Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка3/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.23 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВС 2.2.3 АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ

за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»

Київ-2015 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовній практиці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів ступеня вищої освіти «Спеціаліст», галузі знань – “Право” за спеціальністю “Правознавство” (7.03040101).


Розробник:

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Мацишин В.С.

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 18.12.2014 року, протокол № 10.
Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

______________ В.Я.Горбачевський

_____.___________ 2014

Схвалено науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ


Протокол від “____”________________2015 року № ___

“____”________________2015 року Голова ________________ С.Д.Гусарєв


© В.С. Мацишин, 2015.

© ННІПП НАВС, 2015.


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0304 «Право»Нормативна

Змістових модулів – 2

Спеціальність:

«Правознавство»Рік підготовки:

2015

Семестр

Загальна кількість годин – 72

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної

роботи – 48Ступінь вищої освіти:

«Спеціаліст»8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

Самостійна робота

48 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 1/2.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

«Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
Мета дисципліни – є закріплення, розширення та поглиблення студентами знань щодо механізму забезпечення адвокатської діяльності, стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні, представництва інтересів фізичних і юридичних осіб та надання іншої правової допомоги.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних та практичних проблем адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці, визначення рівня її законодавчого врегулювання в Україні; формування у студентів навиків до всебічного і повного аналізу завдань сучасної адвокатури, видів та форм адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; розширення кола знань про правове та організаційне забезпечення адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань; ознайомлення з механізмом реалізації правових гарантій адвокатської діяльності, порядком та умовами залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги; з’ясування стратегії і тактики здійснення захисту в кримінальному провадженні, визначення проблемних питань реалізації прав захисника за КПК України; поглиблення знань про структуру й повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також про відповідальність адвоката та підстави припинення адвокатської діяльності; розширення кола знань про основні засади організації роботи адвоката в цивільному та господарському процесах; розробка на науковому підґрунті відповідних рекомендацій на основі порівняльного аналізу міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного законодавства України.

Загальне завдання навчальної дисципліни конкретизується шляхом вирішення в процесі навчання окремих задач, в результаті чого кожен студент, повинензнати:

- поняття адвокатської діяльності;

- проблемні питання організації та функціонування адвокатури України;

- правове та організаційне забезпечення адвокатської діяльності;

- механізм реалізації адвокатом своїх професійних прав;

- правовий порядок залучення адвоката у кримінальному провадження, а також тактику і стратегію захисту;

- процедуру представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському судочинстві;

- міжнародний досвід надання правової допомоги;вміти:

- правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок здійснення адвокатської діяльності;

- використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують вказану діяльність.
3. Програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
Змістовий модуль І. Актуальні питання адвокатської діяльності в Україні.
Тема 1. Проблемні питання організації та функціонування адвокатури в Україні.

Організація та діяльність адвокатури в Україні, як недержавного самоврядного інституту.

Юридичний аналіз Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Характеристика верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури.

Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально.

Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності.

Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні.

Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.

Проблемні питання реалізації професійних прав та обов’язків адвоката.

Характеристика видів адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці.

Порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.

Правовий статус адвоката іноземної держави.

Специфіка здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.


Тема 2. Правові гарантії адвокатської діяльності.

Зміст правових гарантій адвокатської діяльності.

Види правових гарантій адвокатської діяльності.

Процесуальний порядок проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих (розшукових) дій стосовно адвоката.

Проблеми дотримання засад змагальності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості.

Огляд, розголошення, витребування чи вилучення документів, які пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності.

Види відповідальності за посягання на життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно.

Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Оскарження рішення у дисциплінарній справі.

Механізм реалізації правових гарантій адвокатської діяльності.

Адвокатський запит у діяльності адвоката, надання інформації на нього.

Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги.
Тема 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні.

Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.

Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України.

Залучення захисника до кримінального провадження.

Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

Проблемні питання реалізації прав захисника за КПК України.

Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді.

Документи, що підтверджують повноваження захисника.

Практичні проблеми залучення захисника до кримінального провадження.

Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії.

Відмова від захисника або його заміна.Особливості роботи адвоката-захисника під час судового розгляду порівняно з досудовим розслідуванням.

Клопотання захисника.

Подання скарг та зауважень.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Побачення з підзахисним.

Захист підозрюваного.

Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій.

Участь адвоката в апеляційному провадженні.

Участь захисника в розгляді справи судом касаційної інстанції.

Реформування правового статусу захисника відповідно до міжнародних стандартів.

Шляхи реалізації удосконалення механізму забезпечення права на захист.

Проблеми формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.


Тема 4. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних і юридичних осіб.

Основні засади організації роботи адвоката в цивільному та господарському процесах.

Процесуальний статус адвоката-представника в цивільному процесі.

Права та обов’язки адвоката-представника в господарському процесі.

Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.

Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

Суть підготовки до ведення цивільної, господарської та адміністративної справи.

Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних та господарських справ.

Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

Особливості здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

Шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.Тема 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження.

Адвокатська таємниця.

Принципи конфіденційності в роботі адвоката.

Проблеми збереження адвокатської таємниці.


4. Структура навчальної дисципліни

з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Всього годин з викладачем

З них

Самостійна робота
Лекції

Семінарських занять

Практичні заняття

Модульний контроль

Змістовий модуль І. Актуальні питання адвокатської діяльності в Україні.

36

14

6

4

4

22
1.

Тема 1. Проблемні питання організації і функціонування адвокатури в Україні.

10

4

2

2

-

6
2.

Тема 2. Правові гарантії адвокатської діяльності.

12

2

2

-

-

10

3.

Тема 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні.

14

8

2

2

4


6
Змістовий модуль ІІ. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних і юридичних осіб. Адвокатська таємниця.

36

10

2

4

4

26
4.

Тема 4. Актуальні питання здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних і юридичних осіб.

18

4

2

2

-

14

5.

Тема 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження.

18

6

-

2

4

12
Всього годин:

72

24

8

8

8

48


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Проблемні питання організації та функціонування адвокатури в Україні

2

2.

Тема 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні.

2

3.

Тема 4. Актуальні питання здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних і юридичних осіб.

2

4.

Тема 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження.

2

Разом:

8


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні

4

2.

Тема 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження.

4

Разом:

8


7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Проблемні питання організації і функціонування адвокатури в Україні.

6

2.

Тема 2. Правові гарантії адвокатської діяльності.

10

3.

Тема 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні.

6

4.

Тема 4. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб

14

5.

Тема 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження.

12

Разом:

48


8. Індивідуальні завдання

конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який студент розробив самостійно;

реферат з теми (модуля) або вузької проблематики;

розв'язування практичних (наприклад, ситуативних) завдань різного рівня з теми (модуля);

анотація прочитаної додаткової літератури з дисципліни;

вирішення тестових завдань.
9. Методи навчання

  • Словесні

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів на протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

Бесіда – це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати студентів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує діяльність студентів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.

  • Наочні методи

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

  • Практичні методи: вправи, складання процесуальних документів. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.

  • Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.

  • Рольова гра:

пояснення фабули (змісту й умов гри);

підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей;

підготовку учнів-експертів, ведучого.

10. Методи контролю

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь курсантів, слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планами занять, підготовлених проектів процесуальних документів відповідно до плану практичних занять, а також шляхом:

- проведення експрес-опитувань,

- тестування,

- підготовки доповідей і рефератів,

- написання контрольних робіт.

Під час оцінювання враховується глибина теоретичних знань курсантів і слухачів, вміння застосовувати їх на практиці, зокрема при складанні кримінально-процесуальних документів.Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння курсантами, слухачами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в межах семестру наприкінці планового вивчення кожного змістового модулю. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання курсантами, слухачами практичних завдань відповідно до тематики навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення дисципліни. Курсантам, які протягом вивчення дисципліни отримали достатню кількість балів за всі види навчальної діяльності, виконали усі передбачені планами практичних занять кримінально-процесуальні документи, залік зараховується автоматично. Структура залікового білета передбачає два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою навчальної дисципліни.
11. Розподіл балів, що виставляються студентам

АР = 50 балів

СР

ІР

Залік

лекції

семінари

практичні

РК


20

БАЛІВ


10

БАЛІВ


20 БАЛІВ


0 балів

4 шт. *

6 бали

4 шт. * 6 бали


2 бали

24

24

Сума = 48 балів


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

Всі види занять навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці» повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати поставлені завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності.

Під час підготовки робочої навчальної програми змістовна частина навчальної програми може корегуватися шляхом виключення і скорочення або включення, розширення та конкретизації окремих пунктів і питань у відповідності зі специфікою напряму підготовки майбутнього фахівця, типовими завданнями його професійної діяльності.

Остаточні обсяги вивчення окремих тем навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці», а також розподіл навчального часу за видами занять визначаються робочими навчальними планами.


ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯвнутрішніх справ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


Кафедра кримінально-правових дисциплін


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка