Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»Сторінка3/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.86 Mb.
#715
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1.Значення теорії кримінально-процесуального доказування

2

2

Тема 2.Поняття і суть кримінального процесуального доказування

2

3

Тема 3.Предмет, межі і суб`єкти кримінального процесуального доказування

2

4

Тема 4. Поняття, сутність і класифікація доказів у кримінальному процесі

2

5

Тема 5.Моральні засади кримінального процесуального доказування

2

6

Тема 6.Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у кримінальному процесі

2

7

Тема 7.Слідчі, негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів у кримінальному процесі.

4

8

Тема 8. Особливі порядки кримінального провадження

2

9

Тема 9. Особливості доказування під час досудового розслідування

2

10

Тема 10. Доказування в суді першої інстанції

2

11

Тема 11. Особливості доказування під час перегляду судових рішень

2


ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1.Значення теорії кримінально-процесуального доказування

0

2

Тема 2.Поняття і суть кримінального процесуального доказування

2

3

Тема 3.Предмет, межі і суб`єкти кримінального процесуального доказування

4

4

Тема 4. Поняття, сутність і класифікація доказів у кримінальному процесі

2

5

Тема 5.Моральні засади кримінального процесуального доказування

0

6

Тема 6.Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у кримінальному процесі

4

7

Тема 7.Слідчі, негласні слідчі (розшукові) дії як засоби збирання доказів у кримінальному процесі.

2

8

Тема 8. Особливі порядки кримінального провадження

4

9

Тема 9. Особливості доказування під час досудового розслідування

2

10

Тема 10. Доказування в суді першої інстанції

2

11

Тема 11. Особливості доказування під час перегляду судових рішень

2


САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.


Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних семінарських занять, а також самостійне вивчення окремих тем під керівництвом викладача.

Інформаційно-методичним забезпеченням самостійної роботи студентів слугує перелік питань для самостійної підготовки, що передбачені планами семінарських занять, а також список літератури до теми.

Загальною методичною вимогою вивчення курсу є вироблення теоретичних та практичних навичок студентів до вирішення завдань кримінального процесуального доказування на основі осмислення навчальної і наукової літератури та вирішення конкретних практичних завдань. Основною рекомендацією із самостійного одержання і поглиблення знань з дисципліни може слугувати опрацювання та критичне осмислення рекомендованої літератури, законодавчої бази, ознайомлення з конкретними фабулами кримінальних проваджень за наведеною тематикою та їх аналіз.

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування» та набуття навичок і вмінь самостійного аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти магістратури денної форми навчання готують наукові повідомлення, структурно-логічні схеми, виконують реферати, теми яких враховують специфіку профільної спрямованості. До кожної з проблем курсу пропонуються теми для підготовки рефератів. Реферат має засвідчити, що слухач самостійно опрацював обрану проблему.

Самостійна та індивідуальна робота покликана сприяти досягненню мети, яка поставлена перед курсом. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи спрямовані на закріплення навчального матеріалу. Їх виконання передбачає засвоєння основного змісту тем курсу. Разом з тим, виконання таких завдань потребує творчого підходу з боку студента магістратури, вміння самому ставити додаткові питання та давати на них відповіді, оцінювати результати власної роботи та порівнювати їх з іншими, застосовуючи загальнокультурні та професійні компетенції для аналізу типових і нестандартних ситуацій.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Кримінальне процесуальне доказування»Контроль за засвоєнням знань з цієї дисципліни здійснюється декількома способами: застосовуються різні форми опитування і написання контрольних робіт на семінарських заняттях, а також систематичне проведення рубіжного контролю, складання іспиту.

Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань студентів заснована на індивідуально-диференційованому, компетентнісно-орієнтованому навчанні.

Для оцінки якості засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і в процесі самостійної роботи, передбачено поточний та підсумковий контроль успішності, який здійснюється шляхом опитування, написання контрольних робіт на семінарських заняттях, виконання реферативних завдань, рубіжних контрольних робіт і складання іспиту. Успішність засвоєння курсу визначається за допомогою ухваленої шкали оцінювання.


УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Всі види занять навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування» повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати інноваційні завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності студентів.
6. ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС,

доктор юридичних наук, доцент

_______________В.Я.Горбачевський

«______» __________ 201__ року

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА №2 «Поняття і суть кримінального процесуального

доказування».

З навчальної дисципліни: «Кримінальне процесуальне доказування»

Категорія слухачів: студенти магістратури.

Навчальна мета: ознайомити студентів магістратури з основами теорії кримінального процесуального доказування, елементами доказування.

Виховна мета: сприяти формуванню професійних якостей магістра правоохоронної сфери діяльності.

Розвивальна мета: розвинути інтелектуальні здібності до аналізу вихідного щодо теорії кримінального процесуального доказування.

Навчальний час: 2 годии

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: малюнки та схеми, мультимедійні презентації.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: криміналістика, кримінальне право, кримінологія, логіка, психологія.

Забезпечувані дисципліни: спецкурс «Кримінальне процесуальне доказування», кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність.
План лекції (навчальні питання):

1. Поняття і сутність кримінального процесуального доказування. Кримінальне процесуальне доказування як різновид пізнавальної діяльності.

2. Встановлення об’єктивної істини як мета кримінального процесуального доказування. Зміст об’єктивної істини у кримінальному процесі та співвідношення з абсолютною і відносною істиною.

3. Елементи процесу доказування та їх характеристика. Внутрішнє переконання слідчого, прокурора, слідчого судді і суду, та його значення для доказування у кримінальному процесі.


Література

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.  1996.  № 30.  Ст. 141.

Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар /Гончаренко В. Г., Нор В. Т. та ін. – К., Юстініан, 2012. – 1224 с.

«Про прокуратуру» Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.  1991. № 53.  Ст. 793.

«Про міліцію» Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991.№4.Ст. 20.

«Про Службу безпеки України» Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верхов­ної Ради України.  1992.  № 27.  Ст. 382.

«Про судоустрій і статус суддів» Закон Українивід 7 липня 2010 р // Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41-45, ст.529.

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

«Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру» від 19 березня 1982 р. № 2 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне виданий / За заг. ред. В. Т. Маляренка.  К., 2004.«Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29 червня 1990.  № 5 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка.  К., 2004.

«Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003 р. № 8 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка.  К., 2004.

«Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка.  К., 2004.

«Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» від 2 липня 2004 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України.  2004.  № 8.Вапнярчук В. В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях) : навч. посіб. / В. В. Вапнярчук. – Х. : ФІНН, 2011. – 294 с. – (Бібліотека юриста).

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка