Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему



Сторінка1/25
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.65 Mb.
#12653
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Вінницький національний технічний університет

___________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)


Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

___________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))
Кафедра екології та екологічної безпеки

___________________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка



до магістерської кваліфікаційної роботи
магістр .

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему: Удосконалення системи поводження з ПОБУТОВИми ВІДХОДами У вінницькІЙ області

Виконав: студент групи ЕБ-15м спеціальності_8.04010603 “Екологічна безпека”_

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)



Крот О.І. .

(прізвище та ініціали)

Керівник к. т. н., доцент Іщенко В.А.

(прізвище та ініціали)

Рецензент д.х.н., професор Ранський А.П. .

(прізвище та ініціали)




Вінниця – 2017 року

ЗМІСТ


реферат 5

ABSTRACT 6

Вступ 7

1 ПРОБЛЕМА ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 10



1.1 Кількість, морфологічний склад та властивості ТПВ у Вінницькій області 10

1.2 Загальні принципи функціонування системи поводження з ТПВ у Вінницькій області 15

1.3 Стан контейнерного господарства у Вінницькій області 18

2 ТЕХНОЛОГІЇ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 21

2.1 Аналіз існуючих способів поводження з твердими побутовими відходами 21

2.2 Детальне сортування твердих побутових відходів на окремі компоненти у домоволодіннях. 25

2.3 Сортування на дві фракції 25

2.4 Сортувальні комплекси 26

2.5 Приклади роздільного збирання ТПВ у Вінницькій області 29

2.6 Утилізація ТПВ та аналіз ринку вторинної сировини у Вінницькій області 31

2.7 Аналіз закордонного досвіду роздільного збирання ТПВ 35

3 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБОРУ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 38

3.1 Контейнери 38

3.1.1 Контейнер металевий з цинковим покриттям 39

3.1.2 Контейнер з канілірованої сітки 40

3.1.3 Контейнери вуличні зі склопластику 41

3.1.4 Контейнер для використаного одягу, взуття та іграшок. 43

3.1.5 Домашні контейнери для роздільного збору відходів 44

3.1.6 Набір контейнерів для роздільного збору відходів в приміщенні 45

3.1.7 Контейнери для роздільного збору відходів 40 л 46

3.1.8 Урна зі сталі для роздільного збору відходів 47

3.1.9 Комплекс урна на підставці 48

3.2 Транспорт для вивезення твердих побутових відходів 49

3.2.1 Контейнерні сміттєвози 49

3.2.2 Кузовні сміттєвози 51

3.2.3 Транспортний сміттєвоз 54

3.2.4 Кузовний сміттєвоз з декількома відсіками 54

4 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ПРИКЛАДІ М. КАЛИНІВКА 56

4.1 Роздільне збирання відходів 56

4.2 Сортувальна станція 59

4.3 Сортувальна станція і роздільний збір на дві фракції 61

4.4 Сміттєпереробний завод 63

4.5 Термічні установки 64

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 71

5.1 Прийняття місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами. 71

5.2 Проведення інформаційної кампанії-роз’яснення серед населення 71

5.3 Пошук потенційних споживачів відсортованої вторинної сировини 73

5.4 Встановлення контейнерів 73

5.5 Створення спеціальних підприємств 76

5.6 Інші рекомендації та вимоги 76

ВИСНОВКИ 78

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80

Додаток А 82

ЗАТВЕРДЖУЮ 82

Додаток Б 84

Додаток В 86


реферат

Магістерська кваліфікаційна робота: 83 сторінок, 29 рисунків, 13 таблиць, 28 джерел.

У магістерській роботі розглянуто проблему поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області. Охарактеризовано технології роздільного збирання побутових відходів, наведенні способи їх сортування та приклади роздільного збирання у Вінницькій області.

Також розрахований еколого-економічний ефект при впровадженні різних моделей поводження з побутовими відходами, в тому числі різних варіантів їх роздільного збору.

Розроблені рекомендації щодо впровадження роздільного збирання побутових відходів у Вінницької області.

Об’єктом дипломної роботи є поводження з твердими побутовими відходами

Метою даної роботи є дослідження та оптимізація моделей роздільного збирання побутових відходів у Вінницькій області.

Предметом дослідження є побутові відходи, які утворюються у Вінницькій області.

Галузь застосування – охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека.

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ ТПВ, УТИЛІЗАЦІЯ ТПВ, СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБОРУ ВІДХОДІВ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІДХОДІВ, СОРТУВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ.



ABSTRACT

Master's qualification work: 85 pages, 29 figures, 13 tables, 28 sources.

In the master's work the problem of solid waste in Vinnitsa region. Characterized Technologies separate collection of household waste, hover ways to sort and separate collection of examples in Vinnitsa region.

Also designed environmental and economic effects when implementing different models of household waste, including various options for separate collection.

The recommendations on the implementation of separate collection of waste in Vinnytsia region.

The object of the thesis is of solid waste

The aim of this work is to study and optimization models for separate collection of household waste in Vinnitsa region.

The subject of research is the waste produced in the Vinnytsya region.

Areas of application - environmental protection and ecological safety.

SEPARATE COLLECTION OF SOLID WASTE, RECYCLING OF SOLID WASTE, WASTE SORTING EQUIPMENT FOR WASTE COLLECTION, TRANSPORTATION OF WASTE, SORTING COMPLEX.



Вступ



Актуальність теми. В Україні в цілому та на Вінниччині зокрема, мабуть, найгострішою та найактуальнішою екологічною проблемою є проблема відходів. Практично для кожного населеного пункту характерна ситуація перевантаження сміттєзвалищ, куди вивозяться відходи, а також велика кількість несанкціонованих місць складування відходів. Останнє особливо характерне для невеликих містечок та сіл. Ситуація ускладнюється ще й тим, що із відходами кожен із нас стикається щодня, все відбувається на наших очах і ця проблема психологічно, так би мовити, тисне на нас постійно. Але ж об’єми відходів невпинно зростають з кожним днем, а тому в майбутньому ця проблема тільки загострюватиметься. Єдиним і найбільш раціональним способом її вирішення є повторне використання відходів, тобто їх утилізація.

Майже всі побутові відходи захоронюються на полігонах і переважна їх більшість працюють в режимі перевантаження, тобто зі значним порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів.



Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконувалась в рамках науково-дослідної роботи № 1613 "Збір інформації та аналіз системи інтегрованого управління та поводження з ТПВ у Вінницькій області з метою подальшої її оптимізації та розроблення заходів щодо роздільного збирання побутових відходів і зокрема з тематикою науково-дослідної роботи удосконалення системи поводження з побутовими відходами у Вінницькій області".



Мета і задачі дослідження.

Метою даної роботи дослідження та оптимізація моделей роздільного збирання побутових відходів у Вінницькій області.

Об’єктом магістерської роботи є процес удосконалення поводження з твердими побутовими відходами.

Предметом дослідження є побутові відходи, які утворюються у Вінницькій області.

Отже, для розв’язання поставленої у роботі мети необхідно розв’язати такі задачі:

- проаналізувати існуючі способи поводження з побутовими відходами;

- розрахувати еколого-економічний ефект при впровадженні різних моделей поводження з ТПВ, в тому числі різних варіантів їх роздільного збору;

- вибрати оптимальну модель поводження з ТПВ;

- розробити рекомендації щодо впровадження роздільного збирання ТПВ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні системи поводження з побутовими відходами, зокрема у наступному: удосконалено систему роздільного збирання побутових відходів, що дозволить зменшити кількість відходів, які потрапляють на полігони побутових відходів, а також зменшити їх вплив на навколишнє середовище.

Практичне значення одержаних результатів.

Найбільшу практичну цінність мають такі одержані результати:



  1. Проаналізовані найновіші дані щодо поводження зтпв у Вінницькій області.

  2. Розраховано економічний ефект при впровадженні різних моделей поводження з твердими побутовими відходами на прикладі міста Калинівка.

  3. Розроблено рекомендації щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

Результати дослідження доцільно використовувати у діяльності всіх організацій задіяних у процесі поводження з ТПВ.

Особистий внесок магістранта

Усі результати, наведені у магістерській кваліфікаційній роботі, отримані самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать такі: [26] – ідея та впровадження моделей роздільного збирання тпв, [27] – проаналізовано стан полігонів та сміттєзвалищ побутових відходів у Вінницькій області.



Апробація. Основні положення магістерської кваліфікаційної роботи було апробовано на ІХ Всеукраїнській науково-практичноії конференції молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави".

Публікації. За результатами магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано 3 наукові праці, 1 стаття у збірнику матеріалів IV Всеукраїнських наукових читаннях пам’яті Сергія Таращука (до 60-річчя від дня народження) [28], тези доповідей у збірнику матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави".

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка