Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»Сторінка6/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.23 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент,

В.Я. Горбачевський«___» ___________ 2015 р.

ПЛАНИ


проведення семінарських

та практичних занятьз курсу

«Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»

Київ – 2015 рік

ТЕМА № 1. Проблемні питання організації та функціонування адвокатури в Україні

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальний процес.

Забезпечувані дисципліни:актуальні проблеми кримінального права і процесу, теорія судових доказів, юстиція України, прокурорський нагляд, Конституційна реформа, права людини у правозастосовчій практиці.

Навчальні питання:

Семінарське заняття 1.1

 1. Правовий статус адвокатури в Україні.

 2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

 3. Принципи організації та діяльності адвокатури.

 4. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.


Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 р. протокол від 1-2 жовтня 1999 р. №6/VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.../MUS128.html.

 6. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 7. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 8. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 9. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 10. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 11. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 12. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 13. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 14. Буробин В.Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие: 3-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Буробин. – М.: Статут, 2005. – 604 с.

 15. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 16. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 17. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 18. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 19. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 20. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 21. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

 22. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 23. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 24. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 25. Яновська О.Г. Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №2. – С. 267-271.

 26. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vkka.gov.ua/.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Розгляд основних питань (30 хв.)

 1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

 2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

 3. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.

 4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.

5. Опрацювання додаткових питань теми(реферати, доповіді) (10 хв.)

 1. Правовий статус адвоката згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 2. Адвокатура її місце і роль в сучасному суспільстві.

6. Завдання для самостійного вивчення (20 хв.)

 1. Дайте характеристику незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури.

 2. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності.

 3. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні.

 4. Які особливості створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.

 5. Який порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю

 6. В чому полягає специфіка здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв.)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв.)

9. Оголошення про закінчення заняття.

ТЕМА № 2.Правові гарантії адвокатської діяльності(тема вивчається студентами самостійно)
Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 год.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальний процес.

Забезпечувані дисципліни:актуальні проблеми кримінального права і процесу, теорія судових доказів, юстиція України, прокурорський нагляд, Конституційна реформа, права людини у правозастосовчій практиці.

Навчальні питання(вивчаються самостійно):

1. Зміст правових гарантій адвокатської діяльності.

2. Види правових гарантій адвокатської діяльності.

3. Процесуальний порядок проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих (розшукових) дій стосовно адвоката.

4. Засада змагальності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості.

5. Огляд, розголошення, витребування чи вилучення документів, які пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності.

6. Види відповідальності за посягання на життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно.

7. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

8. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

9. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

10. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі.

11. Оскарження рішення у дисциплінарній справі.

12. Механізм реалізації правових гарантій адвокатської діяльності.

13. Адвокатський запит у діяльності адвоката, надання інформації на нього.14. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 6. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 7. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 8. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 9. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

 10. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 11. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 12. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.:ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 13. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 14. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 15. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 16. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 17. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 18. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

 19. Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката / В. Хабібуллін // Право України. – Київ, 2006. – №7 – С. 107-110.

 20. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 21. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 22. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ, 2008 – 156 с.

 23. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 24. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vkka.gov.ua/.

 Опрацювання додаткових питань теми(реферати, доповіді):

 1. Спілка адвокатів України: завдання та функції.

 2. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: структура та повноваження.

 4. Адвокатське самоврядування: завдання та організаційні форми діяльності.


ТЕМА № 3.Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні
Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 6 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних документів.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальний процес.

Забезпечувані дисципліни:актуальні проблеми кримінального права і процесу, теорія судових доказів, юстиція України, прокурорський нагляд, Конституційна реформа, права людини у правозастосовчій практиці.

Навчальні питання:

Семінарське заняття 3.1

 1. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

 2. Документи, що підтверджують повноваження захисника.

 3. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 4. Тактика діяльності захисника на досудовому розслідуванні.


Практичне заняття 3.1

 1. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії.

 2. Клопотання захисника. Оскарження захисником дій, рішень та бездіяльності органів розслідування та прокурора.

 3. Вироблення стратегії захисту підозрюваного.

 4. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій за участю свідка.

 5. Особливості ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.


Практичне заняття 3.2

 1. Вироблення захисником стратегії діяльності в суді.

 2. Модульний зріз знань за розробленими тестовими завданнями.


Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 6. Алейников Г. Принцип змагальності та діяльності адвоката-захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С. 87-89.

 7. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.

 8. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 9. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 10. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 12. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 1 – 768 с.

 13. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

 14. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.
 1. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів. – К., 2011. – 18 с.

 2. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

 3. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

 4. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

 5. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд.  2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

 6. Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.

 7. Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.

 8. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с

 9. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

 10. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 11. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.
 1. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.


ХІД СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 3.1:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми семінарського заняття 3.1. та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Розгляд основних питань (30 хв.)

 1. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.

 2. Реформування правового статусу захисника відповідно до міжнародних стандартів.

 3. Удосконалення механізму реалізації права на захист: теорія та практика.

 4. Формування системи безоплатної правової допомоги.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв.)

 1. Порядок та умови надання безоплатної правової допомоги.

 2. Етичні правила поведінки адвоката з колегами та клієнтами.

 3. Етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, органами досудового розслідування і судом.

6. Завдання для самостійного вивчення (20 хв.)

 1. Визначте процесуальний статус адвоката в кримінальному процесі.

 2. Особливості забезпечення участі адвоката у кримінальному провадженні.

 3. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі.

 4. Організаційно-процесуальна діяльність адвоката у кримінальних провадженнях, що розглядаються за участю суду присяжних.

 5. Які особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних?

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв.)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв.)

9. Оголошення про закінчення заняття.

ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3.1:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми практичного заняття 3.1. та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Вирішення завдань практичного заняття (60 хв.)

Завдання практичного заняття:

1. Адвокат М., який як захисник брав участь у допиті підозрюваного в крадіжці Б., через деякий час звернувся до слідчого, який здійснював кримінальне провадження, з проханням допитати його в якості свідка, оскільки Б. не виплатив йому гонорар і обрав собі іншого захисника, а від Б. йому відомо, де заховано вкрадені речі і хто ще брав участь у вчиненні злочину.Дайте оцінку поведінці адвоката в цій ситуації.

2. Громадяни Пономаренко і Цегельник вчинили грабіж. Під час слідства вони давали суперечливі показання відносно участі у вчиненні злочину. В суді захист обох підсудних був доручений адвокату Семчишину, який, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, від захисту Пономаренка відмовився, посилаючись на те, що не може здійснювати захист його через наявність у показаннях підсудних суттєвих розбіжностей.Чи вправі в даному випадку захисник відмовитися від захисту?

3. Громадянин Любченко, відданий до суду за умисне вбивство, в судовому засіданні відмовився від захисника Маляренка, заявивши при цьому, що він не винуватий і в стані сам здійснити свій захист. Суд клопотання підсудного задовольнив. Касаційний суд, розглядаючи матеріали кримінального провадження, вирок скасував, вказав, що суд не вправі звільняти захисника від участі в судовому розгляді.В яких випадках участь захисника в судовому розгляді є обов’язковою?

4. До адвоката юридичної консультації Петренка звернулася громадянка Ковальчук, відносно якої було вчинено розбійний напад, з проханням проконсультувати її і роз’яснити закон, за яким буде засуджено винуватого. Згодом з’ясувалося, що злочин вчинив Поташко, родичі якого уклали угоду з адвокатом Петренка для захисту останнього в суді.Чи може захисник Петренко здійснювати захист у цьому провадженні?

5. У судовому засіданні к кримінальному провадженні за обвинуваченням громадянина Трикура у шахрайстві головуючий роз’яснив підсудному його процесуальні права. Після цього Трикур попросив звільнити його від послуг захисника – адвоката, бо він бажає здійснювати захист особисто. В апеляційній скарзі засуджений Трикур просив скасувати вирок суду і направити кримінальне провадження на новий судовий розгляд, мотивуючи тим, що у провадженні не повинен був брати участь прокурор, оскільки засуджений відмовився від захисника.Яке рішення і на якій підставі повинен прийняти апеляційний суд за скаргою Трикура?

6. Суд звільнив своєю ухвалою адвоката Закревського від захисту підсудного Тимковича, який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК (крадіжка), за клопотанням самого адвоката, який заявив про те, що підсудний не бажає мати захисника. Суд звертався до підсудного з пропозицією висловити своє ставлення до клопотання адвоката, але той відмовився ц е зробити. За участю державного обвинувача розгляд кримінального провадженнябуло продовжено і винесено обвинувальний вирок.Оцініть дії і рішення суду.
Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 6. Алейников Г. Принцип змагальності та діяльності адвоката-захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С. 87-89.

 7. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.

 8. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 9. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 10. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 12. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 1 – 768 с.

 13. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

 14. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 15. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів. – К., 2011. – 18 с.

 16. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

 17. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

 18. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

 19. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд.  2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

 20. Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.

 21. Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.

 22. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с

 23. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

 24. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 25. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 26. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.5. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв.)

6. Оголошення отриманих оцінок (5 хв.)

7. Оголошення про закінчення заняття.

ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 3.2:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми практичного заняття 3.2. та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Виконання практичних завдань: (60 хв.)

оголошення тем рефератів; (15 хв.)

­– виконання тестових завдань (45 хв.)

5. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв.)

6. Оголошення отриманих оцінок (5 хв.)

7. Оголошення про закінчення заняття.

ТЕМА № 4.Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальний процес.

Забезпечувані дисципліни: актуальні проблеми кримінального права і процесу, теорія судових доказів, юстиція України, прокурорський нагляд, Конституційна реформа, права людини у правозастосовчій практиці.

Навчальні питання:

Семінарське заняття 4.1

1. Організація роботи адвоката в цивільному та господарському, адміністративному процесах.

2. Процесуальний статус адвоката-представника в цивільному процесі.

3. Права та обов’язки адвоката-представника в господарському процесі. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.4. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.
Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – № 6. – 1992. – Ст. 56.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

 5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 7. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 8. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 9. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 10. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 11. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 11-15.

 12. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 13. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 14. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: Белыеальвы, 1995. – 62 с.

 15. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 16. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 17. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 18. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.:ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 19. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 20. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 21. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 22. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 23. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 24. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 25. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

 26. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 27. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Розгляд основних питань (30 хв.)

1. Організація роботи адвоката в цивільному та господарському, адміністративному процесах.

2. Процесуальний статус адвоката-представника в цивільному процесі.

3. Права та обов’язки адвоката-представника в господарському процесі. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.4. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв.)

 1. Основні засади організації роботи адвоката.

 2. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування в Україні.

6. Завдання для самостійного вивчення: (20 хв.)

 1. Охарактеризуйте процесуальний статус адвоката в адміністративному процесі.

 2. В чому полягає суть підготовки до ведення цивільної справи?

 3. Охарактеризуйте діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних та господарських справ.

 4. В чому полягає сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень?

 5. Визначте основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 6. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищому господарському та Вищому адміністративному судах.

 7. Дотримання правил адвокатської етики під час здійснення судочинства

 8. Охарактеризуйте відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.

 9. В чому полягають основні засади організації роботи адвоката.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріал (5 хв.)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв.)

9. Оголошення про закінчення заняття .

ТЕМА № 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 6год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальний процес.

Забезпечувані дисципліни: актуальні проблеми кримінального права і процесу, теорія судових доказів, юстиція України, прокурорський нагляд, Конституційна реформа, права людини у правозастосовчій практиці.

Навчальні питання:

Семінарське заняття 5.1

  1. Поняття, сутність, загальна характеристика та значення адвокатської таємниці в Україні.

  2. Проблеми, пов’язані з визначенням адвокатської таємниці.

  3. Адвокатська таємниця у кримінальному провадженні, цивільному провадженні, господарському провадженні та адміністративному провадженні.

  4. Збереження адвокатської таємниці, порядок охорони і види її захисту.


Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної

Ради України. – № 6. – 1992. – Ст. 56.

 1. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 6. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 7. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 8. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 9. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 11-15.

 10. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 11. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 12. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: Белыеальвы, 1995. – 62 с.

 13. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 14. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 15. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 16. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.:ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 17. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 18. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 19. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 20. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 21. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 22. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 23. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

 24. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 25. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 26. Ігор Головань. Адвокатська таємниця, проблеми збереження.– К., 2013

 27. Гревцова Р.Ю. Проблеми застосування та вдосконалення законодавства України щодо відносин адвоката з клієнтами//Організація адвокатури і надання правової допомони в демократичному суспільстві. – К., 2002

 28. Даниленко Евгений. Временный доступ следствия к документам адвокат ской тайны.– К.: Юрист и закон, 2013

 29. Хабібулін Вадим. Предмет адвокатської таємниці.–К.:Кореспондент, 2012

 30. Адвокатська таємниця: істерико - правовий підхід.// Право України. -2001, -№3.– С. 111-115.

 31. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право.//Право України.–2000.– № 5.– С.76-80.

 32. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи.//Право України.–2002.–2.–С.96-98.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Розгляд основних питань (30 хв.)

1. Поняття, сутність, загальна характеристика та значення адвокатської таємниці в Україні.

2. Проблеми, пов’язані з визначенням адвокатської таємниці.

3. Адвокатська таємниця у кримінальному провадженні, цивільному провадженні, господарському провадженні та адміністративному провадженні.

4. Збереження адвокатської таємниці, порядок охорони і види її захисту.

5. Опрацювання додаткових питань теми (реферати, доповіді): (10 хв.)

1. Адвокатська таємниця як один із принципів діяльності адвоката.

2. Правове забезпечення адвокатської таємниці.

6. Завдання для самостійного вивчення: (20 хв.)

1. Адвокатська таємниця: історико-правовий підхід.

2. Поняття та зміст адвокатської таємниці: порівняльний аналіз.

3. Формування інституту адвокатської таємниці як ознака демократизації життя української держави.

4. Проблеми, пов’язані з визначенням предмету адвокатської таємниці.

5. Проблеми збереження адвокатської таємниці.7. Короткий підсумок опрацьованого матеріал (5 хв.)

8. Оголошення отриманих оцінок (5 хв.)

9. Оголошення про закінчення заняття .

ТЕМА № 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження

Навчальна мета: домогтися обізнаності студентів у теоретичних питаннях, що передбачаються програмою навчальної дисципліни, слугувати подальшому міцному засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і навичок.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідного суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність студентів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, копії кримінально-процесуальних та інших документів.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: теорія держави та права; судові та правоохоронні органи України; цивільне право; господарське право; кримінальний процес.

Забезпечувані дисципліни: актуальні проблеми кримінального права і процесу, теорія судових доказів, юстиція України, прокурорський нагляд, Конституційна реформа, права людини у правозастосовчій практиці.

ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 5.1:

1. Привітання (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв)

3. Визначення теми практичного заняття 3.1. та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв)

4. Вирішення завдань практичного заняття (60 хв)

1. Веретейко звернувся з позовом до Борисова про відібрання відеомагнітофону, який він залишив у нього в заставу за надану грошову позику. Як було зазначено в заяві, Веретейко повертав позику, але Борисов не бажав її прийняти і не віддав відеомагнітофон. Очевидцями цієї обставини були Сидоров і Жадан. У розгляді справи брав участь адвокат, інтереси Борисова захищав його родич Васнєцов.Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини у цій справі. Вкажіть їх елементи. З ким у даному випадку вступив у правовідносини адвокат?

2. Сидорова звернулася до суду з позовом про визнання недійсним шлюбу між її батьком та Ігнатенко, тому що відповідачка в момент його реєстрації вже була одружена з Ільяшенковим. Адвокат відповідачки заявив, що Сидорова не може бути визнана позивачем, оскільки не є суб’єктом спірних правовідносин.Чи вірні доводи адвоката?

3. Як представник відповідача у цивільній справі в суд з’явився адвокат, що раніше працював суддею і брав участь у розгляді декількох справ за участю тих же сторін.Чи може він бути представником у призначеній до розгляду судовій справі?

4. У розгляді справи за позовом громадянина Овсієнка до громадянки Кононенко про поділ дому, що був їхньою спільною сумісною власністю, брав участь адвокат Михайленко. У судовому засіданні позивач був відсутній. Адвокат Михайленко від імені громадянина Овсієнка уклав з громадянинкою Кононенко мирову угоду, яку було затверджено судом.

Громадянин Овсієнко подав апеляційну скаргу, зазначивши, що адвокат уклав мирову угоду всупереч його бажанню.

Чи законні дії суду? Чи обґрунтовано скаргу позивача? Як оформлюються повноваження адвоката на ведення справи в суді?

5. Адвокат П. в зв’язку з великим обсягом роботи, в якості своїх помічників залучав знайомих, які мали вищу юридичну освіту і працювали в різних органах державного управління. Зокрема, неодноразово приймали участь у судових засіданнях при розгляді господарських справ. Як представники позивачів юристи органів державного управління Р. та К., а також для виконання інших доручень залучались працівники органів внутрішніх справ Н. та Ф.Визначте та обґрунтуйте правомірність дій адвоката.

6. Адвокат засудженого подав касаційну скаргу на вирок суду.

Чи вправі засуджений відкликати цю скаргу?

7. Рішенням суду, який, розглядав цивільну справу за позовом Бондаренка, вимогу останнього було задоволено повністю. Суд у своїй ухвалі зазначив, що оплата праці адвоката гр. Бондаренка покладається на цивільного відповідача Ляхова. Оскільки сума задоволеного позову дорівнює 5000 гривень, то з гр. Ляхова слід стягнути 500 грн. на користь адвоката Батуріна. Відповідач оскаржив дане рішення суду й назвав його незаконним.Оцініть ситуацію, визначте правомірність рішень і дій суду та цивільного відповідача.

8. Адвокат Діптан, який виступав у суді як представник цивільного позивача Ковальова, після вивчення матеріалів цивільної справи уклав з відповідачем мирову угоду, не узгодивши це питання з Ковальовим. Останній виразив йому недовіру і назвав дії адвоката незаконними. Проте адвокат Діптан заперечив проти цього і заявив, що він має всі права позивача, оскільки представляє його інтереси.Дайте оцінку ситуації, що склалась.

9. Дільничний інспектор міліції Капшук виступив у суді як представник свого сина по цивільній справі. Цивільний відповідач Горобець заявив йому відвід і зазначив, що праців­ники міліції не вправі виступати представниками сторін.Дайте оцінку ситуації, що склалась.

Література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – № 6. – 1992. – Ст. 56.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

 5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 7. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 р. протокол від 1-2 жовтня 1999 р. №6/VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.../MUS128.html.

 8. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 9. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 10. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 11. Буробин В.Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие: 3-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Буробин. – М.: Статут, 2005. – 604 с.

 12. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. професорів: В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 13. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 1 – 768 с.

 14. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

 15. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 16. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с.

 17. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

 18. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 19. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар: 2-ге вид., допов. і переробл. / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2010. – 896 с.

 20. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 21. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 22. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 23. Ігор Головань. Адвокатська таємниця, проблеми збереження.– К., 2013

 24. Гревцова Р.Ю. Проблеми застосування та вдосконалення законодавства України щодо відносин адвоката з клієнтами//Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. – К., 2002

 25. Даниленко Евгений. Временный доступ следствия к документам адвокатской тайны.– К.: Юрист и закон, 2013

 26. Хабібулін Вадим. Предмет адвокатської таємниці.–К.:Кореспондент, 2012

 27. Адвокатська таємниця: історико - правовий підхід.// Право України. -2001, -№3.– С. 111-115.

 28. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право.//Право України.–2000.– № 5.– С.76-80.

 29. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи.//Право України.–2002.–2.–С.96-98.

ХІД ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 5.2:

1. Привітання (2 хв.)

2. Перевірка наявності студентів на занятті (3 хв.)

3. Визначення теми практичного заняття 5.2. та основних питань, які виносяться на його розгляд (5 хв.)

4. Виконання практичних завдань: (60 хв.)

оголошення тем рефератів; (15 хв.)

­– виконання тестових завдань (45 хв.)

5. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу (5 хв)

6. Оголошення отриманих оцінок (5 хв)

7. Оголошення про закінчення заняття.

Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.Запитання та завдання для самостійного контролю. Дайте розгорнуту відповідь на наступні запитання:

До теми № 1.

 1. Здійсніть юридичний аналіз Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 2. Дайте характеристику принципам незалежності та самоврядності адвокатури.

 3. Визначте особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань?

 4. Які особливості створення, реорганізації та ліквідації адвокатських бюро та адвокатських об’єднань?

 5. Проблемні питання реалізації професійних прав та обов’язків адвоката. Характеристика видів адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці.

 6. Охарактеризуйте порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Яка між ними різниця?

 7. Визначте специфіку здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

До теми № 2.

 1. Хто є суб’єктами реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника?

 2. Поняття і сутність адвокатської таємниці в судовій практиці.

 3. Який порядок витребування чи вилучення документів, які пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності?

 4. Які види відповідальності за посягання на життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно Вам відомі? Дайте їх характеристику.

 5. Визначте стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

 6. Що складає механізм реалізації правових гарантій адвокатської діяльності? Який порядок надання інформації на адвокатський запит?

До теми № 3.

 1. Який процесуальний порядок залучення захисника до кримінального провадження?

 2. Визначте проблемні питання реалізації прав захисника за КПК України.

 3. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 4. Який процесуальний порядок залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії.

 5. Який процесуальний порядок вирішення клопотань, заявленим захисником на досудовому розслідуванні та у суді.

 6. Здійсніть аналіз участі адвоката в апеляційному та касаційному провадженнях.

 7. Охарактеризуйте проблеми формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

До теми № 4.

 1. Визначте процесуальний статус адвоката в цивільному, господарському та адміністративному процесі.

 2. В чому полягає суть підготовки до ведення цивільної, господарської та адміністративної справи?

 3. Дайте характеристику представницької функції захисника у кримінальному процесі.

 4. В чому полягає сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень?

 5. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 6. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

 7. Визначте практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.

 8. В чому полягає діяльність адвоката на стадії судового розгляду у кримінальному провадженні

 9. Здійсніть порівняльний аналіз міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного законодавства України.

 10. Основні засади організації роботи адвоката.

 11. Охарактеризуйте відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.

До теми № 5.

 1. Охарактеризуйте історію виникнення і утвердження адвокатської таємниці в праві України.

 2. Визначте поняття, сутність і значення адвокатської таємниці в Україні.

 3. Дайте загальну характеристику адвокатської таємниці за законодавством України.

 4. Назвіть проблеми, пов’язані з визначенням предмету адвокатської таємниці.

 5. Визначте суть адвокатської таємниці у кримінальному провадженні.

 6. Визначте суть адвокатської таємниці у цивільному провадженні.

 7. Визначте суть адвокатської таємниці у господарському провадженні.

 8. Визначте суть адвокатської таємниці у адміністративному провадженні.

 9. Проблеми збереження адвокатської таємниці: гарантії держави і міжнародних правових інститутів.

 10. Збереження адвокатської таємниці як професійний обов’язок адвоката.

 11. Порядок охорони і види захисту адвокатської таємниці в Україні.


Індивідуальні навчально-дослідні завдання


 1. Охарактеризуйте процедуру допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту на право зайняття адвокатської діяльності.

 2. Визначте відмінності між такими формами адвокатської діяльності, як: здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання.

 3. Складіть схему набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

 4. Подайте характеристику новел Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 5. Поясніть роль Єдиного реєстру адвокатів України. Які відомості вносяться до нього?

 6. Які вимоги пред’являються до адвокатського запиту?

 7. З’ясуйте різницю між зупиненням та припиненням права на заняття адвокатською діяльністю.

 8. Охарактеризуйте процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката.

 9. Дайте характеристику повноважень З’їзду та Ради адвокатів України.

 10. Поясніть, яким чином здійснюється фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування?

 11. Опишіть процедуру набуття адвокатом іноземної держави права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

 12. Охарактеризуйте міжнародні стандарти процесуальної діяльності адвоката.

13. Охарактеризуйтепорядок охорони і види захисту адвокатської таємниці в Україні.


Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій
Змістовий модуль І.

Всього годин – 36, в тому числі лекції – 6, семінарські заняття – 4, практичні заняття – 4, самостійна робота – 22.


Тема № 1. Проблемні питання організації та функціонування

адвокатури в Україні
Всього годин – 10, лекції – 2, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 6.

Лекція № 1 (2 год.)


Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Адвокатура в Україні: правовий статус, завдання та принципи її діяльності на сучасному етапі.

 2. Організаційні форми адвокатської діяльності: законодавче врегулювання та практика, що склалась в Україні.

 3. Види адвокатської діяльності в правозастосовчій практиці.

 4. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 5. Здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави. Особливості статусу адвоката іноземної держави.


Додаткові питання:

 1. Охарактеризуйте організацію діяльності адвокатури у період судової реформи 1864 р.

 2. Визначте особливості розвитку адвокатури в радянський період.

 3. З’ясуйте, в чому полягає розвиток демократичних засад організації адвокатури України.

 4. Як набувається право на зайняття адвокатською діяльністю.

 5. Визначте правовий статус помічника адвоката.

 6. В чому полягає дисциплінарна відповідальність адвокатів.

 7. Яким чином здійснюється оплата праці адвоката.

 8. Визначте особливості оподаткування адвокатських об’єднань та індивідуальної адвокатської діяльності.

 9. Що таке безкоштовна правова допомога, у яких випадках вона надається?
Теми рефератів, доповідей

 1. Правовий статус адвоката згідно із Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 2. Адвокатура її місце і роль в сучасному суспільстві.


Рекомендована література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 р. протокол від 1-2 жовтня 1999 р. №6/VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.../MUS128.html.

 6. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 7. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 8. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 9. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 10. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 11. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 12. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 13. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 14. Буробин В.Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие: 3-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Буробин. – М.: Статут, 2005. – 604 с.

 15. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 16. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 17. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 18. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 19. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 20. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 21. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

 22. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 23. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 24. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 25. Яновська О.Г. Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №2. – С. 267-271.

 26. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vkka.gov.ua/.


Тема № 2. Правові гарантії адвокатської діяльності
Всього годин – 12, лекції – 2, самостійна робота – 10.

Лекція № 2 (2 год.)


Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Поняття правових гарантій адвокатської діяльності.

 2. Види правових гарантій адвокатської діяльності.

 3. Механізм реалізації правових гарантій адвокатської діяльності.


Додаткові питання:

 1. Що складає систему гарантій адвокатської діяльності?

 2. Який механізм реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника?

 3. Хто є суб’єктами реалізації правових гарантій діяльності адвоката-захисника?

 4. Поняття і сутність адвокатської таємниці в судовій практиці.


Теми рефератів, доповідей

 1. Спілка адвокатів України: завдання та функції.

 2. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: структура та повноваження.

 4. Адвокатське самоврядування: завдання та організаційні форми діяльності.


Рекомендована література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 6. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 7. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 8. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 9. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

 10. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 11. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 12. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.:ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 13. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 14. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 15. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 16. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 17. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 18. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

 19. Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката / В. Хабібуллін // Право України. – Київ, 2006. – №7 – С. 107-110.

 20. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 21. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 22. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ, 2008 – 156 с.

 23. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 24. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vkka.gov.ua/.Тема №3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні
Всього годин – 14, лекції – 2, семінарське заняття – 2, практичне заняття – 4, самостійна робота – 6.

Лекція № 3 (2 год.)Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.

 2. Реформування правового статусу захисника відповідно до міжнародних стандартів.

 3. Удосконалення механізму реалізації права на захист: теорія та практика.

 4. Формування системи безоплатної правової допомоги.


Додаткові питання:

 1. Визначте процесуальний статус адвоката в кримінальному процесі.

 2. Особливості забезпечення участі адвоката у кримінальному провадженні.

 3. Права та обов’язки адвоката в кримінальному процесі.

 4. Організаційно-процесуальна діяльність адвоката у кримінальних провадженнях, що розглядаються за участю суду присяжних.

 5. Які особливості ведення захисту на різних етапах судочинства за участю присяжних?Теми рефератів, доповідей

 1. Порядок та умови надання безоплатної правової допомоги.

 2. Етичні правила поведінки адвоката з колегами та клієнтами.

 3. Етика поведінки адвоката з органами, наділеними контролюючими функціями, органами досудового розслідування і судом.


Рекомендована література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 6. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 7. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 8. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 9. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

 10. Алейников Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок? / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 99-101.

 11. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.

 12. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 13. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 14. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: «Белыеальвы», 1995. – 62 с.

 15. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 16. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 17. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 18. Васяев А.А. О введении специалиста в судебный процесс стороной защиты / А.А. Васяев // Адвокат. – 2008. – №12. – С. 17-19.

 19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 20. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 21. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів– К., 2011. – 18 с.

 22. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

 23. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 24. Письменний Д.П. Сучасні проблеми обвинувачення та захисту в кримінальному судочинстві України / Д.М. Письменний // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К.: Академія адвокатури України, 2003. – С. 40-42.

 25. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

 26. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

 27. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 28. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 29. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

 30. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с.

 31. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

 32. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 33. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 34. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.


Змістовний модуль ІІ.
Всього годин – 36, лекції – 2, семінарське заняття – 4, практичне заняття – 4, самостійна робота – 26.
Тема № 4. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб
Всього годин – 18, лекції – 2, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 14.

Лекція № 4 (2 год.)Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному та господарському процесах.

 2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 3. Шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

4. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.
Додаткові питання:

 1. Визначте процесуальний статус адвоката в цивільному, господарському та адміністративному процесі.

 2. В чому полягає суть підготовки до ведення цивільної, господарської та адміністративної справи?

 3. Охарактеризуйте діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних, господарських та адміністративних справ.

 4. В чому полягає сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень?

 5. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 6. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищому господарському та Вищому адміністративному судах.

 7. Визначте практичні аспекти впровадження правил адвокатської етики в Україні.

 8. Здійсніть порівняльний аналіз міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного законодавства України.Теми рефератів, доповідей

 1. Основні засади організації роботи адвоката.

 2. Охарактеризуйте відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.


Рекомендована література:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с

 2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – №6. – 1992. – Ст. 56.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19.11.2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

 5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 7. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 8. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 9. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 10. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 11. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

 12. Алейников Г. Принцип змагальності та діяльності адвоката-захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С. 87-89.

 13. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 14. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: «Белыеальвы», 1995. – 62 с.

 15. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 16. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 17. Гловацький I.O. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / I.O. Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

 18. Ефремов А.И. Из практики привлечения адвокатом специалистов для разъяснения вопросов, требующих использования специальных знаний / А.И. Ефремов // Адвокат. – 2008. – №3. – С. 75-79.

 19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 20. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

 21. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 22. Письменний Д.П. Сучасні проблеми обвинувачення та захисту в кримінальному судочинстві України / Д.М. Письменний // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К.: Академія адвокатури України, 2003. – С. 40-42.

 23. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

 24. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

 25. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 26. Уолкер Р. Английская судебная система / Р. Уолкер. – М.: Юрид. лит., 1980. – 631 с.

 27. Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе / Б.А. Филимонов. – М.: Спарк, 1997. – 112 с.

 28. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар: 2-ге вид., допов. і переробл. / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2010. – 896 с.

 29. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 30. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №3. – С. 257-260.

 31. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.


Тема № 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження
Всього годин – 18, семінарське заняття – 2, практичні заняття – 4, самостійна робота – 12.

Проблемні питання, що складають сутність теми

1. Поняття, сутність, загальна характеристика та значення адвокатської таємниці в Україні.

2. Проблеми, пов’язані з визначенням адвокатської таємниці.

3. Адвокатська таємниця у кримінальному провадженні, цивільному провадженні, господарському провадженні та адміністративному провадженні.

4. Збереження адвокатської таємниці, порядок охорони і види її захисту.


Додаткові питання:

1. Історія виникнення і утвердження адвокатської таємниці в праві України.

2. Поняття, сутність і значення адвокатської таємниці в Україні.

3. Загальна характеристика адвокатської таємниці за законодавством України.

4. Проблеми, пов’язані з визначенням предмету адвокатської таємниці.

5. Суть адвокатської таємниці у кримінальному провадженні.

6.Суть адвокатської таємниці у цивільному провадженні.

7.Суть адвокатської таємниці у господарському провадженні.

8. Суть адвокатської таємниці у адміністративному провадженні.

9. Збереження адвокатської таємниці як професійний обов’язок адвоката.

10. Порядок охорони і види захисту адвокатської таємниці в Україні.

Теми рефератів, доповідей

1. Адвокатська таємниця як один із принципів діяльності адвоката.

2. Правове забезпечення адвокатської таємниці.


Рекомендована література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с. 1. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – № 6. – 1992. – Ст. 56.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

 4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 5. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 7. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 8. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 9. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 10. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – № 8. – С. 11-15.

 11. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 12. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 13. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: Белыеальвы, 1995. – 62 с.

 14. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 15. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 16. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 17. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.:ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 18. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 19. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 20. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 21. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 22. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 23. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 24. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / [С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

 25. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 26. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

 27. Ігор Головань. Адвокатська таємниця, проблеми збереження.– К., 2013

 28. Гревцова Р.Ю. Проблеми застосування та вдосконалення законодавства України щодо відносин адвоката з клієнтами//Організація адвокатури і надання правової допомони в демократичному суспільстві. – К., 2002

 29. Даниленко Евгений. Временный доступ следствия к документам адвокат ской тайны.– К.: Юрист и закон, 2013

 30. Хабібулін Вадим. Предмет адвокатської таємниці.–К.:Кореспондент, 2012

 31. Адвокатська таємниця: істерико - правовий підхід.// Право України. -2001, -№3.– С. 111-115

 32. Охорона адвокатської таємниці: етика, деонтологія, право.//Право України.–2000.– № 5.– С.76-80

 33. Адвокатська таємниця через призму судово-правової реформи.//Право України.–2002.–2.–С.96-98.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів з підготовки до семінарських занять

Змістовий модуль І.


Тема № 1. Проблемні питання організації та функціонування

адвокатури в Україні
Всього годин – 10, лекції – 2, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 6.

Лекція № 1 (2 год.)Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Організація та діяльність адвокатури в Україні, як недержавного самоврядного інституту.

 2. Особливості здійснення адвокатської діяльності.

 3. Порядок створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.

 4. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.

 5. Правовий статус адвоката іноземної держави.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка