Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 4; 2- 5; 3- 2; 4- 4; 5- 3; 6- 3Сторінка7/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 4; 2- 5; 3- 2; 4- 4; 5- 3; 6- 3Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий А., 22 років, студент, поступив в інфекційну лікарню на 3-й день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, переймоподібний біль у животі, часті рідкі випорожнення зі слизом і кров’ю. Захворювання почалося з підвищення температури, головного болю, тенезмів, частих випорожнень. Живе в ізольованій квартирі з комунальними зручностями. Усі члени сім’ї здорові. Тиждень тому повернувся із села, де були випадки подібного захворювання. Об-но: Температура тіла 38,1˚С. Шкіра бліда,висипу немає, язик вологий, обкладений білим нальотом. Тони серця приглушені, АТ 110/80 мм рт ст., пульс 96 уд/хв. Живіт помірно здутий, болючий по ходу товстої кишки. Пальпація провокує потяги на низ. Сигмоподібна кишка спазмована, різко болюча. Стілець до 10 разів на добу, випорожнення рідкі, зі слизом і кров’ю.

1. Попередній діагноз. 2. План обстеження. 3. Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 – 903 с.

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – 567 с.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. – Санкт-Петербург: Фолиант,2003. – 931 с.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

 • Покровский В.И., Ющук Н.Д. Бактериальная дизентерия. – М.: Медицина, 1994. – 256 с.

 • Івахів О.Л., Грицько Р.Ю., Киселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань. – Тернопіль, 2006. – 233 с.

 • Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2002. – 361 с.

 • Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А.П., Лесников А.А. – Ленинград: Медицина, 1991. – 336 с.

 • Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 • Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

Тема: ЄрсиніозиАктуальність теми:

Єрсиніоз – інфекційне зоонозне захворювання. Єрсиніоз відноситься до числа широко поширених інфекційних захворювань, у міру вивчення якого були описані різноманітні форми, відмінні тяжкістю та тривалістю перебігу. Збудник кишкового єрсиніозу знайдений у США в 30-х роках минулого сторіччя. До 60-х років ХХ сторіччя окремі випадки цієї інфекції спостерігалися в різних країнах Європи, Японії і Африки. Проте вже до 1983 р. число хворих на єрсиніоз в багатьох країнах світу різко зросло ( у Великобританіі, наприклад, в 150 разів), наближаючись або навіть випереджаючи захворюваність на сальмонельоз. В останні роки в багатьох країнах продовжує зростати захворюваність населення на єрсиніоз. За даними ВООЗ, за останні десятиріччя спостерігається зростання захворювань, викликаних збудниками роду Yersinia Enterobacteriactae (псевдотуберкульоз та кишковий ієрсініоз).В Україні в умовах різних клімато-географічних зон спостерігаються спорадичні випадки і епідемічні спалахи цього захворювання. В групі гострих кишкових інфекцій виявляється від 6 до 10,8 % хворих на єрсиніоз.Проте значну більшість єрсиніозу не виявляють і реєструють під іншими діагнозами.Клінічна актуальність ієрсініозів зумовлена відсутністю настороженості лікарів до цієї патології, можливістю  виникнення тяжких генералізованих форм, складністю діагностики, враховуючи поліморфізм клінічних проявів та особливі умови виділення збудника, низька діагностика спорадичних випадків та легких форм захворювання, ризиком  виникнення тяжких ускладнень хірургічного характеру. Захворювання характеризується значним поліморфізмом клінічних проявів із залученням у потологічний процес різних органів і систем, а також рецидивуючим перебігом, формуванням вторинно-вогнищевих форм. Крім того, єрсинії обумовлюють різноманітну патологію терапевтичного і хірургічного профілю. У зв′язку з цим рання клінічна діагностика єрсиніозу є актуальною і дозволяє знизити частоту ускладнених форм захворювання. Більшостю дослідників єрсиніоз розглядається в числі найважливіших інфекцій у зв’язку з негативними соціально-економічними наслідками, до яких він призводить.
Студент повинен знати:

 • етіологію псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу. епідеміологію єрсиніозу;

 • основні фактори патогенності  Yersinia Enterobacteriactae.

 • епідеміологію псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу

 • основні етапи патогенезу псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу

 • клінічну класифікацію псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу

 • патогенез основних клінічних симптомів

 • клінічні прояви єрсиніозу за типового перебігу;

 • клініко-епідеміологічні особливості єрсиніозу;

 • патогенез і клінічні прояви ускладнень єрсиніозу;

 • лабораторну діагностику єрсиніозу;

 • принципи лікування єрсиніозу;

 • принципи профілактики єрсиніозу;

 • тактику ведення хворих у разі виникнення невідкланих станів;

 • прогноз при єрсиніозі;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару та диспансеризація;

 • принципи профілактики псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи у ліжка хворого на єрсиніоз;

 • збирати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежувати хворого і виявляти основні симптоми і синдроми єрсиніозу, обгрунтовувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • проводити диференціальну діагностику єрсиніозу;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнавати можливі ускладнення єрсиніозу, невідкладні стани;

 • оформляти медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “ єрсиніоз” (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення);

 • складати план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • аналізувати результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну хвороби;

 • складати індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надавати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • складати план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалісценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості Yersinia enterocolitica; правила і термін забору матеріалу для специф. діагностики, засвоїти принципи проведення  бактеріологічних та серологічних досліджень.

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики єрсиніозу.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КЛС, електролітів тощо).

Оцінювати дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини.

Оцінювати дані імунологічних досліджень.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при єрсиніозі; поширеність патології в Україні і в світі.

Збирати епідеміологічний анамнез, проводити протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки уражень нервової системи.

Проводити клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Дерматологія

Патогенез, клінічну характеристику екзантем.

Розпізнавати висип у хворого на єрсиніозі.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого.

Збирати анамнез, проводити клінічне обстеження хворого, виявляти патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Хірупгія

Клініко-лабораторні  ознаки перфорації виразки тонкої кишки, кишкової кровотечі, апендициту. Правила невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Клінічна фармакологія.

Фармакокінетику і фармакодинаміку , побічні ефекти етіотропної терапії, засобів патогенетичної терапії.

Призначати лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибирати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписувати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія


Невідкладні стани:

 • ІТШ

 • Ураження ЦНС

Своєчасно діагностувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ІТШ

 • Ураження ЦНС

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, можливі ускладнення єрсиніозу. Особливості клінічного перебігу єрсиніозу. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із єрсиніозом. Розпізнавати єрсиніоз, його ускладнення; інтерпретирувати дані лабораторгого обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнювати екстрене повідомлення. Надавати невідкладну допомогу в разі необхідноті.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, єпідеміологію, дінаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення єрсиніозу. Особливості клінічного перебігу єрсиніозу. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику єрсиніозу з іншими інфекційними хворобами..Розпізнавати єрсиніоз, його ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надавати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1

2

3

4

5

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань


Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”

II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Ситуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)


III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать єрсиніоз.

 • Джерело та резервуар інфекції при  псевдотуберкульозі, кишковому ієрсініозі.

 • Механізм та шляхи передачі єрсиніозу.

 • Фактори патогенності Yersinia enterocolitica.

 • Стадії патогенезу єрсиніозу.

 • Морфологічні зміни в органах і тканинах при єрсиніозі.

 • Клінічна класифікація псевдотуберкульозу, кишкового ієрсініозу.

 • Клініка локалізованих форм єрсиніозу.

 • Прояви ураження дигестивної системи при ієрсініозах.

 • Клініка септичних форм єрсиніозу.

 • Опорні клінічні симптоми псевдотуберкульозу у розпалі хвороби.

 • Особливості диспепсичного синдрому при кишковому ієрсініозі.

 • Характеристика, терміни виникнення і динаміка висипу у хворого на псевдотуберкульоз.

 • Наслідки єрсиніозу.

 • Основні причини летальності при єрсиніозі.

 • Ускладнення, характерні  для  псевдотуберкульозу, кишкового ієрсиніозу

 • Патогенез, клінічні прояви ІТШ.

 • Гемограма хворого на єрсиніоз у розпалі хвороби.

 • План обстеження хворого на єрсиніоз.

 • Методи специфічної діагностики єрсиніозу. Особливості виділення збудника.

 • Термін призначення ГК.

 • Етіотропна терапія єрсиніозу: дози, шляхи введення лікувальних засобів, тривалість лікування.

 • Принципи патогенетичної терапії єрсиніозу.

 • Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 • Невідкладна допомога в разі розвитку ІТШ.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1 Які методи використовують для діагностики єрсиніозів:

а - усі відповіді правильні;

б - бактеріологічний метод;

в - серологічні дослідження;

г - імуноферментний аналіз;

д - біологічна проба?2 Збудник кишкового єрсиніозу:

а - Y.psevdotuberculosis;

б - Y.pestis;

в - Y.multocidi;

г - усі відповіді правильні;

д - Y.enterocolitica.3 Хто може бути джерелом інфекції при єрсиніозі:

а - грунт;

б - усі відповіді правильні;

в - домашні тварини, дикі і синантропні гризуни;

г - дикі тварини;

д - птахи, велика рогата худоба?4 Який механізм передавання при єрсиніозі:

а - фекально-оральний;

б - контактний;

в - трансмісивний;

г - повітряно-пиловий;

д – перкутанний?5 До якої групи відносять єрсиніози:

а – гельмінтозів;

б – інфекційних хвороб дихальних шляхів;

в - кров'яних інфекцій;

г - до групи кишкових інфекцій;

д - особливо небезпечних інфекцій?6 Яка існує класифікація псевдотуберкульозу:

а - усі відповіді правильні;

б - за формами;

в - за перебігом;

г - за ступенем тяжкості;

д - правильної відповіді немає?7 Які форми псевдотуберкульозу відносять до типових:

а – бешихоподібна;

б – жовтянична;

в – грипоподібна;

г – стерта;

д – субклінічна?8 Тривалість інкубаційного періоду при псевдотуберкульозі:

а - 18-30 днів;

б - 18-48 днів;

в - 2-10 днів;

г - 40-60 днів;

д - 3-18 днів.9 Як проявляється гіперемія при псевдотуберкульозі:

а - симптомами "каптура","удару батогом", гіперемією слизових оболонок;

б - ін'єкцією склер, гіперемією слизових оболонок, симптомом "шкарпеток", у вигляді "удару батогом";

в - петехіями, екхімозами, позитивним симптомом Пастіа;

г - симптомом "рукавичок", каптура, "шкарпеток", ін'єкцією склер;

д - всі відповіді правильні?10 Яка сезонність характерна для псевдотуберкульозу:

а - липень-серпень;

б - лютий-травень;

в - травень-червень;

г - серпень-вересень;

д - вересень-жовтень?


Еталони правильних відповідей: 1 а; 2 д; 3 в; 4 а; 5 г; 6 а; 7 б; 8 д; 9 г; 10 а.
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий 17 років звернувся до дільничого терапевта на 3 день хвороби із скаргами на головний біль, біль і відчуття дряпання в горлі, ломоту в суглобах і м’язах, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39,0º С, висип, пронос. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, судини склер розширені, склери субіктеричні. Слизова оболонка ротоглотки гіперемована, набрякла. На шкірі тулуба, кінцівок плямисто-папульозний висип. Лімфаденопатія. Язик обкладено білим нальотом, гіпертрофіровані сосочки. Пульс 98 / хв., АТ 110/60. Живіт помірно здутий, болісний в ілеоцекальній області.. Печінка на 2 см виступає з-під краю реберної дуги. Випорожння рідкі, 3 рази на добу.

1. Попередній діагноз. 2. План обстеження. 3. Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров´я, 2001. – Т.1 –с. 487-497.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.188-194.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. В.И.Покровского. Москва.: Медицина,1986.- с.158-164.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Москва.: Медицина, 1999. –с.233-240.

Допоміжна:

 • Ющук Н.Д., Ценева Г.М., Кареткина Г.Н., Бродов Л.Е. Иерсиниозы. – 2003. – М.Медицина.

 • Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. Инфекционные болезни. – 2003. – М. Медицина.

 • Бродов Л.Е. Иерсиниозы. – 2003. – М. Медицина. – 208 с..

 • Зубик Т.М. и соавт. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней (руководство для врачей). 1991. – Медицина. – Ленинград.
Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка