районних (міських) управлінь праці та соціального захисту населення за осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Звіт містить основні дані про страхувальника, перелік таблиць звіту до органів Пенсійного фонду.

Звіт формується відповідальною особою страхувальника.

3.2. Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5-10 додатка 4 до цього Порядку.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

3.3. Відповідальна особа органу Пенсійного фонду, яка приймає звіт від страхувальника, реєструє його та проставляє реєстраційний номер із зазначенням дати реєстрації та обов`язково засвідчує власним підписом із зазначенням прізвища та ініціалів.

Розписка про одержання звіту заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла пакет документів. При прийнятті документів розписка про одержання звіту завіряється печаткою для довідок відповідальною особою органу Пенсійного фонду та повертається страхувальнику.

3.4. Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку призначена для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку відомостей.

Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою;

відбулися зміни в прізвищі, імені, по батькові або в ідентифікаційному номері.


У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод або не відбулося змін у прізвищі, імені, по батькові або ідентифікаційному номері застрахованих осіб, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається до органу Пенсійного фонду.

3.5. Таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи:

3.5.1. Щомісячних загальних сум фактично нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) працівника, що включають виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, або суми доходу, що обчислюється з урахуванням вимог для відповідного об'єкта нарахування страхових внесків (крім нарахувань, зазначених в пункті 3.6).

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Графа 12 “Сума страхових внесків за звітний місяць (із заробітку/доходу) 1-5%” таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку включає суми страхових внесків за відповідний місяць (із заробітку/ доходу) 1-5%, у тому числі із сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності), заробітку (доходу) за дні відпустки та суми, яка пов`язана з уточненням кількості відпрацьованого часу з тимчасової непрацездатності.

3.5.2. Щомісячних сум нарахованого заробітку, грошового забезпечення або доходу у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески відповідно до чинного законодавства.

3.5.3. Фактично нарахованих сум страхових внесків із заробітку, грошового забезпечення або доходу відповідно до Закону.

Значення взаємообумовлених реквізитів таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку відносно категорії застрахованої особи визначається за Таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, наведеною у додатку 2.

3.5.4. Щомісячних сум нарахованого заробітку згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність” застрахованих осіб, для яких у звітному році одночасно є декілька підстав для визначення відповідних пенсійних прав.

Нарахування відображаються окремими записами в таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку.

При цьому в першому рядку зазначаються відомості про заробітну плату та код підстави для обчислення спеціального стажу, що відображають науково-технічну діяльність, а у другому рядку на зазначену особу вносяться тільки відомості про заробітну плату або винагороду, які не належать до науково-технічної діяльності.

3.6. Таблиця 7 додатка 4 до цього Порядку формується та подається страхувальником до органу Пенсійного фонду за наявності нарахувань застрахованим особам протягом звітного періоду, а саме:

суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (лікарняні за рахунок коштів роботодавця). Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 1 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку для нього не заповнюється;

суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (лікарняні за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 2 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку. Графа 14 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку не заповнюється;

суми заробітку (доходу) за дні відпустки. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 3 при заповненні графи 11 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку для нього не заповнюється;

суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх періодах на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 4;

суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення у попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески. Зазначений тип виплати має код типу нарахувань 5;

суми перерахунків заробітку (доходу), пов`язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю – код типу нарахувань 6, графа 14 таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку для нього не заповнюється.

Суми в таблиці 7 додатка 4 щодо нарахувань зазначаються за відповідний місяць.

Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються до поля наступного місяця.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на зазначений місяць.

Вищезазначені суми нарахувань у таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку вносяться в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховуються страхові внески, з урахуванням суми заробітку (доходу), що зазначена у таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку.

Суми нарахувань у межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески, та суми страхових внесків за відповідний місяць у таблиці 7 додатка 4 до цього Порядку можуть містити нульові значення “0,00” у випадку, якщо сума в графі 10 “Загальна сума нарахованого заробітку/доходу (усього з початку звітного місяця)” таблиці 6 додатка 4 до цього Порядку за відповідний звітний період перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески, на момент обліку відповідно до законодавства.

3.7. Таблиця 8 додатка 4 до цього Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 8 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 8 до цього Порядку).
Директор департаменту персоніфікованого

обліку, інформаційних систем та мереж О.М. Малецький


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.11.2009 N 26-1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2009 р.

за N 1136/17152

  1. Т А Н О В АПро порядок формування

та подання страхувальниками

звіту щодо сум нарахованих

внесків на загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування

органам Пенсійного фонду України

Відповідно до статті 17 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, правління Пенсійного фонду УкраїниП О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України (далі - Порядок), що додається.


2. Установити, що Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року.
3. Терміни подання звіту до Пенсійного фонду України страхувальниками за січень, лютий, березень 2010 року можуть бути продовжені керівником відповідного органу Пенсійного фонду України за заявою страхувальника на строк до 7 календарних днів.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.05.2004 за № 1000/9599.
5. Внести зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663:

пункти 11.11 – 11.16 розділу 11 «Облік та звітність платників Пенсійного фонду» та додатки 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34 до Інструкції виключити.


6. Установити, що:

розрахунки суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за


№ 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010);

відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.05.2004 за № 1000/9599;облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за періоди до 1 січня 2010 року ведеться з застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.05.2004 за № 1000/9599.
7. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Малецький О.М.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
8. Начальникам головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 31 грудня 2009 року забезпечити інформування страхувальників про запровадження звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України.
9. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Голова правління О. Зарудний


Каталог: images -> File
File -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
File -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
File -> Закону України «Про дошкільну освіту»
File -> Інформація і документація
File -> Закону України «Про освіту»
File -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
File -> Програма природознавств о 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів Затверджено Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
File -> Затверджую” Директор інституту 2015 р. (підпис) програм а
File -> Інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги. Інформаційний бюлетень сформовано на основі звітів регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації та інших регіональних інформаційних установ
File -> Програма трудове навчання. 5-9 класи

Скачати 254.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка