Пояснювальна записка Здоров’я це коштовність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не лише не шкодувати часу, сил, праці та всіляких благ, а й пожертвувати часткою самого життя, оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливимСкачати 40.23 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір40.23 Kb.
#65479
Пояснювальна записка

Здоров’я – це коштовність, і притому єдина, заради якої дійсно варто не лише не шкодувати часу, сил, праці та всіляких благ, а й пожертвувати часткою самого життя, оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливим.

Мішель де Монтень

1. Актуальність програми. У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті зазначено: «Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності».


В той же час у медико-педагогічній літературі наводяться численні статистичні дані, що свідчать про негативну динаміку стану здоров'я сучасних школярів, які навчаються в закладах різного типу. У публікаціях, присвячених цій темі зазначені різноманітні причини зазначеного явища. Серед них найбільш вагомими є:

 • неготовність дітей до інтенсивного навчання;

 • висока фізіологічна ціна навчального навантаження як наслідок відкритої і прихованої інтенсифікації навчального процесу;

 • диспропорція інтелектуального і мотиваційного розвитку;

 • недостатня сформованість раціональних способів навчальної роботи, прийомів і навичок інтелектуальної діяльності;

 • домінування в навчальних програмах завдань на заучування, повторення, дії за зразком; недостатня готовність педагогів до роботи із врахуванням індивідуальних особливостей учнів;

 • недостатня матеріально-технічна база шкіл, що призводить до недотримання санітарно-гігієнічних вимог організації освітнього процесу.

В наш час, коли здоров’я розглядається як показник цивілізованості держави, особливого значення набуває проблема формування і збереження здоров’я дітей, оскільки їх підготовка до активної, соціально значимої життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави. Вирішення зазначеної проблеми здійснюється різними шляхами: за рахунок розвитку валеологічної шкільної освіти, запровадження медико-санітарного просвітництва, використання активних форм формування, збереження й зміцнення індивідуального здоров’я учнівської молоді. Ефективній реалізації зазначеного вище завдання сприяє також розширення вітчизняної мережі навчальних закладів, які функціонують за моделлю Школи сприяння здоров’ю.


2. Методологічні основи програми:

 • філософсько-культурологічний підхід до здоров’я людини (В. Казначеєв, В. Клімова, І. Фролов, В. Леві, А. Маслоу та ін.);

 • медико-біологічні особливості зміцнення здоров'я підростаючого покоління (Амосов М., Апанасенко Г., Аршавський І., Данилюк Т. та ін.);

 • організація валеологічної освіти (Бобрицька В., Бойченко Т., Болотова М., Брехман І., Булич Є. та ін.);

 • формування здорового способу життя школярів (Вільчковський Е., Власюк Г., Голобородько Г., Дубогай О., Петренко І., Свириденко С., Кириленко С., Турчак Л. та ін.);

 • ідеї профілактичної (лікувальної) педагогіки (Л. Виготський, О. Дубровський, Я. Корчак, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Р. Штайнер та ін.) про принципи здоров'язбереження в роботі педагога (принципи гуманізму, оптимізму, особистісно орієнтованого підходу);

 • основні положення концепції "Школи сприяння здоров'ю" (Ю. Громико, А. Дьомин, В. Касаткин, Г. Селевко, М. Смирнов, Н. Шарова, О. Усанова та ін.), що розглядають школу як чинник виховання здорового покоління на основі активної позиції учнів, їх родин і педагогів в галузі формування культури здоров'я;

3. Ключові поняття програми

3.1 Культура здоров'я (за В. Горащуком) – це важливий складовий компонент загальної культури людини, зумовлений матеріальним та духовним середовищем життєдіяльності суспільства, що виражається в системі цінностей, знань, потреб, умінь, навичок формування, збереження і зміцнення здоров'я

Культура здоров'я визначається нами як інтегроване поняття в єдності двох складових: компетентності в питаннях збереження й зміцнення здоров'я та здорової життєдіяльності учнів на основі прийняття ними культурних норм і правильного оцінювання чинників, як зміцнюючих, так і руйнуючих здоров'я

Критерій сформованості культури здоров'я учнів включає компетентність в питаннях здоров'я і здорову життєдіяльність.

Компетентність оцінюється за наступними показниками: 1. наявність знань про здоров'я, здоровий спосіб життя;

 2. наявність знань про загрози і ризики для здоров'я;

 3. наявність знань про переваги здорового способу життя.

Життєдіяльність особистості на основі прийняття культурних норм здоров'я оцінюється за наступними показниками:

 1. мотивація на прийняття культурної норми (зразка здорової життєдіяльності);

 2. досвід збереженням і зміцненням власного здоров'я.

3.2 Здоров'я як багатоаспектне інтегроване поняття ми визначаємо в єдності трьох компонентів – фізичного, психічного (психологічного) і соціального здоров'я. При цьому фізичне здоров'я розглядається як відсутність будь-яких функціональних відхилень, функціонування систем організму на достатньому рівні, гармонійність фізичного розвитку (визначення ВООЗ); психологічне здоров'я – аспект психічного здоров'я включає окремі психічні процеси і механізми (такі, як детермінованість психічних явищ, гармонійний взаємозв'язок між відображенням дійсності і ставленням до неї особистості, адекватність реакцій організму на умови життєдіяльності), самодостатність, саморозуміння, самосприйняття, саморозвиток особистості в контексті взаємодії з оточуючим людьми в умовах соціальних, культурних економічних і екологічних реальностей (І.В.Дубровина, 1997); соціальне здоров'я розуміється як стан особистості в суспільстві, тобто соціальне благополуччя, соціальний комфорт, соціальна безпека, життєва активність, виконання соціальних ролей, соціальна обумовленість здоров'я поведінкою людини, способом життя (Ю.С.Лисицин, 1999).

Також ми розуміємо здоров'я не лише як сенс життя, але і як ресурс для повсякденного життя, тобто життєздатність, енергію, з якою люди прагнуть до досягнення мети, виконують свої щоденні обов'язки і здатність до швидкого відновлення сил після стресових ситуацій.3.3 Школа сприяння здоров'ю – це освітня установа, в якій в процесі навчання і виховання на основі нових технологій, в умовах, сприятливих для стану здоров'я дітей і дорослих, здійснюється усвідомлене педагогами, медичними працівниками і батьками формування культури здоров'я. Це відбувається за активної участі самих дітей. Основи діяльності школи сприяння здоров'ю складають: розвиваюче навчання і виховання, лікувальна педагогіка, здоров'язберігаючі технології, динамічне спостереження за станом здоров'я дітей, медико-педагогічна активність сім'ї. Принципи школи сприяння здоров'ю, що систематично реалізовуються в практиці освітньої установи, дозволяють мінімізувати певну частину шкільних факторів ризику.

4. Загальна характеристика програми

Вдосконалення техніки педагогічної діяльності, форм і методів навчально-виховної роботи в умовах освітнього простору Школи сприяння здоров’ю є основною метою спецкурсу, який доцільно впроваджувати на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах інституту післядипломної педагогічної освіти.Завдання спецкурсу:

  • актуалізація та поглиблення знань слухачів курсів в галузі культури здоров'я;

 • актуалізація та поглиблення знань слухачів курсів стосовно формування культури здоров'я як науково-педагогічної та психологічної проблеми;

  • формування в слухачів знань та вмінь щодо проектування здоров'язберігаючої діяльності у сфері освіти;

 • створення адаптивного освітнього середовища для розкриття науково-педагогічних й особистісних ресурсів слухачів курсів та сприяння забезпеченню їхньої подальшої реалізації в аспекті становлення і розвитку Шкіл сприяння здоров’ю;

 • забезпечення обміну перспективними ідеями з досвіду роботи Шкіл сприяння здоров’ю.

Категорії слухачів:

 • керівники навчальних закладів;

 • заступники директора з виховної роботи;

 • педагоги-організатори;

 • вихователі груп продовженого дня;

 • вихователі шкіл-інтернатів;

 • психологи;

 • соціальні педагоги;

 • координатори Шкіл сприяння здоров’ю.

Очікувані результати

Слухачі повинні знати:

 • педагогічний зміст базових понять у сфері культури здоров’я;

 • сутність здоров’язберігаючи освітніх технологій;

 • закономірності становлення та розвитку закладу освіти як Школи сприяння здоров'ю;

 • науково-методичні основи діяльності закладу освіти як Школи сприяння здоров'ю.

Слухачі повинні вміти:

 • впроваджувати здоров’язберігаючі освітні технології:

 • розробляти і здійснювати реалізацію програми діяльності педагогічного колективу освітнього закладу як Школи сприяння здоров'ю;

 • моделювати виховну систему, спрямовану на формування культури здоров’я учнів у конкретному закладі;

 • організовувати співпрацю освітнього закладу із партнерами, необхідними для становлення та розвитку Школи сприяння здоров’ю.

Спецкурс розрахований на 20 навчальних годин.

Навчально-тематичний план

спецкурсу

«Формування культури здоров'я школярів в умовах освітнього простору Школи сприяння здоров'ю»з/п

Назва теми

Лекції

Практичні

заняття

РазомЗдоров’я як ресурс, що забезпечує здатність дитини до розвитку

2
2Модернізація освіти і здоров’язберігаючі освітні технології

2
2Проектування діяльності освітнього закладу «Школа сприяння здоров’ю»

2

2

4Науково-методичні основи збереження здоров’я дітей в умовах функціонування Школи сприяння здоров’ю

2
2Система впровадження технологій формування культури здоров’я школярів
2

2Родинне виховання як основа прийняття цінностей здоров’я, здорового способу життя

2
2Науково-практична конференція «Школа – здорове середовище для повноцінного розвитку особистості»
6

6
Разом

10

10

20


Завдання для самостійної роботи

 1. Прочитати й проаналізувати теоретичні матеріали з теми, користуючись рекомендованою літературою та матеріалом лекції.

 2. Індивідуальна дослідницька робота слухачів із аналітичними матеріалами з проблем здоров’я населення України і, зокрема, дітей дошкільного та шкільного віку.

Групова робота: обговорення отриманих даних і думок слухачів. Причини низької ефективності державної політики у сфері підтримки, збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді.

 1. Підготувати тези для обговорення-дискусії на тему: «На які фактори, що негативно впливають на здоров’я учнів, педагог може чи не може вплинути?»

 2. На підставі моделей формування здоров’язбережувальної поведінки скласти програму мотивації здорового способу життя.

 3. Розробити власну модель Школи сприяння здоров’ю та презентувати її.Література

 1. Актуальні проблеми здоров’я та освіти дітей на початку 21 століття: Матеріали окремих доповідей та виступів спільної сесії Академії медичних наук України та Академії педагогічних наук України // Педагогічна газета. – 2001. – №8.

 2. Алимова Т. Профилактическая программа формирования здорового образа жизни в гимназии / Т. Алимова, И. Комарова, И. Умняшова // Воспитание школьников. – 2007. – №8. – С. 11 – 15.

 3. Амирова А.Х. О создании условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся / А.Х. Амирова // Химия в школе. – 2006. – №7. – С. 2 – 6.

 4. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 64 с.

 5. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – К.: Здоров’я, 1998. – 248 с.

 6. Бакал С. Програма «Школа сприяння здоров’ю» / С. Бакал // Підручник для директора. – 2006. – №6. – С. 22 – 29.

 7. Башмакова Е.А. Реализация здоровьесберегающей педагогики в образовательном процессе / Е.А. Башмакова // Среднее профессиональное образование. – 2007. – №3. – С. 45 – 46.

 8. Бектев С. Здоровье ребенка – это здоровье нации: Программа «Здоровье» / С. Бектев // Учитель. – 2005. – №1. – С. 56 – 57.

 9. Белова С. Создание здоровой школы – утопия или реальность? / С. Белова // Народное образование. – 2004. – №6. – С.229 – 239.

 10. Бережна Л.К. Програмно-цільовий підхід до організації роботи школи сприяння здоров’ю / Л.К. Бережна // Управління школою (Основа). – 2007. – №19 – 21. – С. 63 – 66.

 11. Бережна Т. Збереження репродуктивного здоров’я у школі : методичні рекомендації / Т.Бережна // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. – №10. – С. 1, 3 – 5.

 12. Бережна Т. Потенційні можливості школи щодо збереження й укріплення здоров’я дітей / Т.Бережна // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2005. – №9. – С. 21 – 22.

 13. Бережна Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров’я в ЗНЗ / Т.І. Бережна // Безпека життєдіяльності. – 2006. – №10. – С. 8 – 11.

 14. Бойченко Т. Здоров’я як предмет валеології, медицини та педагогіки// Біологія і хімія в школі. – 1999. – №2. – С. 6 – 9.

 15. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні. Збірник науково-практичних статей / За заг. ред. В.М. Оржеховської. – К.: Магістр, 1999. – 120 с.

 16. Ващенко Л. Шкільна валеологічна освіта: проблеми та шляхи їх розв’язування// Біологія і хімія в школі. – 2000. – №1. – С. 33 – 36.

 17. Ващенко О. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. – №8. – С. 1, 3 – 6.

 18. Ващенко, О. Здоров’язберегаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О.Ващенко, О Свириденко // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. – №20. – С.12 –1 5.

 19. Ващенко О. Організація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи / О.Ващенко, О Свириденко // Початкова освіта. – 2005. – №46. – С. 2–4.

 20. Виховання культури здоров’я через освіту // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №5/6. – С. 88–91.

 21. Вишневский, В. Системный подход к организации оздоровительной работы в образовательном учреждении / В. Вишневский // Методист. – 2005. – №1. – С. 52–57.

 22. Вострикова, О.В. Здоровьесбережение как базовая составляющая процесса гуманизации начального образования / О.В. Вострикова // Завуч начальной школы. – 2006.– №6. – С. 54–57.

 23. Вяльцева Л.А. Программа «Здоровье» / Л.А. Вяльцева // Классный руководитель. – 2007. – №5. – С. 37–41.

 24. Голиков Н. Испытание школой: влияние образовательной среды на качество жизни школьников / Н. Голиков // Учитель. – 2007. - №1. – С. 30–35.

 25. Головченко Л. Модель школи культури здоров’я / Л. Головченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №5/6. – С. 96–100.

 26. Гонтаровська Н. Діяльність навчального закладу в контексті школи сприяння здоров’ю / Н. Гонтаровська // Директор школи (Шкільний світ). – 2007. - №39. – С. 29–31.

 27. Гонтаровська Н. Сприяння здоров’ю в діяльності навчального закладу / Н. Гонтаровська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №4. – С. 38–41.

 28. Горащук В. Культура здоров’я школярів – новий напрямок формування молодого покоління / В. Горащук // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2007. – №26. – С. 1– 4.

 29. Горащук В. Формування культури здоров’я дітей засобами масової інформації / В. Горащук // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2007. – №28. – С. 5 – 7.

 30. Данилова Г. Соціально-терапевтична функція освіти як чинник забезпечення здоров’я суспільства / Г. Данилова // Рідна школа. – 2004. –№1. – С. 12 – 15.

 31. Дубенчук А. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів / А. Дубенчук // Фізичне виховання в школі. – 2005. – №3. – С. 33 - 36.

 32. Дубогай О. Навчання в русі: Здоров’язберігаючі педагогічні технології в початковій школі: методичні рекомендації / О. Дубогай. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2005. – 112 с.

 33. Єфімова А. Система оздоровчої роботи / А. Єфімова // Початкова освіта. – 2005. – №10. – С. 13 – 14.

 34. Загрійчук Л. Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій / Л. Загрійчук // Початкова школа. – 2006. – №11. – С. 1 – 4.

 35. Заикина Е.А. Валеологический аспект работы классного руководителя / Е.А. Заикина // Классный руководитель. – 2007. – №5. – С. 19 – 26.

 36. Іванова Л. Оздоровча робота в школі / Л. Іванова // Відкритий урок. – 2007. - №1. – С. 17–18.

 37. Івашина Ю.Ю. Чинники формування здорової особистості / Ю.Ю. Івашина, В.П. Тараненко // Виховна робота в школі. – 2007. – №4. – С. 19 – 28.

 38. Казаковцева Т.С. К вопросу о здравотворческой деятельности в образовательных учреждениях / Т.С. Казаковцева, Т.Л. Косолапова // Начальная школа. – 2006. – №4. – С. 68 – 74.

 39. Калюжна О. Використання здоров’язберігаючої концепції В.О. Сухомлинського в умовах загальноосвітніх навчальних закладів / О. Калюжна // Історико-педагогічний альманах. – 2007. – №1. – С. 36 – 40.

 40. Карасева Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий / Т.В. Карасева // Начальная школа. – 2005. – №11. – С. 75 – 78.

 41. Козырева Е.А. Технология интеграции оздоровительных и образовательных процессов / Е.А. Козырева, М.В. Севастьянова // Образование в современной школе. – 2007. – №8. – С. 49 – 56.

 42. Коломієць Г. Педагогічний ліцей – школа здоров’я: Опис діяльності Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді як школи сприяння здоров’ю / Г. Коломієць // Завуч (Шкільний світ). – 2006. – №23–24. – С. 19 – 28.

 43. Коник Л.О. Створення здоров’язберігаючої освітньої технології / Л.О. Коник // Обдарована дитина. – 2006. – №7. – С. 13–19.

 44. Константинова, О.П. Основные мероприятия программы «Школа здоровья» / О.П. Константинова // Практика административной работы в школе. – 2007. - №5. – С. 47–54.

 45. Коростель И.М. Программа деятельности школы по сохранению и развитию здоровья учащихся / И.М. Коростель // Завуч для администрации школ. – 2005. – №6. – С. 112–115.

 46. Кочубей О.В. Аспекти застосування здоров’язберігаючих технологій / О.В. Кочубей // Біологія (Основа). – 2007. – №8. – С. 1–8.

 47. Крок за кроком до здоров’я // Початкова освіта. – 2005. - №13. – С. 7–12.

 48. Крутова Л.Н. Проект «Модно быть здоровым» / Л.Н. Крутова, Н.В. Андреева, Т.И. Алексеева // Классный руководитель. – 2007. – №7. – С. 110–112.

 49. Лавриненко С. Моніторинг здоров’я гімназиста в контексті програми «Школа сприяння здоров’ю» / С. Лавриненко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – №4. – С. 42– 45.

 50. Ликова В. Природовідповідність навчання як умова збереження здоров’я учнів / В. Ликова // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №9. – С. 23 –26.

 51. Лисенко Р.С. Створення моделі «Школи культури здоров’я» / Р.С. Лисенко // Управління школою. – 2005. – №2. – С. 2 –7.

 52. Лук’янченко Г. Педагогічне розуміння культури харчування / Г. Лук’янченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. - №1. – С. 46 –49.

 53. Макарова Т.В. Комплексная программа «Здоровье» / Т.В. Макарова // Классный руководитель. – 2007. – №5. – С.27 – 37.

 54. Макотрова Г. Слагаемые урока, сберегающего здоровье школьников / Г. Макотрова // Директор школы. – 2006. – №7. – С. 67 – 74.

 55. Маслікова І.В. Екологічна педагогіка, або Технологія створення екологічно чистого навчального середовища / І.В. Маслікова // Управління школою. – 2005. – №6. – С. 25 – 27.

 56. Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров’я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник // Початкова школа. – 2005. – №11. – С. 14 – 16.

 57. Мельник С. Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу – школи сприяння здоров’ю / С. Мельник // Рідна школа. – 2006. – №4. – С. 25 – 28.

 58. Михайлов Л.А. Воспитание культуры здоровья как аспект модернизации образования / Л.А. Михайлов, Л.П. Борисова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. – №6. – С. 56.

 59. Міхненко В. Модель випускника «Школи здоров’я» / В. Міхненко // Світ виховання. – 2006. – №5. – С. 20 – 21.

 60. Морозова В.В. Виховання культури здоров’я через освіту / В.В. Морозова // Світ виховання. – 2006. – №5. – С. 17 – 19.

 61. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность детского дома и школы-интерната / Ю.В. Науменко // Методист. – 2005. – №2. – С. 45 – 49.

 62. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы / Ю.В. Науменко // Педагогика. – 2005. – №6. – С. 37–44.

 63. Науменко Ю.В. Здоровьеформирующее образование как модель социокультурной педагогической практики / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. – №6. – С. 22 – 28.

 64. Науменко Ю.В. Модель процесса развития индивидуальной картины здоровья у детей и подростков / Ю.В. Науменко // Инновации в образовании. – 2005. – №6. – С. 93 – 104.

 65. Науменко Ю.В. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности школы / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2007. – №3. – С. 20 – 26.

 66. Науменко Ю.В. Рейтинг учебных достижений как элемент здоровьеформирующего образования / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. – №2. – С. 23 – 30.

 67. Ніколаєнко С. Здорова дитина – надбання країни / С. Ніколаєнко // Урядовий кур’єр. – 2006. – №44. – С. 7.

 68. Новікова Н. Здорові діти – міцні знання, міцна держава: З досвіду діяльності шкіл сприяння здоров’ю у Львівській області / Н. Новікова // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. – №27. – С. 8 – 12.

 69. Оржеховська В. Педагогіка здорового способу життя / В. Оржеховська // Шлях освіти. – 2006. – №4. – С. 29 – 32.

 70. Оржеховська В.М. Стратегія педагогіки здорового способу життя / В.М. Оржеховська // Педагогіка і психологія. – 2006. – №4. – С. 19 – 28.

 71. Оржеховська В.М. Школа сприяє здоров’ю / В.М. Оржеховська // Все для вчителя. – 2006. – №13 – 14. – С. 12–15.

 72. Палий В.Г. Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном процессе: проблемы и пути их решения / В.Г. Палий // Школа. – 2005. – №3. – С. 52 – 78.

 73. Панченко В. Створення умов середовища, яке зберігає здоров’я, для учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів / В. Панченко // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №14. – С. 26 – 27.

 74. Півненко Ю. Школа розвитку і здоров’я / Ю. Півненко // Початкова школа. – 2005. – №11. – С. 18 – 21.

 75. Полька Н. Здоровий спосіб проведення дозвілля дітей – основа для збереження фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління / Н. Полька // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №2. – С. 12–14.

 76. Почечуєва І. Формування навичок здорового способу життя / І. Почечуєва // Сільська школа України. – 2006.– №25 – 26. – С.17 – 21.

 77. Присяжнюк Н. Педагогічні умови збереження здоров’я школярів / Н. Присяжнюк // Пед. газета. – 2005. – №10 (жовтень). – С. 7.

 78. Пушкарьова Т. Здоров’язберігаючий потенціал навчальних технологій / Т. Пушкарьова // Початкова школа. – 2006. – №10. – С. 53 – 54.

 79. Резер Т.М. Медико-педагогический подход к организации здоровьесберегающей деятельности / Т.М. Резер // Педагогика. – 2006. – №5. – С. 29 – 37.

 80. Романенко А., Ващенко О. Школа здоров’я. Дослідницько-експериментальна робота з програми оздоровчої педагогіки// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – №2. –
  С. 111–115.

 81. Романенко М.І. Превентивні технології формування здорового способу життя учнів / М.І. Романенко // Світ виховання. – 2006. – №5. – С. 9 – 11.

 82. Романова Н. Міжнародні підходи до реалізації освітніх програм з формування здорового способу життя / Н. Романова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - №5. – С. 86 – 89.

 83. Рыбченко В.Г. Двигательное поведение и здоровье / В.Г. Рыбченко // Начальная школа: плюс до и после. – 2007. - №1. – С. 13 – 16.

 84. Савченко О. Здоров’язберігаючий вимір шкільної освіти / О. Савченко // Педагогічна газета. – 2006. – №8. – С. 1 – 2.

 85. Сбоєва Л. Система відновлення здоров’я в навчальному закладі / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №5/6. – С. 106 – 109.

 86. Світлична О.Ф. Здоров’я через освіту / О.Ф. Світлична // Управління школою. – 2006. – №29. – С. 2 – 24.

 87. Семенова Н.О. Технологія проектування школи сприяння здоров’ю / Н.О. Семенова, М.В. Левчук // Виховна робота в школі. – 2007. – №4. – С. 4 – 15.

 88. Семеновых А. Сколько здоровья уносит портфель? / А. Семеновых // Учитель. – 2006. – №3. – С. 45 – 47.

 89. Сердюк А. Проблеми із збереження здоров’я дітей і шляхи вирішення в умовах школи / А. Сердюк // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2006. – №2. – С.7 – 11.

 90. Смирнов Н.К. Забота о здоровье учащихся как критерий оценки работы школы / Н.К. Смирнов // Методист. – 2005. – №4. – С. 36 – 38.

 91. Смирнов Н.К. Как обеспечить двигательную активность обучающихся в школе / Н.К. Смирнов // Практика административной работы в школе. – 2006. – №2. – С. 33 – 34.

 92. Смирнов Н.К. Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся в школе / Н.К. Смирнов // Практика административной работы в школе. – 2006. – №1. – С. №30 – 38.

 93. Смирнов Н.К. Школа и здоровье учащихся: [Принципы здоровьесберегающей педагогики] / Н.К. Смирнов // Школа и производство. – 2006. – №1. С. 7 – 9.

 94. Степанкова М. Готовим уроки: советует гигиенист / М. Степанкова // Педагогическая техника. – 2006. – №3. – С. 83 – 87.

 95. Степанова М. И. Здоровьесберегающий потенциал нового календаря школьных каникул / М.И. Степанова, С. Чайкин // Народное образование. – 2004. – №9. – С. 170 – 182.

 96. Степанова М. Как снизить физиологическую стоимость обучения / М. Степанова, С. Уланова // Народное образование. – 2007. – №5. – С. 158 –160.

 97. Халемский Г. Школа как территория здоровья / Г.Халемский // Народное образование. – 2006. – №1. – С. 219 – 222.

 98. Хамініч О. Система медико-педагогічного патронату розвитку учнів / О. Хамініч // Директор школи, ліцею, гімназії.– 2006.– №4. – С.47 – 50.

 99. Челах Г. Моніторинг оздоровчої функції освіти / Г. Челах // Завуч (Шкільний світ). – 2006. – №31. – С. 14 – 15.

 100. Чепикова Л. Как я добиваюсь хорошего самочувствия своих учеников / Л. Чепикова //Директор школы. – 2006. – №5. – С. 98 – 100.

 101. Черкашин Г. Вирішення проблеми збереження здоров’я школярів / Г. Черкашин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №4. – С.44 – 46.

 102. Чернишова Л. Дитячий імунодефіцит і Болонський процес / Л. Чернишова // Урядовий кур’єр. – 2006. – №7. – С.13.

 103. Чешенко О. Школи сприяння здоров’ю: методичні поради / О. Чешенко // Завуч (Шкільний світ). – 2006. – №31. – С.8 – 13.

 104. Чупаха И.В. Здоровьезберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе: Научно-практический сборник инновационного опыта / И.В. Чупаха, Е.З. Путаева, И.Ю. Соколова. – М.: Народное образование, 2003. – 400с.

 105. Шевченко В. Виховання здорового школяра / В. Шевченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №5/6. – С.101 – 103.

 106. Шевченко В.Г. Алгоритм управління здоров’язберігаючим навчальним закладом // В.Г. Шевченко // Світ виховання. – 2006. – №6. – С.29–31.

 107. Школа сприяння здоров’ю // Сільська школа України. – 2006. – №25 – 26. – С.7– 12.

 108. Штрафметова Е.В. Пути сохранения и укрепления здоровья обучающихся / Е.В. Штрафметова // Завуч начальной школы. – 2005. – №4. – С.109 – 118.

 109. Экспертиза и разработка политики охраны здоровья в образовательном учреждении // Школьное планирование. – 2006. – №5. – С.6 – 14.

 110. Ямкова Ю.В. Управління системою роботи щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій у «Школі розвитку і здоров’я» / Ю.В. Ямкова // Управління школою. – 2005. – №4. – С.23 – 25.

 111. Ямполец Н. Школа – территория здоровья: Опыт работы / Н. Ямполец // Учитель. – 2006. – №3. – С.42 – 44.

 112. Яременко О. Інвестиції в майбутнє: Досвід реалізації українсько-канадського проекту «Молодь за здоров’я – 2» / О. Яременко, Н. Комарова // Здоров’я та фізична культура (Шкільний світ). – 2005. – №4. – С.22–23.
Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни

Скачати 40.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка