Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»Сторінка7/7
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3.23 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

Методичні рекомендації


При вивченні теми «Проблемні питання організації та функціонування адвокатури в Україні», необхідно з’ясувати сутність адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці, порядок створення, реорганізації, ліквідації адвокатських бюро та адвокатських об’єднань. Слід також ознайомитись з порядком зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю, особливостями здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави, визначити статус адвоката іноземної держави в Україні.
Тема № 2. Правові гарантії адвокатської діяльності
Всього годин – 12, лекції – 2, самостійна робота – 10.

Лекція № 2 (2 год.)


Проблемні питання, що складають сутність теми

 1. Поняття та види правових гарантій адвокатської діяльності.

 2. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

 3. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

 4. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги.

Методичні рекомендації


При вивченні правових гарантій адвокатської діяльності, слід визначити їх поняття та надати характеристику, посилаючись на норми Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», отримати знання про види правових гарантій адвокатської діяльності, з’ясувати механізм їх реалізації. Визначити підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.
Тема № 3. Стратегія і тактика здійснення захисту в кримінальному провадженні
Всього годин – 14, лекції – 2, семінарське заняття – 2, практичне заняття – 4, самостійна робота – 6.

Лекція № 3 (2 год.)


Проблемні питання, що складають сутність теми:

 1. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

 2. Тактика діяльності захисника на досудовому розслідуванні.

 3. Вироблення захисником стратегії діяльності в суді.

 4. Тактичні особливості діяльності захисника в апеляційному та касаційному провадженні.Методичні рекомендації


При вивченні теми про стратегію і тактику здійснення захисту в кримінальному провадженні слід приділити увагу процесуальному порядку залучення захисника до кримінального провадження. Необхідно з’ясувати особливості роботи адвоката-захисника під час досудового розслідування та судового розгляду,здійснити розгляд та критичний аналіз формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.
Змістовний модуль ІІ
Тема № 4. Актуальні питання здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб

Всього годин – 18, лекції – 2, семінарське заняття – 2, самостійна робота – 14.

Лекція № 4 (2 год.)

Проблемні питання, що складають сутність теми:

 1. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільному та господарському процесах.

 2. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 3. Шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

 4. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатського самоврядування.Методичні рекомендації


При вивченні актуальних питань здійснення представництва інтересів фізичних та юридичних осіб, особливу увагу слід приділити вмінню орієнтуватись у тактиці здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Необхідно з’ясувати сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень, основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі, а також реалізацію його функцій при вирішенні спорів у Вищих судах України.

Тема № 5. Адвокатська таємниця та проблеми її збереження

Всього годин – 18, семінарське заняття – 2, практичне заняття – 4, самостійна робота – 12.


Проблемні питання, що складають сутність теми:

1. Поняття, сутність, загальна характеристика та значення адвокатської таємниці в Україні.

2. Проблеми, пов’язані з визначенням адвокатської таємниці.

3. Адвокатська таємниця у кримінальному провадженні, цивільному провадженні, господарському провадженні та адміністративному провадженні.

4. Збереження адвокатської таємниці, порядок охорони і види її захисту.Методичні рекомендації


При вивченні актуальних питань, пов’язаних з адвокатською таємницею та проблемами її збереження, особливу увагу слід приділити вмінню орієнтуватись у тактиці здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Необхідно з’ясувати сутність адвокатської таємниці, яка визначається як прояв прав і свобод особистості, що задається розумінням засад демократичного суспільства на рівні громадянського суспільства, включаючи аналіз проблеми і на рівні розуміння правової соціальної держави. Правове забезпечення адвокатської таємниці розглядається на базі чинного законодавства України, а сама адвокатура визначається як складова частина правової системи правосуддя України.

Навчально-методичні матеріали для контролю
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
1. Адвокату забороняється:

а) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

б) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

в) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, коли адвокат не впевнений у самообмові клієнта;

г) відмовлятися від надання правової допомоги.
2. Назвіть принципи, які не визначено законом як засади діяль­ності адвокатури:

а) конфіденційності;

б) диспозитивності;

в) уникнення конфлікту інтересів;

г) верховенства права.
3. Особа, яка має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі:

а) не може бути адвокатом;

б) може бути адвокатом;

в) може бути адвокатом тільки з дозволу Міністра юстиції;

г) може бути адвокатом за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
4. До професійних прав адвоката не відноситься:

а) посвідчувати копії документів у всіх випадках, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

б) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

в) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

г) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань.
5. Не є підставою для відмови у включенні адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України:

а) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про виключення такого адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України – протягом двох років з дня прийняття такого рішення;

б) неподання документів, що затверджуються Радою адвокатів України, або їх невідповідність установленим вимогам;

в) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю як адвоката України ‑ протягом двох років з дня прийняття такого рішення;

г) невідповідність документів, що затверджуються Радою адвокатів України установленим вимогам.
6. У які строки зупиняється право на заняття адвокатською діяльністю?

а) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката;

б) з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду;

в) з дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення;

г) з дня подання адвокатом відповідної заяви до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката.
7. Адвокату гарантується право на:

а) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості;

б) забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом;

в) втручання у правову позицію клієнта;

г) рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад публічності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості; забезпечення безпеки під час участі в кримінальному судочинстві у порядку, встановленому законом; втручання у правову позицію клієнта.
8. З яких стадій складається дисциплінарне провадження щодо адвоката?

а) перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

б) збирання та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

в) перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката,порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи,прийняття рішення у дисциплінарній справі;

г) збирання, перевірка та оцінка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, порушення дисциплінарної справи, розгляд дисциплінарної справи, прийняття рішення у дисциплінарній справі.

9. Єдиний реєстр адвокатів України створений з метою:

а) збирання, перевірки, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

б) отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації про адвокатів іноземних держав;

в) збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

г) обробка персональних даних адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.
10. Принципом адвокатської етики є:

а) верховенство права;

б) демократизм;

в) незалежність;

г) гуманізм.
11. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:

а) ухвалює рішення про склад кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

б) розробляє й затверджує програми та порядок складання кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;в) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

г) проводить консультації для осіб, які готуються складати кваліфікаційний іспит.
12. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть:

а) не більше п’яти захисників одного потерпілого;

б) не більше трьох захисників одного обвинуваченого;

в) не більше п’яти захисників одного підозрюваного;

г) не більше п’яти захисників одного обвинуваченого.
13. Щодо яких осіб участь захисника є обов’язковою:

а) щодо осіб, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до шістнадцяти років;

б) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права;

в) щодо реабілітації особи, визнаної безвісти зниклою;

г) щодо осіб, які підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів у віці до шістнадцяти років.
14. Захисник має право до першого допиту підозрюваного:

а) мати побачення з підозрюваним без обмеження кількості та тривалості;

б) мати з ним побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду;

в) мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, слідчого судді;

г) мати з ним конфіденційне побачення без обмеження кількості та тривалості.
15. Які види безоплатної адвокатської правової допомоги Вам відомі?

а) конституційна;

б) первинна і вторинна;

в) правова;

г) конституційна та правова.
16. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням:

а) центрів з надання безоплатної ї правової допомоги;

б) комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів;

в) органів місцевого самоврядування;

г) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
17. Адвокат як процесуальний представник у цивільному процесі підтверджує свої повноваження на участь у судовому засіданні таким документом:

а) ордером адвокатського об’єднання;

б) особистою заявою про участь у судовому процесі;

в) направленням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії;

г) дорученням особи, інтереси якої він обстоює.
18. Адвокат в адміністративному судочинстві діє на боці:

а) позивача;

б) відповідача;

в) третіх осіб;

г) потерпілих від злочину.
19. Який документ не є обов’язковим для посвідчення повноважень адвоката як представника у Господарському процесі?

а) ордер,

б) доручення клієнта

в) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання

безоплатної правової допомоги,

г) договір.20. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до:

а) міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

б) Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

в) Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

г) Законодавства країни, яку він представляє, за відсутності відповідних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
21.Поняття та зміст адвокатської таємниці означає:
а) Правову захищеність особи, як фундаментальну ознаку правової держави.

б) як відомості, що отримані адвокатом у зв’язку з наданням юридичної допомоги.

в) як факт звернення та умови, що спонукали до цього, відомості про злочин, його учасників, дані про особисте життя клієнта

г) відомості з матеріалів справи, листування, матеріали адвокатського досьє, умови договору про надання юридичної допомоги, суть, консультацій, порад та роз’яснень клієнту.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Організація та діяльність адвокатури в Україні, як недержавного самоврядного інституту.

 2. Юридичний аналіз Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 3. Характеристика верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, добровільності, незалежності та самоврядності, як принципів організації та діяльності адвокатури.

 4. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально.

 5. Адвокатське бюро, як одна з організаційних форм адвокатської діяльності.

 6. Законодавче врегулювання та практика діяльності адвокатських об’єднань в Україні.

 7. Створення, реорганізація, ліквідація адвокатських бюро та адвокатських об’єднань.

 8. Проблемні питання реалізації професійних прав та обов’язків адвоката.

 9. Характеристика видів адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці.

 10. Порядок зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

 11. Адвокатська таємниця та наслідки її розголошення.

 12. Правовий статус адвоката іноземної держави.

 13. Специфіка здійснення в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

 14. Зміст правових гарантій адвокатської діяльності.

 15. Види правових гарантій адвокатської діяльності.

 16. Процесуальний порядок проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих (розшукових) дій стосовно адвоката.

 17. Проблеми дотримання засад змагальності й свободи в наданні доказів та у доведенні їх переконливості.

 18. Огляд, розголошення, витребування чи вилучення документів, які пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності.

 19. Види відповідальності за посягання на життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно.

 20. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

 21. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката.

 22. Стадії дисциплінарного провадження щодо адвоката.

 23. Розгляд та прийняття рішення у дисциплінарній справі.

 24. Оскарження рішення у дисциплінарній справі.

 25. Механізм реалізації правових гарантій адвокатської діяльності.

 26. Адвокатський запит у діяльності адвоката, надання інформації на нього.

 27. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги.

 28. Адвокатська діяльність в контексті Концепції реформування кримінальної юстиції.

 29. Захисник і його процесуальне становище за Кримінальним процесуальним кодексом України.

 30. Залучення захисника до кримінального провадження.

 31. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні.

 32. Реалізація прав захисника за КПК України.

 33. Обов’язки захисника на досудовому розслідуванні та у суді.

 34. Документи, що підтверджують повноваження захисника.

 35. Практичні проблеми залучення захисника до кримінального провадження.

 36. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 37. Залучення захисника до проведення окремої процесуальної дії.

 38. Відмова від захисника або його заміна.

 39. Особливості роботи адвоката-захисника під час судового розгляду порівняно з досудовим розслідуванням.

 40. Клопотання захисника.

 41. Подання скарг та зауважень захисником.

 42. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

 43. Побачення з підзахисним.

 44. Захист підозрюваного.

 45. Участь захисника під час проведення окремих процесуальних дій.

 46. Участь адвоката в апеляційному провадженні.

 47. Участь захисника в розгляді справи судом касаційної інстанції.

 48. Реформування правового статусу захисника відповідно до міжнародних стандартів.

 49. Шляхи реалізації удосконалення механізму забезпечення права на захист.

 50. Проблеми формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

 51. Основні засади організації роботи адвоката в цивільному та господарському процесах.

 52. Процесуальний статус адвоката-представника в цивільному процесі.

 53. Права та обов’язки адвоката-представника в господарському процесі.

 54. Процесуальний статус адвоката в адміністративному судочинстві.

 55. Тактика здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 56. Суть підготовки до ведення цивільної, господарської та адміністративної справи.

 57. Діяльність адвоката на стадії судового розгляду цивільних та господарських справ.

 58. Сутність надання правової допомоги в оскарженні судових рішень.

 59. Основні напрямки діяльності адвоката, що надає правову допомогу юридичній особі.

 60. Участь адвоката у вирішенні спорів у Вищих судах України.

 61. Особливості здійснення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинстві.

 62. Шляхи удосконалення представництва адвокатом інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади України та міжнародних судових установах.

 63. Формування адвокатської таємниці як правової категорії.

 64. Права людини і громадянина та інститут таємниці.

 65. Адвокатська таємниця як один з принципів діяльності адвоката.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни
Копії архівних кримінальних процесуальних документів, процесуальні документів цивільних та господарських справ, матеріали кримінальних проваджень, електронні підручники, посібники, мультимедійні презентації.

Список рекомендованої літератури для вивчення навчальної дисципліни

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 2009. – 80 с.

 2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – № 6. – 1992. – Ст. 56.

 3. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 р.: (офіційний текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 382 с.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України : Текст із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2004 р. – Офіц. вид. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2004. – 208 с. – (Серія «Кодекси України»).

 5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 7. Про безоплатну правову допомогу Закон України від 02.06.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 8. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 09 серпня 2012 р. №686.

 9. Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 09.08.2012 р. №696.

 10. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Наказ Генерального прокурора України від 17.08.2012 р. №69.

 11. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 14 серпня 2012 р. №700.

 12. Правила адвокатської етики: Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 р. протокол від 1-2 жовтня 1999 р. №6/VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.../MUS128.html.

 13. Основні положення про роль адвокатів: (прийняті восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmkdka.com/on-the-role-of-lawyers.

 14. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства: (прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

 15. Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 р. //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua-info.biz/legal/basesi/ua-tmptfu.htm.

 16. Рекомендації И (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасницям Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обов’язків. Прийняті Комітетом міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі заступників міністрів 25 жовтня 2000 р.

 17. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при Кабінеті міністрів України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vkka.gov.ua/.


Підручники, навчальні посібники,

монографії, автореферати дисертацій, статті:


 1. Азаров Ю. Що заважає адвокатурі працювати злагоджено? / Ю. Азаров // Право України. – 1998. – №3. – С. 38-40.

 2. Алейников Г. Збирання доказів адвокатом-захисником в досудовому слідстві. Право чи обов’язок? / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 99-101.

 3. Алейников Г. Принцип змагальності та діяльності адвоката-захисника щодо збирання доказів у досудовому слідстві / Г. Алейников // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №1. – С. 87-89.

 4. Алейников Г.І. Тактика захисту при перешкоджанні органів досудового слідства в допуск захисника до ведення справи / Г.І. Алейников // Адвокат. – 2004. – №8. – С. 11-15.

 5. Андрєєвський В.В. Зовнішня та внутрішня організація адвокатури // Віче – 2007 – №16. – С. 30-32.

 6. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты / М.О. Баев. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2006. – 336 с.

 7. Баранов Д.П. Адвокатское право (адвокатская деятельность и адвокатура России): учебник: 2-е узд Дашков. перераб. и доп. / Д.П. Баранов, М.Б. Смоленский. – М.: Академцент; Издат.-торговая корпорация «и Ко», 2008. – 368 с.

 8. Барщевский М.Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии: учебн. пособ. / М.Ю. Барщевский. – М.: «Белыеальвы», 1995. – 62 с.

 9. Бірюкова А. Проблемні аспекти здійснення захисту та надання правової допомоги адвокатами / А. Бірюкова // Юридична Україна. – 2005. – №1. – С. 49-54.

 10. Бірюкова А.М. Адвокатура – інститут правової держави / А.М. Бірюкова // Адвокат. – 2004 – №3. – С. 12-15.

 11. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: комент., позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. / Л.К. Буркацький. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

 12. Буробин В.Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие: 3-е изд., перераб. и доп. / В.Н. Буробин. – М.: Статут, 2005. – 604 с.

 13. Варфоломеева Т.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру і адвокатську діяльність / Т.В. Варфоломеева, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.

 14. Васяев А.А. О введении специалиста в судебный процесс стороной защиты / А.А. Васяев // Адвокат. – 2008. – №12. – С. 17-19.

 15. Вернидубов І.В. Публічне кримінальне переслідування як передумова забезпечення права обвинуваченого на кваліфікований захист / І.В. Вернидубов // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару – Х., 2006. – С. 37.

 16. Вільчик Т.Б. Проблеми законодавчого регулювання організації і діяльності адвокатури / Т.Б. Вільчик // Матеріали міжн. наук.-практ. семінару. – Х., 2006. – С. 82-84.

 17. Власов И.С. Организация адвокатуры в зарубежных странах / И.С. Власов, В.З. Пульянов. – М.:ВНИИСЗ Минюста СССР, 1972. – 70 с.

 18. Гловацький I.O. Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: навч. посіб. / I.O. Гловацький. – К.: Атіка, 2003. – 352 с.

 19. Головань І.В. До питання про організаційні форми діяльності адвокатури / І.В. Головань // Адвокат. – 2004. – №5.

 20. Гончаренко В.Г. Про призначення судової експертизи адвокатом / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 3 (13). – С. 5-10.

 21. Довідник майбутнього адвоката: Науково-практична та навчальна література. – К.: Вид-во Прецедент, 2011 р. – 1152 с.

 22. Ефремов А.И. Из практики привлечения адвокатом специалистов для разъяснения вопросов, требующих использования специальных знаний / А.И. Ефремов // Адвокат. – 2008. – №3. – С. 75-79.

 23. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії: практ. посібник: 2-ге вид, стер. / Я.П. Зейкан. – К.: КНТ, 2008. – 788 c.

 24. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

 25. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2-х т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 1 – 768 с.

 26. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: у 2 т. / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – Т. 2. – 664 с.

 27. Лотоцький М.В. Адвокатура як суб’єкт запобігання злочинам: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М.В. Лотоцький. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 28. Михайлів С.В. Адвокат-представник потерпілого у кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / С.В. Михайлів– К., 2011. – 18 с.

 29. Никифорчук Д.Й. Протидія законної діяльності адвоката-захисника у кримінальному судочинстві / Д.Й. Никифорчук, Д.О. Савицький // Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 36-38.

 30. Общий Кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества. // Адвокат. – 1997. – №3. ‑ С. 115-123.

 31. Письменний Д.П. Сучасні проблеми обвинувачення та захисту в кримінальному судочинстві України / Д.М. Письменний // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції «Тактика, методика, етика захисту та представництва». – К.: Академія адвокатури України, 2003. – С. 40-42.

 32. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: Збірник наукових статей / В.О. Попелюшко, С.В. Аврамашин. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2008. – 400 с.

 33. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Вид-во Острозька академія, 2009. – 634 с.

 34. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Про свободу здійснення професійних обов’язків від 25 жовтня 2000 р. // Адвокат. – 2001. – №1-2. – С. 29-31.

 35. Святоцький О.Д. Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII конгресом ООН по запобіганню злочинам, 1990 р., серпень). Адвокатура: історія і сучасність / О.Д. Святоцький, В.В. Медведчук. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 36. Синеокий О.В. Адвокатура как институт правовой помощи и защиты: новый курс адвокатского права и адвокатской криминалистики: учеб. пособие: изд. 2-е, испр. и доп. / О.В. Синеокий. – Х.: Право, 2012. – 516 с.

 37. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации: изд. 4-е. / М.Б. Смоленский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 256 с.

 38. Старченко О.В. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства / О.В. Старченко // Актуальні проблеми реформування кримінально-продесуальиого законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20.04.2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 120-128.

 39. Татаров О.Ю. Реформа адвокатури – невід’ємна гарантія змагальності на досудовому провадженні / О.Ю. Татаров // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 18-21.

 40. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486 с.

 41. Фурса С.Я. Адвокатура України: Навчальний посібник: у 2 кн. / С.Я. Фурса. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. – Кн. 1. – 940 с.

 42. Хабібуллін В. Обшук офісу адвоката / В. Хабібуллін // Право України. – Київ, 2006. – №7 – С. 107-110.

 43. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар: 2-ге вид., допов. і переробл. / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атіка, 2010. – 896 с.

 44. Шкарупа В.К. Адвокатура України: навч. посіб.: 2-ге вид., випр. / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, A.M. Титов, Ю.Я. Кінаш. – К.: Знання, 2008. – 398 с.

 45. Юрасов. А.В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого законодавства України: практ. посіб. / А.В. Юрасов. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 307 с.

 46. Яновська О.Г. Адвокатура та судова риторика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Г. Яновська – К.: КНЕУ, 2008 – 156 с.

 47. Яновська О.Г. Адвокатура України: навчальний посібник / О.Г. Яновська – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 280 с.

 48. Яновська О.Г. Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів в процесі професійного навчання / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №2. – С. 267-271.

 49. Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві / О.Г. Яновська // Часопис КУП: наук. журнал – 2011. – №3. – С. 257-260.

 50. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія / О.Г. Яновська. – К.: Прецедент, 2011. – 303 с.


Інтернет-ресурси:

 1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при Кабінеті міністрві України //[Електронний ресурс]. – Режим доступу:vkka.gov.ua/.

 2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ –.

 3. Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань (з 1995 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://catalogue.nplu.org/ –.

 4. Національна асоціація адвокатів України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unba.org.ua/.

 5. Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:kmkdka.com/.

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка