Пояснювальна записка Гурток «Школа журналістики»Дата конвертації16.10.2017
Розмір1.5 Mb.
ТипПояснювальна запискаПояснювальна записка

Гурток «Школа журналістики» є однією з форм навчання основ журналістики учнів 5-11-х класів, а заняття журналістикою вирішує одне з головних завдань виховання - формування соціально активної особистості. Для цього необхідно організувати цікаву за змістом творчу діяльність, що враховує здібності і захоплення дітей. На заняттях багато уваги приділяється не лише письмовій, але й усній мові, формуються уміння міркувати, висловлювати свою думку, аналізувати явища, вступати в діалог.

Журналістика відкриває широкі можливості для використання міжнаочних знань, умінь і навичок. Наприклад, створення замітки на певну тему вимагає знань певної області, передбачає широку ерудицію. Оформлення газети потребує володіння художнім смаком, образною уявою, навичками фотопубліцистики і дизайну. Особливістю методики проведення занять в гуртку є об’єднання теоретичної і практичної частин, а засвоєнню програми сприяють різноманітні форми роботи з вихованцями: лекції, бесіди, зустрічі з цікавими людьми, огляди, екскурсії, рольові та ділові ігри, прес-конференції тощо. На заняттях переважає діяльнісний підхід: діти аналізують запропоновані матеріали, створюють роботи на задані теми і жанри, збирають і систематизують матеріали, редагують тексти, ведуть робочі щоденники, блокноти, записники. Велике значення для формування самостійності дітей має залучення їх до роботи з довідковою літературою.

Діти мають можливість виконувати практичні завдання, беручи участь у підготовці та випуску газети. Кращі роботи можуть бути надруковані у міських та обласних періодичних виданнях.Мета програми:

- створення умов для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення;

- формування медіа культури у профільній орієнтації учнів та стимулювання їх активності у пошуках майбутньої професії;

- вивчення основ журналістської майстерності.Перспективна мета - підготовка вихованців до співпраці з міськими, обласними, державними періодичними виданнями та можливому обранню журналістики як майбутньої професії.

У процесі реалізації мети програми вирішуються наступні завдання:І. Навчальні:

- засвоєння принципів журналістської діяльності, особливостей  журналістської професії, а також знань про професії, що мають безпосереднє чи опосередковане відношення до медіа сфери;

- вивчення історії журналістики, етапів її розвитку;

- ознайомлення з основами соціології та журналістської творчості;

- формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації;

- формування практичного досвіду, створення свого друкованого видання.ІІ. Виховні:

- формування навичок колективної діяльності та діалогового спілкування, сучасного світосприйняття, активної життєвої позиції;

- виховання толерантності, культури міжнаціонального спілкування у багатонаціональному соціумі;

- формування уявлення про журналістику як професію, що відіграє специфічну роль у житті суспільства;

- прищеплення культури спілкування зі світом ЗМІ;

- пробудження інтересу до преси та формування свідомого ставлення до журналістики як виду суспільної діяльності;

- формування потреби в постійній підвищеній інформованості;

- виховання культури поведінки та мовлення.ІІІ. Розвиваючі:

- всебічний розвиток творчих здібностей, індивідуального мислення, інтересів, схильностей, формування професійної спрямованості;

- розширення загальної обізнаності.

Прогнозований результат навчання за програмою - створення власного періодичного видання з можливим його використанням  у навчально-виховному процесі; засвоєння вихованцями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.

Програма гуртка «Школа журналістики» розрахована на 6 років навчання (2 роки – початковий рівень, 2 роки – основний рівень, 2 роки – вищий рівень навчання у межах Малої Академії наук).

Заняття на початковому рівні проводяться 2 рази на тиждень по 2 години, на основному та вищому рівнях – 3 рази на тиждень по 2 години.

Кількість дітей в одній групі на початковому рівні – 15 осіб, основному – 15-12, вищому – 12-10.

Навчально-тематичним планом передбачені індивідуальні заняття, на яких діти працюють над створенням власного видання (5 годин на тиждень). На вищому рівні навчання проводяться індивідуальні заняття секції «Журналістика» МАН (2 години на тиждень на одного вихованця).

Заняття у гуртку «Школа журналістики» плануються таким чином, щоб дати вихованцям можливість пройти усі ступені освіти в області журналістики, допомогти їм розкрити свої здібності і прищепити необхідні вміння та навички майбутньої професії.Вихованці гуртка «Школа журналістики» повинні знати:

 • принципи і функції діяльності засобів масової комунікації;

 • найважливіші державотворчі аспекти функціонування засобів масової комунікації в Україні;

 • головні засади творчого процесу журналіста;

 • критерії поділу журналістських творів на жанри;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди інформаційних жанрів;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди аналітичних жанрів;

 • призначення, жанрові особливості, різновиди художньо-публіцистичних жанрів;

 • способи відображення дійсності в художньо-публіцистичних жанрах і роль в цьому процесі особи автора;

 • фактори впливу засобів масової комунікації на створення й утвердження українського інформаційного простору;

 • найважливіші змістові аспекти пропаганди засобами масової комунікації сутності української національної ідеї державотворення і формування у людей почуття патріотизму, національної гідності, громадянської мужності.

Вихованці гуртка «Школа журналістики» повинні вміти:

 • визначати групи жанрів журналістики за їхніми ознаками та рисами;

- відрізняти та визначати види інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів;

- зіставити інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри і схарактеризувати у них спільне і відмінне у способах вираження авторського «Я»;

- використовувати різни методи збору інформації;

- використовувати різні джерела інформації;

- писати замітки, звіти, інтерв’ю, репортажі;

- готувати найпростіші кореспонденції та статті, рецензувати твори, реферати, шкільні спектаклі тощо;

- писати нариси, есе, гуморески, фейлетони, пародії;

- грамотно вести інтерв’ю;

- організовувати та проводити «круглі столи», прес-конференції тощо;

- вибирати головне серед численних деталей, що стосуються певного явища;

- підбирати назви відповідно жанру і теми;

- грамотно висловлювати думки і ставлення до тих чи інших подій;

- дотримуватися правил журналістської етики;

- оцінити культуру мови, акцентуючи увагу на смислову точність, словникове багатство, національну самобутність, логічну суголосність, художню образність, ритміко-інтонаційну якість; • організувати випуск власної газети та вміти виконувати роль редактора, кореспондента, фотокореспондента, коректора, верстальника.Навчально-тематичний план

Початковий рівень

1-й рік навчання

з\п


Тема

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Професія – журналіст

4

4

-

3

Записна книжка журналіста

6

2

4

4

Наявність творчої фантазії юнкора

8

2

6

5

Основні правила написання творчої роботи

8

2

6

6

Текст. Ознаки тексту

8

2

6

7

Вибір теми майбутнього матеріалу

4

2

2

8

Тема і основна думка творчої роботи

10

2

8

9

Робота над планом майбутнього матеріалу

4
4

10

Заголовок – перше слово автора. Обумовленість його вибору

6

2

4

11

Початок і кінець – важливі частини творчої роботи

14

2

12

12

Цікаві факти – «цеглинки»

роботи. Роль факту10

2

8

13

Творче осмислення факту

8

2

6

14

Види замальовок

20

4

16

15

Інтерв’ю як метод збору інформації

12

4

8

16

Творчі зустрічі

16

-

16

17

Підсумкове заняття

4

-

4
Всього

144

34

110Зміст програми

На першому році навчання діти знайомляться з журналістською справою, з особливостями роботи журналіста, з основними правилами творчої роботи. Одне з завдань роботи – створення працездатного колективу, багатого на творчі ідеї та творчий потенціал.

1. Вступне заняття (2 години)

Знайомство з гуртківцями. Бесіда «Хто такий юнкор?». Права та обов’язки юнкора.

Знайомство з планом роботи гуртка, метою роботи.

2. Професія - журналіст (4 години)

Журналістика і журналіст. Якості журналіста.

3. Записна книжка журналіста ( 6 годин)

Уміння вести бесіду. Розвиток пильності і спостережливості. Оперативність, акуратність, пунктуальність.

4. Наявність творчої фантазії юнкора ( 8 годин)

Уміння відходити від звичайного уявлення, стереотипу мислення.Практична робота

Відвідування театру, концертів, спортивних змагань з метою підготовки творчих доробок.5. Основні правила написання творчої роботи (8 годин)

Послідовність кроків у процесі написання матеріалу. Вибір теми, збір фактів, основна думка, заголовок, наявність творчої фантазії, «родзинки» роботи.Практична робота

Написання творчих робіт «Моя перша вчителька», «Незвичайне захоплення».6. Текст. Ознаки тексту (8 годин)

Визначення поняття «текст». Ознаки тексту. Частини тексту.Практична робота

Написання творчих робіт «Моя родина», «Улюблений куточок природи».7. Вибір теми майбутнього матеріалу (4 години)

Що таке тема та як підходити до її вибору? Фактори, від яких залежить вибір теми: особистість автора та характер навколишніх подій. Уміння вибрати головне з безлічі деталей, які стосуються певного явища.Практична робота

Диспут «Як знайти справжніх друзів?».8. Тема і основна думка творчої роботи ( 10 годин)

Визначення понять «тема» «головна думка» та «ідея» тексту.Практична робота

Написання творчої роботи «Яким я уявляю своє щастя?».9. Робота над планом майбутнього матеріалу (4 години)

10. Заголовок – перше слово автора. Обумовленість його вибору (10 годин)

Важливість правильного вибору заголовка. Відповідність заголовка змісту матеріалу.Практична робота

Підбір заголовків для власних робіт.11. Початок і кінець – важливі частини творчої роботи (14 годин)

Практична робота щодо написання початку та логічної, несподіваної кінцівки творчої роботи. Аналіз власних матеріалів.12. Цікаві факти – «цеглинки» роботи. Роль факту (10 годин)

Факт – основа будь-якого газетного матеріалу. Збирання фактів. Джерела фактів. Як з факту «знайти» тему?Практична робота

Знаходження фактів у газетних публікаціях.13. Творче осмислення факту (8 годин)

Творче осмислення деталей факту майбутнього матеріалу.Практична робота.

Написання творчої роботи «Моя рідна школа».14. Види замальовок (20 годин)

Поняття про замальовку як жанр журналістики. Роль деталей у змалюванні героя замальовки. Пейзажна та портретна замальовки.Практична робота

Написання творчих робіт «Мій найкращий друг», «Книга, яку я читаю…», «Улюблений куточок природи».15. Інтерв’ю як метод збору інформації. Правила інтерв’ю (12 годин)

Мистецтво розмови. Підготовка до інтерв’ю. Вимоги до бесіди.Практична робота

Інтерв’ю з однолітками за темами: «Для чого людина живе на Землі?», «Що вам не подобається у вашому житті?»16. Творчі зустрічі (16 годин)

Зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, творчі відрядження.17. Підсумкове заняття (4 години)

Підсумкове заняття можна провести у формі індивідуального звіту юнкора.Навчально-тематичний план

Початковий рівень

2-й рік навчання

з\п


Тема

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Вступне заняття

4

2

2

2

Історія газети

4

4

-

3

Етапи написання журналістського твору

10

2

8

4

Інформаційні жанри журналістики

6

4

2

5

Інформація та інформаційна замітка

12

4

8

6

Інтерв’ю як інформаційний жанр журналістики

12

2

10

7

Репортаж

12

2

10

8

Звіт

8

2

6

9

Художньо-публіцистичні жанри журналістики

6

2

4

10

Життєвий факт і авторська думка

12

2

10

11

Нарис. Різновиди нарисів.

30

6

24

12

Гумореска

12

2

10

13

Творчі зустрічі

12

-

12

14

Підсумкове заняття

4

-

4
Всього

144

34

110


Зміст програми

На другому році навчання діти продовжують знайомство з журналістською справою, з особливостями роботи журналіста, знайомляться з історією газети та з жанровими особливостями журналістики. 1. Вступне заняття (4 години)

Знайомство з планом роботи на рік. Підготовка до заходу «День відкритих дверей у гуртку «Школа журналістики».

2. Історія газети (4 години)

Походження слова «газета», поняття «преси». Роль преси в житті суспільства. Газети державні, обласні, міські. Екскурсія у друкарню. 1. Етапи написання журналістського твору (10 годин)

Визначення етапів написання журналістського твору: виникнення задуму, теми, основної думки, добір фактів, складання плану, написання матеріалу, редагування, доопрацювання. Правило «трьох запитань»: про що матеріал, кому він адресований, кому і чим він може бути корисний. Схема побудови матеріалу.

Заголовок і підзаголовок. Функції заголовка. Типи заголовків. Прийоми підвищення експресії. Використання приказок, крилатих виразів, афоризмів.Практична робота

Творча робота «Місто мого дитинства». 1. Інформаційні жанри журналістики (6 годин)

Поняття про інформаційні жанри. Коротка характеристика замітки, звіту, репортажу, інтерв’ю.

Ознаки новини.Практична робота

Знаходження у газетах матеріалів інформаційних жанрів. 1. Інформація та інформаційна замітка (12 годин)

Визначення поняття «новина». Визначення понять «інформація» і «інформаційна замітка». Їх особливості: новизна, актуальність, достовірність, оперативність. Літературне оформлення замітки.

Практична робота

Написання інформаційних заміток на шкільні теми. 1. Інтерв’ю як інформаційний жанр журналістики (12 годин)

Визначення поняття «інтерв’ю». Інтерв’ю – один з найпоширеніших жанрів журналістики. Різновиди інтерв’ю: інтерв’ю- монолог, інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-замальовка, прес-конференція, інтерв’ю-анкета.

Практична робота

Складання опорного переліку базових запитань для умовного інтерв’ю із обраним респондентом. 1. Репортаж (12 годин)

Специфіка жанру. Його можливості. Особливість журналіста в репортажі. Популярність репортажів. Важливіші особливості репортажу:

 • ефект присутності (описування обстановки, погоди тощо);

 • динаміка описування та емоційність;

 • використання мовних засобів (метафора, порівняння, прислів’я);

 • авторське «я»;

 • наявність прямої мови;

 • використання дієслів у теперішньому часі.

Практична робота

Визначення теми власного репортажу. Збір матеріалу для його написання. Аналіз написаних репортажів з погляду дотримання жанру, використання фактів, змісту, форми, задуму і мовного оформлення. 1. Звіт (8 годин)

Звіт як докладна розповідь, інформація про якусь подію. Види звітів: стислий та розгорнутий. Комплектування подій у звіті.

Практична робота

Звіт про шкільне свято. 1. Художньо-публіцистичні жанри журналістики (6 годин)

Особливості художньо-публіцистичних жанрів. Публіцистика як вид літературної творчості. Стисла характеристика художньо-публіцистичних жанрів: нарису, замальовки, етюду, гуморески.

Практична робота

Написання творчої роботи «Портрет моєї родини».10. Життєвий факт і авторська думка (12 годин)

Місце факту у матеріалах різних жанрів. Вплив авторської думки на реальні факти.Практична робота

Знаходження впливу авторської думки у газетних публікаціях.
 1. Нарис. Різновиди нарисів (30 годин)

Нарис як художньо - публіцистичний твір оповідного характеру. Різновиди нарисів: портретний, проблемний, подорожній, науково-популярний, нариси за тематикою шкільного життя тощо. Сюжетні і описові нариси. Герої нарису. Особливості написання нарису.

Практична робота

Написаня нарисів: «Наш видатний земляк», «Мій улюблений вчитель», «Людина – легенда». 1. Гумореска (12 годин)

Гумореска як невеликий прозовий чи віршований твір про кумедну пригоду або рису характеру. Історія жанру. Прийоми написання. Побудова гуморески на вигаданих фактах, які мають життєву аналогію.

Практична робота

Складання гуморесок з шкільного життя.13. Творчі зустрічі (12 годин)

Зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, творчі відрядження.14. Підсумкове заняття.

Підсумкове заняття можна провести у формі індивідуального звіту юнкора.Навчально-тематичний план

Основний рівень

3-й рік навчання

з\п


Тема

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Вступне заняття

4

2

2

2

Функції журналістики

4

4

-

3

Журналістська етика

4

4

-

4

Вступ до історії журналістики

8

8

-

5

Вітчизняна журналістика

8

8
6.

Розвиток миколаївської журналістики. Видатні миколаївські журналісти. Журналісти-фронтовики.

14

8

6

7

Формування журналістських жанрів

6

6

-

8

Жанрові особливості журналістики

8

2

6

9

Методи збору інформації. Джерела інформації

10

4

6

10

Особливості роботи журналіста в друкованих виданнях

4

4

-

11

Процес написання журналістського матеріалу

20

6

14

12

Художньо-публіцистичні жанри журналістики

4

2

2

13

Замальовка

10

2

8

14

Етюд

10

2

8

15

Нарис

20

4

16

16

Подорожні замітки

10

2

8

17

Есе

10

2

8

18

Фейлетон

8

2

6

19

Пародія

6

2

4

20

Газетний штамп. Канцеляризм

4

2

2

21

Прийоми побудови заголовків

6

2

4

22

Творчі зустрічі

32

-

32

23

Підсумкове заняття

6

-

6
Всього

216

78

138Зміст роботи

На третьому році навчання діти продовжують знайомство з журналістською справою, з особли