Пояснювальна записка за змістом навчальна дисципліна «Вступ до географії»Скачати 179.32 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір179.32 Kb.
#5694
ТипПояснювальна записка


Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка
Кафедра географії та краєзнавства

ВСТУП ДО ГЕОГРАФІЇПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ та ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

студентів 1-го курсу (1-й семестр)

групи Г-15, Г-16


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Укладач –


кандидат географічних наук, доцент

Булава Леонід Миколайович

Полтава

2010


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За змістом навчальна дисципліна «Вступ до географії» є пропедевтичною стосовно формування професійної компетентності майбутнього бакалавра – учителя географії. Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.


Мета навчальної дисципліни — сформувати у студентів уявлення про найважливіші теоретичні засади сучасної географії, історію становлення і розвитку географії як науки.

Завдання навчальної дисципліни: 1. навчальні: забезпечити засвоєння знань про об’єкт, предмет, сучасну структуру та історію розвитку географії як науки;

 2. методичні: навчити самостійно планувати й здійснювати самостійну й індивідуальну роботу з географічних дисциплін;

 3. дослідницькі: сформувати вміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно складати анотації й реферати;

 4. конструктивні: навчити аналізувати історію розвитку методів географічних досліджень;

 5. організаторські: забезпечити оволодіння навичками самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності;

 6. практичні: виробити вміння користуватися методичним апаратом підручників і навчальних посібників із географії.


Вимоги до знань і вмінь.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти мають:

 • бути обізнаними з вимогами державного стандарту підготовки бакалаврів зі спеціальності;

 • знати об’єкт і предмет вивчення сучасної географії, структуру системи географічних наук, місце географії в системі наук;

 • знати історію розвитку географії як науки, та історію розвитку географічної думки;

 • мати уявлення про методи географічних досліджень;

 • вміти складати анотації та реферати з історії й методології географії;

 • знати внесок видатних географів у розвиток науки;

 • бути спроможними до усвідомленого засвоєння географічної наукової картини світу.

Програма дисципліни включає лекції (14 годин), на яких обґрунтовуються об’єкт, предмет, завдання, структура системи географічних наук, історія розвитку географії, методи географічних досліджень; практичні заняття (8 годин); самостійну та індивідуальну роботу студентів.

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів:

Протягом вивчення дисципліни студент накопичує бали в ході поточного й підсумкового оцінювання.

√ За присутність на кожному аудиторному занятті додається до 2 балів.

√ За виконання практичних завдань – до12 балів.

√ Форма перевірки знань і виконання самостійних завдань – контрольна робота (до 40 балів).

√ Індивідуальна робота (реферати, бібліографічні описи, анотації) - до 20 балів.


Практичне заняття № 1 (2 години)
ОБ’ЄКТ і ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ГЕОГРАФІЇ,

ЇЇ СТРУКТУРА ЯК СИСТЕМИ НАУК
Питання для самостійної підготовки студентів:

 1. Поняття «Об’єкт і предмет». Назвіть об’єкт і предмет вивчення сучасної географії.

 2. У чому полягає особливе місце географії в системі наук.

 3. Які науки, крім географії, входять до родини наук про Землю?

 4. У чому полягає особливість «географічного мислення?»

 5. Назвіть і схарактеризуйте основні блоки в системі географічних наук.

 6. Перелічіть наскрізні й допоміжні галузі родини географічних наук.

 7. Перелічіть компонентні фізико-географічні науки. З якими іншими природничими науками вони тісно пов’язані?

 8. Перелічіть галузеві суспільно-географічні науки. З якими іншими суспільними науками вони тісно пов’язані?

 9. Назвіть і схарактеризуйте комплексні географічні науки (загальні й глобальні; регіональні; локальні).

 10. Інтегровані (міжгалузеві) напрями досліджень:

а) у межах географії;

б) на межі географії та інших наук.Форма контролю: співбесіда, усне опитування.
Основний зміст практичного завдання (виконується на занятті)

Обробка джерел географічних знань (складання бібліографічного описання на картках; коротка анотація однієї із статей географічної тематики - з журналів чи газет).Самостійне завдання: Підготуйте картки (розміром 7,5 х 13 см) для бібліографічних описів. Ознайомтеся з основними групами джерел географічної інформації в бібліотеках, читальних залах, інформаційних центрах ПНПУ імені В.Г.Короленка.

Методичні рекомендації щодо написання анотацій

Форма контролю за роботою – перевірка анотацій (оцінка – до 12 балів).

Анотація (інформаційний реферат) – це коротка але найбільш істотна інформація про зміст наукового чи іншого твору. В анотації повинні бути відображені:

 • Повні бібліографічні дані про твір, вказане його місце знаходження й шифр (ББК). Ці дані заповнюються також на бібліографічній картці, яку студент здає окремо.

 • Кількома реченнями відображена основна мета твору і його короткий зміст (структура)

 • Відображені найважливіші судження й пропозиції авторів твору (бажано, у формі прямих цитат, з посиланнями на певну сторінку тексту), а також показники тощо.

 • Загальний обсяг кожної анотації залежить від об’єму твору і може становити від 1/3 до 1 аркуша. Нову анотацію слід починати з нового аркуша.

 • На титульній сторінці анотацій вказується назва видання (видань), анотація яких проводилася студентом, та відомості про виконавця анотації.

 • Як правило, студентом виконується анотація статей одного номера наукового, науково-популярного або науково-методичного періодичного видання з географічних та близьких до географії наук за остання 3 роки. Їх перелік подається нижче:

"Український географічний журнал", "Географія та основи економіки в школі", "География в школе"; газети: "Краєзнавство. Географія. Туризм", "Географія".Індивідуальні завдання (реферати та анотації):

 1. За рекомендованою основною літературою викладіть погляди різних учених на класифікацію географічних наук.

 2. Диференціація в географічній науці (реферат: 4, с. 14-16, підібрані джерела).

 3. Інтеграція в географічній науці та міжгалузеві напрями (реферат: 4, с.17-22).

 4. Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6)

 5. Коротка анотація публікацій про методи географічних досліджень в періодичній літературі:

 6. Прикладне значення географічних знань. (реферат: 7; 5, с. 371-376; 2, с. 34-37).

 7. Наскрізні напрямки в географії (реферат: 4, с. 22-24; 5 - 6).

Форма контролю за індивідуальною роботою – перевірка реферату, анотацій (оцінка – до 12 балів).

Основна література:


1. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.5-7.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33; 103 – 160.

3. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-223.

Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

7. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

8. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

9.Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.


 1. Олещенко В. Географічна наука на межі століть//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2000. - №16. -С. 8-11.

Практичне заняття № 2 (4 години)

ІСТОРІЯ ГЕОГРАФІЇ

Питання для самостійної підготовки студентів:

За рекомендованою основною літературою й конспектом лекцій детальніше ознайомтеся з кожним етапом історії географії.


1. Географічні знання давніх культурних народів (шумерів і вавілонян, стародавніх єгиптян, тощо).

2. Географія у Стародавній Греції.

3. Географія у Стародавньому Римі.

4. Географія в середньовіччі (у Європі та в арабському світі).

5. Німецька географічна школа 18-19 століть.

6. Географічні школи в Російській імперії ХІХ - початку ХХ століття.

7. Географія в СРСР (12, 13, 14).

8. Сучасні напрямки розвитку географічних досліджень.

9. Центри розвитку географічної науки в Україні (15).

Форма контролю за самостійною роботою: питання на контрольній роботі (оцінка - до 12 балів).
Основна література

1. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.8-18

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. - С. 37 – 102.
Додаткова література:

3. Исаченко А.Г. Развитие географических идей. - Л.: ЛГУ, 1979. - 202 с.

4. Дитмар А.Б. География в античное время. - М., 1980.

5. Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. - М., 1965.

6. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.

7. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. - М., 1985.

8. Забелин И.М. Возвращение к потомкам (Об А. Гумбольдте). - М., 1988.

9. Скурла Г. Александр Гумбольдт. - М., 1985.

10. Есаков В.А. Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. - М., 1955.

11. Молявко Г.И. и другие. Геологи. Географы. Биографич. справочник. - К.: Наукова думка, 1985.

12. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. - М., 1980.

13. Григорьев А.А. // География. Прилож. к газете "Первое сентября". - 1998. - № 11. - С. 2-3, 11.

14. Научные школы в географии. - М., 1983.

15. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні. - Львів: ЛНУ, 1997.

16. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. - М.:Academia, 2004. - С. 55-70.

17. Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 3-207.Індивідуальні завдання (реферати):

1. Геродот - засновник країнознавства.

2. Ератосфен - "батько" географії.

3. Порівняльна характеристика творчості А.Гумбольдта й К.Ріттера.

4. Французька географічна школа (Поль Відаль де ла Бланш, Елізе Реклю та інші).

5. Школа Російського географічного товариства.

6. Московська і Санкт-Петербурзька наукові географічні школи (16, с. 62-66).

7. Суть сучасної географії в уявленні представників різних наукових шкіл (16, с. 19-25)Науково-популярна література для опрацювання й складання анотацій


(з можливістю отримання додаткових балів за індивідуальну роботу )

1. Карпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). - М.: Мир географии, 1992. - 400 с.

2. Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. - К, 1991. - 48 с.

3. Кульский А.Л. На пепекрестках Вселенной. - Донецк: Сталкер, 1997. - 437 с.

4. Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. - К.: Лыбидь, 1992. - 200 с.

5. Мир географии. Занимательные рассказы о физической географии. - СПб: МиМ-Экспресс, 1995. - 176 с.

6. Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. - М., 1979.

7. Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге. - М., 1984.

8. Крик мамонта. - М., 1991. - 224 с.

9. Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. - К.: Веселка, 1989.

10. Швебс Г.И. Введение в эниогеографию. - Книга 1.: Эниоземлеведение. - Одесса, 2000. - 256 с.

Практичне заняття № 3 (2 години)


МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання для самостійної підготовки студентів:


 1. Розкрийте зміст понять: «метод»; «методологія».

 2. Схарактеризуйте методи отримання первинної географічної інформації.

 3. Схарактеризуйте загальнонаукові методи, що застосовуються в географії.

 4. Порівняльно-географічний метод (2, с. 133-138; 1 тощо).

 5. Історичний метод в географії (2, с. 139-143; 1; 5, с. 93-99 тощо).

 6. Системний підхід в географії (1; 5, с. 99-108 тощо).

 7. Методи наукового пояснення в географії (2, с. 143-155; 1; тощо).

 8. Метод моделювання в географії.

 9. Наукова систематизація в географії, її види. Метод географічного районування.

 10. Методи досліджень суспільної географії (4, с. 229-230; 10, с. 177-184)

Форма контролю за самостійною роботою – перевірка реферату, анотацій (оцінка – до 12 балів).
Практична робота:

Заслуховуючи виступи складіть конспект у вигляді таблиці: «Характеристика сучасних методів географічних досліджень»:Назва методу

Характеристика суті методу

Приклади застосування


Основна література:


1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-223.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33; 103 – 160.

3. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.19-21
Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. – Харьков, 1989. – С. 20 – 30.

7. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

8. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

9. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.

11.Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 208-219.
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (виконується 1 завдання на студента)

Тема індивідуального завдання

Хто виконує

Загальні закономірності природи (Ильченко В.Р. Формирование естественно-научного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.)
Закони й закономірності географії (реферат: 2,с.127-132;4, с.52-54; 5, с.138-143).
Прикладне значення географічних знань. (реферат: 7; 5, с. 371-376; 2, с. 34-37).
Анотація книги: Карпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). - М.: Мир географии, 1992. - 400 с.
Анотація книги: Очеретенко Ю.Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. - К, 1991. - 48 с.
Анотація книги: Мир географии. - СПб: МиМ-Экспресс, 1995. - 176 с.
Анотація книги: Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. - К.: Лыбидь, 1992. - 200 с.
Анотація книги: Крик мамонта. - М., 1991. - 224 с.
Анотація книги: Пугач А.Ф., Чурюмов К.И. Небо без чудес. - К.: Веселка, 1989.
Анотація книги: Муранов А.П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. - М., 1979.
Геродот - засновник країнознавства. (Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантиды. Жизнь и путешествия Геродота. М., 1961.; Дитмар А.Б. География в античное время. - М., 1980.)
Ератосфен - "батько" географії. (Дитмар А.Б. География в античное время. - М., 1980.

Дитмар А.Б. Родосская параллель Жизнь и деятельность Эратосфена. - М., 1965)


Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических представлений и идей. - М., 1985. (Анотація розділу книги – за вибором)
Григорьев А.А. – засновник учення про географічну оболонку (География. Прилож. к газете "Первое сентября". - 1998. - № 11. - С. 2-3, 11.)
Александр Гумбольдт (Забелин И.М. Возвращение к потомкам. - М., 1988. Скурла Г. Александр Гумбольдт. - М., 1985.)
Дмитрий Анучин (Есаков В.А. Д. Н. Анучин и создание русской университетской географической школы. - М., 1955.)
Французька географічна наукова школа (Поль Відаль де ла Бланш, Елізе Реклю та інші).
Історія розвитку географічних ідей (питання на сайтах Інтернет)
Географія сьогодні (Український географічний журнал, 2006, №1, с.13-16. 1999, №4, с.10-16 тощо)
Анотація книги: А.Баттимер. Путь в географию. - М., 1990
Географія і природознавство в Стародавній Греції
Географія і природознавство в Стародавньому Римі
Анотація статей з фізичної географії в двох останніх номерах «Українського географічного журналу»
Анотація статей з фізичної географії в двох останніх номерах журналу «Географія та основи економіки в школах України»


Основна література:


1. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод. – К., 2001. – С. 73-223.

2. Жекулин В.С. Введение в географию. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 8 – 33; 103 – 160.

3. Булава Л.М. Вступ до географії: Навчальний посібник. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2010. – С.19-21
Додаткова література:

4. Максаковский В.П. Географическая культура. – М.: Владос, 1998. – С. 51-228.

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Academia, 2004. - С.55-143.

6. Боков В.А., Черванёв И.Г. Введение в физическую географию и рациональное природопользование. – Харьков, 1989. – С. 20 – 30.

7. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 252 – 281

8. Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – К.: Выща школа, 1988. – 192 с.

9. Ильченко В.Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников. – М.: Просвещение, 1993. – С. 28-38.

10. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001. – 540 с.

11.Поросёнков Ю.В., Поросёнкова Н.И. История и методология географии. – Воронеж, 1991. – С. 208-219.

Тести для підсумкового контролю знань з курсу «Вступ до географії»

Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по чотири завдання (максимальна оцінка за завдання – по 40 балів)
Варіант № 1

1. Об'єктом вивчення сучасної географії як системи наук є:

а) Земля; б) взаємодія природи й населення; в) географічна оболонка; г) географічне середовище.2. Предмет вивчення географії – закономірності розвитку природних і суспільних систем …

уставте потрібне: а) у часі; б) у просторі й часі; в) у просторі; г) без урахування розміщення в просторі.

3. Географія належить до блоку наук:

а) природознавчих; б) суспільствознавчих; в) і до природо - і до суспільствознавчих; г) загальноосвітніх.4. Заповніть пропуски в таблиці й запишіть, які природничі науки, зв’язані з фізико-географічними:

компонентні фізико-географічні науки

Із якою природничою наукою пов’язана

геоморфологія

ґрунтознавствофізика (розділ фізики «гідравліка»)

кліматологія5. Назвіть наскрізну географічну дисципліну. З якою точною (технічною) наукою вона пов’язана?_______--

6. Назвіть по одному прикладу наук:

а) комплексних фізико-географічних, які вивчають об’єкти регіональної розмірності ________________

б) галузевих суспільно-географічних наук ____________________________________________________________

в) інтегрованих географічних, які вивчають геосистеми локальної розмірності ________________________7. Спостереження на метеорологічних станціях відносять до методу географічних досліджень: ______

8. Якщо Ви отримали завдання за картою атласу виявити спільні й відмінні риси географічного положення Африки й Південної Америки, то застосовується метод …._________________________________

9. Наведіть один приклад застосування методу географічного моделювання: ____________________

10. Назвіть один із найпоширеніших методів суспільно-географічних досліджень: _____________________

11. Найдавніший метод отримання нової географічної інформації - _____________________________

12. Перелічіть три загальні закономірності природи, які проявляються і в географічній оболонці: …

13. Для багатьох стародавніх народів була характерна система поглядів на будову світу:

а) космогонія; б) натурфілософія; в) матеріалізм; г) геодинаміка.14. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою всього сущого вважав повітря:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Фалес15. Натурфілософ у стародавній Греції, який першоосновою сущого вважав усі чотири стихії:

а) Емпедокл; б) Анаксимен; в) Анаксимандр; в) Піфагор16. Ератосфен першим визначив:

а) відстань від Землі до Сонця; б) окружність Землі (довжину меридіана); в) форму Землі; г) екліптику.17. Античний учений – засновник країнознавства як науки: __________________________________

18. Античний учений, який запропонував і обґрунтував геоцентричну модель будови світу:_______

19. Геліоцентричну модель будови світу теоретично обґрунтував ________________________________

20. Порівняльний метод найширше застосовував представник німецької школи географії ХVІІІ-ХІХ ст..:

а) Б.Вареніус; б) А.Гумбольдт; г) К.Ріттер; д) І.Кант21. Методи досліджень якого російського вченого найближчі до підходу Александра Гумбольдта:

а) Ф. Літке; б) Д.Анучина; в) М.Пржевальського; г) В.Докучаєва22. Головним закладом, який організовує й координує географічні дослідження в Україні є:__________________________________________________________________________________________

 1. Яку географічну школу очолював Д.М. Анучин? ____________________________________________

 2. Хто є засновником наукової школи економічної географії в СРСР: ___________________________

25. Який учений розробив учення про географічну оболонку: ___________________________________
Каталог: text -> lessonn plan
lessonn plan -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
lessonn plan -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу
text -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
text -> Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого
lessonn plan -> Лабораторні роботи з курсу «Фізична географія материків та океанів» і рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень
lessonn plan -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів 3-го курсу (5-й семестр) Напрям підготовки
lessonn plan -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів 1-го курсу (1-й семестр) групи г-15, г-16
lessonn plan -> Міністерство освіти і науки України Полтавський національний педагогічний університет
lessonn plan -> Економічний розвиток
lessonn plan -> Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 2-го курсу (3-й семестр) групи г-25, г-26

Скачати 179.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка