Пояснювальна записка робоча навчальна програма «Теоретико-методологічні проблеми психології» визначає обсяги знань, які повинен опанувати студентДата конвертації09.11.2017
Розмір0.82 Mb.
ТипПояснювальна запискаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма «Теоретико-методологічні проблеми психології» визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Методологічне та теоретичне забезпечення емпіричних психологічних досліджень складає один з найменш популярних і одночасно один з найскладніших аспектів наукової діяльності психолога. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра – 8.03010201 за спеціальністю «Психологія».

Вивчення курсу «Теоретичні і методологічні проблеми психології» сприятиме підвищенню наукової підготовки фахівця-психолога, його дослідницької компетентності. Курс має міжпредметні зв’язки з дисциплінами «Загальна психологія», «Акмеологія та психологія професійної діяльності», «Методологія та організація науково-психологічних досліджень», «Методика викладання психології у вищій школі». Глибоке засвоєння змісту курсу є важливим чинником підготовки психологів до ефективного здійснення магістерського дослідження.

Пропонований навчальний курс містить інформацію про основні методологічні проблеми психології як специфічної галузі наукового знання, про її категоріальний апарат, методологічні принципи і ключові теоретичні проблеми. Зміст курсу спрямований на поглиблення і розширення знань слухачів про будову та організацію наукових психологічних досліджень, застосування методичного апарату для отримання емпіричних результатів та методів інтерпретації і перетворення емпіричного знання в теоретичне.

Курс укладено на основі навчальної програми дисципліни «Теоретичні і методологічні проблеми психології», затвердженої на засіданні кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, вимог кредитно-модульної системи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Мета курсу: ознайомлення студентів з основними теоретичними і методологічними проблемами сучасної психології, принципами і логікою розвитку наукового психологічного знання, механізмів творчо-пошукової дослідницької діяльності.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології» є: • створити у студентів систему знань про методологію наукової психології;

 • навчити розрізняти й синтезувати відомості в системах емпіричного, теоретичного і методологічного пізнання;

 • розвивати вміння визначати зміст основних методологічних проблем психології.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати :

 • особливості розвитку і будови категоріального апарату психології;

 • принципи, шляхи і засоби виробництва наукового психологічного знання,

 • методологію, характеристики і структуру психологічних досліджень;

вміти :

 • розкривати основні пояснювальні принципи психології;

 • розрізняти і встановлювати співвідношення емпіричного, теоретичного і методологічного знання;

 • визначити зміст основних методологічних проблем психології;

 • обгрунтовувати доречність використання окремих категорій і принципів психології у межах теми магістерської роботи;

Студенти повинні мати сформовані професійні компетентності:

 • Уміння застосовувати принципи, парадигми і засоби виробництва науково-психологічного до теоретичних й емпіричних досліджень у галузі психології.

 • Уміння здійснювати підбір та адаптацію методичний інструментарій відповідно до проблем наукової та психопрактичної діяльності.

 • Уміння застосовувати знання та розуміння для розв’язання наукових психологічних проблем у формі наукового експерименту.

Курс побудований за модульним принципом та складається з трьох модулів. У кожному модулі є модульні комп’ютерні тести, кожний з яких студенти повинні виконати у терміни, визначені графіком навчального процесу.

Кількість годин, відведених навчальним планом, становить 120 години, з них: лекції – 16, семінарські – 16, модульний контроль – 6, самостійна робота – 52, самостійна робота з підготовки до іспиту – 30 годин. Вивчення навчальної дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми психології" завершується складанням іспиту.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-професійний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0301 «Соціально-політичні науки»Обов’язкова


Модулів – 1

Спеціальність:

8.03010201 «Психологія»

Рік підготовки

Змістових модулів – 3

5

Індивідуальне науково-дослідне завдання: наукові тези.

Семестр

Загальна кількість годин – 120

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4самостійної роботи студента – 6

Освітньо-професійний рівень

Другий (магістерський)

16 год.

Практичні, семінарські

16 год.

Лабораторні

Підготовка до іспиту – 30 год.

Самостійна робота

52 год.

Модульний контроль:

6 год.

Вид контролю:

іспит


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Модульний контроль

Самостійна робота з підготовки до іспиту

Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки.

15

4

2

2

7
4

Тема 2. Психологія наукового пізнання.

15

4

2

2

7
4

Разом:

32

8

4

4

14

2

8

Змістовий модуль ІІ

КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 3. Категоріальний лад психології.

15

4

2

2

7
4

Тема 4. Пояснювальні принципи психології.

15

4

2

2

7
4

Тема 5. Основні методологічні проблеми психології.

15

4

2

2

7
4

Разом:

47

12

6

6

21

2

12

Змістовий модуль ІІІ

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 6. Теоретико-методологічні проблеми практичної психології

13

4

2

2

6
3

Тема 7. Практична психологія в системі психологічного знання

13

4

2

2

6
3

Тема 8. Проблема методології та методу в практичній психології

13

4

2

2

5
4

Разом:

41

12

6

6

17

2

10

Всього за навчальним планом:

120

32

16

16

52

6

30ІІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 1. Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки (2 год.).

Поняття про методологію науки. Методологія психології.

Теоретична психологія і її предмет.

Типи знання і їх розвиток.


Основні поняття теми: методологія, теорія, знання, наукове знання, типи знань, описове, емпіричне і теоретичне знання, теоретична психологія, буденне пізнання.
Лекція 2. Психологія наукового пізнання (4 год.)

Поняття про науку та наукове пізнання.

Наукове пізнання як діяльність.

Особистісний та комунікативний виміри науки.Основні поняття теми: наука, опосередкованість і предметність наукового знання, предметна мова, наукова діяльність, соціальний, когнітивний й індивідуально-психологічний виміри наукової діяльності, логіка науки, психологія науки, наукові школи, опонентне коло.
Семінар 1. Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки.

(2 год.)

Семінар 2. Психологія наукового пізнання (4 год.)
Змістовий модуль ІІ

КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
Лекція 3 Категоріальний лад психології (2 год.).

Поняття про категоріальний лад психології.

Базисні психологічні категорії.

Метапсихологічні категорії.


Основні поняття теми: категоріальний лад науки, категоріальний аналіз, категорії, поняття, терміни, базисні категорії психології, метапсихологічні категорії.
Лекція 4. Пояснювальні принципи психології (2 год.).

Принцип детермінізму.

Принцип системності.

Принцип розвитку.

Суб’єктна парадигма психічного у сучасній психології.

Вчинковий підхід в українській психології.Основні поняття теми: детермінізм; причинний, системний, статистичний, цільовий детермінізм, ціннісний детермінізм; передмеханічний, механічний, біологічний, психічний, макросоціальний, мікросоціальний детермінізм; самодетермінація; принцип системності, холізм, елементаризм, редукціонізм, плюралізм; принцип цілісності, ціле, види цілого; принцип розвитку; суб’єкт, суб’єктно-діяльнісний підхід, суб’єктний центр, вчинковий підхід, вчинок.
Лекція 5. Основні методологічні проблеми психології (4 год.)

Психофізична проблема.

Психофізіологічна проблема.

Психогностична проблема.


Основні поняття теми: психофізична проблема, монізм, дуалізм, плюралізм, психофізична взаємодія, паралелізм, епіфеноменалізм, психофізика, ноосфера, біосфера, психофізіологічна проблема, матеріальний субстрат психіки, «анатомічний початок», нейродинаміка, сигнальні системи, поведінка.
Семінар 3. Категоріальний лад психології. (2 год.)

Семінар 4. Пояснювальні принципи психології. (2 год.)Семінар 5. Основні методологічні проблеми психології. (4 год.)
Змістовий модуль ІІІ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЇ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 6. Теоретико-методологічні аспекти практичної психології (2 год.)

Поняття "практична психологія": окремі підходи до розуміння. Питання "внеску" практичної психології в наукове уявлення про людину. Двадцять років становлення практичної психології в Україні. Криза в розвитку практичної психології. Гуманістична філософія і психологія як світоглядне обґрунтування практичної психології.Основні поняття теми: науковий аспект практичної психології, корекція, допомога, філософський принцип психології, ідеалізований об'єкт, психотехніка.
Лекція 7. Практична психологія в системі психологічного знання (2 год.)

Чотири види психологічного знання. Підстави. Обєкт. Предмет. Форма представленості предмета. Ціль. Інструмент. Спосіб. Результат. Форма представленості результату.

Основні поняття теми: науково-практичний концепт, клінічний випадок, запит клієнта, допомога, розуміння, техніка, вирішення проблеми клієнта, опис випадку.
Лекція 8. Проблема методології й методу в практичній психології (2 год.)

Питання унікальності методів практичної психології. Методи наукового дослідження та засоби буденного психологічного пізнання. Психодіагностична методика. Психотехнологія як метод практичної психології. Складові психологічної технології.

Основні поняття теми: діагностична частина, інтерпретаційна частина

корекційна частина методів, методик, технік.


Семінар 6. Теоретико-методологічні проблеми практичної психології (2 год.)

Семінар 7. Практична психологія в системі психологічного знання (2 год.)

Семінар 8. Проблема методології та методу в практичній психології (2 год.)

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології »

Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., 6 год.- модульний контроль;

самостійна робота – 52 год., самостійна робота з підготовки до іспиту – 30 годТиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Назва

модуля


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ

КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Кількість балів за модуль

59 балів

76 балів

Лекції

№1 (1 б.)

№2 (1 б.)

№3 (1 б.)

№4 (1 б.)

№5 (1 б.)

Теми


лекцій

Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки

Психологія наукового пізнання

Категоріальний лад психології

Пояснювальні принципи психології

Основні методологічні проблеми психології

Семінарські заняття

(10 + 1 б)

(10 + 1 б)

(10 + 1 б)

(10 + 1 б)

(10 + 1 б)

Теми семінарських

занять


Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки

Психологія наукового пізнання

Категоріальний лад психології

Пояснювальні принципи психології.

Основні методологічні проблеми психології.

Самостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

5 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 1

25 балів


Модульна контрольна робота 2

25 балівТиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V
Модулі

Змістовий модуль ІІІ
Назва

модуля


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЇ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Коефіцієнт перерахунку балів : 3,7

Кількість балів за модуль

59 балів

Лекції

№6 (1 б.)

№7 (1 б.)

№8 (1 б.)

Дати

Теми


лекцій

Теоретико-методологічні проблеми практичної психології

Практична психологія в системі психологічного знання

Проблема методології та методу в практичній психології

Семінарські заняття

(10 + 1 б)

(10 + 1 б)

(10 + 1 б)
Теми семінарських

занять


№1

Теоретико-методологічні проблеми практичної психології№2

Практична психологія в системі психологічного знання№3

Проблема методології та методу в практичній психологіїСамостійна робота

5 балів

5 балів

5 балів

Види поточного контролю

Модульна контрольна робота 3

25 балів

ІНДЗ

30 балів
Підсумковий контроль

Екзамен 40 балів.

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Семінар №1. Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки. (2 год.)

План


1. Поняття про методологію і теорію науки.

2. Типи знання. Теоретичне й емпіричне знання.3. Психологія як наукове знання.

Література:


 1. Донченко О. Теоретико-методологічні засади фрактальної психології [Текст] / О. Донченко // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2004. - №4. - С. 167-181.

 2. Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З. Карпенко //Психологія і суспільство : український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2008. - № 1 - С .35-62.

 3. Киричук О.В.Метаморфози духу.До питання про предмет гуманітарної психології. [Текст] / Киричук О.В., Карпенко В.С. // Педагогіка і психологія.Вісник АПН України. - 1994. - N4. - С.3-8.

 4. Мусатов С. О. Передумови кризових явищ у психології / С.О. Муратов // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - N 3 - С .5-17.

 5. Фурман А. Категоріогенез як напрям професійного методологування / А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2008. - N 2. - С. 53-58.

 6. Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування [Текст] / А. Фурман // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2006. - №2. - С. 78-92 .

 7. Шатенко В. О. Ще раз про предмет психологічної науки / В.О. Шатенко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2004. - 6 - С .6-8Семінар №2 Психологія наукового пізнання (2 год.)
План

  1. Наука як особлива форма діяльності суб’єкта.

  2. Особливості наукового знання. Суб’єктивне і об’єктивне у науковому пізнанні.

  3. Психологічні механізми творчо-пошукової дослідницької діяльності.

  4. Соціальна, когнітивна і індивідуально-психологічна змінна теоретико-психологічного аналізу науки.

  5. Співвідношення психологічної теорії і психологічної практики. Предметний вимір науки, її предметна мова.

  6. Особистісний складник психологічної науки. Мотивація вченого як вирішальна особистісна змінна.

  7. Принципи, шляхи і засоби виробництва психологічного знання..

  8. Психологічні особливості психолога-дослідника.

  9. Рефлексія наукового знання про психічне. Психобіографія – новий напрямок у дослідженні психологічної науки.

  10. Дискусія як форма наукового спілкування. Опонентне коло і наукове відкриття. Поняття про наукову школу.


Література:

 1. Абрамян Г.В. Детерміноване і схоластичне моделювання в елементах психології наукових досліджень [Текст] / Абрамян Г.В. // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. - К.:НПУ,2000. - Ч.1. - С.56-59.

 2. Бабенко К. А. проблеми інтерпретації у психології [Текст] : сборник / К. А. Бабенко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 9 (33). - С. 33-38

 3. Юревич А. В. Наука и паранаука: столкновение на "территории" психологии / А.В. Юркевич // Психологический журнал . -2005. -№ 1 С .89-87.

 4. Карпушин В. А. Логика и интуиция: их соотношение в получении нового знания // Логика научного познания. - М., 1986. - С. 25-27.


Змістовий модуль ІІ

КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ.

Семінар №3. Категоріальний лад психології (2 год.)
План

 1. Категоріальний лад як базис, на якому розвиваються основні психологічні поняття.

 2. Методологічні принципи реалізації категоріального аналізу, обґрунтовані М.Г. Ярошевським.

 3. Теоретичні джерела основних понять психології. Роль буденного досвіду у формуванні психологічних понять.

 4. Базисні категорії і мета психологічні категорії, взаємозв’язок між ними.


Література:

 1. Гусельцева М. С Категория культуры в психологии и гуманитарных науках [Текст] / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии : Научный журнал. - 2006. - N4. - С. 3-14 .

 2. Колесов Д. Стереотипия и категоризация: Проблемы развития и бытия личности [Текст] / Д. Колесов // Развитие личности. - 2004. - N4. - С. 12-21

 3. Кричевец А. Н. Априори психолога и категории психологического понимания / А. Н. Кричевец // Вопросы философии. - 2008. - N 6. - С. 82-94

 4. Кузнєцова І. В. Ментальна модель світу як психологічна категорія [Текст] : сборник / І. В. Кузнєцова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К.: НПУ , 2006. - Вип. 11 (35). - С. 31-39

 5. Лановенко Ю. Категоріальний апарат досліджень перебігу життя людини [Текст] / Ю. Лановенко // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2003. - N2. - С. 29-36

 6. М'ясоїд П. А. Категорія практики у психології [Текст] / П.А. М'ясоїд // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2005. - N2. - С. 77-89.

 7. М'ясоїд П. А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології / П.А. М'ясоїд // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - N ¾ - С .41-51.

 8. Носков В. Загальнопсихологічні категорії в сучасному семантичному просторі / В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросиніна // Соціальна психологія : Український науковий журнал. - 2007. - N 5. - С. 3-11.

 9. Петровский А.В. Категориальная система психологии [Текст] : Теоретические исследования / Петровский А.В., Петровский В.А. // Вопросы психологии. - 2000. - N5. - С.3-17.

 10. Слободчиков В. О соотношении категорий "субъект" и "личность" в контексте психологической антропологии [Текст] / В. Слободчиков // Развитие личности. - 2005. - N2. - С. 49-58


Семінар №4. Пояснювальні принципи психології (4 год.)
План

 1. Принцип детермінізму, історія його розвитку.

 2. Психічний детермінізм.

 3. Макросоціальний і мікросоціальний детермінізм.

 4. Принцип системності. Типи „несистемних теорій” (холізм, елементаризм, еклектизм, редукціонізм).

 5. Основні поняття системного підходу.

 6. Загальнометодологічні процедури, що розробляються системним підходом.

 7. Принцип розвитку та його реалізації у вітчизняній психології.

 8. Суб’єктна парадигма у сучасній психології. Суб’єктно-діяльнісний підхід до аналізу психічних явищ.

 9. Основні ідеї вчинкового підходу в українській психології.

 10. Вчинок як осередок психічного та логіка його визначення. Вчинок і діяльність.


Література:

 1. Барабанщиков В.А. Принцип системности в психологической концепции Б.Ф.Ломова [Текст] / Барабанщиков В.А. // Психологический журнал. - 1997. - N1. - С.3-9.

 2. Бех І. Духовна енергія вчинку [Текст] / І. Бех // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2005. – Том 8, N1. - С. 51-70.

 3. Брушлинский А.В. Новые возможности и перспективы развития психологической науки [Текст] / Брушлинский А.В., Знаков В.В. // Психологический журнал. - 1998.-N1. - С.170-172.

 4. Брушлинский А.В Психология субъекта в изменяющемся обществе [Текст] / Брушлинский А.В. // Психологический журнал. - 1996. -N6. - С.30-37.

 5. Брушлинский А.В. Субъектно-деятельностная концепция и теория функциональных систем [Текст] / Брушлинский А.В. // Вопросы психологии. - 1999.-N5. - С.110-121.

 6. Знаков В. В. Психология субъекта как методология понимания человеческого бытия [Текст] / В.В. Знаков // Психологический журнал. - 2003. - N2. - С. 95-106.

 7. Киричук О.В. Соціально-комунікативна активність особистості в контексті суб'єктивно-вчинкової парадигми / О. Киричук // Рідна школа. - 2007. - N 5. - С. 12-15.

 8. Маноха І. Вчинковий гуманізм Володимира Роменця: До 80-річчя від дня народження [Текст] / І. Маноха // Педагогічна газета. - 2006. - №6. - С. 7

 9. М'ясоїд П. А. До функціонально-генетичного визначення вчинку / П. А. М'ясоїд // Педагогіка і психологія. - 2007. - N 1. - С. 89-101.

 10. М'ясоїд П. А. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку [Текст] / П.А. М'ясоїд // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2003. - №3. - С. 17-77 .

 11. М'ясоїд П.А. Вчинковий принцип і система психологічного знання [Текст] : Рец.на кн.: Основи психології.За ред.О.В.Киричука,В.А.Роменця.-К.,1995 / М'ясоїд П.А. // Педагогіка і психологія. - 1997. - N3. - С.195-205.

 12. М'ясоїд П.А. Психологія як система знань: психологія серед інших наук; методологічні принципи психології; методи психологічного дослідження [Текст] / М'ясоїд П.А. // М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч.посібник . - К.,1998. - С.65-86.

 13. Роменець В. А. Психологія західноєвропейського Відродження: Принцип титанізму. Принцип єдності та боротьби протилежностей. Принцип гуманізму. На шляху до нової, емпіричної психології [Текст] / В. А. Роменець // Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Роменець. - Київ : Либiдь, 2005. - С. 735-897.

 14. Татенко В. О. Суб'єктна парадигма у психології освіти / В.О. Татенко. //Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - Київ : Педагогічна думка. - 2004г. N 2 - С .11-23Семінар №5. Основні методологічні проблеми психології (2 год.)

План


 1. Проблема визначення предмету психології як науки.

 2. Психофізична проблема. Гіпотеза психофізичної взаємодії. Поняття про психофізику.

 3. Психофізіологічна проблема. Розвиток уявлень про рефлекторну дільність мозку.

 4. Психогностична проблема.

 5. Основні напрями наукових досліджень теоретико-методологічних проблем психологічної науки в Україні.


Література:


 1. Барышева Т. Д. Проблема психологии как предмета преподавания [Текст] / Т.Д. Барышева // Инновации в образовании. - 2006. - N1. - С. 90-94.

 2. Джендлін Ю. Успіхи і проблеми гуманістичної психології [Текст] / Джендлін Ю. // Гуманістична психологія: Антологія. В 3-х т. Т.1: Гуманістичні підходи в західній психології 20 ст. - К., 2001. - С.206-221.

 3. Максименко С.Д. Методологічні проблеми загальної психології [Текст] / Максименко С.Д. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - N3. - С.2-4.

 4. Мироненко И. А. Биосоциальная проблема в современной психологии и перспективы развития отечественной теории / И.А. Мироненко // Психологический журнал . -2005. - N 1 - С .88-94.

 5. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъективной активности. [Текст] / Осницкий А.К. // Вопросы психологии. - 1996. - N1. - С.5-19.

 6. Роменець В.А. Природничі спрямування у психології. Принципи інтеріоризації та екстеріоризації [Текст] / Роменець В.А., Маноха І.П. // Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. - К., 1998. - С.154-371.


Семінар 6. Теоретико-методологічні проблеми практичної психології

План
1. Поняття «практична психологія»: окремі підходи до розуміння

2. Практична психологія в Україні: 24 роки становлення

3. Світоглядне обґрунтування практичної психології


Література (обов’язкова):

1. Кісарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N2. - С. 53-57.

2. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N3. - С. 29-34.

3. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології (Продовження) [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2002. - N 4. - С. 61-64.

4. Кісарчук З.Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, тех-нологи. — К.: Ніка-Центр, 1997. — С. 18-27.

5. Практична психологія: теорія, методи, технології [Текст] : матеріали наук. семінару, 9-10 червня 1997 р. / АПН, Інститут психології ім. Г.С.Костюка ; ред. З. Г. Кісарчук [та ін.]. - К. : НІКА-ЦЕНТР, 1997. - 236 с.


Література (додаткова):

 1. Карпушин В. А. Логика и интуиция: их соотношение в получении нового знания // Логика научного познания. - М., 1986. - С. 25-27.

 2. Порус В. Н. Искусство и понимание: сотворение смысла //Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 256-277.

 3. Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопросы философии. - 1989. - № 10. - С. 3-18.

 4. Федотова В. Г. Истина и правда повседневности // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 175-209.

 5. Фейнберг Е. Л. Две культуры: Интуиция и логика в искусстве и науке. - М., 1992.

 6. Филатов В. П. Об идее альтернативной науки // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990.- С. 152-174.


Семінар 7. Практична психологія в системі психологічного знання

План
 1. Типи психологічного знання за різними його підставами

 2. Об'єкт, предмет пізнання та форми представленості предмета

 3. Мета, основний інструмент пізнання та спосіб пізнавальної діяльності

 4. Результат пізнання і форми його представленості


Література (обов’язкова):

1. Кісарчук З.Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N2. - С. 53-57.

2. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N3. - С. 29-34.

3. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології (Продовження) [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2002. - N 4. - С. 61-64.

4. Кісарчук З.Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, тех-нологи. — К.: Ніка-Центр, 1997. — С. 18-27.

5. Практична психологія: теорія, методи, технології [Текст] : матеріали наук. семінару, 9-10 червня 1997 р. / АПН, Інститут психології ім. Г.С.Костюка ; ред. З. Г. Кісарчук [та ін.]. - К. : НІКА-ЦЕНТР, 1997. - 236 с.Література (додаткова):

 1. Карпушин В. А. Логика и интуиция: их соотношение в получении нового знания // Логика научного познания. - М., 1986. - С. 25-27.

 2. Порус В. Н. Искусство и понимание: сотворение смысла //Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 256-277.

 3. Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопросы философии. - 1989. - № 10. - С. 3-18.

 4. Федотова В. Г. Истина и правда повседневности // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 175-209.

 5. Фейнберг Е. Л. Две культуры: Интуиция и логика в искусстве и науке. - М., 1992.

 6. Филатов В. П. Об идее альтернативной науки // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990.- С. 152-174.


Семінар 8. Проблема методології та методу в практичній психології

План 1. Питання методології практичної психології

 2. Методи наукового дослідження та засоби буденного психологічного пізнання

 3. Три складові психологічної технології

 4. Характеристики психологічної технології


Література (обовязкова):

 1. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психоло­гии. М.: МГППУ; Смысл, 2003.—240 с.

2. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітьон-методичний журнал. - 2002. - N3. - С. 29-34.

3. Кісарчук, З. Г. Методологія і методи практичної психології (Продовження) [Текст] / З. Г. Кісарчук // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний освітньо-методичний журнал. - 2002. - N 4. - С. 61-64.

4. Кісарчук З.Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності практикуючого психолога // Практична психологія: теорія, методи, тех-нологи. — К.: Ніка-Центр, 1997. — С. 18-27.

5. Практична психологія: теорія, методи, технології [Текст] : матеріали наук. семінару, 9-10 червня 1997 р. / АПН, Інститут психології ім. Г.С.Костюка ; ред. З. Г. Кісарчук [та ін.]. - К. : НІКА-ЦЕНТР, 1997. - 236 с.


Література (додаткова):

 1. Карпушин В. А. Логика и интуиция: их соотношение в получении нового знания // Логика научного познания. - М., 1986. - С. 25-27.

 2. Порус В. Н. Искусство и понимание: сотворение смысла //Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 256-277.

 3. Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //Вопросы философии. - 1989. - № 10. - С. 3-18.

 4. Федотова В. Г. Истина и правда повседневности // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990. - С. 175-209.

 5. Фейнберг Е. Л. Две культуры: Интуиция и логика в искусстве и науке. - М., 1992.

 6. Филатов В. П. Об идее альтернативной науки // Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990.- С. 152-174.


VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Зміст самостійної роботи студентів до кожної теми має таку структуру:

1. Опрацювати першоджерела (конспект, тези)

2. Відповісти на питання до семінарського заняття

3. Розкрити зміст основних понять теми.

4. Перевести основну інформацію теми у мову таблиць, схем, графіків (вибір за бажанням).

5. На основі опрацювання літератури виконати одне з наступних завдань (вибір за бажанням).Завдання для самостійної роботи студентів


 1. Оберіть одне з найбільш суттєвих і важливих (з вашої точки зору) відкриттів у психології. Назвіть теорію, у межах якої воно було отримано.

 2. Встановіть зв’язок між життєвими поглядами його автора і змістом даного відкриття.

 3. Сформулюйте основне положення цього відкриття і наукове питання, на яке відповідає дане положення (відкриття).

 4. Назвіть основні наукові поняття і категорії, через які дане положення визначається й описується в психології.

 5. Визначте, на основі яких методів дослідження було отримане нове знання, що складає зміст обраного вами наукового відкриття.

 6. Обґрунтуйте сутність і специфіку теоретичного пізнання. Перелічте його основні форми.

 7. Сформулюйте визначення таких категорій теоретичного пізнання, як "мислення", "розум", "поняття", "судження", "умовивід", "інтуїція". Чи існує специфіка вживання цих термінів у психологічній науці?

 8. Яким основним вимогам повинна відповідати психотехнічна теорія практичної психології? Які функції реалізуються за її допомогою?

 9. Яку методологічну роль у дослідженні проблем психології відіграють основні закони й категорії діалектики?

 10. Розкрийте особливості використання загальнонаукових логічних методів психологічного дослідження у межах вашої магістерської / курсової теми.

 11. Чому в наш час зростає роль методології у визначенні перспектив розвитку практичної психології?

 12. Дайте визначення поняття "методологія психології". Які функції виконує методологія психологічного дослідження?

 13. Які методологічні принципи психологічного дослідження ви знаєте? Обгрунтуйте доречність використання окремих принципів в межах теми вашої магістерської або курсової роботи.

 14. У чому полягає «парадокс методології практичної психології»? Проілюструйте ваше розуміння цього парадоксу конкретним прикладом.

 15. Сформулюйте та обгрунтуйте перелік основних категорій, застосовуваних у психологічному дослідженні в межах теми вашої магістерської або курсової роботи.

 16. Проведіть порівняльний аналіз природничо-наукового та психотехнічного пізнання життєвої ситуації за наведеним нижче наративом.

Чоловік, 27 років, освіта вища, економіст.

«Близькі мені люди говорять, що їм важко у спілкуванні із мною, оскільки я завжди прагну того, щоб набагато їх перевершувати. Я сам помічаю, що мене дійсно не влаштовує бути просто не гіршим за інших, мені потрібно більшого! Я прагну успіху, але майже завжди невдоволений своїми досягненнями.

Нещодавно з незалежних від мене причин я втратив роботу. При влаштуванні на новому робочому місці з'ясувалося, що моїм начальником буде мій колишній приятель-однокурсник, у якого вже є сім’я і двоє дітей-близнюків. Я сильніший за мого начальника і маю реальні шанси зайняти його місце. Якщо я влаштуюсь на цю роботу, то обов'язково витисну мого приятеля з його крісла! Порадьте: як мені вчинити?»


Завдання до п.16:

 1. Охарактеризуйте окремо для природничо-наукового та психотехнічного пізнання даної ситуації: філософію, цінності, адресата, суб'єкта; опишіть особливості контакту і центрального предмета, зазначте процес і процедури дослідження.

 1. Зазначте можливі соціально-психологічні, особистісні та індивідні чинники, які призвели до створення даної ситуації.

 1. Доберіть психодіагностичні методики, спрямовані на виявлення причин проблеми клієнта.

 1. Запропонуєте психокорекційні засоби, придатні для підвищення рефлективності, емоційної саморегуляції, мотиваційної узгодженості клієнта.

Карта самостійної роботи студента


Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін

виконання (тижні)Змістовий модуль 1.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Методологія і теорія психології як галузь психологічної науки

Семінарське заняття

Звіт про виконання5

1

Тема 2. Психологія наукового пізнання

Семінарське заняття

Тестування5

2

Змістовий модуль 2.

КАТЕГОРІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 3. Категоріальний лад психології

Семінарське заняття

Звіт про виконання5

3

Тема 4. Пояснювальні принципи психології

Семінарське заняття

Звіт про виконання5

4

Тема 5. Основні методологічні проблеми психології

Семінарське заняття

Модульний контроль5

5

Змістовий модуль 3

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЇ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 6. Теоретико-методологічні проблеми практичної психології

Семінарське заняття

Звіт про виконання5

6

Тема 7. Практична психологія в системі психологічного знання

Семінарське заняття

Звіт про виконання5

7

Тема 8. Проблема методології та методу в практичній психології

Семінарське заняття

Модульний контроль5

8

Разом.

40 балів

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Орієнтовна структура ІНДЗ – наукове дослідження у вигляді відповідей на низку сформульвоних питань. Оформлення роботи: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології».


Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології»

 1. Зазначте тему вашого магістерського дослідження

 2. Вкажіть об’єкт і предмет вашого дослідження

 3. Назвіть теорію (концепцію), у межах якої розроблялась дана проблематика.

 4. Сформулюйте основну наукову проблему, яку має вирішити ваше дослідження.

 5. Назвіть основні наукові поняття і категорії (диференціюйте їх), через які дана проблема визначається й описується в психології.

 6. Оберіть центральну категорію вашої теми; дві категорії вищого порядку; дві категорії нижчого порядку. Доведіть, що центральна категорія виступає стосовно останніх чотирьох категорій або їх явищем, або суттю.

 7. Зазначте методологічні принципи вашого психологічного дослідження. Обґрунтуйте доречність використання обраних принципів в межах вашої наукової роботи.

 8. Розкрийте особливості використання загальнонаукових логічних методів психологічного дослідження у межах вашої наукової теми.

 9. Доберіть психодіагностичні методики, спрямовані на виявлення особливостей предмета вашого дослідження.

 10. 10.Чи передбачає тема вашого наукового дослідження використання психотехнічної теорії практичної психології? Якщо так, то які завдання дослідження будуть реалізуватися за допомогою психотехнічної теорії?

 11. Зробіть висновок з проведеного аналізу. Дайте зворотній зв’язок у вигляді рефлексії з приводу теми дослідження.


VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

В основу оцінки досягнень студента із дисципліни покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

Таблиця 8.1Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюз/п


Вид діяльності

Кількість рейтингових балів

1.

Відвідування лекцій 8 x 1 бал

8

2.

Відвідування семінарських занять 8 x 1 б.

8

3.

Робота на семінарських заняттях 8х10 б.

80

4

Модульні контрольні роботи 3 x 25 б.

75

5

Самостійна робота

40

Коефіцієнт 3,8

Всього:

223:3,7=607.

Екзамен

40

Підсумковий рейтинговий бал

100

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:
 • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

 • Методи письмового контролю: письмове тестування; письмове реферат, есе.

 • Методи самоконтролю: умін­ня самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS


Рейтингова оцінка

Оцінка за стобальною шкалою


Значення оцінки

A

90100

балів


Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з. можливими незначними недоліками

B

82 – 89

балів


Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C

75 – 81

балів


Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

D

69 – 74

балів


Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.

E

60 – 68

балів


Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)

FX

35 – 59

балів


Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання.

F

1 – 35

балів


Незадовільно з обов’язковим повторними вивчення курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.


ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ


 • опорні конспекти лекцій;

 • навчальні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

ХІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 1. Поняття про методологію психології, її зв’язок із загальнонауковою методологією.

 1. Структура методологічного знання. Співвідношення емпіричного, теоретичного і методологічного знання.

 1. Криза наукової психології та найістотніші її прояви.

 2. Предмет психології: необхідність „нового погляду”.

 3. Функції визначення предмета психології.

 4. Основні напрями наукових досліджень теоретико-методологічних проблем психологічної науки в Україні.

 5. Теоретична психологія як новий розділ психології, її предмет і значення.

 6. Донаукові (буденні) і наукові психологічні знання.

 7. Види наукового психологічного знання.

 8. Співвідношення психологічної теорії і психологічної практики. Предметний вимір науки, її предметна мова.

 9. Наука як особлива форма діяльності суб’єкта. Соціальна, когнітивна і індивідуально-психологічна змінна теоретико-психологічного аналізу науки.

 10. Логіка розвитку науки. Цінність індуктивної логіки. Гіпотетико-дедуктивний метод.

 11. Спілкування – координати науки як діяльності. Поняття про наукову школу.

 12. Особистісний складник психологічної науки. Мотивація вченого як вирішальна особистісна змінна.

 13. Категоріальний лад як базис, на якому розвиваються основні психологічні поняття.

 14. Методологічні принципи реалізації категоріального аналізу, обґрунтовані М.Г. Ярошевським.

 15. Теоретичні джерела основних понять психології. Роль буденного досвіду у формуванні психологічних понять.

 16. Базисні категорії і метапсихологічні категорії, взаємозв’язок між ними.

 17. Пояснювальні принципи психології. Принцип детермінізму. Психічний детермінізм.

 18. Макросоціальний і мікросоціальний детермінізм.

 19. Принцип системності. Типи „несистемних теорій” (холізм, елементаризм, еклектизм, редукціонізм).

 20. Принцип розвитку та його реалізації у вітчизняній психології.

 21. Суб’єктна парадигма у сучасній психології. Суб’єктно-діяльнісний підхід до аналізу психічних явищ.

 22. Основні ідеї вчинкового підходу в українській психології.

 23. Вчинок як осередок психічного та логіка його визначення. Вчинок і діяльність.

 24. Психофізична проблема. Гіпотеза психофізичної взаємодії. Поняття про психофізику.

 25. Психофізіологічна проблема. Розвиток уявлень про рефлекторну дільність мозку.

 26. Психогностична проблема.

 27. Суб’єктивне і об’єктивне знання про психічне. Рефлексія про наукове знання.

 28. Принципи, шляхи і засоби виробництва психологічного знання.

 29. Психологічні механізми творчо-пошукової дослідницької діяльності.

 30. Психологічні особливості психолога-дослідника.

 31. Дискусія як форма наукового спілкування.

 32. Опонентне коло і наукове відкриття.

 33. Поняття «практична психологія»: окремі підходи до розуміння.

 34. Практична психологія в Україні: 23 роки становлення.

 35. Гуманістична філософія і гуманістична психологія як світоглядне обґрунтування практичної психології.

 36. Типи психологічного знання за різними його підставами.

 37. Об'єкт, предмет пізнання та форми представленості предмета у науковій, практичній та буденній психології.

 38. Мета, основний інструмент пізнання та спосіб пізнавальної діяльності у науковій, практичній та буденній психології.

 39. Проблеми методології практичної психології. Методи наукового дослідження та засоби буденного психологічного пізнання.

 40. Характеристики психологічної технології. Три структурні складові психологічної технології.

 41. Порівняльний аналіз академічної та психотехнічної теорій: цінності, адресат, суб'єкт пізнання.

 42. Психотехнічна теорія: особливості контакту, процесу і процедури дослідження.

 43. Психотехнічне знання, його предмет. Співвідношення предмета й методу в межах психотехнічної теорії.


ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:


 1. Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии / Василюк Ф. Е. –М.: МГППУ; Смысл, 2003. – 240 с.

 2. Корольчук М. С. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посіб. для слухачів та студ. вищ. навч. закл. / М.С. Корольчук М. С., Ю.Л. Трофімов Ю. Л., В.І. Осьодло та ін.. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 336c.

 3. Лозова О.М. Методологія психосемантичних досліджень етносу (монографія) / О.М. Лозова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011.– 188 с.

 4. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Ломов Б. Ф. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 1174 с.

 5. Маланов С. В. Методологические и теоретические основы психологии : учеб. пособие / С.В. Маланов ; Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Моск. психолого-социальный ин-т : МОДЭК, 2005. – 333 с.

 6. Петровский А.В. Основы теоретической психологии / Петровский А.В., Ярошевский М.Г. – М.: ИНФРА-М,.1998. – 528 с.

 7. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології (досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): Навч.-метод. посіб. / Рибалка В. В. / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К. : Ніка-Центр, 2003. –204 с.

 8. Степанов О.М. Методологічні і теоретичні проблеми психології: Навч. посіб. / Степанов О.М. – Тернопіль: ТПНУ, 2007. – 74 с.


Додаткова.

 1. Абульханова-Славская К.А. Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории [Текст] / Абульханова-Славская К.А., Анцыферова Л.И., Брушлинский А. В / РАН; Институт психологии Москва. – М., 1997. – 576 с.

 2. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии: Учеб. пособие для студ. вузов., обуч. по спец. "Психология"/ Асмолов А. Г.. – М. : Смысл, 2002. – 480 с.

 3. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. Психологии / Дорфман Л. Я. – М. : Смысл; Издательский центр "Академия", 2005. – 287с.

 4. Кун Т. Структура научных революций [Текст] : пер. с англ. /. Т. Кун ; сост. В.Ю. Кузнецов. – М. : АСТ, 2001. – 608 с.

 5. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии [Текст]: учеб. пособие / Д.В. Лубовский ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : Моск. психолого-социального ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2005. – 223 с.

 6. Селье Г. От мечты к открытию : Как стать ученым /Г. Селье; Пер. с англ. Н. И. Войскунской; Общ. ред. М. Н. Кондрашовой, И. С. Хорола; Послесл. М. Г. Ярошевского, И. С. Хорола.-М.: Прогресс, 1987. – 368 c.

Каталог: 16743


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка