Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 1; 2- 2; 3- 5; 4- 2; 5- 3; 6- 4Сторінка20/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 1; 2- 2; 3- 5; 4- 2; 5- 3; 6- 4Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий 17 років, поступив у клініку на 6-й день хвороби. Занедужав гостро з підвищення температури тіла до 39оС, слабкості, на 2-й день хвороби знизився апетит, температура утримувалась протягом 4-х діб, потім знизилась до норми, на 5-й день хвороби – потемніла сеча. Об-но: Т- 36,8оС, шкіра та слизові оболонки субіктеричні, без висипу. Живіт при пальпації м'який, безболісний, печінка збільшена, селезінка не пальпується. ЧСС - 64 уд/ хв. АТ - 110/70 мм.рт.ст.

1. Попередній діагноз. 2. План обстеження. 3. Лікування
Література по темі заняття:

Основна


 • Ж.І. Возіанова Інфекційні і паразитарні хвороби. Київ “Здоров‘я”, 2001, т.1.

 • Ж.І. Возіанова Інфекційні і паразитарні хвороби. Київ “Здоров‘я”, 2002, т.2. – 658.с.

 • Діагностика та лікування гострих вірусних гепатитів //Методичні рекомендації / Укладачі: Возіанова Ж.І., Шкурба А.В., Корчинський М.Ч., Печінка А.М. - Київ.: МОЗ України, УЦНМІПЛР, НМУ ім. Богомольця, 2002 – 32 с.

 • 4. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007.

Допоміжна:

 • Балаян М.С., Михайлов М.І. Енциклопедичний словник - вірусні гепатити. Російсько – українське видання /за редакцією Б.А. Герасуна. – Львів: ЛДМУ, 2000—584 с.

 • Вірусні гепатити /Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. // К.: Фенікс, 2002.—296 С.

 • Инфекционные болезни: Учебник для медицинских вузов /Под ред. Ю.В. Лобзина. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 543 с.

 • Майер К.-П. Гепатит и последствия гепатита: Практич. рук.: Пер. с нем. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 720 с.

 • Роберт Хэгглин. Дифференциальная диагностика внутренних болезней». – М.: Издательство «Триада Х», 2001. – 800 С.

 • Парентеральні вірусні гепатити: Навчальний посібник / за ред. Дзюблик І.В. - К. : ”Олпрінт”, 2005—168 С.

 • Ш. Шерлок, Дж.Дули. Заболевания печени и желчных путей: Практическое руководство. Пер. с англ. /под редакцией З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина. - М.: Гэотар Медицина, 1999.—864 с.

Тема : Лабораторна діагностика гепатитів. Лікувальна тактика гострих вірусних гепатитів.Актуальність теми:

Зростання та поширення у світі вірусних гепатитів, переважання в структурі гострих гепатитів безжовтяничних та стертих форм, висока частота можливих їх негативних наслідків обумовлюють актуальність вивчення не тільки патогенезу, клінічних форм, а й лабораторної діагностики, лікування, ускладнень та наслідків цих хвороб.

Особливої уваги вимагає вироблення у майбутніх лікарів навиків ранньої (доклінічної) діагностики гострих гепатитів для проведення адекватних лікувальних та протиепідемічних заходів. За умов відсутності специфічної клінічної картини дожовтяничного періоду, саме додаткові лабораторні методи дослідження дозволяють запідозрити гепатит у пацієнта, верифікувати етіологічного чинника, провести диференційну діагностику із синдромоподібними захворюваннями ще на догоспітальному етапі, визначити перелік необхідних інструментальних методів дослідження та необхідність залучення консультантів. В зв'язку з цим важливим завданням є засвоїти перелік тих лабораторних досліджень, які найдоцільніше проводити в залежності від періоду хвороби, з урахуванням патогенезу хвороби.

Незважаючи на значні успіхи в лікуванні хворих на ГВГ перебіг їх не завжди сприятливий. Відсутність надійних етіотропних засобів для лікування хворих на ГВГ, тяжкі, часто некеровані ускладнення, часта хронізація парентеральних гепатитів, наявність на фармацевтичному ринку великої кількості препаратів, які за описом добре впливають на патогенетичні механізми при ВГ – це та інші обставини створюють необхідність чіткого усвідомлення вироблення правильної тактики щодо лікування хворих на гострі ВГ.


Студент повинен знати:

 • зміни загально-клінічних показників крові та сечі в дожовтяничному періоді гепатитів

 • характер біохімічних змін крові при гострих вірусних гепатитах

 • сучасну специфічну діагностику гострих вірусних гепатитів

 • лабораторні критерії тяжкості перебігу гепатиту

 • лабораторні показники загрози розвитку гострої печінкової енцефалопатії

 • принципи лікування гострих вірусних гепатитів

 • показання для глюкокортикостероїдної терапії при гострих вірусних гепатитах

 • правила виписки зі стаціонару хворих на гострий вірусний гепатит


Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил особистої профілактики найважливіших вірусних гепатитів при роботі біля ліжка хворого, на амбулаторному прийомі;

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми, особливості патологічних проявів і терміни їх зникнення.

 • Сформулювати попередній діагноз відповідно до існуючих класифікацій, обґрунтувати його відповідно до даних епіданамнезу, анамнезу захворювання, об’єктивного огляду;

 • Скласти план обстеження та лікування залежно від виду патології та клінічної форми, особливостей перебігу та ускладнень, що виникли, преморбідного фону

 • Призначити необхідне лабораторне та інструментальне обстеження, дати інтерпретацію отриманих результатів для обґрунтування заключного клінічного діагнозу згідно клінічної класифікації;

 • Провести диференціальну діагностику з іншими подібними інфекційними хворобами;

 • Скласти індивідуальну терапію з урахуванням етіології, патогенезу, віку хворого, тяжкості, періоду хвороби, наявності невідкладних станів.

 • Дати рекомендації по нагляду, режимі та дієті харчування в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Етіологію гострих вірусних гепатитів

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оціни ти дані досліджень ПЛР

Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову печінки, гістологічні зміни при її ураженні вірусами гепатитів А, Е, В, С, Д.

Визначити гістологічні зміни печінки (мікроско-пічне дослідження)

Епідеміологія

Шляхи передавання, механізм зараження при гострих вірусних гепатитах

Проведення протиепідемічних та профілактич-них заходів у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Механізм ураження печінки при інфекційно-алергічному та цитопатогенному механізмах. Методику проведення серологічних досліджень.

Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.

Пропедевтика хвороб

Основні етапи та методи лабораторного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного та лабораторного обстеження хворого.

Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

- гостра печінкова енцефалопатіяНадавати невідкладну допомогу при ГПЕ


Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення ВГ. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із ВГ. Розпізнати ВГ, можливі ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення, особливості клінічного перебігу ВГ. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику ВГ з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати ВГ, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування.


План та організаційна структура заняття:п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю

Методи навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв)

1

23

Підготовчий етап:

Організаційні заході

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань

А. етіологія

Б. патогенез

В. клініка

Г. діагностика

Д. лікування

Е. профілактика


ІІ

ІІІІ

ІІІ


ІІІ

ІІ

Індивідуальне

опитування

Рішення типових задач

Письмові теоретичні завдання


Дивись п. «Актуальність теми»

Дивись п.

«Учбові цілі»


Питання для індивідуального опитування.

. Тести 2-го рівня

Типові ситуаційні задачі

15 хв.

4


Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п. ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг

у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних ситуацій .


Професійний алгоритм обстеження

Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Ситуаційні задачі

3-го рівня.

60 хв.

5
6

7


Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь


Підведення підсумків заняття:

теоретичний

практичний

організаційний

Домашнє завдання:

Учбова література (основна, допоміжна)

III
Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів.

Аналіз типових помилок.

Програмований контроль.

Тести 3-го рівня


Орієнтовна карта для роботи з літературою


15 хв.Питання для фронтального опитування:

 • Критерії тяжкості гострих вірусних гепатитів.

 • Ультразвукова діагностика при гострих ВГ.

 • Характер лабораторних змін при гострих ВГ.

 • Специфічна діагностика гострих ВГ.

 • Характер лабораторних змін при гострій печінковій енцефалопатії.

 • Принципи лікування гострих ВГ.

 • Принципи дієтичного харчування при гострих ВГ.

 • Принципи лікування гострої печінкової енцефалопатії.

 • Правила виписки зі стаціонару хворих на ВГ.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Які зміни гемограми характерні для хворих на неускладнену гостру форму вірусного гепатиту?

 1. Лейкоцитоз;

 2. Анемія;

 3. Лейкопенія;

 4. Підвищена ШОЕ;

 5. Зсув формули вправо.

2. Вкажіть лабораторні критерії легкої форми ГВГ

1. Рівень загального білірубіну крові <50 ммоль/л;

2. Рівень загального білірубіну крові <100 ммоль/л;

3. Рівень загального білірубіну крові >200 ммоль/л;

4. Рівень загального білірубіну крові >100 але <200 ммоль/л;

5. Рівень білірубіну не має значення при визначенні тяжкості хвороби3. Вкажіть маркер гострого вірусного гепатиту А?

1. а НАV Ig M в крові

2. a HAV Іg G в фекаліях

3. HBcorV Ag в крові

4. a HBcorV Ig M в крові

5. a HBsV Ig G в крові4. Для лікування хворих з легкими формами ГВГ використовується все, окрім:

1. Ентеросорбентів.

2. Ферментів.

3. Глюкокортикостероїдів.

4. Дієти.

5. Ліжкового режиму.5. Ацикловір для лікування хворих на ГВГ застосовується в дозі:

1. 0,2 5 раз на добу.

2. 0,5 3 рази на добу.

3. 0,1 на 10 кг ваги у 3прийоми на добу.

4. 1,0 2 рази на добу.

5. Не застосовується.6. Виписка хворих на ГВГ зі стаціонару проводиться:

1. На 21-й день.

2. На 10-й день нормальної температури.

3. Після нормалізації біохімічних та клінічних показників.

4. При нормалізації розмірів печінки.

5. На 30-й день від моменту пожовтіння.


Еталони відповідей: 1- 3; 2- 2; 3- 1; 4- 3; 5- 5; 6- 3
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хвора Л., 21 рік, госпіталізована в інфекційну лікарню на 6-й день хвороби зі скаргами на сухість у роті, нудоту, відсутність апетиту, потемніння сечі. Захворіла поступово, захворювання почалося із підвищення температури тіла до 38,5°С, слабкості. Температура через 3 дні впала до нормальних цифр, але зберігалась слабкість, наросла нудота, з'явилась блювота. Дома приймала парацетамол, у зв'язку з появою іктеричності склер звернулася до лікаря. На прямий контакт із хворими на ВГА не вказує. Парентеральних втручань за останні 6 місяців не було. Об-но: стан важкий, у свідомості, адекватна. Т – 36,7оС, шкіра бліда, без висипу, склери помірно жовтушні. Тони серця звучні, ритм правильний. Живіт м'який, не болючий при пальпації, печінка й селезінка помірно збільшені, , симптоми подразнення очеревини відсутні.

1.Попередній діагноз.2. План обстеження. 3. Лікування
Література по темі заняття:

Основна


 • Ж.І. Возіанова Інфекційні і паразитарні хвороби. Київ “Здоров‘я”, 2001, т.1.

 • Ж.І. Возіанова Інфекційні і паразитарні хвороби. Київ “Здоров‘я”, 2002, т.2. – 658.с.

 • Діагностика та лікування гострих вірусних гепатитів //Методичні рекомендації / Укладачі: Возіанова Ж.І., Шкурба А.В., Корчинський М.Ч., Печінка А.М. - Київ.: МОЗ України, УЦНМІПЛР, НМУ ім. Богомольця, 2002 – 32 с.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007.

Допоміжна:

 • Балаян М.С., Михайлов М.І. Енциклопедичний словник - вірусні гепатити. Російсько – українське видання /за редакцією Б.А. Герасуна. – Львів: ЛДМУ, 2000—584 с.

 • Вірусні гепатити /Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С. // К.: Фенікс, 2002.—296 С.

 • Инфекционные болезни: Учебник для медицинских вузов /Под ред. Ю.В. Лобзина. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 543 с.

 • Майер К.-П. Гепатит и последствия гепатита: Практич. рук.: Пер. с нем. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 720 с.

 • Роберт Хэгглин. Дифференциальная диагностика внутренних болезней». – М.: Издательство «Триада Х», 2001. – 800 С.

 • Парентеральні вірусні гепатити: Навчальний посібник / за ред. Дзюблик І.В. - К. : ”Олпрінт”, 2005—168 С.

 • Ш. Шерлок, Дж.Дули. Заболевания печени и желчных путей: Практическое руководство. Пер. с англ. /под редакцией З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина. - М.: Гэотар Медицина, 1999.—864 с.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка