Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на темуСторінка1/26
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.5 Mb.
#142
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Вінницький національний технічний університет

_____________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

_____________________________________________________________________________________

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))
Кафедра екології та екологічної безпеки

_______________________________________________________________________

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка


до магістерської кваліфікаційної роботи
_______магістр_______

(освітньо-кваліфікаційний рівень)


на тему ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПЕРЕРОБКА ВІДХОДІВ БУДІВНИЦТВА

Виконав: студент групи_____ЕБ -14м______


спеціальності_8.04010603 “Екологічна безпека”_

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_________ Рівера Румянцева Л.М.____________

(прізвище та ініціали)


Керівник _ к. т. н.,Петрук Р. В. ______________ (прізвище та ініціали)
Рецензент _д. х. н., Ранський А. П.___________

(прізвище та ініціали)Вінниця – 2015 року

ЗМІСТ


РЕФЕРАТ……………………………………………………………………….

4

ABSTRACT……………………………………………………………………..

5

ВСТУП………………………………………………………………….………

6

1 ІСНУЮЧІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ……………...…..……………........

8

1.1 Меблеві матеріали (деревні)…………………………………….......…..

8

1.1.1 Загальні властивості деревини…………….……………………...

8

1.2 Бетонні будівельні матеріали…………………………...………….…...

9

1.2.1 Будівельні розчини…………………………………………….......

10

1.2.2 Властивості бетонної суміші………………………………….…..

11

1.2.3 Залізобетон………..……………………………………………......

12

1.3 Пластикові будівельні матеріали……………...…………………..……

13

1.3.1 Склад пластмас………………………………………………..……

14

1.3.2 Основні властивості пластмас…………………………….....……

16

1.3.3 Технологія виробництва пластмас……………...…………….......

17

1.4 Скло та скляні матеріали………………………………………………...

18

1.4.1 Властивості скла…………………………………………………...

19

1.4.2 Рідке скло в будівництві…………………………………………...

21

1.5 Застосування металевих матеріалів в будівництві…………………….

22

1.5.1 Сталь, як будівельний матеріал…………………………………...

23

1.5.2 Чавун в будівництві………………………………………………..

25

1.5.3 Кольорові метали і сплави……………………………….………..

26

1.6 Керамічні будівельні матеріали…………………………………………

28

   1. Види будівельних виробів з кераміки…………………………...

30

1.6.1.1 Керамічна цегла й камені………………………………….

30

1.6.1.2 Стінові панелі і блоки із цегли і керамічного каменя…..

31

1.6.1.3 Оздоблювальні вироби…………………………………….

31

1.6.1.4 Керамічні вроби для покриття і перекритів……………...

34

1.6.1.5 Камені й плити для перекритів……………………………

34

1.7 Лакофарбові будівельні матеріали………………………………….…..

34

1.7.1 Види лакофарбових матеріалів……………………………………

35

2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ БУДМАТЕРІАЛІВ...

37

2.1 Характеристика пожежонебезпеки будівельних матеріалів……..........

42

2.2 Методи випробування бетону в конструкціях без його руйнування…

44

2.3 Методи випробування деревини…….…………...……………………..

44

2.4 Методи дослідження пластикових матеріалів…………………………

45

2.5 Оцінка якості скляних будівельних матеріалів……………………..….

47

2.6 Методи випробування металу…………………………………………..

48

2.7 Критерії якості керамічних будматеріалів……………………………..

49

2.8 Дослідження якості лакофарбових матеріалів…………………………

50

3 ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ…….

55

3.1 Вплив матеріалів з дерева…………...…………...………………….......

57

3.1.1 Негативний вплив виробництва ДСП…………....…...……...…...

59

3.1.2 Негативний вплив виготовлення фанери………...……...………..

61

3.2 Вплив матеріалів з бетонну……..……………...……………...….…......

61

3.3 Вплив матеріалів з пластику………………...…………………………..

65

3.3.1 Хімічні сполуки, які виділяються в процесі реакцій полімерів..

65

3.4 Вплив металу на здоров’я людини……………………………………...

66

3.5 Вплив фарби на здоров’я людини………………………………………

67

4 УТИЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ……………

68

4.1 Процес переробки будівельних відходів……………………………….

69

4.2 Утилізація відходів виробництва будівельних матеріалів…………….

70

4.2.1 Використання будівельних відходів……………………………...

72

5 ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ БУДИНОК, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЗВИЧАЙНИМ БУДИНКАМ…………………………………………..……...

73


5.1 Різновиди екологічних будинків……………………………..................

75

5.2 Проект екологічно чистого будинку………………………………..…..

78

6 СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ………………………………………………….…

81


6.1 Стан розвитку ринку будівельних матеріалів………………………….

81

6.2 Проблеми та перспективи будівельного комплексу…………………...

90

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…...

93

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….......

95

ДОДАТОК А – Технічне завдання………………………………..………..…

98

ДОДАТОК Б –Технологічний процес меблевого виробництва…………….

100

ДОТАТОК В – Основні складові пластмас……………………………...…...

101

ДОДАТОК Г – Екологічно чистий будинок з дерева………………………..

102

ДОДАТОК Д – Проект екологічно чистого будинку………………………..

103


РЕФЕРАТ
Магістерська кваліфікаційна робота: 103 стор., 22 рис., 4 табл., 47 джерел.

В магістерській кваліфікаційній роботі наведено загальні відомості про побутові будівельні матеріали, їх вплив на здоровя людини, методи дослідження та випробування будматеріалів. В роботі також представлено процес утилізації та переробки будівельних матеріалів. Для зменшення негативного впливу на здоровя людини запропоновано більш екологічно чисті матеріали для будівництва будинку та запропоновано проект екологічно чистого будинку. Дослідженностан і перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів.Метою роботи є визначення шкідливого впливу різних побутових будівельних матеріалів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Вивчення технології виробництва та дослідження будівельних матеріалів. Вивчити проблеми переробки та утилізації будівельних відходів. А також запропонувати більш екологічно чисті матеріали для будівництва будинку, та проект екологічно чистого будинку. Проаналізувати стан і перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні.

Об’єктом дослідженнь є побутові будівельні матеріали.

Галузь застосування – охорона навколишнього природного середовища України, ядерна безпека і захист від негативного впливу джерел радіоактивних відходів.

ПОБУТОВО БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, БУДІВЕЛЬНІ ВІДХОДИ, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ БУДИНОК, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РИНОК БУДМАТЕРІАЛІВ.
ABSTRACT
Master's qualification work: of 103 p., 22 fig., 4 tab., 47 sources.

In the master's qualifying paper presents an overview of the domestic construction materials and their impact on human health, methods of research and testing of materials. The paper also shows the process of recovery and recycling of construction materials. To reduce the negative impact on human health prompted more environmentally friendly materials to build a house and a project of ecologically clean house. The condition and prospects of development of the market of building materials.Purpose of work - is definition of harmful effects of various household construction materials on human health and surrounding environment. Studying of the production technology and research of construction materials. To study problems of processing and utilization of building wastes. And also to offer more environmentally friendly materials for construction of the house, and the project of the environmentally friendly house. To analyse a state and prospects of development of the market of construction materials in Ukraine.

Object of study - is the household construction materials.

Areas of Application - Environmental Protection of Ukraine, nuclear safety and protection from negative influence of radioactive waste.

HOUSEHOLD CONSTRUCTION MATERIALS, BUILDING WASTES, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HOUSE, RESEARCH METHODS, MARKET OF BUILDING MATERIALS.ВСТУП
Актуальність роботи. Актуальною є проблема забруднення повітря синтетичними полімерними матеріалами, які використовують під час будівельних та ремонтних робіт. До найбільш поширених забруднювачів повітряного середовища житлових приміщень належать формальдегід, фенол та стирол. Основними джерелами формальдегіду та фенолу в помешканні можуть служити полімерні матеріали для оздоблення підлоги, стін, декоративний пластик, декоративна фанера, деревно-стружкові матеріали, меблі з ДСП, ізоляційні матеріали на основі пінистих карбамідних смол тощо. Джерелами стиролу є теплоізоляційні полістирольні пінопласти, деякі види вологостійких шпалер, облицювальний пластик. При відсутності належної вентиляції, вміст цих полютантів у повітрі приміщень може перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК) у 2-10 разів. При тривалому впливі вони викликають подразнення дихальних шляхів, очей, шкіри, а формальдегід внесено до списку ймовірно канцерогенних речовин.

Номенклатура будівельних матеріалів і виробів надзвичайно різноманітна, проте вони органічно взаємоповязані спільним функціональним призначенням – використанням у будівництві. Основним критерієм для зіставлення різних видів матеріалів є їхні технічні властивості.

Залежно від призначення (для доріжних покриттів, теплоізоляціі, гідроізоляції тощо) будівельні матеріали характеризуються певним комплексом властивостей, які найчастіше задають у вигляді числових величин, установлених нормативними документами – міждержавними і державними стандартами, технічними умовами чи будівельними нормами.

Властивості будівельних матеріалів значною мірою залежать від їхньої структури, хімічного, мінералогічного та фазового складу, на які, в свою чергу, впливають умови утворення їх у природі чи властивості сировини, а також особливості технології виготовлення й обробки штучних будівельних матеріалів.Метою роботи є визначення шкідливого впливу різних побутових будівельних матеріалів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище. Вивчення технології виробництва та дослідження будівельних матеріалів. Вивчити проблеми переробки та утилізації будівельних відходів. А також запропонувати більш екологічно чисті матеріали для будівництва будинку, та проект екологічно чистого будинку.

Задачі досліджень. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі:

 1. Проаналізувати існуючі будівельні матеріали, що використовуються в сучасних будівлях

 2. Проаналізувати будівельні матеріали, що використовувалися в будівлях 30-50 років тому

 3. Проаналізувати склад та технології виробництва меблевих матеріалів

 4. Провести аналіз можливих методів дослідження матеріалів, які зустрічаються у побуті

 5. Дослідити вплив на здоров’я людини основних побутових будівельних матеріалів.

 6. Проаналізувати методи утилізації та переробки будівельних матеріалів

 7. Розглянути найбільш сучасні технології екологічного будівництва та створити проект екодому.

Об’єктом досліджень є процеси негативного техногенного впливу найбільш поширених побутових будівельних матеріалів на здоров’я та організм людини.

Практичне значення.

Результати проведених досліджень доцільно використовувати в практиці при плануванні та будівництві житлових і промислових підприємств для мінімізації небезпечних впливів від будівельних матеріалів, обладнання, предметів інтер’єру.

Розроблені природоохоронні та планово-технічні заходи і рекомендації спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки експлуатації житла.

Розроблені природоохоронні ресурсоенергозберігаючі заходи і рекомендацій спрямовані на енергозаміщення основних енергоносіїв у будинку альтернативними джерелами енергії, що в свою чергу зменшить вплив на довкілля.Наукова новизна.

 1. Дістало подальшого розвитку наукове обґрунтування зростання рівня екологічного ризику для населення, яке проживає в приміщеннях, що побудовані з небезпечних будівельних матеріалів, що дозволило удосконалити модель екологічно-чистого будинку та мінімізувати вплив на довкілля.

 2. Дістало подальшого розвитку дослідження шляхів екологічно безпечної переробки існуючих будівельних матеріалів, що дозволило підвищити рівень екологічної безпеки у сфері повторного використання відходів.

Методи дослідження. Використано методи комплексного, системного науково-обгурнтованого аналізу, а також методи математичної статистики та кореляційного аналізу.

Публікації. Основні результати магістерської кваліфікаційної роботи опубліковані у 2 наукових публікаціях. Викладені у МКР положення доповідались на таких наукових конференціях: “ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю” (Екологія/Ecology-2013), (м.Вінниця, 2013), “V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю” (Екологія/Ecology-2015), (м.Вінниця, 2015), а також у щорічних науково-технічних конференціях ВНТУ. 1. ІСНУЮЧІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
  1. Меблеві матеріали (деревні)

Основною сировиною для виробництва меблів є деревостружкова плита (ДСП) і деревоволокнистих плит (ДВП). ДСП розрізняють за твердістю, які бувають тверді, дуже тверді, середні та м'які. У меблевому виробництві використовуються тільки тверді сорти ДСП.

Деревину з давніх часів широко застосовують у будівництві завдяки її значному поширенню та високим будівельно-технологічним властивостям: значній міцності при розтягу та стиску, невеликій густині, низькій теплопровідності, технологічності при обробці, гарному зовнішньому вигляду [1].

Запаси деревини в Україні не дуже великі, тому з метою збереження лісових запасів ведеться планомірна робота щодо скорочення застосування її в будівництві. В останні роки бетон, скло, кераміка, полімерні матеріали значною мірою замінили деревину. Важливим резервом економії деревини є використання відходів лісопиляння та деревообробки для виготовлення фанери, деревноволокнистих плит, клеєних дерев`яних конструкцій.

Деревина як будівельний матеріал має й ряд недоліків: неоднорідність будови і, відповідно, властивостей, гігроскопічність, займистість, здатність до гниття тощо. Частину цих недоліків можна подолати технічними заходами. Так, для підвищення гнилостійкості застосовують антисептики, а для підвищення вогнестійкості – антипірени. Поліпшення властивостей деревини досягається просочуванням її полімерами. При цьому гідроскопічність і водопоглинання значно зменшуються, така деревина не коробиться, не гниє, легко полірується, має гарний зовнішній вигляд [2].

Деревину в сучасному будівництві застосовують для виробництва паркету, двірних та віконних коробок, хрестовин, дверного заповнення, вбудованих меблів. Деревину й досі широко використовують для виготовлення шпал, опор під телефонно-телеграфні лінії та як кріпильне риштовання в підзмних розробках. Із деревини та відходів її переробки виготовляють фанеру, деревностружкові та деревоволокнисті плити, арболіт, декоративні вироби тощо. Крім деревини у будівництві застосовуються матеріали з нелісової рослинної сировини: очерету, соломи, стеблин соняшника, костиці, бавовника тощо [3].
   1. Загальні властивості деревини

Кожна порода дерева має характерний колір і текстуру. Для хвойних порід характерний простий і одноманітний малюнок, а різноманіття і багатство текстури деревини листяних порід високо ціниться в столярно-оздоблювальних роботах.

Деревина всіх порід в основному складається з целюлози, у зв'язку з чим істинну густину деревини приймають рівної 1,54 г/см3. Середня густина коливається від 450 до 900 кг/м3.

Деревині властива гідрофільність і волокниста пориста структура, що сприяє легкому всмоктуванню і видаленню вологи. Вологість деревини виражають у процентах відносно маси сухої деревини. Розрізняють гігроскопічну вологу (зв'язану в стінках кліток) і капілярну вологу (вільно заповнює міжклітинний простір і порожнини кліток). Вологість, яку набуває деревина при тривалому перебуванні в умовах постійного температурно-вологісного режиму, називають рівноважною.  Для кімнатно-сухої деревини рівноважна вологість складає 8-12 %, для повітряно-сухої – 15-18 %. Унаслідок коливання вологості деревини відбувається небажана зміна розмірів і форми виробу. Нерівномірність усушки є наслідком неоднорідності будови деревини, що призводить до короблення і розтріскування пиломатеріалів і колод. Для запобігання зазначеним процесам столярні вироби виготовляють з деревини з вологістю 8-10 %, зовнішні конструкції – 15-18 % [4].

Зволоження сухої деревини до досягнення нею межі гігроскопічності приводить до стовщення стінок деревних кліток, збільшення об'єму і розмірів дерев'яних виробів. Вказаний процес називається набряканням.

У сухому стані деревина є теплоізоляційним матеріалом і діелектриком. Зазначені фізичні властивості залежать від напрямку теплових потоків, пористості й вологості деревини.

Механічні властивості деревини залежать від напрямку навантаження стосовно деревних волокон, середньої щільності і вологості. Міцність деревини при стиску уздовж волокон у 4-6 разів більше, ніж поперек. Наприклад, для сосни уздовж волокон вона складає 100 МПа, поперек – 20-25 МПа. Волокниста будова деревини забезпечує дерев'яним конструкціям великий опір вигину, тому й застосовують для виготовлення балок, крокв, ферм.

Міцність деревини при сколюванні має велике значення при влаштуванні врубок, клейових швів і т.п. у дерев'яних конструкціях. Ця міцність складає 6-13 МПа при сколюванні уздовж волокон і 24-40 МПа – поперек волокон [5].

Статична твердість чисельно дорівнює навантаженню, що необхідне для вдавлення в поверхню зразка половини металевої кульки певної маси і діаметра. Залежно від цього показника всі породи дерева підрозділяють на м'які (сосна, ялина, вільха) – 35-50 МПа, тверді (дуб, граб, береза) – 50-100 МПа, дуже тверді (кизил, самшит) – більше 100 МПа [6].


  1. Каталог: portal -> static
   static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
   static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
   static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
   static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
   static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
   static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
   static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
   static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
   static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка