Пояснювальна записка до дипломного проекту Бакалавр. (освітній ступінь) на тему : «Розробка мультимедійного путівника по театральному музею»Скачати 47.17 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір47.17 Kb.
ТипПояснювальна записка

Форма Н-9.02

Харківський національний Економічний університет

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
Факультет ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ


Кафедра КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙПояснювальна записка

до дипломного проекту


Бакалавр .

(освітній ступінь)


на тему: «Розробка мультимедійного путівника по театральному музею»

Виконав: студент 4 курсу,

групи 6.04.62.14.01,

напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Бегенчев О. М.
Керівник: к. ф.–м. н., доцент

Сисоєва Ю. А.
Рецензент: к.т.н., доц. каф.

Медіасистем та технологій ХНУРЕ

Челомбітько В.Ф.

Харків – 2016 рік


РЕФЕРАТ

на дипломний проект

освітнього ступеню «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Бегенчева Олександра Мідхадовича

на тему «Розробка мультимедійного путівника по театральному музею»


Обсяг: 87 стор. осн. тексту; 29 рисунків; 7 таблиць; 51 джерело.

Ключові слова: електронне видання, мультимедійне видання, путівник, мультимедійний путівник.

Мета проекту: створення мультимедійного путівника по театральному музею ім. Т. Г. Шевченко. Об’єкт дослідження: процес створення мультимедійного путівника по театральному музею. Предмет дослідження: мультимедійний путівник.

Створення мультимедійного путівника по театральному музею є досить актуальною темою, оскільки на сучасному етапі розвитку людини, системи інформаційних технологій проходить реорганізацію, що спирається на розвиток нових технологій та ще більшого попиту на надання інформаційних технологій. Про це свідчить комп’ютеризація у нашому повсякденному житті.

Тема створення мультимедійного путівника почала досліджуватись з інтенсивним розвитком мережі Інтернет. В умовах входження України в інформаційну стадію розвитку в сфері інформаційних технологій приділяється значна увага проблемі розробки мультимедійних путівників у мережі Інтернет та використання інформаційних технологій. В працях багатьох дослідників висвітлюються питання розробки, наповнення й використання інформації порталу у пошуку необхідної інформації, сучасні технології та використання інформаційних технологій. Практичним результатом проекту став мультимедійний путівник по театральному музею.

РЕФЕРАТ

на дипломный проект

образовательной степени «бакалавр»

по направлению подготовки 6.051501 «Издательско-полиграфическое дело»

Бегенчева Александра Мидхадович

на тему «Разработка мультимедийного путеводителя по театральному музею»


Объем: 87 стр. осн. текста; 29 рисунков; 7 таблиц; 51 источник.

Ключевые слова: электронное издание, мультимедийное издание, путеводитель, мультимедийный путеводитель.

Цель проекта: создание мультимедийного путеводителя по театральному музею им. Т. Г. Шевченко. Объект исследования: процесс создания мультимедийного путеводителя по театральному музею. Предмет исследования: мультимедийный путеводитель.

Создание мультимедийного путеводителя по театральному музею является весьма актуальной темой, поскольку на современном этапе развития человека, системы информационных технологий проходит реорганизацию, опирающейся на развитие новых технологий и еще большего спроса на предоставление информационных технологий. Об этом свидетельствует компьютеризация в нашей повседневной жизни.Тема создания мультимедийного путеводителя начала исследоваться с интенсивным развитием сети Интернет. В условиях вхождения Украины в информационную стадию развития в сфере информационных технологий уделяется значительное внимание проблеме разработки онлайн путеводителей в сети Интернет и использования информационных технологий. В трудах многих исследователей освещаются вопросы разработки, наполнения и использования информации портала в поиске необходимой информации, современные технологии и использования информационных технологий. Практическим результатом проекта стал мультимедийный путеводитель по театральном

ABSTRACT

on the thesis project

educational degree «bachelor»

in the direction of 6.051501 «Publishing and printing business»

Alexander Begenchev

on «Development of a multimedia guide to the theater museum»


Volume: 87 pages of main text, 29 images, 7 tables, 51 sources.

Keywords: electronic publishing, multimedia edition, a guide, a multimedia guide.

The purpose of the project: the creation of a multimedia guide to the theater museum to them. Taras Shevchenko.

The object of study: the process of creating a multimedia guide to the theater museum.

Subject of research: a multimedia guide.

Create a multimedia guide to the theater museum is a very hot topic, because at the present stage of human development, information technology system runs a reorganization based on the development of new technologies and an even greater demand for the provision of information technology. This is evidenced in the computerization of our everyday lives.The topic of creating a multimedia guide beginning investigated with intensive development of the Internet. In the context of Ukraine's entry into the information stage of development in information technology has received considerable attention is the problem of online guides the development of the Internet and the use of information technology. In the works of many research highlights the issues of development, filling and use of the information portal to find the required information, the use of modern technology and information technology. The practical result of the project was a multimedia guide to the theater museum.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»

Скачати 47.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка