Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»Сторінка2/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.23 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

Поточний контроль за засвоєнням знань здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планом семінарських занять, а також шляхом проведення експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів, написання самостійних і модульних контрольних робіт. При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань студентів і вміння їх застосовувати у професійній та науково-дослідній.


Підсумкова перевірка якості засвоєння змісту навчального процесу здійснюється у формі заліку, на якому визначається рівень теоретичних знань з адвокатської діяльності, а також уміння застосовувати ці знання.

Нормативна навчальна програма дисципліни

«Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня вищої освіти«Спеціаліст», напряму «Право» за спеціальністю «Правознавство» (7.03040201).

Предмет дисципліни: теоретичні та практичні проблеми адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці; правові та організаційні аспекти забезпечення діяльності адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; особливості залучення адвоката у кримінальному судочинстві; загальні засади відносин адвокатури з органами юстиції та державного управління; проблемні питання здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб у цивільному, господарському та адміністративному процесах, інші питання організації адвокатської діяльності в Україні.

Міждисциплінарні зв’язки

Зміст і структурну побудову навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» визначено виходячи з її мети та завдань, а також складності та багатогранності правовідносин адвокатури з правоохоронними органами України, фізичними та юридичними особами. Вона базується на попередньому вивченні та засвоєні основних положень таких навчальних дисциплін, як «Конституційне право», «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальний процес», «Адміністративний процес», «Господарський процес», «Цивільний процес» тощо. В якості емпіричної бази навчальна дисципліна використовує позитивний досвід діяльності роботи у сфері адвокатської діяльності.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо механізму забезпечення адвокатської діяльності, стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні та представництва інтересів фізичних і юридичних осіб.

1.2. Завдання дисципліни:


 • засвоєння теоретичних та правових основ, сутності та змісту адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці;

 • визначення кола проблемних питань та шляхів їх вирішення щодо організації та функціонування адвокатури України;

 • розширення знань щодо механізму правового та організаційного забезпечення адвокатської діяльності;

 • визначення порядку реалізації адвокатом своїх професійних прав під час надання правової допомоги;

 • ознайомлення зі стратегією і тактикою здійснення захисту у кримінальному провадженні у тому числі й на безоплатній основі;

 • оволодіння знаннями щодо порядку здійснення представництва інтересів фізичних і юридичних осіб.

Засвоєння студентами цих положень повинно відбуватися з врахуванням новацій, які містить Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 05.07.2012 року та Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі та студенти повиннізнати:

 • поняття адвокатської діяльності;

 • проблемні питання організації та функціонування адвокатури України;

 • правове та організаційне забезпечення адвокатської діяльності;

 • механізм реалізації адвокатом своїх професійних прав;

 • правовий порядок залучення адвоката у кримінальному провадження, а також тактику і стратегію захисту;

 • процедуру представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському судочинстві;

 • міжнародний досвід надання правової допомоги;

вміти:

 • правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок здійснення адвокатської діяльності;

 • використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують вказану діяльність.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для денної форми навчання наведений у таблиці 1.
Таблиця 1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Форма навчання

Денна

Семестр

2

Кількість годин, всього

72

Лекції, годин

8

Семінарські заняття, годин

8

Практичні заняття, годи

8

Самостійна робота студентів, годин

48

Підсумковий контроль

залік


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


Змістовий модуль І.


Тема 1. Проблемні питання організації та функціонування адвокатури в Україні

Організація та діяльність адвокатури в Україні, як недержавного самоврядного інституту. Юридичний аналіз Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Характеристика верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань. Проблемні питання реалізації професійних прав та обов’язків адвоката. Характеристика видів адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці. Порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення. Правовий статус адвоката іноземної держави. Специфіка здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.
Тема 2. Правові гарантії адвокатської діяльності

Зміст та види правових гарантій адвокатської діяльності. Види правових гарантій адвокатської діяльності. Процесуальний порядок проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій стосовно адвоката. Проблеми дотримання засад змагальності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості. Огляд, розголошення, витребування чи вилучення документів, які пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності.Види відповідальності за посягання на життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі. Оскарження рішення у дисциплінарній справі. Механізм реалізації правових гарантій адвокатської діяльності. Адвокатський запит у діяльності адвоката, надання інформації на нього. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги.Професійна складова. Розуміння правових гарантій осіб, що здійснюють захист, представництво та надання інших видів правової допомоги на професійній основі. Оволодіння знаннями про види правових гарантій адвокатської діяльності. З’ясування механізму реалізації правових гарантій адвоката.
Тема 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні

Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України. Залучення захисника до кримінального провадження. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Проблемні питання реалізації прав захисника за КПК України. Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді. Документи, що підтверджують повноваження захисника. Практичні проблеми залучення захисника до кримінального провадження. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії. Відмова від захисника або його заміна. Особливості роботи адвоката-захисника під час судового розгляду порівняно з досудовим розслідуванням.Клопотання захисника. Подання скарг та зауважень. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Побачення з підзахисним. Захист підозрюваного. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій. Участь адвоката в апеляційному провадженні. Касаційне оскарження судового рішення. Участь захисника в розгляді справи судом касаційної інстанції. Реформування правового статусу захисника відповідно до міжнародних стандартів. Шляхи реалізації удосконалення механізму забезпечення права на захист. Проблеми формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.Професійна складова. Визначення процесуального статусу захисника за Кримінальним процесуальним кодексом України, розуміння сутності та практичних проблем залучення та участі захисника у досудовому розслідуванні та в суді. З’ясування особливостей формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.
Змістовий модуль ІІ.


Тема 4. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб

Основні засади організації роботи адвоката в цивільному та господарському процесах.Процесуальний статус адвоката в цивільному процесі. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному, адміністративному та господарському судочинстві. Суть підготовки до ведення цивільної, адміністративної, господарської справи. Діяльність адвоката як представника сторони у суді першої інстанції. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі. Участь адвоката як представника сторони у Вищих судах України. Особливості здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб у Верховному суді України. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного законодавства України. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування. Шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.Професійна складова. Вміння орієнтуватись у механізмі представництва інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Здатність аналізувати і розуміти нормативно-правові норми, як регулюють цю діяльність. Визначення напрямків удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

Тема 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження.
Конфіденційність стосунків адвоката та клієнта, дотримання професійної юридичної таємниці є фундаментальною традицією у світовій юридичній практиці. Під захистом професійної юридичної таємниці потрібно розуміти сукупність правових засобів, спрямованих на визначення обсягу конфіденційних відомостей, а також на встановлення: обов’язку адвоката зберігати конфіденційність відомостей, які відносяться до професійної таємниці; право адвоката відмовитись надавати інформацію, яка є професійною таємницею, третім особам; обв’язку державних органів, фізичних та юридичних осіб утримуватись від намагань незаконного отримання відомостей, які відносяться до професійної таємниці; відповідальності за розголошення відомостей, які відносяться до професійної таємниці.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» збереження адвокатської таємниці є професійним обов’язком адвоката. Згідно з статтею 22 цього Закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно з законом.

Професійна складова. Вміння орієнтуватися у механізмі забезпечення адвокатської таємниці. Спроможність аналізувати і розуміти правові норми, які регулюють адвокатську діяльність. Знати гарантії адвокатської діяльності та уміти їх застосовувати на практиці. Адвокатську таємницю слід розглядати в двох аспектах, а саме: таємниця клієнта (факт та мотиви звернення, відомості про особисте життя тощо, що не можуть бути розголошені без дозволу клієнта) та таємниця адвоката (умови договору, суть консультацій, порад та роз’яснень, зміст правових документів, що складені адвокатом, відомості з матеріалів справи тощо). При цьому вважається, що таємниця клієнта є визначальною, оскільки, в широкому розумінні, і таємниця адвоката є таємницею клієнта.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник міліції

С.Д. Гусарєв
____ ___________ 2015 р.Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка