Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділСторінка2/16
Дата конвертації16.03.2017
Розмір8.18 Mb.
#12183
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Питання до співбесіди:

 1. Як поділяють сучасні персональні комп’ютери за призначенням?

 2. Які комп’ютери і у який спосіб краще використовувати при організації бібліотечної справи?

 3. Які параметри слід враховувати в першу чергу при доборі конфігурації комп’ютера?

 4. Які периферійні пристрої і чому є обов’язковими для комп’ютерів, що використовуються у бібліотечній справі?

 5. Як класифікується програмне забезпечення?

 6. Без яких програм не може працювати комп’ютер?

 7. Опишіть, які програми необхідні для ефективної роботи сучасного бібліотекаря? Заповніть таблицю, в першому стовпці якої запишіть приклади завдань, а в другому – назви відповідних програм чи тип програмного забезпечення.

 8. Які процеси у роботі бібліотекаря «вимагають» використання інформаційно-комунікаційних технологій?

 9. Чого бракує бібліотекарю для організації ефективної роботи із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій?

 10. Як створити на базі бібліотеки (вашого міста, району, селища) сучасний інформаційний центр?


Література до теми:

Основна:

 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології./За ред. Пушкаря О.І. К.: "Академія", 2002 – 704 с.

 2. Базовий курс інформатики / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу; За заг. ред. В.Ю. Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 351 с.: іл.

 3. Анжела, С.І., Ганжела, І.П. Інформатика. Базовий курс для користувачів: навч. посібник / С.І Анжела., І.П. Ганжела; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград: Авангард, 2008. — 220c.


Додаткова:

 1. Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введ. в совр. информ. и телекоммуникац. технологии в терминах и фактах / Ф.С. Воройский. — М. : Физматлит, 2006. — 767с.

 2. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.П. Леонтьев. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с.


Тема 2. Операційна система Windows 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації
План лекційного заняття:

 1. Завантаження комп’ютера. Інтерфейс операційної системи Windows 7.

 2. Об’єкти, з якими працює ОС Windows. Робочий стіл.

 3. Основи операційної системи. Організація файлової системи.

 4. Стандартні програми ОС Windows 7: Блокнот, Калькулятор, графічний редактор Paint.

 5. Поняття формати даних: графічні, текстові, відео тощо.

 6. Пошук документів засобами операційної системи. Довідкова система ОС Windows.

 7. Операції з файлами та папками: перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, архівація, видалення та поновлення. Створення ярлика. Копіювання та переміщення файлів і папок на зовнішні носії.

 8. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації:

 • файловий менеджер Провідник (огляд функціональних можливостей);

 • антивірусний захист (класифікація вірусів, забезпечення антивірусного захисту, профілактика зараження);

 • Програма Returnil: призначення, основні можливості, навички роботи;

 1. Коректне завершення роботи з ОС Windows.Питання для самоперевірки:


 1. Що називають файлом?

 2. Що називають папкою(каталогом)?

 3. Як записати повне ім’я файлу?

 4. Які задачі виконує операційна система?

 5. Що називають Робочим столом?

 6. Які програми містяться в групі „Стандартні”?

 7. Як здійснюється пошук файлів та папок у Windows 7?

 8. Для чого застосовуються ярлики? В чому відмінність між ярликом та файлом?

 9. Чи можна отримувати довідку у Windows 7 по ключовим словам?

 10. Чому програма Провідник належить до сервісних?

 11. Що розуміють під поняттям „архівація даних”?

 12. Які прогрми архіватори ви знаєте?

 13. Що таке „комп’ютерний вірус”?

 14. На які види класифікують антивірусні засоби?

 15. Які функції виконує AVP Касперського?

 16. Як відбувається оновлення антивірусних баз?


План практичного заняття:
Практичне заняття 1: Організація файлової системи.

 1. Початок і завершення роботи з ОС Windows 7.

 2. Робочий стіл. Графічний інтерфейс та його елементи.

 3. Виконання операцій із вікнами за допомогою їх основних елементів.

 4. Головне меню. Запуск на виконання стандартних програм, що належать до ОС Windows 7.

 5. Файл. Каталог (папка). Шлях.

 6. Перегляд властивостей об’єктів. Контекстне меню.


Практичне заняття 2: Стандартні програми ОС Windows.

 1. Панель завдань. Пристосунки робочого стола.

 2. Робота зі стандартними програмами „Блокнот”, „Калькулятор”.

 3. Пошук документів.

 4. Отримання довідки.


Практичне заняття 3:Робота з графічним редактором Paint.

 1. Запуск і вихід з програми.

 2. Елементи вікна.

 3. Набір інструментів.

 4. Поле палітри.

 5. Робота з текстом.

 6. Редагування малюнків та їх фрагментів.

 7. Добір типу файлу для збереження.


Практичне заняття 4:Робота з файлами і папками за допомогою ”Комп’ютер ”

 1. Створення ярлика до диску на Робочому столі.

 2. Елементи системної папки Комп’ютер.

 3. Здійснення операцій з файлами та папками: перегляд, упорядкування, створення, виділення, копіювання та переміщення, перейменування, видалення та поновлення.

 4. Копіювання файлів та папок на зовнішні носії.


Практичне заняття 5: Архівація файлів.

 1. Робота з програмою WinZip.

 2. Створення архівного файлу: текстового, графічного, звукового, відео. Архівація папок.

 3. Створення архівів розділених на томи.

 4. Створення архіву, що саморозпаковується.

 5. Відновлення файлів з архіву.

 6. Порівняння ступенів стиснення файлів залежно від їх типів.


Практичне заняття 6: Комп’ютерний захист інформації

 1. Ознайомлення з інтерфейсом програм DrWeb, AVP.

 2. Перевірка на наявність вірусів дискети, флеш-накопичувача та системної папки Мої документи.

 3. Огляд системних утиліт як „альтернативи” антивірусного захисту. Форматування дискети.

 4. Робота з програмою Returnil: інсталяція та деінсталяція програми, налаштування параметрів, робота з довідкою.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вдосконалити навички набору тексту шляхом робота з вільнозповсюджуваним тренажером клавіатури Stamina http://stamina.ru/download.htm чи Keyto (http://iatp.org.ua/training/keyto.zip) .

 2. Опанувати навичками роботи з довідковою системою ОС Windows 7 задля закріплення умінь щодо робрти з об’єктами операційної системи за поданою інструкцією (див. Додаток 2).

 3. Створити засобами графічного редактора Paint ескіз емблеми власної бібліотеки.

 4. Порівняти якість стискання даних різного типу за допомогою програм-архіваторів WinZip та WinRar (див. Додаток 3).


Питання до співбесіди:

 1. Які операційні системи сімейства Windows ви знаєте?

 2. Розтлумачте поняття: піктограма, ярлик, контекстне меню, діалогове вікно. Наведіть приклади їх використання при роботі з ОС Windows.

 3. Які типи файлів ви знаєте? Чим різняться різні формати файлів? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Поясніть як копіюються та переміщуються файли з використанням буфера обміну?

 5. Чи можна визначити „кращий” спосіб (за допомогою контекстного меню, методу drag-and-drop, комбінацій клавіш) для здійснення основних операцій з файлами і папками засобами ОС Windows? Відповідь обґрунтуйте.

 6. Запропонуйте власну структуру папок, яка є зручною для організації роботи бібліотекаря.

 7. Визначте переваги і недоліки здійснення основних операцій з файлами та папками за допомогою файлового менеджера Провідник та програми Комп’ютер. Чи можливо це зробити? Відповідь обґрунтуйте.

 8. Які можливості має програма WinRar? Чи вони є ширшими в порівнянні з програмою-архіватором WinZip? Складіть порівняльну характеристику програм-архіваторів WinRar та WinZip.

 9. Назвіть приклади ситуацій, коли виникає потреба в архівації даних у роботі бібліотекаря?

 10. Які комп’ютерні віруси вам знайомі? До якого типу вони належать?

 11. Як часто слід перевіряти комп’ютер на наявність вірусів?

 12. Яку небезпеку має зараження бібліотечного комп’ютера вірусами? Які наслідки це може мати?

 13. Як можна дізнатись по можливе зараження вашого комп’ютера вірусами?

 14. Визначте переваги використання програми Returnil при наданні бібліотечних послуг читачам.

 15. Поясніть потребу та способи захисту комп’ютерів та забезпечення інформаційної безпеки.


Література до теми:

Основна:

 1. Баженов, В.А., Венгерський, П.С., Горлач, В.М., Шевченко, О. М., Лізунов, П.П. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: підручник для студ. вищих навч. закл. / Г.А. Шинкаренко (наук.ред.), О.В. Шишов (наук.ред.). — К. : Каравела, 2004. — 462с. : рис. — (Серія "Вища освіта в Україні").

 2. Браткевич, В. В., Бутов, М. В., Золотарьов, І. О., Климнюк, В. Є., Коврижних, І. П. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Олександр Іванович Пушкар (ред.). — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 693с.: рис. — (Серія "Альма-матер").

 3. Вертузаєв, М. С., Юрченко, О.М. Захист інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу: навч. посіб. / Європейський ун-т / С.Г. Лаптєв (ред.). — К. : Видавництво Європейського університету, 2001. — 322с.

 4. Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах: методична розробка для студентів / Національний авіаційний ун-т — К. : НАУ, 2006. — 64с.


Додаткова:

 1. Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows, Word, Excel: учеб. пособие для вузов, обуч. по всем направлениям подгот. бакалавров и магистров и всем спец. подгот. дипломир. спец. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 272с.

 2. Браіловський, М.М., Головань, С.М., Коженевський, С.Р., Хорошко, В. О. Технічний захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності: практикум / Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. — К., 2007. — 47с.

 3. Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: введ. в совр. информ. и телекоммуникац. технологии в терминах и фактах. — М. : Физматлит, 2006. — 767с.

 4. Глосарій з курсу "Захист інформації в інформаційних системах": для студ. / Харківський держ. економічний ун-т— Х. : ХДЕУ, 2004. — 16с.

 5. Коваленко, М. М. Комп'ютерні віруси і захист інформації: навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України. — К. : Наукова думка, 1999. — 268с.

 6. Королев, Л. Н., Миков, А. И. Информатика. Введение в компьютерные науки: учебник для студ. вузов. — М. : Высшая школа, 2003. — 342c.

 7. Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 920 с.

 8. Лукин, С. Н. Word и Windows [Текст] : самоучитель для начинающих: Практ. пособие / С.Н.Лукин. - М. : Диалог-МИФИ, 2004. - 272 с.

 9. Малярчук, С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: довідково-навчальний посібник / Під ред. С. А. Ракова. – Харків: Ранок, 2003. – 112 с.


Тема 3. Офісне програмне забезпечення (MS Office 2010): текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel, програма створення слайдових презентацій MS PowerPoint
План лекційного заняття:

 1. Огляд офісних програм з пакету Microsoft Office: призначення, функціональність, можливості використання у бібліотечній справі.

 2. Завантаження офісних програм: текстового процесора MS Word, табличного процесора MS Excel та прграми створення слайдових презентацій MS PowerPoint Елементи вікна. Панель інструментів.

 3. Технологія підготовки документів в середовищі текстового процесора MS Word та програми створення слайдових презентацій MS PowerPoint.

 4. Робота з шаблонами документів. Поняття структури документів.

 5. Форматування документа та його складових.

 6. Редагування тексту засобами MS Word та MS PowerPoint.

 7. Вставка та опрацювання графічних об’єктів: малюнків, організаційних діаграм, автофігур, об’єктів WordArt.

 8. Робота з таблицями: створення, редагування,форматування.

 9. Режими перегляду та формати збереження документів.

 10. Робота з багато сторінковім документом засобами MS Word.

 11. Підготовка документів до друку. Друк документів.

 12. Технологія опрацювання електронних таблиць засобами табличного процесора MS Excel: введення даних до таблиці та їх редагування, використання найпростіших формул, абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок, призначення й використання основних функцій табличного процесора.

 13. Побудова діаграм: майстер діаграм, елементи діаграм, створення та редагування діаграм.

 14. Пошук та упорядкування даних засобами табличного процесора. Робота з аркушами робочої книги.

 15. Обмін даними між стандартними програмами пакету Microsoft Office.

 16. Огляд основних форматів (графічних: PDF, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG; текстових: PDF, RTF, DOC, TXT) та особливостей їх створення, опрацювання та взаємоперетворення.

 17. Огляд можливостей програми ABBYY FineReader як системи оптичного розпізнавання документів.


Питання для самоперевірки:

 1. Як завантажувати та закінчувати роботу з програмами пакету Microsoft Office?

 2. Яка структура вікна MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 3. Які панелі інструментів є спільними для програм стандартного пакету Microsoft Office?

 4. Як можна створити новий документ засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 5. Як встановити параметри шрифту засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 6. Як використати пошук і заміну тексту для редагування тексту засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 7. Як виконується перевірка правопису тексту засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ?

 8. Які особливості має робота з таблицями засобами MS Excel в порівнянні з MS Word та MS PowerPoint?

 9. Як вставити малюнок у текст засобами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint?

 10. Що таке організаційна діаграма?

 11. Як побудувати діаграму за даними електронної таблиці?

 12. Які працювати із шаблонами документів?

 13. Які особливості роботи з багато сторінковими документами засобами MS Word?

 14. Які формати даних підтримує текстовий процесор MS Word, табличний процесор MS Excel та програма MS PowerPoint?

 15. Які формати даних сприймає програма розпізнавання ABBYY FineReader?

 16. Які етапи опрацювання документів засобами ABBYY FineReader?

 17. У яких форматах можна зберігати дані після опрацювання засобами програми FineReader?

 18. Чи можна редагувати дані – результати розпізнавання документів засобами текстового процесора MS Word?

 19. Як здійснюється обмін даними між програмами стандартного пакету Microsoft Office?


План практичного заняття:
Практичне заняття 1: Використання шаблонів документів

 1. Завантаження текстового процесора та програми створення презентацій.

 2. Порівняння панелей інструментів двох офісних програм.

 3. Відкриття, перегляд готового документа у різних режимах. Структура документа.

 4. Використання шаблонів документів засобами програм MS Word та MS PowerPoint: листи, резюме, звіти, довідники, презентації тощо.

 5. Збереження документів у різних форматах.


Практичне заняття 2: Електронні таблиці

 1. Завантаження табличного процесора MS Excel. Аналіз панелі інструментів.

 2. Відкриття, перегляд готового документа. Структура електронної таблиці. Робота з аркушами робочої книги. Збереження документа.

 3. Редагування та форматування даних електронної таблиці. Автоформат.

 4. Пошук та упорядкування даних електронної таблиці. Впорядкування та фільтрація даних.

 5. Вставка і редагування формул. Абсолютне, відносне та мішане посилання на клітинки таблиці.

 6. Використання стандартних статистичних функцій.


Практичне заняття 3: Побудова діаграм та графіків

1. Створення діаграм. Майстер діаграм. Панель інструментів. Робочі аркуші з діаграмами. Елементи діаграми. Виділення діаграм.

2. Редагування діаграм. Легенда. Текст в діаграмах. Лінії сітки. Осі. Об'ємні діаграми.3. Види графіків і діаграм.
Практичне заняття 4: Форматування документу. Робота з малюнками

 1. Форматування тексту засобами текстового процесора та програми створення слайдових презентацій.

 2. Створення нумерованих та маркірованих списків.

 3. Форматування абзаців текстового документа.

 4. Вставка малюнків. Розміщення малюнків у тексті та на слійді презентації. Форматування малюнків.

 5. Робота у програмі WordArt.

 6. Імпорт графічних об'єктів з програм пакету Microsoft Office.


Практичне заняття 5: Робота з таблицями та організаційними діаграмами

 1. Створення і вилучення таблиць засобами MS Word та MS PowerPoint.

 2. Редагування таблиці.

 3. Форматування таблиць.

 4. Вставка в клітинки таблиці графічних зображень.

 5. Створення та редагування організаційної діаграми.

 6. Встановлення порядку розміщення об’єктів у текстовому документі та на слайді презентації.


Практичне заняття 6: Робота з великими документами

 1. Робота з великими документами засобами текстового процесора MS Word.

 2. Пошук та заміна символів. Вставка і заміщення тексту.

 3. Злиття документів.

 4. Робота в режимі структури. Стилі.

 5. Нумерація сторінок. Колонтитули.

 6. Підготовка документа до друку.


Практичне заняття 7: Робота програмою розпізнавання даних

  1. Робота засобами програми розпізнавання документів FineReader із заздалегідь сканованими документами.

  2. Збереження результатів опрацювання у різних форматах.

  3. Редагування результатів розпізнавання документів засобами текстового процесора MS Word та графічного редактора Paint. Застосування різних форматів для збереження файлів.


Завдання для самостійної роботи

 1. Створити засобами текстового процесора пам’ятку читача бібліотеки.

 2. Розробити оголошення про день відкритих дверей у бібліотеці із використанням стандартних шаблонів.

 3. Дослідити можливості програми створення публікацій Microsoft Office Publisher, що належить до пакету MS Office, щодо можливостей створення електронних публікацій, зокрема буклету бібліотеки згідно розробленого макету (див. Додаток 4). Створити інформаційний буклет шляхом копіювання матеріалів, підготовлених засобами текстового процесора.

 4. Сканувати документи засобами операційної системи ОС Windows.

 5. Провести опитування колег (читачів бібліотеки) стосовно питання „Чи актуальним є створення електронних бібліотек?” з такими варіантами відповідей: „так”, „ні”, „не знаю”. Результати опитування подати у вигляді електронної таблиці та побудувати відповідну діаграму.

 6. Створити презентацію бібліотеки за такою схемою: логотип (чи назва) бібліотеки, організаційна схема управління, таблиця послуг, фото приміщень та (чи) заходів, плани, контакти тощо. Додаткові вимоги: обмеження розміру файлу презентації 3 Мб (слід врахувати при вставлянні графічних об'єктів), анімація встановлюється лише до зміни слійдів.Питання до співбесіди:

 1. Які ви знаєте режими перегляду документу? Коли доцільно застосовувати певний режим? Відповідь проілюструйте прикладами.

 2. Визначте, які операції належать до редагування, а які до форматування текстового документа, комп’ютерної презентації, електронної таблиці.

 3. Сформулюйте узагальнене правило вставляння зображень, діаграм до текстового документу та слайду презентації.

 4. Назвіть можливі причини використання об’єктів WordArt у текстових документах, комп’ютерних презентаціях. Які це документи? Наведіть приклади.

 5. Опишіть особливості опрацювання таблиць засобами табличного процесора у порівнянні з текстовим процесором та програмою створення слайдових презентацій.

 6. У яких документах, що використовуються у бібліотечній справі, доцільно використовувати організаційні діаграми? Наведіть приклади.

 7. Назвіть переваги використання шаблонів при підготовці документів при організації бібліотечної справи.

 8. Назвіть переваги використання режиму структури при опрацюванні великих документів.

 9. У яких форматах можна зберігати документи, створені у середовищі текстового процесора, програми створення презентацій?

 10. Як підготувати документ до друку? Чи важливо при цьому знати, який тип принтера буде використано для друкування?

 11. Опишіть особливості, які слід враховувати при підготовці комп’ютерної презентації до демонстрації?

 12. Які документи потрібно створювати при організації бібліотечної справи? Сформулюйте поради щодо їх ефективного створення засобами текстового процесора MS Word, табличного процесора MS Excel та програми створення презентацій MS PowerPoint.

 13. Чому ABBYY FineReader називають інтелектуальною системою оптичного розпізнавання документів?

 14. Які особливості роботи з програмою ABBYY FineReader?

 15. При реалізації яких бібліотечних процесів виникає потреба у скануванні документів? Наведіть приклади таких документів.

 16. Сформулюйте узагальнене правило сканування документів.

Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка