Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: т ехнологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра ц-100Сторінка1/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.8 Mb.
#12193
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Вінницький національний технічний університет
Факультет машинобудування та транспорту
Кафедра технології підвищення зносостійкості

Пояснювальна записка

до магістерської кваліфікаційної роботи


на тему: ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ КОРПУСУ ГІДРОЦИЛІНДРА Ц-100.


Виконав: студент 2 курсу, групи 1ЗВ-15м

спеціальності 8.050500403 – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» .

(шифр і назва спеціальності)

Лозовенко Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали)

Керівник к.т.н., доцент Шиліна О.П. . (прізвище та ініціали)

Вінниця - 2017 р.Вінницький національний технічний університет .

( повне найменування вищого навчального закладу )

Факультет машинобудування та транспорту .

Кафедра технології підвищення зносостійкості .

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» .

Спеціальність 8.05050403 – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» .

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри ТПЗ

д.т.н., професор Савуляк В. І.

_______________________

«___» ___________ 2016 р.
З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Лозовенкуку Олександру Володимировичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Технологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра Ц-100

керівник роботи Шиліна Олена Павлівна, к.т.н., доцент,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ВНТУ від « 27 » вересня 2016 року № 227 .

2. Строк подання студентом проекту (роботи): 12.01.2017 .

3. Вихідні дані до роботи: Креслення корпусу гідроциліндра Ц-100Режим навантаження – довготривалий;

Річна програма відновлення деталей N=2000 шт.;

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Вступ; Розділ 1. Сучасний стан наукової проблеми і шляхи її вирішення; Розділ 2. Дослідження направлені на підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра Ц-100; Розділ 3. Розробка та обгрунтування параметрів технологічного процесу відновлення корпусу гідроциліндра Ц-100; Розділ 4. Проектування комплексу обладнання з числовим програмним керуванням; Розділ 5. Розрахунок економічної ефективності інноваційного рішення; Розділ 6. Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях; Загальні висновки; Список використаних джерел; Додатки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

1.Креслення корпусу гідроциліндра Ц-100; 2. Робоче креслення деталі; 3. Ремонтне креслення деталі; 4. 3D модель деталі; 5. Технологічний процес відновлення деталі 6. Обертач; 7. 3D модель обертача; 8. Установка з числовим програмним керуванням; 9. 3D модель установки з числовим програмним керуванням; 10. Робоче місце

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання

видав


завдання прийняв

Спеціальна частина

Савуляк В.І.,

д.т.н., проф., завідувач кафедри ТПЗЕкономіка виробництва

Лесько О.Й.,

д.е.н., проф., завідувач

кафедри ЕПВМ


Охорона праці


Терещенко О.П.,

доцент кафедри ХБЖД
7. Дата видачі завдання « 27 » вересня 2016 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломного

проекту (роботи)Строк виконання етапів проекту

( роботи )Примітка

1

Формування та затвердження теми магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)2

Виконання спеціальної частини МКР. Перший рубіжний контроль виконання МКР3

Виконання спеціальної частини МКР. Другий рубіжний контроль виконання МКР4

Виконання розділу «Економіка виробництва»5

Виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»6

Попередній захист МКР7

Нормоконтроль МКР8

Опонування МКР9

Захист МКР


Студент Лозовенко О.В.(підпис)

Керівник проекту Шиліна О.П.(підпис)

РЕФЕРАТ

Магістерська кваліфікаційна робота складається зі вступу, 6 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 111 с., у тому числі 16 рис., 27 табл., 32 літературних джерел.

Предметом магістерської кваліфікаційної роботи є методи та засоби підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра термопластичним деформуванням з наступним напилюванням робочої поверхні корпусу гідроциліндра.

Робота складається з шести частин:

1. Сучасний стан наукової проблеми і шляхи її вирішення;

2. Дослідження направлені на підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра Ц-100;

3. Розробка та обгрунтування параметрів технологічного процесу відновлення корпусу гідроциліндра Ц-100;

4. Проектування комплексу обладнання з числовим програмним керуванням;

5. Розрахунок економічної ефективності інноваційного рішення;

6. Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях;

Об’єкт дослідження: технологічний процес відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра.ABSTRACT
Master's degree qualifying work consists of entry, 4 sections and general conclusions. The complete volume of work 111 p., including 16 pict., 27 tabl., 31 literary sources.

The purpose of master's degree qualifying work is methods and means of improving the quality of recovery of the working surfaces of the housing of the hydraulic cylinder thermoplastic deformation with subsequent coating of the working surface of the housing of the hydraulic cylinder.

Work consists of four parts:

1. The modern state of scientific problem and its solutions;

2. The research is aimed at improving the quality of restoration of working surfaces of the housing of the hydraulic cylinder C-100;

3. Development and substantiation of parameters of technological process of restoration of housing of the hydraulic cylinder C-100;

4. Design of complex equipment with numerical control;

5. Calculation of economic efficiency of innovative solutions;

6. Health and safety in emergency situations;

Object of research: the technological process of restoration of working surfaces of the housing of the hydraulic cylinder.

ЗМІСТ
ВСТУП…..……………………………………………………………..............4

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ І

ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ……………………………………………..………....7

1.1 Аналіз сучасного стану технологічного процесу відновлення деталей типу корпус гідроциліндра Ц-100……… …………………..…………...…..7

1.2 Суть процесу термопластичного деформування……………………....12

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ВЕЛИЧИНИ І ФОРМИ УСАДКИ ГІЛЬЗ ЦИЛІНДРІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВУ……………………………15

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ КОРПУСУ ГІДРОЦИЛІНДРА………………………………………………………………….21

3.1 Аналіз службового призначення гідроциліндра Ц-100……………….21

3.2 Визначення типу ремонтного виробництва…………………………....23

3.3 Аналіз існуючих технологічних методів відновлення корпусу гідроциліндра……………………………………………………………………….26

3.4 Аналіз конструкції деталі та її технологічност…………………...…...29

3.5 Розробка та оформлення робочого креслення у відповідності до ТЗ…………………………………………………………………………………….34

3.6 Розробка схеми вимірювання зносу, дефектування та контролю якості.………………………………………………………………………………..34

3.7Формування технологічного процесу відновлення деталі………………………………………………………………………………..38

3.8 Розрахунок припусків на переходи механічної обробки……………………………………………………..……………………….43

3.9 Розрахунок та призначення режимів попередньої механічної обробки

та після нанесення покриття………………………………………………...45

3.10 Розрахунок та призначення режимів нанесення покриття…………..49

3.11 Нормування операцій технологічного процесу…………………...….63

РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ОБЛАДНАННЯ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМКЕРУВАННЯМ.. …………………………..…....73

4.1 Створення конструктивної схеми установки відновлення……………73

4.2 Розрахунок та вибір виконавчих механізмів установки для відновлення………………………………………………………………………....76

4.3 Розробка робочого місця………………………………………………..79

РОЗДІЛ 5 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РІШЕННЯ..……………………………………....………………………………….82

5.1 Розрахунок кошторису капітальних витрат на розробку нового технологічного процесу …………………………………………………………...82

5.2 Розрахунок виробничої собівартості одиниці продукції……………...86

5.3 Розрахунок величини чистого прибутку………………………….........91

5.4 Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень………………...91

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ..93

6.1 Охорона праці на дільниці......................................................................93

6.2 Вимоги до приміщення.............................................................................94

6.3Мікроклімат................................................................................................95

6.4Опалення та вентиляція.............................................................................96

6.5 Освітлення..................................................................................................97

6.6 Виробничий шум.......................................................................................98

6.7 Вібрації……………………………………….........................................100

6.8 Випромінювання та інші шкідливі фактори.........................................103

6.9Організаційно-технічні рішення щодо забезпечення безпечної роботи.......................................................................................................................102

6.10 Електробезпека......................................................................................103

6.11 Розрахункове завдання..........................................................................104

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………...106

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ……………………………....108

ДОДАТКИ…………………………………………………..……...............111

ВСТУП
Актуальність теми. Основним способом відновлення зношених корпусів гідроциліндрів є розточування під ремонтний розмір, що тягне за собою зниження твердості внутрішньої поверхні.

Способи відновлення корпусів гідроциліндрів в номінальний розмір не знайшли широкого застосування через те, що не відповідають вимогам стандарту щодо якості і мають високу собівартість.

У зв'язку з цим, розробка технологічного процесу відновлення корпусів гідроциліндрів в номінальний розмір, що відповідають вимогам стандартів, є актуальним завданням ремонтного виробництва.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні наукові результати роботи отримано у процесі виконання науково-дослідних робіт у Вінницькому національному технічному університеті в рамках держбюджетної теми №12К3 «Проблеми довговічності зносостійких композиційних матеріалів, покриттів та конструкцій»

Мета і задачі дослідження. Розробка і впровадження в ремонтне виробництво нової технології відновлення корпусів гідроциліндрів способом термопластичної деформації (ТПД) з наступним напилюванням робочої поверхні, що забезпечує 100 відсотковий післяремонтний ресурс.

Для досягнення даної мети необхідно було вирішити наступні наукові та практичні завдання: • розробити та обгрунтувати технологічний процес відновлення корпусу гідроциліндра;

 • дослідити характер і розмір зносу корпусів гідроциліндрів сільськогосподарського призначення;

 • дослідити властивості покриттів, та відпрацювати режими відновлення внутрішніх робочих поверхонь корпусів гідроциліндрів різними способами;

 • дослідити напружено-деформований стан і визначити режими відновлення внутрішньої робочої поверхні корпусу гідроциліндра методом термо-пластичного деформування;

 • дослідити властивості покриттів, та відпрацювати режими відновлення внутрішніх робочих поверхонь корпусу гідроциліндра різними способами;

 • модернізувати обладнання для нанесення функціональних покриттів;

 • автоматизувати процес відновлення корпусу гідроциліндра.

Об’єктом дослідження є технологічний процес відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра.

Предметом дослідження є методи та засоби підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра термопластичним деформуванням з наступним напилюванням посадкових поверхонь корпусу гідроциліндра.

Методи дослідження. Під час розробки технології відновлення корпусу гідроциліндра шляхом ТДП та формування покриттів плазмовим напилюванням використано комплекс сучасних методів й методик, які дозволяють всебічно дослідити його структуру та властивості.

Процесс ТПД у матриці розглядали на основі механіки деформовного твердого тіла. Експериментальні дослідження проводили з використанням теорії планування експериментів, з використанням сучасних приладів та обладнання.

Дослідження фізико-механічних властивостей матеріалу проводили з використанням методик визначення внутрішніх напружень, міцності стискання, твердості. Дослідження макро та мікроструктури матеріалу проводили МБС-9, металографічному мікроскопі МИМ-10.

Наукова та практична новизна отриманих результатів:


 • розроблено технологію підвищення зносостійкості та відновлення корпусу гідроциліндра;

 • оптимізовані параметри технологічних процесів відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра;

 • встановлено, що відносна усадка внутрішнього діаметра корпусу гідроциліндра залежить від коефіцієнта відносної товщини стінки корпусу гідроциліндра, коефіцієнта лінійного розширення матеріалу корпусу гідроциліндра і різниці температур нагрітого й охолодженого корпусу гідроциліндра і не залежить від його розміру;

 • встановлено, що при пластичній деформації в деталях виникають залишкові внутрішні напруження, які при певних умовах можуть вплинути на геометричні параметри, отже на довговічність цих деталей;

 • встановлено, що проведення плазмового напилювання після термопластичного деформування компенсує усадку і знос і повинно мати достатню міцність зчеплення з поверхнею корпусу гідроциліндра в умовах механічних, теплових навантажень, довготривалої експлуатації двигуна.


Особистий внесок здобувача. Основні результати, які становлять суть кваліфікаційної роботи, отримані автором самостійно.

Аналіз літературних даних, вибір методів та методик досліджень, проведення експериментів та їх математична обробка здійснювалися здобувачем особисто.Постановка задач, аналіз результатів досліджень та формулювання висновків й рекомендацій проводились спільно з керівником.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати виконаних в магістерській кваліфікаційній роботі досліджень доповідались та обговорювались на IV міжнародній інтернет-конференції «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій» (м.Вінниця, 2016), науково-технічних конференціях викладачів та аспірантів Вінницького національного технічного університету (2013-2016).
Публікації.

 1. Технологія відновлення гільз циліндрів термопластичним деформуванням у матриці з плазмовим напилюванням. / Шиліна О. П., Лозовенко О. В. –  ІV Міжнародна інтернет-конференція  «Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій». – Вінниця: ВНТУ, 11 листопада 2016 р. С.50.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка