Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділСторінка9/16
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.18 Mb.
#12183
ТипПояснювальна записка
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Спеціалізовані пошукові системи з науково-технічної тематики, міжнародна мережа STN International (Scientific and Technical Information Network) - сервер баз данных STN-Easy для онлайнового доступу та пошуку в крупніших БД світу. Характеристика, методика пошуку та можливості доступу до них.Тема 5. Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття
Web-дизайн: базові поняття. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, веб-графіки.

Місія та цілі; визначення цільової аудиторії; значення контенту (змісту); вимоги та стандарти; етикет (питання етики та плагіату). Побудова веб-сайту. Мова HTML (від англ. Hiper Text Markup Language – мова розмітки гіпертексту). Поняття гіпертексту як системи взаємопов’язаних сторінок, та гіпертекстових посилань. Основні поняття мови HTML (конструкція мови HTML, теги, фрейми, апплет, скрипт тощо.)

Спеціальні програмні засоби web-дизайну, що дозволяють: 1) створювати й редагувати Web-сторінки (наприклад, власну домашню Web-сторінку, яку можна потім розмістити в Інтернет); 2) редагувати документи HTML, отримані з Інтернету, так, щоб функціонували всі вбудовані в документ об'єкти (картинки, анімації і т.ін.); 3) створювати мультимедійні презентації, шоу, демонстраційні проекти завдяки гіпертекстовим посиланням і можливості вставляти в документ HTML малюнки, діаграми, анімації, відеокліпи, музичний і мовний супровід, текстові спецефекти (наприклад, рядок, що біжить).

Характеристика основних способів створення веб-сторінок (або документів HTML): 1) використання текстового редактора Блокнот (NotePad), убудованого в Windows, і перегляд результатів за допомогою будь-якого браузера. 2) використання спеціальних редакторів документів HTML, наприклад Hot Metal Light, Hot Dog Professional, MS Front Page, HTMLPad і ін.; 3) використання редактора Word для створення тексту документа, що потім конвертується в HTML-формат.

Програма Веб 2.0.: загальна характеристика, сервісні можливості для користувачів Інтернету. Блоги (віртуальні щоденники): значення та еволюція блогів, проектування та настройка блогів, мережеві служби та сервіси, які сприяють просуванню блогів, розширений сервіс сітьового щоденника (RSS (xml-представлення),Trackbacks («трек-бэки»)); віртуальне співтовариство: зв'язок з іншими блогами..

Блоги як важлива складова бібліотечних веб-сайтів, які використовуються у бібліотечній роботі.Плани аудиторних занять:
Тема 1. Світова мережа Інтернет: загальні поняття.

План лекційного заняття:

 1. Інтернет як глобальна мережа. Історія Інтернет.

 2. Характеристика світового інформаційного простору, інші комп'ютерні мережі.

 3. Структура Інтернет: вузли комутації. Основні поняття, положення, термінологія.

 4. Протоколи передачі даних в Інтернет, загальна характеристика, значення. Головний протокол Інтернет: TCP/IP.

 5. Роль і місце мережі в удосконаленні та розвитку сучасного суспільства.


Питання для самоперевірки:

 1. Визначити поняття “Інтернет як глобальна мережа”, її складові; локальні та глобальні мережі.

 2. Назвати комп'ютерну мережу, яку вважають “прародичкою” Інтернет. Якою була її головна мета?

 3. Визначити структуру Інтернет, основні поняття, положення; склад технічних та програмних засобів.

 4. Дати характеристику протоколів передачі даних в Інтернет, головного протоколу Інтернет: TCP/IP (функції його двох частин).

 5. Визначити роль і місце Інтернет в удосконаленні та розвитку сучасного суспільства.


Питання до дискусії:

 1. Поняття «світовий інформаційний простір» - це є міжнародна мережа Інтернет, інші комп'ютерні мережі, або і Інтернет, і інші комп'ютерні мережі? Свою думку обґрунтувати.

 2. Користувачам Інтернету необхідні навички роботи в мережі такі ж, що й сучасним бібліотечним фахівцям? Відповідь має бути доказовою.

 3. В якому аспекті знання про Інтернет необхідні бібліотекарям-користувачам мережі в першу чергу: з точки зору її технічного та технологічного забезпечення, або з точки зору її пошукових можливостей для користувача?


Завдання для самостійної роботи

    1. Закріпити знання, отримані на лекційних заняттях щодо історії та структури мережі Інтернет з позицій користувача.

    2. Розглянути загальні поняття про технічні засоби забезпечення мереж: локальні мережі, хости, шлюзи - основні поняття, положення; склад технічних та програмних засобів.

    3. Визначити основні протоколи передачі даних в Інтернет: загальну характеристику, значення. Вивчити структуру стеку протоколів Інтернет TCP/IP.

    4. Охарактеризувати роль і місце глобальної мережі в удосконаленні та розвитку сучасного суспільства


Питання до співбесіди:

 1. Дати визначення понять та їх відмінні риси: "Інтернет як глобальна мережа"; локальні та глобальні мережі.

 2. Назвати передумови виникнення та головні етапи розвитку всесвітньої мережі Інтернет.

 3. Світовий мережевий простір включає тільки Інтернет? Або й інші мережі?

 4. Яку структуру має мережа Інтернет? Чи є в неї єдиний орган управління?

 5. Який склад технічних та програмних засобів має Інтернет?

 6. Дати визначення «протокол передачі даннях» в мережі Інтернет.

 7. Обґрунтувати значення протоколів передачі даних для функціонування Інтернету.

 8. Охарактеризувати призначення та функції головного протоколу Інтернет: TCP/IP (його обох частин).

 9. Визначити роль і місце Інтернет в удосконаленні та розвитку сучасного суспільства.

10. Яке значення має Інтернет для українських бібліотек?
Література до теми:

Основна:

  1. Гаевский, А. Ю. Основы работы в Интернете [Текст]: самоучитель / А.Ю.Гаевский. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 450 с.

  2. Гончаров, М. В., Шрайберг, Я. Л Введение в Интернет: учеб. пособие:В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я.Л. Шрайберг (ред.). — М., 2000.

  3. Інформаційний сервіс Інтернет: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ./ Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Л.Я. Філіпова та інші.—Х.: ХДАК, 2007.— 47 c.

  4. Усатенко, Т. М. Основи інтернет: навч. посіб. / Сумський держ. ун-т. — Суми : Видавництво СумДУ, 2006. — 168с.

  5. Филиппова, Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей): учебное пособие / Л.Я. Филиппова; Харьк. гос. акад. культуры. - Харьков: ХГАК, 2004. - 150 с.

Додаткова:

 1. Берлин, А. Н. Основные протоколы Интернет [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Берлин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 503 с.

 2. Коваленко, А.Є. Основи Інтернет: конспект лекцій / Нац. ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2005. — 23с.

 3. Шрайберг, Я.Л. и др. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: учеб. пособие / ГПНТБ России; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. – 140 с.

 4. Юринець, В.Є., Юринець, Р.В. Комп'ютерні мережі. Інтернет: навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 524с.Тема 2. Основи навігації в Інтернеті.

Програми перегляду інформації (браузери)
План лекційного заняття:

 1. Основи навігації. Поняття про програми перегляду інформації в Інтернет - браузери (brousers).

 2. Складові (області) діалогового вікна браузера, їх функції.

 3. Браузер Microsoft Internet Explorer 9, пункти основного меню

 4. Інші браузери та їх пункти основного меню (Mozilla Firebox).


Питання для самоперевірки:

 1. Дати загальну характеристику програм перегляду інформації в Інтернет - браузерів (brouser). Визначити поняття "основі навігації в Інтернет".

 2. Визначити елементи головного діалогового вікна програми-переглядача (на прикладі Microsoft Internet Explorer).

 3. Визначити основні функції, пункти основного меню браузера (на прикладі Microsoft Internet Explorer).

 4. Охарактеризувати процедуру збереження текстового та графічного Web-документа.

 5. Охарактеризувати процедуру формування та систематизації закладок на заголовки Інтернет-адреси (посилання).


План практичного заняття:

1. Запуск браузера і вихід в систему Windows.

2. Структура браузера і функції основних органів управління. Браузер Microsoft Internet Explorer, пункти основного меню. Робота з кількома вікнами.

3. Робота з Web-сторінками: збереження, друкування, копіювання, вставка, пошук тексту. Процедура збереження поточного текстового та графічного документів.

4. Реєстрація використаних гіпертекстових посилань, робота з гіперпосиланнями. Формування закладок на заголовки Інтернет-адреси (посилання). Систематизація закладок з використанням меню.

5. Функції правої кнопки мишки.


Завдання для самостійної роботи

1. Розглянути складові (області) діалогового вікна, їх функції: область перегляду, панель головного меню, панель інструментів, панель оглядача, рядок стану.

2. Завантажити браузер Microsoft Internet Explorer 9, розглянути пункти основного меню. Вивчити склад компонентів браузера (кнопок, меню тощо). З’ясувати призначення кнопок панелі інструментів.

4. Розглянути склад і зміст основних способів завантаження документів у вікно браузера. Робота з кількома вікнами. Аналіз інформації у рядку стану браузера. Додаткові можливості в процесі завантаження документа при роботі з браузером. Переривання передачі даних. Повторне завантаження Web-сторінки. Швидке орієнтування за допомогою функції пошуку. Можливості друкування завантажених документів.5. Здійснити роботу з Web-сторінками: збереження, друкування, копіювання, вставка, пошук тексту. Засвоїти процедуру збереження поточного текстового та графічного документів браузера в різному форматі.
Питання до співбесіди:

 1. Які пакети прикладних програм перегляду інформації використовуються в Інтернет-середовищі? В чому вони різняться та в чому сходні?

 2. Яка структура браузера? функції основних органів управління?

 3. Назвати пункти основного меню браузеру, на прикладі Microsoft Internet Explorer.

 4. Чи можна працювати з кількома вікнами в середовищі браузера? Якщо так, то кількість має бути обмеженою?

 5. Яку можливість для користувачів надає робота з Web-сторінками? Які процеси можна виконати?

 6. Чи є можливою процедура збереження поточного текстового та графічного документів?

 7. Можливе швидке орієнтування за допомогою функції пошуку в середовищі браузера?

 8. Як можна працювати з з гіперпосиланнями?

 9. Чи є можливість формувати закладки на заголовки Інтернет-адреси (посилання)? Та систематизувати закладки?

 10. Якими є функції контекстного меню (правої кнопки «миші»)?


Література до теми:

Основна:

 1. Коркин, И. Б. Самоучитель Microsoft Internet Explorer 6.0 [Текст] : методический материал / И.Б.Коркин. - СПб.и др. : BHV, 2002. - 287 с

 2. Лененко, Т. В. Mozilla Firefox [Текст] : монография / Т. В. Лененко. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008 (Новосибирск) . - 127 с.

 3. Надеждин, О. А. Все браузеры Интернета [Текст] : методический материал / О.А.Надеждин. - М. : Осипенко / Майор, 2003. - 505 с.

Додаткова:

 1. Інформаційний сервіс Інтернет: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ./ Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Л.Я. Філіпова та інші.—Х.: ХДАК, 2007.— 47 c.

 2. Лоу, Д. Internet Explorer 5.5 для Windows для "чайников" [Текст] : монография / Д.Лоу. - М. и др. : Диалектика, 2001. - 324 с.

 3. Лоу, Д. Internet Explorer 6 для "чайников" [Текст] : монография / Д.Лоу;Пер. с англ. и ред. Е.Н.Дериевой. - М. и др. : Диалектика, 2002. - 283 с. : ил. - Пер. изд. : Internet Explorer 6 for dummies / D. Lowe. - New York, 2001.

 4. Дьяконов, В. Браузер Opera [Текст] : спец.справ. / В.Дьяконов. - СПб.и др. : Питер, 2002. - 336 с.Тема 3. Сервісні програми Інтернету (World Wide Web (WWW), E-Mail).

Комунікаційні сервіси.
План лекційного заняття:

 1. Сервісні програми (або інформаційні послуги, сервіси) Інтернет як прикладні програми: загальна характеристика, основні правила роботи.

 2. Сервісна програма World Wide Web (WWW), характеристика, призначення.

2.1. Поняття про гіпертекст, гіпертекстові посилання (Hyperlinks), протоколи.

2.2. Адресація в WWW: IP-адреса, доменна адреса (Domain Name System). Поняття про URL-адресу.

 1. Сервісна програма Інтернет - E-mail (електронна пошта). Поштова адреса та адресація в Інтернет.

 2. Комунікаційні сервіси (Skype, ICQ), загальна характеристика, призначення.

 3. Організація дистанційного навчання та самоосвіти.Питання для самоперевірки:

 1. Дати загальну характеристику сервісних прикладних програм Інтернет.

 2. Охарактеризувати призначення сервісної програми World Wide Web (WWW). Визначити поняття: гіпертекст, гіпертекстові посилання (Hyperlinks), гіпермедіа.

 3. Визначити сутність та призначення протоколу передачі гіпертексту в WWW - HTTP (Hyper Text Transfer Protocol); мови (формату) Web-документів – HTML (Hypertext Markup Language).

 4. Визначити поняття та структуру системи адресації в WWW: IP-адреси, DNS (Domain Name System)-адресу, домену. Структуру і правила побудови URL-адреси (Uniform Resource Locator) для інформаційних ресурсів WWW.

 5. Охарактеризувати призначення сервісної програми сервісної програми Інтернет - E-mail (електронна пошта). Визначити структуру поштової адреси E-mail.

 6. Дати характеристику основних функцій програми E-Mail; основні команди.

 7. Дати загальну характеристику комунікаційних сервісів Skype, ICQ.План практичного заняття:
Практичне заняття 1: Навігація в World Wide Web (WWW).

1. Адресація в WWW. Структура і зміст системи адресації: доменні адреси. Структура і правила побудови URL-адреси (Uniform Resource Locator) для інформаційних ресурсів WWW.

2. WWW - основні правила роботи та функціональні можливості.

3. Протокол передачі гіпертексту в WWW - HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Мова (або формат) Web-документів - HTML.


Практичне заняття 2: Сервісна програма Інтернет - E-mail (електронна пошта)

1. E-mail (електронна пошта): основні функції програми.

2. Поштова адреса та адресація в Інтернет. Структура поштової адреси.

3. Основні команди поштової програми, формування установок поштової системи, відправлення та отримання поштових повідомлень. Інші команди.4. Виробити вміння користування електронною поштовою скринею.
Завдання для самостійної роботи

 1. Оволодіти користувацькими навичками роботи з сервісною програмою Інтернет World Wide Web (WWW): термінологія, технологія, використання.

 2. Оволодіти користувацькими навичками роботи з сервісною програмою Інтернет E-mail (електронна пошта). Зареєструватися на одному з незалежних поштових Web-сайтів в Інтернет (freemail.ukr.net, www.mail.ru, mail.yahoo.com, www.hotmail.com або інш.), відіслати зі своєї поштової скриньки лист-тест викладачеві, одержати відповідь.

 3. Оволодіти навичками роботи з комунікаційними сервісами Skype, ICQ. Встановити на комп’ютері програми ICQ або Skype, знайти за номером або логіном свого колегу та відправити йому привітання.

 4. Ознайомитись із прикладом курсу для дистанційного навчання, що розміщений на платформі Moodle за адресою www.e-osvita.org.ua. Визначити способи та умови реєстрації користувачів, типи ресурсів, технологію проведення навчання.Питання до співбесіди:

 1. Які сервісні прикладні програми Інтернету є найпопулярнішими серед користувачів?

 2. В чому полягає головне призначення сервісних програм Інтернету?

 3. Назвати відмінності сервісної програми World Wide Web (WWW) від інших аналогів.

 4. Пояснити поняття: гіпертекст, гіпертекстові посилання (Hyperlinks), гіпермедіа.

 5. Визначити призначення протоколу передачі гіпертексту в WWW - HTTP (Hyper Text Transfer Protocol);

 6. Визначити призначення мови (або формату) Web-документів - HTML (Hypertext Markup Language).

 7. Пояснити поняття системи адресації в WWW: IP-адреси, DNS (Domain Name System)-адресу, домену;

 8. Пояснити структуру і правила побудови URL-адреси (Uniform Resource Locator) для інформаційних ресурсів WWW.

 9. Охарактеризувати головне призначення та основні функції сервісної програми Інтернету - E-mail (електронна пошта). Визначити структуру поштової адреси E-mail.

 10. Дати характеристику комунікаційним сервісам Skype та ICQ: їх основні функції, призначення, можливості.

 11. Визначити переваги та недоліки запровадження дистанційної форми навчання та (чи) підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.


Література до теми:

Основна:

 1. Закарян, И., Рафалович, В Что такое Internet WWW и HTML. — 2.изд., перераб. и доп. — М. : Интернет-Трейдинг, 2003. — 239с.

 2. Гончаров, М. В., Шрайберг, Я. Л Введение в Интернет: учеб. пособие:В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я.Л. Шрайберг (ред.). — М., 2000.

 3. World Wide Web- стратегия эффективного поиска [Текст] : справочник для б-к / Сост.:И.С.Галеева,А.Г.Беглик,И.О.Войтенкова,П.А.Лузгина. - СПб. : [б. и.], 2001. - 207 с.

 4. Потапкин, А. В. Модемы, Интернет, E-Mail и все остальное [Текст]: практ. руководство / А.В.Потапкин,С.В.Симонович. - М. : ДЕСС КОМ, 2001. - 303 с. : ил.

 5. Что такое Skype (Скайп) и как им пользоваться // http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/software/skype.html

 6. Что такое Skype? // http://www.phone-card-planet.com/skype.htm

 7. Что такое ICQ? // http://www.icq.com/products/whatisicq-rus.html

Додаткова:

    1. Левин, М. E-mail "безопасная" [Текст] : взлом, "спам" и "хакерские" атаки на системы электронной почты Internet / М.Левин. - М. : Майор, 2002. - 189 с.

    2. Коваленко, А.Є. Основи Інтернет: конспект лекцій / Нац. ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2005. — 23с.

    3. Филиппова, Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей): учебное пособие / Л.Я. Филиппова; Харьк. гос. акад. культуры. - Харьков: ХГАК, 2004. - 150 с.

    4. Шрайберг, Я.Л. и др. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: учеб. пособие / ГПНТБ России; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. – 140 с.Тема 4. Методи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернету.

Інформаційно-пошукові системи Інтернету.
План лекційного заняття:

 1. Інформаційний пошук в Інтернеті, технологія та стратегія.

 2. Основні правила та рекомендації. Узагальнена методика формування запитів: змістовні та формальні аспекти

 3. Універсальні засоби пошуку світової інформації в Інтернет: системи, каталоги, механізми. Зарубіжні та українські пошукові засоби: загальна характеристика.

 4. Спеціалізовані пошукові системи (STN International). Характеристика, методика пошуку та можливості доступу до них.

Питання для самоперевірки:

 1. Визначити основи інформаційного пошуку в Інтернет, технологію та стратегію. Охарактеризувати основні правила та рекомендації.

 2. Дати характеристику універсальних засобів пошуку світової інформації в Інтернет: (системи, каталоги, механізми).

 3. Дати характеристику американських пошукових засобів: Yahoo, Alta Vista, InfoSeek, Excite, Lycos та ін.

 4. Охарактеризувати російські пошукові системи та каталоги, методику пошуку в них.

 5. Охарактеризувати українські пошукові системи та каталоги, методику пошуку в них.

 6. Охарактеризувати спеціалізовані пошукові системи (STN International), методику пошуку та можливості доступу до них.


План практичного заняття:

Практичне заняття 1: Інформаційний пошук в Інтернеті, методика виконання розширеного пошуку з метою створення аналітичної довідки-персоналії

1. Аналіз можливостей виконання розширеного пошуку на українських та зарубіжних пошукових серверах. Основні правила та рекомендації щодо розширеного пошуку інформації в Інтернет.

2. На основі проведеного аналізу скласти аналітичну довідку-персоналію, присвячену одному з переможців загальнонаціональної програми "Людина року" у номінаціях, вказаних викладачем, та одному з міністрів України.

3. Довідку зберегти у текстовому файлі в складі:

- фотографії персоналії;

- текст про основні етапи громадської та політичної діяльності (не менш 5 сторінок);

- перелік пошукових систем та URL Web-сторінок, які були використані в ході роботи.

Практичне заняття 2: : Інформаційний пошук в Інтернеті, методика виконання пошуку персоналії

1. Аналіз можливостей виконання складного пошуку на українських та зарубіжних пошукових серверах. Основні правила та рекомендації щодо складного пошуку інформації в Інтернет.

2. На основі проведеного аналізу скласти реферат, що висвітлює творчий шлях (або відомий етап творчості) одного з відомих художників (до 20-го століття) та одному з сучасних художників, фотохудожників або дизайнерів.

3. Довідку зберегти у текстовому файлі, який має наступну структуру:

- текст (реферат) про творчий шлях (або відомий етап творчості);

- фотографії картин (творів), які згадуються у рефераті (10-15 творів або URL);

- перелік пошукових систем та URL Web-сторінок, які були використані в ході роботи.

Практичне заняття 3: Інформаційний пошук в Інтернеті, методика тематичного пошуку з метою створення віртуального путівника

1. Використовуючи пошукові системи та інші інформаційні ресурси Інтернет, знайти анотовані корисні гіперпосилання з інформаціею по галузях культури, мистецтва, туризму:

- культурологія та етнокультурологія;

- музейна справа;

- менеджмент туризму;

- соціальна педагогіка;

- музичне мистецтво: народна музика, естрадна музика;

- хореографія (сучасна, народна, бальна);

- кіномистецтво;

- телемистецтво (телебачення);

- тетральне мистецтво: режисура, драматичний театр, акторське мистецтво;

- інформаційні центри (державні та комерційні);

- архіви;

- бібліотеки (України);

- книговидавництва (України);

- книготоргівельні установи (України).

2. 3ібраний матеріал оформити у файлі Word як текст з гіперпосиланнями (не менш 10). Кожне гіперпосилання має бути супроводженим назвою відповідного серверу та короткою анотацією про сервер, яка має бути складена самостійно. Основна вимога до неї - відбивати основні рубрики за темою завдання та змістовне наповнення даного сайту.

3. Завершити переліком пошукових систем та URL Web-сторінок, які були використані в ході роботи.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вивчити основи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернет: технологію та стратегію; основні правила та рекомендації. Придбати навички роботи з інформаційно-пошуковими засобами Інтернет (системами, каталогами, механізмами, тощо). (див. Додаток 7).

 2. Вміти виконувати різні види та типи пошуку: простий та ускладнений; тематичний, бібліографічний, фактографічний, тощо.

 3. Виконати пошукове завдання 1 за темою: “Пошук ділової інформації в Інтернет” (див. Додаток 8).

 4. Виконати пошукове завдання 2 за темою: “Інтернет як довідковий інструмент” (див. Додаток 9).

 5. Виконати пошукове завдання 3 за темою: “Пошук бібліографічної і фактографічної інформації по російськомовним і україномовним бібліотечним Web-сайтам ” (див. Додаток 10).


Питання до співбесіди:

 1. Визначити основи інформаційного пошуку в Інтернет, технологію та стратегію.

 2. Охарактеризувати основні правила та рекомендації.

 3. Чи є принципові відмінності між пошуком в ІПС Інтернету та ІПС на локальних комп’ютерах?

 4. Дати характеристику універсальних засобів пошуку світової інформації в Інтернет (системи, каталоги, механізми).

 5. Здійснення пошуку за одним ключовим словом дасть однаковий результат по всіх пошукових системах або ні?

 6. Дати характеристику американських пошукових засобів: Google, Yahoo, Alta Vista, InfoSeek, Excite та ін. Який з них вважається найпопулярнішим?

 7. Охарактеризувати російські пошукові системи та каталоги, методику пошуку в них. Який з них вважається найпопулярнішим?

 8. Охарактеризувати українські пошукові системи та каталоги, методику пошуку в них. Який з них вважається найпопулярнішим?

 9. Пояснити відмінність методів пошуку: складного та простого. Яке значення мають логічні оператори, спеціальні оператори?

 10. Що таке спеціалізовані пошукові системи, на прикладі STN International? Яка методика пошуку?

Література до теми:

Основна:

 1. Крупник, А. Поиск в Интернете [Текст] / А.Крупник. - 2-е изд. - М. и др. : Питер, 2002. - 266 с.

 2. Рамський, Ю.С., Рєзіна, О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: навч.-метод. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 60с.

 3. Леонтьев, В.П. Поиск в Интернет [Текст]/ В.П.Леонтьев. - М. : ОЛМА-Пресс Образование, 2004. - 47 с.

 4. World Wide Web- стратегия эффективного поиска [Текст] : справочник для б-к / Сост.:И.С.Галеева,А.Г.Беглик,И.О.Войтенкова,П.А.Лузгина. - СПб. : [б. и.], 2001. - 207 с.

 5. Филиппова, Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей): учебное пособие / Л.Я. Филиппова; Харьк. гос. акад. культуры. - Харьков: ХГАК, 2004. - 150 с.

 6. Шрайберг, Я.Л. и др. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: учеб. пособие / ГПНТБ России; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. – 140 с.

Додаткова:

 1. Інтернет-ресурси України: [Каталог] / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович Камишин (уклад.). — 3.вид., оновлене та доп.- Довід. вид. — К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 312с.

 2. Ляшенко. Л. Матеріали на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів через Інтернет / Національна парламентська бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. — К., 2000. — 38с.Тема 5. Web-дизайн, Веб 2.0 (блоги): загальні поняття

План лекційного заняття:

 1. Web-дизайн: базові поняття. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, веб-графіки.

 2. Місія та цілі; визначення цільової аудиторії; значення контенту (змісту); вимоги та стандарти; етикет (питання етики та плагіату).

 3. Мова HTML: основні поняття, гіпертекст, гіпертекстові посилання, теги тощо.

 4. Спеціальні програмні засоби web-дизайну: характеристика, мультимедійні засоби.

 5. Характеристика основних способів створення веб-сторінок (або документів HTML).

 6. Програма Веб 2.0.: загальна характеристика, сервісні можливості для користувачів Інтернету.

 7. Блоги (віртуальні щоденники): значення, еволюція, сервісні можливості.

 8. Блоги як важлива складова бібліотечних веб-сайтів


Питання для самоперевірки:

 1. Дати характеристику базових понять Web-дизайну.

 2. Визначити поняття веб-сайту, веб-сторінки, веб-графіки.

 3. Обґрунтувати значення для побудови веб-сайту його цілі, цільової аудиторії, попередньої розробки схеми контенту (змісту); вимог та стандартів; етичних питань.

 4. Дати загальні поняття про мову побудови веб-сайту: HTML, гіпертекст, гіпертекстові посилання, теги, фрейми тощо.

 5. Охарактеризувати спеціальні програмні засоби web-дизайну, що дозволяють створювати й редагувати веб-сторінки; редагувати документи HTML, отримані з Інтернету; створювати мультимедійні презентації, демонстраційні проекти.

 6. Дати характеристику основних способів створення веб-сторінок.

 7. Охарактеризувати призначення та можливості програми Веб 2.0.

 8. Охарактеризувати блоги як віртуальні щоденники: їх значення, віртуальне співтовариство: зв'язок з іншими блогами.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вивчити базові поняття про Web-дизайн: змістовні та технологічні. (літературу та Інтернет-ресурси дивись Додаток 11)

 2. Оволодіти основними способами створення веб-сторінок: 1) з використанням текстового редактора Блокнот (NotePad), убудованого в Windows; 2) з використанням спеціальних редакторів документів HTML; 3) використання редактора Word для створення тексту документа, що потім конвертується в HTML-формат.

 3. Створити власну веб-сторінку, користуючись методичними рекомендаціями з Додатку 7 Модулю 2 програми.

 4. Вивчити головні поняття про програму Веб 2.0. та її розширені сервісні можливості для користувачів.

 5. Опанувати головними знаннями та навичками працювати з блогами: їх історія, головні концепції та поняття, основи роботи з системами, настройка, перспективи розвитку, перелік блогів в Інтернеті, користучить Додатком 11 Модулю 1.

 6. Визначити можливість застосування блогів для розвитку бібліотечного веб-сайту своєї бібліотеки.


Питання до співбесіди:

 1. Охарактеризувати головні поняття про Web-дизайн: змістовні та технологічні.

 2. Визначити поняття веб-сайту, веб-сторінки, веб-графіки.

 3. Окремо пояснити значення таких складових для побудови веб-сайту, як: місія та цілі; визначення цільової аудиторії; значення контенту (змісту); вимоги та стандарти; етичні аспекти.

 4. Визначити головні вимоги до побудови веб-сайту.

 5. Дати характеристику мові HTML: гіпертекст, гіпертекстові посилання, теги, тощо.

 6. Охарактеризувати спеціальні програмні засоби web-дизайну, що дозволяють створювати й редагувати Web-сторінки, які можна потім розмістити в Інтернет.

 7. Охарактеризувати спеціальні програмні засоби web-дизайну, що дозволяють редагувати документи HTML, отримані з Інтернету.

 8. Охарактеризувати спеціальні програмні засоби web-дизайну, що дозволяють створювати мультимедійні презентації, демонстраційні проекти завдяки гіпертекстовим посиланням.

 9. Дати характеристику основних способів створення веб-сторінок (або документів HTML).

 10. Дати характеристику програми Веб 2.0.та її сервісних можливостей.

 11. Охарактеризувати блоги (віртуальні щоденники), їх значення, зміст; сервісні можливості застосування блогів як складових бібліотечних веб-сайтів.


Література до теми:

Основна:

1. Вейтман, В. Программирование для Web: учеб. пособ.: – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 368 с.

2. Глинський, Я.М., Ряжська, В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і Web-дизайн: навч. посібн. – 3-є вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2005. – 192 с.


 1. Крамер, Э. HTML: наглядный курс Web-дизайна. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 304 с.

 2. Нильсен, Я., Тахир, М. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов: учеб. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 336 с.


Додаткова:

 1. Блог mblog.ru: все о блогах (дневниках), интервью с владельцами блогов // http://www.mblog.ru/archives/eioaue/

 2. Суперстиль |Эволюция дневника // http://superstyle.ru/26feb2006/dnevniki

 3. Качанов, А. О blog-ах замолвим пару словечек, Webmascon.com. // http://www.webmascon.com/topics/technologies/10a.asp

 4. Блоггинг: точки пересечения с интернет-СМИ и возможное развитие в российской реальности», Ежедневный электронный журнал ВебПланета, http://www.webplanet.ru/news/reading-room/2005/9/26/nossik.html

 5. Обзор журнала «ВебПланета» посвящённый блогам // http//webplanet.ru/news/reading-room/2003/10/8/blogsurvey.html

 6. Вебдизайн от А до Я // http://master.hop.ru/

 7. Кормушка – практические советы веб дизайнеру // http://www.webhowto.ru/

 8. Основы HTML // http://www.dvgu.ru/lemoi/lect/bookhtml/begin.htm

 9. Применение html // http://html.km.ru/

 10. Статьи о веб-дизайне, сети интернет, разработке сайтов и всём, что касается web // http://www.studiojazz.ru/articles.shtml -

 11. Язык гипертекстовой разметки HTML // http://www.citforum.ru/programming/khramtsov/html.shtmlПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2, МОДУЛЬ 1.
1. Світовий мережевий простір включає крім Інтернету багато інших комп'ютерних мереж, які взаємозв'язані між собою і забезпечують взаємообмін інформацією різними засобами

( продовжити):

1) мають однакову технологію і відображають єдину мережеву архітектуру;

2) мають однакову технологію і відображають велику різноманітність мережевої архітектури, що існує в світі;

3) мають різну технологію і відображають велику різноманітність мережевої архітектури, що існує в світі;

4) мають різну технологію і відображають єдину мережеву архітектуру.


2. «Прародителькою» Інтернету рахують комп'ютерну мережу ARPANet, мета створення якої було (вказати 2 вірні відповіді):

А) об'єднати локальні мережі Міністерства освіти США;B) об'єднати розкидані по всіх штатах дослідницькі організації оборонної промисловості США;

C) забезпечити відкритий доступ до ресурсів комп'ютерної мережі;D) створити практично непіддатливі руйнуванню комунікаційні канали зв'язку в мережі.
3. Вирішення проблеми необмеженої комунікації між різними системами в Інтернеті було знайдено у використанні всіма комп'ютерами, що беруть участь в передачі даних, одного і того ж:

1. формату обміну даними

2. стандарту

3. протоколу передачі даних

4. маршрутизатора


4. Основоположним протоколом в мережі Інтернет є протокол (вибрати 1 вірну відповідь):

 1. Internet-протокол (IP)

 2. DNS

 3. URL

 4. TCP/IP

 5. TCP-протокол
 1. DNS-адреса містить:

1.цифри, виражені в двійковій системі, розділені крапками на блоки

2.синтаксис IP-адреси3.букви, які розділяються крапками на окремі інформаційні блоки
6. На останньому місці в DNS-адресі стоїть домен найвищого (першого) рівня, який вказує (вибрати 2 вірні відповіді):

 1. им’я комп’ютера в мережі

 2. тип організації

 3. локальну мережу

 4. локальний комп’ютер

 5. код країни

7. Найпопулярнішими браузерами визнані такі (обрати 2) — 1. E-Mail

 2. FTP

 3. Netscape Navigator

 4. Mosaic

 5. Microsoft Explorer

 6. Mozilla Firebox

8. Інтернет-адреса, що вказує шлях до шуканого серверу, інакше зветься: 1. HTML

 2. WAN

 3. LAN

 4. URL

9. До основних сервісів (або сервісних програм) Інтернету відносяться (2 вірні відповіді): 1. HTML

 2. E-mail.

 3. LAN

 4. WWW (World Wide Web),

 5. WAN

10. Однією з наймогутніших сервісних програм Інтернету, через яку можна дістати безкоштовний доступ до мультимедіа-файлів (зображенням, аудіофайлам, відеофайлам), є: 1. Telnet

 2. FTP

 3. Gopher

 4. WWW

 5. E-Mail

11. Для WWW існує спеціальний протокол передачі, за допомогою якого можна передавати данні. Цей протокол зветься: 1. URL

 2. HTML

 3. HTTP

 4. WAN

 5. LAN

12. Кожна поштова адреса в Інтернеті складається з двох частин, які розділяються знаком: 1. &

 2. $

 3. #

 4. @

 5. *

13. Для створення Web-документів використовується спеціальна мова програмування: 1. URL

 2. HTML

 3. DNS

 4. HTTP

 5. E-Mail

14. Інформаційний пошук в Інтернеті (без використання пошукових систем) можна здійснити, знаючи тільки (1 варіант відповіді):

A) одне слово;

B) URL-адресу;

C) одне речення;D) E-Mail-адресу.
15. Основні правила інформаційного пошуку в ресурсах Інтернету рекомендують використовувати в пошукових запитах:

A) синоніми;

B) антоніми;

C) омоніми.
16. Основні правила інформаційного пошуку в ресурсах Інтернет для отримання швидкої відповіді рекомендують відокремлювати фрази і словосполучення:

A) крапками;B) лапками;

C) дефісами;

D) двокрапками.
17. Серед пошукових засобів Інтернету обрати 1 приклад «метапошукового» сервера:


 1. AltaVista

 2. Yahoo

 3. InfoSeek

 4. Lycos

 5. Excite

 6. WebCrawler

 7. Google

18. Серед пошукових засобів Інтернету обрати 1 «типовий» приклад каталогу: 1. AltaVista

 2. Yahoo

 3. InfoSeek

 4. Lycos

 5. Excite
 1. Серед пошукових засобів Інтернету обрати 2 популярні українські пошукові системи:

 1. AltaVista

2. Український портал

3. Rambler

4. Meta

5. Lycos


6.Aport

7.Yandex


8.Excite

9.El.visti

10.WebCrawler


20. Якщо потрібно швидко й компактно знайти найповнішу інформацію про українську діаспору в американському сегменті Інтернету, то слід обрати пошуковий сервер:
 1. AltaVista

 2. Yahoo

 3. Rambler

 4. InfoSeek

5. Lycos

6.Aport

7.Yandex


8.Excite

9.WebCrawler10. Brama

21. Серед пошукових засобів Інтернету обрати 2 популярні російськомовні пошукові системи: 1. AltaVista

 2. Yahoo

 3. Rambler

 4. InfoSeek

5. Lycos

6. Aport

7. Yandex

 1. Excite

 2. WebCrawler

10.Meta22. В середовищі яких сервісів Інтернету надано доступ користувачам до вітчизняних бібліотечних Web-сайтів?

1.Telnet

2. FTP

3. E-Mail

4.WWW

23. Яка комунікаційна програма Інтернету дозволяє користувачеві можливості спілкування через мережу одночасно з багатьма користувачами, запрошуючи їх в свій чат, за умови наявності мікрофону, веб-камери і навушників?

1. QIP

2. Skype

3. E-Mail


24. Побудова веб-сайту можлива за умови використання 2-х основних засобів:

    1. графічних редакторів

    2. текстових редакторів Блокнот і Word

    3. баз даних

    4. табличних процесорів

    5. редакторів документів HTML

25. Спеціальні програмні засоби web-дизайну не дозволяють (обрати 1 відповідь):       1. створювати й редагувати Web-сторінки

       2. редагувати документи HTML

       3. формувати установки електронної пошти

       4. створювати мультимедійні презентації

       5. створювати демонстраційні проекти

       6. створювати можливості вставляти в документ HTML малюнки, діаграми, анімації, відеокліпи, музичний і мовний супровід, текстові спецефекти


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

 1. Базовий курс інформатики / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу; За заг. ред. В.Ю. Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 351 с.: іл.

 2. Анжела, С.І., Ганжела, І.П. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. посібник / С.І Анжела., І.П. Ганжела; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград: Авангард, 2008. — 220c.

 3. Баженов, В.А., Венгерський, П.С., Горлач, В.М., Шевченко, О. М., Лізунов, П.П. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник для студ. вищих навч. закл. / Г.А. Шинкаренко (наук.ред.), О.В. Шишов (наук.ред.). — К. : Каравела, 2004. — 462с. : рис. — (Серія "Вища освіта в Україні").

 4. Вертузаєв, М. С., Юрченко, О.М. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: навч. посіб. / Європейський ун-т / С.Г. Лаптєв (ред.). — К. : Видавництво Європейського університету, 2001. — 322с.

 5. Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах: методична розробка для студентів / Національний авіаційний ун-т — К. : НАУ, 2006. — 64с.

 6. Клатовський, К. Microsoft Windows SteadyState: посібник для адміністраторів /
  Microsoft Corporation // електронна версія Microsoft® Windows SteadyState. http://www.microsoft.ua/education/partnersinlearning

 7. Гукин, Д. Word 2003 для "чайников" [Текст] : пер. с англ. / Д. Гукин. - М. и др. : Диалектика, 2007 (СПб.) . - 342 с.

 8. Гровер, К. Word 2007 [Текст] : монография / К. Гровер. - М. : Рус. ред. ; СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - XVIII,462 с. : ил.

 9. Гімчинський, О. Г., Гімчинська, С.Ю. Інформатика та комп'ютерна техніка: MS WORD: навч. посібник. — Чернівці : Рута, 2007. — 144с.

 10. Гаевский, А. Ю. Основы работы в Интернете [Текст]: самоучитель / А.Ю.Гаевский. - СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 450 с.

 11. Гончаров, М. В., Шрайберг, Я. Л Введение в Интернет: учеб. пособие:В 9 ч. / Государственная публичная научно-техническая библиотека России / Я.Л. Шрайберг (ред.). — М., 2000.

 12. Інформаційний сервіс Інтернет: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ./ Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Л.Я. Філіпова та інші.—Х.: ХДАК, 2007.— 47 c.

 13. Усатенко, Т. М. Основи інтернет: навч. посіб. / Сумський держ. ун-т. — Суми : Видавництво СумДУ, 2006. — 168с.

 14. Филиппова, Л.Я. Информационный сервис Интернет (для пользователей): учебное пособие / Л.Я. Филиппова; Харьк. гос. акад. культуры. - Харьков: ХГАК, 2004. - 150 с.

 15. Коркин, И. Б. Самоучитель Microsoft Internet Explorer 6.0 [Текст] : методический материал / И.Б.Коркин. - СПб.и др. : BHV, 2002. - 287 с

 16. Лененко, Т. В. Mozilla Firefox [Текст] : монография / Т. В. Лененко. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008 (Новосибирск) . - 127 с.

 17. Надеждин, О. А. Все браузеры Интернета [Текст] : методический материал / О.А.Надеждин. - М. : Осипенко / Майор, 2003. - 505 с.

 18. Закарян, И., Рафалович, В Что такое Internet WWW и HTML. — 2.изд., перераб. и доп. — М. : Интернет-Трейдинг, 2003. — 239с.

 19. World Wide Web- стратегия эффективного поиска [Текст] : справочник для б-к / Сост.:И.С.Галеева,А.Г.Беглик,И.О.Войтенкова,П.А.Лузгина. - СПб. : [б. и.], 2001. - 207 с.

 20. Потапкин, А. В. Модемы, Интернет, E-Mail и все остальное [Текст]: практ. руководство / А.В.Потапкин,С.В.Симонович. - М. : ДЕСС КОМ, 2001. - 303 с. : ил.

 21. Что такое Skype (Скайп) и как им пользоваться // http://mirsovetov.ru/a/hi-tech/software/skype.html

 22. Что такое Skype? // http://www.phone-card-planet.com/skype.htm

 23. Что такое ICQ? // http://www.icq.com/products/whatisicq-rus.html

 24. Шрайберг, Я.Л. и др. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: учеб. пособие / ГПНТБ России; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. – 140 с.

 25. Крупник, А. Поиск в Интернете [Текст] / А.Крупник. - 2-е изд. - М. и др. : Питер, 2002. - 266 с.

 26. Рамський, Ю.С., Рєзіна, О.В. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет: навч.-метод. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 60с.

 27. Леонтьев, В.П. Поиск в Интернет [Текст]/ В.П.Леонтьев. - М. : ОЛМА-Пресс Образование, 2004. - 47 с.

 28. World Wide Web- стратегия эффективного поиска [Текст] : справочник для б-к / Сост.:И.С.Галеева,А.Г.Беглик,И.О.Войтенкова,П.А.Лузгина. - СПб. : [б. и.], 2001. - 207 с.

 29. Вейтман, В. Программирование для Web: учеб. пособ.: – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 368 с.

 30. Глинський, Я.М., Ряжська, В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і Web-дизайн: навч. посібн. – 3-є вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2005. – 192 с.

 31. Крамер, Э. HTML: наглядный курс Web-дизайна. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 304 с.

 32. Нильсен, Я., Тахир, М. Дизайн Web-страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов: учеб. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. – 336 с.


Додаткова:

 1. Форматы файлов Microsoft Windows XP [Текст] : справочник, 2005 / Б.К. Леонтьев. - М. : Новый идат. дом, 2005. - 335 с.

 2. Животова, Р. Н. Word-2000: практикум [Текст] / Р. Н. Животова, Е. Л. Рамин, В. В. Шленов. - СПб : Инсайт-Ч, 2001. - 175 с.

 3. Лукин, С. Н. Word и Windows [Текст] : самоучитель для начинающих: Практ. пособие / С.Н.Лукин. - М. : Диалог-МИФИ, 2004. - 272 с.

 4. Миано, Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии [Текст] : учеб. пособие: Пер. с англ. / Дж.Миано. - М. : Изд-во Триумф, 2003. - Пер. изд. : Compressed image file formats. JPEG, PNG, GIF, XBM, BMP / J. Miano. - New York.

 5. Серова, Г. А. Учимся работать с офисными программами [Текст] : практ.руководство для тех, кто хочет быстро научиться работать на компьютере / Г.А.Серова. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 207 с.

 6. Штайнер, Г. WORD 2002 [Текст] : справочник / Г.Штайнер. - М. : Лаборатория базовых знаний, 2002. - 607 с. : ил.

 7. Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введ. в совр. информ. и телекоммуникац. технологии в терминах и фактах / Ф.С. Воройский. — М. : Физматлит, 2006. — 767с.

 8. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.П. Леонтьев. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с.

 9. Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows, Word, Excel: учеб. пособие для вузов, обуч. по всем направлениям подгот. бакалавров и магистров и всем спец. подгот. дипломир. спец. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 272с.

 10. Браіловський, М.М., Головань, С.М., Коженевський, С.Р., Хорошко, В. О. Технічний захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності: практикум / Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — К., 2007. — 47с.

 11. Глосарій з курсу "Захист інформації в інформаційних системах": для студ. / Харківський держ. економічний ун-т— Х. : ХДЕУ, 2004. — 16с.

 12. Коваленко, М. М. Комп'ютерні віруси і захист інформації: навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Наукова думка, 1999. — 268с.

 13. Королев, Л. Н., Миков, А. И. Информатика. Введение в компьютерные науки: учебник для студ. вузов. — М. : Высшая школа, 2003. — 342c.

 14. Малярчук, С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: довідково-навчальний посібник / Під ред. С. А. Ракова. – Харків: Ранок, 2003. – 112 с.

 15. Берлин, А. Н. Основные протоколы Интернет [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Берлин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 503 с.

 16. Коваленко, А.Є. Основи Інтернет: конспект лекцій / Нац. ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2005. — 23с.

 17. Шрайберг, Я.Л. и др. Интернет-ресурсы и услуги для библиотек: учеб. пособие / ГПНТБ России; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. – 140 с.

 18. Юринець, В.Є., Юринець, Р.В. Комп'ютерні мережі. Інтернет: навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л. : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 524с.

 19. Лоу, Д. Internet Explorer 5.5 для Windows для "чайников" [Текст] : монография / Д.Лоу. - М. и др. : Диалектика, 2001. - 324 с.

 20. Лоу, Д. Internet Explorer 6 для "чайников" [Текст] : монография / Д.Лоу;Пер. с англ. и ред. Е.Н.Дериевой. - М. и др. : Диалектика, 2002. - 283 с. : ил. - Пер. изд. : Internet Explorer 6 for dummies / D. Lowe. - New York, 2001.

 21. Левин, М. E-mail "безопасная" [Текст] : взлом, "спам" и "хакерские" атаки на системы электронной почты Internet / М.Левин. - М. : Майор, 2002. - 189 с.

 22. Інтернет-ресурси України: [Каталог] / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) / В.Д. Пархоменко (ред.)Володимир Вікторович Камишин (уклад.). — 3.вид., оновлене та доп.- Довід. вид. — К. : УкрІНТЕІ, 2006. — 312с.

 23. Ляшенко. Л. Матеріали на допомогу підвищенню фахового рівня бібліотекарів через Інтернет / Національна парламентська бібліотека України. Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. — К., 2000. — 38с.

 24. Блог mblog.ru: все о блогах (дневниках), интервью с владельцами блогов // http://www.mblog.ru/archives/eioaue/

 25. Суперстиль |Эволюция дневника // http://superstyle.ru/26feb2006/dnevniki

 26. Качанов, А. О blog-ах замолвим пару словечек, Webmascon.com. // http://www.webmascon.com/topics/technologies/10a.asp

 27. Блоггинг: точки пересечения с интернет-СМИ и возможное развитие в российской реальности», Ежедневный электронный журнал ВебПланета, http://www.webplanet.ru/news/reading-room/2005/9/26/nossik.html

 28. Обзор журнала «ВебПланета» посвящённый блогам // http//webplanet.ru/news/reading-room/2003/10/8/blogsurvey.html

 29. Вебдизайн от А до Я // http://master.hop.ru/

 30. Кормушка – практические советы веб дизайнеру // http://www.webhowto.ru/

 31. Основы HTML // http://www.dvgu.ru/lemoi/lect/bookhtml/begin.htm

 32. Применение html // http://html.km.ru/

 33. Популярные шаблоны // http://office.microsoft.com/ru-ru

 34. Статьи о веб-дизайне, сети интернет, разработке сайтов и всём, что касается web // http://www.studiojazz.ru/articles.shtml -

 35. Учебные курсы по Microsoft Office // http://office.microsoft.com/ru-ru/training

 36. Язык гипертекстовой разметки HTML // http://www.citforum.ru/programming/khramtsov/html.shtmlДОДАТКИ. РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Розділ 1. Тема 1.

Додаток 1.

Завдання 1 для самостійної роботи

Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка