Практична граматикаСторінка1/4
Дата конвертації27.11.2016
Розмір3.54 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

BASISGRAMMATIK

FÜR WIRTSCHAFTSSTUDIERENDE
________________________________________________
ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ –

Початковий курс
Навчальний посібник

для студентів економічних спеціальностей
Рекомендовано

Науково-методичною радою

Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана

Київ – 2015Колектив авторів
М.М.Гавриш (розділи 1, 5), О.П.Дмитренко (розділ 10), Л.М.Курченко (розділ 4), Т.А.Микал (розділи 3, 7), Н.Г.Приходько (розділ 11), Л.В.Прокопчук (розділи 2, 6), О.М.Сапожникова (розділ 8), Р.Д.Слободзян (розділ 9)

Рецензенти
Г.Л.Лисенко, канд. філол. наук, доцент

(Національний технічний університет України «КПІ»)О.Б.Франко, канд. філол. наук, доцент

(Київський національний лінгвістичний університет)Редакційна колегія кафедр іноземних мов

Голова редакційної колегії: М.М.Гавриш, канд. філол. наук, доц.

Відповідальний секретар: Г.О.Копил, канд. пед. наук, доц.

Члени редакційної колегії: І.В.Бочарова, канд. філол. наук, доц.; Р.А.Геращенко, ст. викл.; Т.М.Гусак, канд. пед. наук, доц.; Ю.М.Друзь, канд. пед. наук, доц.; О.В.Капустіна, канд. пед. наук, доц.; А.В.Капуш, канд. філол. наук, доц.; Л.І.Чеботарьова, канд. пед. наук, доц.; О.Л.Шевченко, канд. філол. наук, доц.; Е.І.Щукіна, канд. пед. наук, доц.


Рекомендовано

Науково-методичною радою

Київського національного економічного

університету імені Вадима Гетьмана,

протокол № 5 від 19 березня 2015 р.

Практична граматика німецької мови – початковий курс : навч. посіб. для студ. екон. спец.: / [М.М.Гавриш, О.П.Дмитренко, Л.М.Курченко та ін.] – К. : КНЕУ, 2015. – 138 с.


Посібник розраховано на тих, хто вивчає німецьку мову на базовому рівні (А2-В1). Його мета – сприяти усвідомленню та автоматизованому відтворенню в актах усної та писемної комунікації німецькою мовою найбільш частотних й важливих граматичних явищ на лексичному матеріалі повсякденного вжитку та економічної спрямованості. Тематично посібник охоплює різні аспекти вживання головних частин мови – іменника, артикля, дієслова, прикметника, займенника та числівника, а також питання порядку слів в простих та складносурядних реченнях.

Кожен з одинадцяти розділів містить пояснення відповідної граматичної теми українською мовою та численні лексико-граматичні вправи і завдання різної складності, в тому числі і творчого характеру. Посібник може використовуватись як на аудиторних практичних заняттях, так і в рамках самостійної роботи студентів.


З М І С Т


Передмова
Розділ 1
Розділ 2

Розділ 3

Розділ 4
Розділ 5

Розділ 6


Розділ 7
Розділ 8
Розділ 9
Розділ 10
Розділ 11


……………………………………………………………….
Артикль та його вживання. Заперечення kein …………...
Множина іменників. Відмінювання іменників. Складні іменники. Керування прийменників …..…………………
Дієслово. Основні форми. Презенс актив: відмінювання дієслів. Подільні і неподільні дієслова. Зміна кореневої голосної. Імператив ………………………………………..
Часові форми дієслова …………………………………….
Особові та присвійні займенники. Зворотні дієслова. Взаємні займенники ……………………………………….
Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Види числівників …………………………………………………
Відмінювання прикметників ……………………………...
Модальні дієслова …………………………………………
Пасивний стан процесу і результату, часові форми …….
Інфінітив …………………………………………………...
Порядок слів у головному реченні. Tekamolo. Подвійні сполучники. Заперечення …………………………………


4
5

16


36
50

79

88


96
101
109
120

129ПЕРЕДМОВА
«Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України» (Київ, 2014), рекомендована Міністерством освіти і науки України як нормативний документ для організації навчального процесу, визначає головною метою викладання німецької мови формування професійно орієнтованої міжкультурної компетенції студентів як складника діяльнісної компетенції (с. 10). Згідно з цим твердженням, яке повністю поділяють автори навчального посібника «Практична граматика німецької мови – початковий курс», володіння іноземною (німецькою) мовою розглядається як важлива передумова успішної професійної кар’єри, як суттєвий інструмент ефективної професійної діяльності в сучасному глобальному світі.

Іншими словами, іноземномовна комунікативна компетенція – це шлях до досягнення взаєморозуміння і взаємодії з представниками інших культур у всіх сферах людського буття. Тому зрозуміло, що, з одного боку, вона охоплює як письмове, так і усне спілкування, а, з іншого, орфографічний, лексичний, граматичний та стилістичний параметри мови. Саме тому і створено цей посібник, мета якого – допомогти тим, хто вивчає німецьку мову, усвідомити та автоматизувати при відтворенні в мовленні базові німецькомовні граматичні норми, уникнути тим самим помилкових висловлювань і досягти бажаного комунікативного ефекту.

Одинадцять розділів посібника мають однакову структуру, а їх змістовне наповнення складається з україномовних теоретичних пояснень щодо найчастотніших випадків вживання головних частин мови – іменника, дієслова, прикметника, займенника та числівника, а також практичних вправ, розміщених за принципом «від простого – до складного». Завдання, які пропонуються до виконання, передбачають різні форми соціальної взаємодії та мовленнєвої активності студентів з формулюванням та висловленням власних думок – роботу в парах, виконання міні-проектів, міні-презентації тощо.

Окремі розділи посібника не мають єдиного логічного взаємозв’язку і можуть опрацьовуватись у довільному порядку – в залежності від «вузьких місць» у знаннях студентів та переважних граматичних особливостей розмовної тематики, яка вивчається згідно з навчальним планом. Матеріали посібника можуть використовуватись як на практичних заняттях з німецької мови, так і в рамках самостійної/індивідуальної роботи студентів.

Оволодіння граматичними стандартами будь-якої мови – це складний і довготривалий процес, який потребує сталих зусиль, концентрації уваги і постійної мовленнєвої практики. Але результат приносить користь і задоволення, оскільки забезпечує адекватне ситуації міжкультурне спілкування. Тому пам’ятайте: «Граматика - це як особиста гігієна. Ви можете не дбати про неї, але не дивуйтеся, якщо люди зроблять про Вас відповідні висновки.» (http://ukr-mova.in.ua/)

Ein Meister fällt nicht vom Himmel.

Übung macht den Meister.

Jeder ist Meister in seinem Hause.
Розділ 1: Артикль та його вживання. Заперечення kein.

Kapitel 1: Artikel und sein Gebrauch. Negation kein
1.1. Загальна інформація
В німецькій мові іменники вживаються в супроводі службового слова, яке називається артиклем і:

- буває двох видів: означений і неозначений артикль;

- вказує на рід іменника;

- змінюється за відмінками.


Таблиця 1.1. Форма означеного та неозначеного артикля за родами у називному відмінку
Означений артикль

Der bestimmte Artikel

Неозначений артикль

Der unbestimmte Artikel

Однина

чоловічий рід: der Mann, der Schrank

жіночий рід: die Frau, die Universität

середній рід: das Kind, das Buch


чоловічий рід: ein Mann, ein Schrank

жіночий рід: eine Frau, eine Universität

середній рід: ein Kind, ein Buch


Множина

die Männer, die Schränke, die Frauen, die Universitäten, die Kinder, die Bücher

Männer, Schränke, Frauen, Universitäten, Kinder, Bücher

(Неозначений артикль не має форми множини, тому в таких випадках іменники вживаються без артикля!)

В німецькій мові є чотири відмінки, представлені у таблиці 1.2.


Таблиця 1.2. Відмінки німецької мови та питання, на які вони відповідають

Відмінок

Питання

- називний / Nominativ

хто? що? – wer? was?

- родовий / Genitiv

чий? чия? чиє? чиї? – wessen?

- давальний / Dativ

кому? де? коли? – wem? wo? wann?

- знахідний / Akkusativ

кого? що? куди? – wen? was? wohin?


Таблиця 1.3. Відмінювання означеного і неозначеного артикля
Означений артикль

Der bestimmte Artikel

Неозначений артикль

Der unbestimmte Artikel

Число

Відмінок

чол. рід

жін. рід

сер. рід

чол. рід

жін. рід

Сер. Рід

однина

Singular

Nominativ

Genitiv


Dativ

Akkusativder

des


dem

den


die

der


der

die


das

des


dem

das


ein

eines


einem

einen


eine

einer


einer

eine


ein

eines


einem

ein


множина

Plural

Nominativ

Genitiv


Dativ

Akkusativdie

der


den

die

не існує


Приклади:

- Heute beginnt (was? Nom.) der Unterricht um 10.00 Uhr.

- Das ist (was? – Nom.) das Buch (wessen? – Gen.) eines Studenten unserer Gruppe.

- Ich zeige (wem? – Dat.) dem Dozenten (was? – Akk.) die Übersetzung.

- Ich bringe (wem? – Dat.) den Eltern (was? – Akk.) ein Geschenk.

- (Was? – Nom.) Die Tasche (wessen? – Gen.) einer Studentin steht (wo? – Dat.) auf dem Fußboden.

- Er legt (was? – Akk.) den Kugelschreiber (wohin? – Akk.) auf den Tisch.

- Wir feiern (was? – Akk.) den Tag (wessen? – Gen.) der Unabhängigkeit (wessen? – Gen.) der Ukraine (wann? – Dat.) am (an dem) 24. August.


1.2. Вживання означеного чи неозначеного артикля
Таблиця 1.4. Базові правила щодо вживання означеного чи неозначеного артикля


Неозначений артикль

Означений артикль

Перше загальне (базове) правило

Перед іменником, який вживається вперше і позначає предмет, що є маловідомим чи й невідомим мовцю та/або слухачу, стоїть неозначений артикль.

- Das ist ein Kugelschreiber.

- Dort steht ein Tisch.

- Er malt ein Bild.
При повторному згадуванні цього ж іменника вживається означений артикль.

- Das ist ein Kugelschreiber. Der Kugelschreiber ist neu und schreibt schwarz.

- Dort steht ein Tisch. Auf dem Tisch liegt eine Zeitung.

- Er malt ein Bild. Er möchte das Bild seiner Freundin schenken.Друге загальне (базове) правило

Неозначений артикль вживається, коли говорять про предмети / речі / явища, не вказуючи при цьому на характерні ознаки, які відрізняють їх від інших однорідних предметів / речей / явищ.

- Ich lese ein Buch.


- Er spricht mit einem Studenten.
- Sie studiert an einer Universität.
- Es war ein interessanter Film.

Означений артикль вживається, коли говорять про предмети / речі / явища, підкреслюючи в них якісь особливі риси чи характеристики.
- Ich lese das Buch, das ich gestern gekauft habe.

- Er spricht mit dem besten Studenten unserer Gruppe.

- Sie studiert an der Wirtschaftsuniversität Kiew.

- Der gestrige Film war wirklich interessant.
1.2.1. Вживання означеного артикля

1. Іменник позначає не якийсь конкретний предмет, а весь клас / вид цих предметів, тобто має узагальнююче значення:

- Der Computer ersetzt vielen Jugendlichen das Buch.

- Das Auto ist keine Luxusware mehr.

- Das Geld hat viele wichtige Funktionen.

- Der Markt ist Resultat der Arbeitsteilung.

2. Мова йде про конкретні предмети, відомі мовцю і слухачу:

- Stell die Vase mit Blumen auf das Fensterbrett!

- Der Dozent kommt und unsere Deutschstunde beginnt.

- Ich fahre in die Universität mit der U-Bahn.

- Er arbeitet oft in der Computerklasse unserer Fakultät.
3. Мова йде про предмети, які є єдиними в своєму роді (приміром, назви місяців, днів тижня, пір року, навчальних закладів, установ, річок, озер, морів, гір, вулиць, площ, планет і т.п.):

- Ich bin Student der Fakultät für internationale Wirtschaft und Management.

- Jedes Jahr fahren wir im (in dem) Winter in die Karpaten.

- Am (an dem) Montag haben wir Deutsch und am (an dem) Dienstag Englisch.

- Der Dnipro ist der längste Fluss der Ukraine.
4. Перед порядковими числівниками та прикметниками у формі найвищого ступеня порівняння, якщо останні стоять перед іменником:

- Das erste Semester beginnt am (an dem) ersten September.

- Wir feiern Weihnachten am (an dem) siebenten Januar.

- Die Ukraine ist das größte europäische Land.

- Am (an dem) 22. Juni ist der längste Tag des Jahres.
5. Перед іменниками, які називають країни чоловічого, жіночого роду та у формі множини:

- Er kommt aus der Ukraine, wohnt zurzeit aber in der Türkei.

- Der Flug in die USA dauert mehrere Stunden.

- Der Sudan ist ein Staat in Zentralafrika.

- Die Hauptstadt des Irans ist Teheran.
6. Перед іменниками, які позначають міста, країни, континенти і вживаються з означенням:

- Das schöne Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.

- Er ist im (in dem) Deutschland der Nachkriegszeit aufgewachsen.

- Im (In dem) Kyjiw des 19. Jahrhunderts gab es sehr viele Kirchen.

- Er liest ein Buch über das alte Rom.
7. В складі багатьох сталих виразів, фразеологізмів, прислів’їв:

- Sie hat ihre Meinung eindeutig zum (zu dem) Ausdruck gebracht.

- Unseren Studenten steht eine große Bibliothek zur (zu der) Verfügung.

- Vor Liebe hat er den Kopf verloren.

- Viele Köche verderben den Brei.Зверніть увагу: В деяких випадках можливе «злиття» прийменника з означеним артиклем: an dem = am, an das = ans, in dem = im, in das = ins, bei dem = beim, zu der = zur, zu dem = zum, von dem = vom.
1.2.2. Вживання неозначеного артикля

1. Після дієслова haben та виразу es gibt:

- Ich habe eine (große) Familie.

- Unsere Universität hat eine (neue) Bibliothek.

- Im Unterrichtsraum gibt es einen Tisch und eine Tafel.

- In der Nähe der Stadt gibt es ein Wasserkraftwerk.


2. В складеному іменному присудку, і особливо, коли перед іменником стоїть прикметник:

- Kyjiw ist eine Kastanienstadt.

- Die Desna ist ein Fluss in der Ukraine / ein ukrainischer Fluss.

- Er ist ein bekannter Fußballspieler.

- Das ist/war ein wichtiges Problem für unser Land.
3. В складі багатьох сталих виразів, фразеологізмів, прислів’їв:

- Er leistete einen Beitrag zur Lösung dieses Problems.

- Bei dem gestrigen Unwetter zog sie sich eine Erkältung zu.

- Er neigt zu Übertreibungen und macht oft aus einer Mücke einen Elefanten.

- Ein jeder Tag hat seinen Abend.
1.3. Відсутність артикля (вживання іменників без артикля – Nullartikel)

1. У формі множини, якщо в однині необхідно було б вжити неозначений артикль:

- Da liegen Bücher. (Da liegt ein Buch.)

- Im Raum gibt es Tische und Schränke. (Im Raum gibt es einen Tisch und einen Schrank.)

- Ich habe Schwestern. (Ich habe eine Schwester.)

- Ich sehe Studenten. (Ich sehe einen Studenten.)


2. Перед іменниками, які є прізвищами та іменами людей:

- Borys ist der Bruder von Tanja und Wolodymyr.

- Johann Wolfgang von Goethe ist einer der bekanntesten deutschen Dichter.
3. Перед іменниками, які позначають професії, рід занять, соціальну чи партійну приналежність, національність тощо:

- Sie ist Studentin. // Mein Vater ist Unternehmer. // Sie arbeitet als Sekretärin. // Er ist Journalist. // Sie ist Ukrainerin. // Wir sind Ukrainer.


4. Перед іменниками у ролі звертання або такими, які вказують на наукові титули:

- Frau Korol, darf ich Ihnen meinen Kollegen Bojko vorstellen? // Kinder, hört bitte zu! // Kollegen, schauen Sie sich diese Tabelle an! // Professor Küchler bekommt eine Auszeichnung unserer Universität.


5. Якщо перед іменником стоїть займенник або кількісний числівник:

- Da liegt sein Heft. // Dieser junge Mann ist Student. // Meine Hausaufgabe ist heute nicht schwer. // Er hat zwei Wochen Urlaub. // Mein Studium hat fünf Jahre gedauert.


6. Якщо перед іменником як означення вживається ім’я чи прізвище людини в родовому відмінку:

- Goethes Werke sind in der ganzen Welt bekannt. // Da liegen Annas Bücher. // Peters Freunde gratulieren ihm zum Geburtstag. // Sie mag Schewtschenkos Gedichte.


7. Перед іменниками, які є назвами міст та країн середнього роду, а також континентів (за винятком die Antarktis та die Arktis):

- Im Urlaub fahre ich nach Deutschland und mein Freund geht nach Polen.

- In Italien und Portugal arbeiten viele ukrainische Bürger.

- Budapest ist die Hauptstadt Ungarns.

- Ich fliege nach Frankfurt am Main und von dort aus fahre ich nach München.

- Frankreich liegt in Europa und China in Asien.

8. Перед іменниками, перед якими подається інформація про їх кількість, вагу чи інші одиниці виміру:

- Sie hat zwei Liter Milch, eine Tafel Schokolade, eine Flasche Wein und 300 Gramm Wurst gekauft.

- Er hat eine große Fläche Wald vererbt.

- Im vorigen Winter hatten wir einige Tage mit mehr als 20 Grad Kälte.

- Sie hat zwei Stück Torte gegessen.
9. Перед абстрактними іменниками, які позначають стан, почуття, явища, якості/риси і т.п. (Angst, Ausdauer, Dummheit, Durst, Ehrgeiz, Fleiß, Freude, Geduld, Glück, Hass, Hitze, Hunger, Intelligenz, Kälte, Kraft, Liebe, Musik, Mut, Neid, Pech, Ruhe, Seele, Treue, Verstand, Vertrauen, Würde, …):

- Dazu braucht man Mut und Geduld. // Zielstrebigkeit führte ihn zum Erfolg. // Er hat Hunger und Durst. // Sie tanzte vor Freude.


10. Перед іменниками, які позначають матеріали, корисні копалини, рідини, речовини як такі (Alkohol, Benzin, Beton, Bier, Blei, Brot, Butter, Eisen, Erdöl, Fleisch, Geld, Glas, Gold, Holz, Kaffee, Kohle, Leder, Luft, Milch, Öl, Salz, Sand, Seide, Silber, Stahl, Tee, Wasser, Wein, Wolle, Zucker …):

- Moderne Hochhäuser baut man in der Regel aus Beton, Stahl und Glas.

- Alkohol schadet der Gesundheit.

- In der Ukraine baut man Weizen, Roggen, Gerste und Hirse an.

- Bei Hitze fühlt er sich nicht wohl.
11. Перед іменниками, що вказують на часові відношення і вживаються без прийменника, але з прикметниковим означенням:

- Nächstes Jahr kommt er wieder nach Deutschland.

- Vorige Woche hatten wir zwei Kontrollarbeiten.

- Letzten Monat war er zwei Wochen krank.


12. В складі багатьох сталих виразів, фразеологізмів, прислів’їв:

- In der Prüfung hat er Pech gehabt.

- In schwierigen Situationen stand sie mir oft mit Rat und Tat zur Seite.

- Kommt Zeit, kommt Rat.

- Übung macht den Meister.
Важливо пам’ятати: Правила 2, 3, 4, 7, 9 та 10 діють у тих випадках, якщо відповідні іменники вживаються без додаткових означень. Якщо ж іменник отримує більш детальне пояснення (означення), зокрема у формі прикметника, іменника у родовому відмінку, прислівника чи означального підрядного речення, має вживатись артикль – згідно з правилами вживання означеного чи неозначеного артикля. Наприклад:

- Er ist Physiker. – Er ist ein bekannter Physiker.

- Gerd ist in Herta verliebt. – Der schüchterne Gerd ist in die wunderschöne Herta verliebt.

- Diese Schuhe sind aus Leder. – Diese Schuhe sind aus dem echten Leder.

- Seine Schwester hat ihm Geld geliehen. – Das Geld, das er dringend brauchte, hat ihm seine Schwester geliehen.

- Er trinkt Bier. – Er trinkt nur das Bier dieser Brauerei.1.4. Заперечення kein
В заперечних реченнях іменники, які в стверджувальних реченнях вживались би без артикля чи з неозначеним артиклем, заперечуються за допомогою слова kein, яке змінює свою форму в залежності від роду іменника та відмінка, в якому цей іменник вживається.
Таблиця 1.5. Відмінювання заперечення kein


Відмінок

чол. рід

жін. рід

сер. рід

множина

Nominativ

Genitiv


Dativ

Akkusativkein

keines


keinem

keinen


keine

keiner


keiner

keine


kein

keines


keinem

kein


keine

keiner


keinen

keine
Приклади:

- Gibt es hier eine Tafel? – Nein hier gibt es (was? – Akk.) keine Tafel. (Пор.: Ja, es gibt hier eine Tafel.)

- Hast du einen Bruder? – Nein, ich habe (wen? – Akk.) keinen Bruder. (Пор.: Ja, ich habe einen Bruder.)

- Ist das ein Stuhl? – Nein, das ist (was? – Nom.) kein Stuhl (sondern ein Sessel). (Пор.: Ja, das ist ein Stuhl.)

- Kennst du deutsche Lieder? – Nein, leider kenne ich (was? – Akk.) keine deutschen Lieder. (Пор.: Ja, ich kenne deutsche Lieder / ein deutsches Lied.)

- Ich habe keine Zeit. / Er hat vor der Prüfung keine Angst. / Maria ist keine Studentin mehr, sie arbeitet schon. / Er hat keinem Menschen diese Geschichte erzählt. / Das sind keine Deutschen.


Вправи / Übungen
Übung 1. Setzen Sie den passenden Artikel ein.
1. Das ist … Unterrichtsraum. … Unterrichtsraum ist groß und hell. In … Unterrichtsraum lernen wir Deutsch. 2. Das ist … Buch. Auf … Buch liegt … Kugelschreiber. Das ist … Kugelschreiber meines Freundes. 3. Da steht … Post. Auf … Post möchte ich … Briefumschlag und … Postkarte kaufen. 4. Ich habe … Schwester und … Bruder. … Schwester geht noch in … Schule. Ich helfe … Schwester Hausaufgaben zu machen. … Bruder sehe ich selten. Er ist Student und wohnt in … anderen Stadt. 5. In … Arbeitszimmer steht … Tisch. Auf … Tisch steht … Computer. Das ist … Computer meines Vaters. … Vater sitzt oft an … Tisch und arbeitet an … Computer. 6. Auf … Foto sehen wir … Familie. … Familie feiert in … Garten … Party. … Vater … Familie steht an … Grill. … Mutter deckt … Tisch. … Kind hilft ihr. … anderes Kind spielt mit … Luftballon. 7. Wir sehen … Zimmer. … Ehepaar sitzt in … Zimmer vor … Fernseher. … Fernseher steht in … Ecke … Zimmers. 8. Ich möchte … Pullover kaufen. … Verkäuferin zeigt mir … braunen und … hellen Pullover. … braune Pullover ist gut, aber … helle gefällt mir besser. 9. Sie trägt heute … Bluse und … Rock. … Rock passt gut zu ihren neuen Schuhen. 10. Ich mache … Übung. … Übung ist ziemlich schwer. Ich muss dabei … Artikelgebrauch üben. In einigen Fällen bin ich nicht sicher, ob ich … bestimmten oder … unbestimmten Artikel einsetzen soll. 11. Ich arbeite oft in … Bibliothek unserer Universität. … Bibliothek ist modern eingerichtet und hat … großen Lesesaal sowie … Abteilung für fremdsprachige Literatur.

Übung 2. Setzen Sie den passenden Artikel ein.
1. Ich studiere an … Wirtschaftsuniversität Kiew und stehe in … zweiten Studienjahr. 2. Ich gehe in … Bibliothek unserer Universität. Ich möchte dort … Lehrbücher für … dritte Semester bekommen. 3. … Hauptgebäude unserer Universität liegt an … Peremoha-Prospekt. 4. Ich studiere an … Fakultät für internationale Wirtschaft und Management und meine Freundin ist … Studentin … juristischen Fakultät. 5. … Kiewer Nationale Wirtschaftsuniversität entwickelt enge Zusammenarbeit mit … Universität Konstanz aus … Deutschland. 6. In … Hauptgebäude unserer Universität gibt es … Mensa und … zwei Cafes. In … Mensa esse ich gewöhnlich … Salat, … Stück … Fleisch und trinke … Saft. 7. Nach … Unterricht gehe ich in … Computerklasse. Dort mache ich … meine Hausaufgaben und suche … wichtige Informationen in … Internet. 8. Mein Freund spielt in … Fußballmannschaft unserer Universität. 9. Sie geht in … Schwimmhalle … Universität. 10. Zeig mir bitte … Buch, das du gestern gekauft hast. 11. Mein Freund ist … beste Student unserer Gruppe, er bekommt immer … besten Noten. 12. Tu bitte … Hemd in … Schrank! 13. Hol mir bitte … Flasche … Bier aus … Kühlschrank! 14. Bring … Kiste in … Keller! 15. Lies bitte … Regel, dann kannst du … Übung richtig machen. 15. Zeig mir … Foto, ich möchte deine Familie sehen. 16. Wo liegt … Hauptbahnhof? 17. Wo ist hier in … Nähe … Bank? 18. Ich suche … Dresdener Bank. 19. Die SZ ist … „Süddeutsche Zeitung“ aus … München. 20. … Fußballclub Bayern hat gestern gewonnen. 21. Ich suche … Supermarkt, ich muss … Geschenk für meinen Freund kaufen. 22. Ich war in … Supermarkt Silpo und habe für dich … Tafel … Schokolade gekauft. 23. Ich schenke ihr … Kochbuch, das ich gestern gekauft habe.
Übung 3. Setzen Sie den passenden Artikel ein.
1. Jedes Jahr beginnt an … ersten Januar und ist an … einunddreißigsten Dezember zu Ende. 2. An … achten März feiern wir … Frauentag. 3. Mein Freund ist an … dritten Oktober geboren. 4. An … zweiundzwanzigsten Juni ist … längste Tag … Jahres und an … zweiundzwanzigsten Dezember ist … kürzeste Tag … Jahres. 5. … Winter beginnt an … ersten Dezember. 6. In … Frühling blühen … ersten Blumen. 7. In … Sommer gibt es viel Obst und Gemüse. 8. … Herbst endet an … dreißigsten November. 9. In … April ist … Wetter sehr unbeständig. 10. … Juni ist … erste Sommermonat. 11. … Februar ist … letzte Wintermonat. 12. … Nikolaustag ist in … Dezember. 13. … Ukraine feiert ihren Nationalfeiertag in … August. 14. … Woche beginnt an … Montag. Nach … Montag folgt … Dienstag. 15. … Freitag ist … letzte Tag … Arbeitswoche. 16. An … Samstag fahre ich nach Hause. 17. An … Mittwoch fährt mein Freund nach … Berlin. 18. … zweite Buch dieses jungen Autors ist interessanter als … erste. 19. Er hat in … Wettbewerb … dritten Platz belegt. 20. In … fünften Zeile habe ich … zwei Wörter nicht verstanden. 21. In … neunten Klasse hatten sie … Computerkurs. 22. … jüngste Kind dieser Familie ist … drei Jahre alt. 23. Wo liegt … älteste Universität Deutschlands?
Übung 4.

a) Bilden Sie 12 Sätze, gebrauchen Sie in jedem Satz einen Monatsnamen.b) Erzählen Sie, was Sie an jedem Tag der Woche machen.
Übung 5. Setzen Sie den passenden Artikel ein.
1. … Computer hilft mir bei … Studium. 2. Kann … Computer … Dozenten in … Unterricht ersetzen? 3. … Buch war früher … wichtigste Informationsquelle, heute ist es … Internet geworden. 4. … Edison hat … Glühbirne erfunden. 5. … Frühstück ist … erste Mahlzeit … Tages. 6. … Mensch ist … denkendes Lebewesen. 7. … Rose ist … Blume. 8. … Goldene Tor steht in … Kyjiw und … Brandenburger Tor befindet sich in … Berlin. 9. … Kiewer Höhlenkloster wurde 1051 gegründet. 10. … Sophienkathedrale ist … älteste architektonische Denkmal von … Kyjiw. 11. … Mond ist … einzige natürliche Satellit … Erde. 12. … Mars ist … vierte Planet in … Sonnensystem. 13. … Venus ist … drittkleinste Planet … Sonnensystems. 14. … Hotel Holiday Inn liegt in … Berlin an … Alexanderplatz. 15. Von hier aus hat man … schönen Blick auf … Rathausplatz. 16. Unser Bus nähert sich … Europa-Platz. 17. … Chreschtschatyk-Straße ist … Hauptstraße von … Kyjiw. 18. … Haus meines Freundes liegt in … Schillerstraße. 19. Gehen Sie … Hauptstraße geradeaus bis zu … Parkstraße. 20. … Volksbank liegt in … Kölner Straße. 21. Auf … Sophienplatz in … Kyjiw steht … Bohdan-Chmelnyzkyj-Denkmal. 22. … Sophienplatz liegt an … Wolodymyrska-Straße in … Zentrum Kiews. 23. Eine der schönsten Straßen von … Kyjiw ist … Taras-Schwetschenko-Boulevard. 24. … Nationale Iwan-Franko-Schauspielhaus steht an … Iwan-Franko-Platz.
Übung 6. Setzen Sie den passenden Artikel ein.
1. Unsere Universität hat … moderne Bibliothek, … Schwimmhalle und … Zentrum für Kultur und Künste. 2. Unsere Universität hat … neun Fakultäten. 3. Unsere Fakultät hat … jungen Dekan. 4. Unsere Fakultät hat … neun Lehrstühle. 5. Unsere Fakultät hat … besten Studenten. 6. Wir haben … sehr gute Deutschlehrerin. 7. Er hat … Drei-Zimmer-Wohnung. 8. Sie hat … modern eingerichtete Küche. 9. Meine Nachbarn haben … Haus im Grünen. 10. Kyjiw hat … tausendjährige Geschichte. 11. Dieses Auto hat … großen Kofferraum. 12. Sie hat … hübsches Gesicht. 13. Er hat … große Nase. 14. In … Kyjiw gibt es … U-Bahn. 15. In dieser Buchhandlung gibt es … Abteilung für … Lehrbücher. 16. In unserem Unterrichtsraum gibt es … zwei große Fenster. 17. Gibt es hier in … Nähe … Zeitungskiosk? 18. Es gibt hier … Buch und … Bleistift. 19. In dieser Situation gibt es nur … Weg. 20. Es gibt hier … interessanten Ort. 21. Sie ist … Lehrerin. Das ist … anstrengender Beruf. 22. Sergej Bubka ist … weltbekannter Sportler. 23. … Freiburg ist … Universitätsstadt in … Baden-Württemberg. 24. … Ukreximbank ist … ukrainische Bank. 25. Wir sind … starke Gruppe. 26. Dieses Gebäude ist … architektonisches Denkmal. 27. Er ist … leidenschaftlicher Fan von … Fußballclub Dynamo Kyjiw. 28. Das war … großes Ereignis in … ukrainischen Geschichte. 29. Dieses Buch ist … Neuerscheinung … Max Hueber Verlags. 30. Kyjiw ist … alte Stadt.
Übung 7. Erzählen Sie Ihrer Gruppe kurz über:

a) Ihre Familie;

b) Ihre Wohnung;

c) das Aussehen Ihrer Freundin / Ihres Freundes;

d) Ihre Ess- und Trinkgewohnheiten (Was essen Sie gewöhnlich morgens, mittags, nachmittags, abends?).
Übung 8. Fehlerkorrektur: Ergänzen Sie die fehlenden Artikel an der richtigen Stelle.
Meine Freundin Christine hat Baby bekommen. Deshalb muss ich noch schnell in Geschäft, um Geschenk zu kaufen. Hast du vielleicht Idee, was ich Christine für Baby schenken könnte? Baby ist Junge, kleines Auto wäre ganz gut. Aber dafür ist Junge noch zu klein. Vielleicht Mütze für nächsten Winter. Mal sehen, Geschenk darf auch nicht zu teuer sein. Auf jeden Fall kaufe ich Buch mit Jogaübungen für Christine.
Übung 9. Nullartikel, bestimmter Artikel oder unbestimmter Artikel?
1. Auf … Tisch liegen … Hefte und … Bleistifte. 2. Ich habe … interessante Bücher gekauft. 3. Da stehen … Autos und … Busse. 4. An … Wand hängen … Fotos und … Bilder. 5. In … Hof spielen … Kinder. 6. Auf … Fensterbrett stehen … Töpfe mit … Pflanzen. 7. Vor unserem Haus wachsen … Bäume. 8. Ich habe … Geschwister und … Großeltern. 9. In diesem Raum stehen nur … Tische und … Stühle. 10. In … Text gibt es … unbekannte Wörter. 11. In meinem Garten gibt es … Obstbäume und … Blumen. 12. Er ist … Schauspieler. 13. Sie ist … begabte Schauspielerin. 14. Ich bin … Ukrainer. 15. In … zweiten Runde spielt sie gegen … bekannte Ukrainerin. 16. … Professor Müller hat heute … Vorlesung. 17. … Frau Petrenko kommt heute nicht. 18. … erkrankte Professor Lenz ist jetzt in … Spital. 19. Ich muss noch … Butter und … Milch kaufen. 20. … Milch, die die Mutter gekauft hat, war bereits sauer. 21. Sie isst nachmittags gern … Obst. 22. Er isst nachmittags gern … Obst aus … eigenen Garten. 23. Zu … Bau … Hauses braucht man … Zement und … Sand. 24. … Sand, den wir für … Haus brauchen, müssen wir noch kaufen. 25. Es war nichts zu machen, ich musste … haben. 26. Sie hatte … bewundernswerte Geduld. 27. Er hatte … Geduld, die in dieser Situation nötig war. 28. Ich habe … Hunger. 29. Er hat … großen Hunger. 30. Sie hat … Kuchen und … fünf Kilo Äpfel gekauft. 31. … Willis Bruder ist … Dolmetscher. 32. … Tanjas Schwester arbeitet als … Managerin. 33. In … Unterrichtsraum waren … zehn Studenten.
Übung 10. Erzählen Sie Ihren Kommilitonen: Was kaufen Sie, wenn Sie:

- ein Frühstück für zwei Personen machen;

- ein Mittagessen für vier Personen kochen;

- am Abend mit Freunden Ihren Geburtstag feiern;

- einen Salat machen.
Übung 11. Welche Artikel fehlen in den Lücken?
Liebe … Anita,
ich bin gerade … drei Tage auf … Geschäftsreise in … Wien. … Stadt ist – wie immer – wunderschön. Diesmal habe ich … etwas Zeit. Gestern war ich in … Stephansdom. Heute bin ich in … Prater spazieren gegangen, und dann habe ich in … Hotel Sacher … Kaffee getrunken und … drei Stück … Sachertorte gegessen.

Morgen fahre ich wieder nach … Hause in … meine neue Wohnung. Bis jetzt habe ich … viel Pech in … dieser Wohnung gehabt. Zuerst sind … Vormieter … drei Wochen zu spät ausgezogen. Dann hat … Maler für … Türen … falsche Farbe genommen. … Tischler hat … Loch in … Wand gebohrt und dabei … Elektroleitung kaputtgemacht. … Teppichfirma hat … Teppich mit … Fehlern geliefert. Es hat wirklich … viel Ärger gegeben. Aber … mein Nachbar, … Herr Driesen, ist sehr nett. Er hat … Waschmaschine angeschlossen, und in … Küche funktioniert jetzt alles.

Willst du nicht … nächste Woche mal vorbeikommen?
Bis bald und … herzliche Grüße

deine Marianne


Übung 12. Welche Artikel fehlen in den Lücken?
Liebe … Stefanie,
wir wohnen jetzt schon … Jahr in … Berlin. Komm doch mal nach … Berlin. Hier kann man viel machen: In … Restaurant „Mutter Hoppe“ gehen und echt berlinerisch essen, in … Diskothek „Metropol“ bis zu … frühen Morgen tanzen, in … vielen Parks und in … Zoologischen Garten spazieren gehen oder in … Müggelsee baden. In … Geschäften in … Friedrichstraße und in … Kaufhaus … Westens kann man gut einkaufen und natürlich auch … Leute anschauen. An … Wochenende fahren wir oft mir … S-Bahn in … Zehlendorf an … Wannsee. Dort kann man in … See schwimmen oder faul an … Sonne liegen.

Komm also bald mal nach … Berlin!


… Herzliche Grüße

Sandra und Holger


Übung 13. Welche Artikel fehlen in den Lücken?
… König Johann ist … mächtiger König. In … seinem Land leben … 30 Millionen … Menschen. Aber … seine Macht und … sein Reichtum bringen ihm kein Glück. Er fühlt sich sehr einsam. Doch … Tages rettet ihn … seine Hofköchin Fanni aus … seiner Depression. Als man … König an diesem Tag … ihre neueste Kreation, … Spinat-Pilz-Knödel mit … 20 cm … Durchmesser bringt, weiß er, dass … sein Leben wieder … Sinn hat. Obwohl er nach … Essen … riesigen Knödels kaum noch sitzen kann, lässt er … Hofköchin kommen. … König Johann verliebt sich sofort in sie. Bald darauf macht er ihr … Heiratsantrag.
Übung 14. Setzen Sie in den folgenden Sätzen den Artikel bei Länder- und Ortsnamen richtig ein.
1. Ich komme aus … Ukraine, aus … Stadt Tschernihiw. 2. Die Hauptstadt … Ukraine ist … Kyjiw. 3. Viele Touristen kommen im Sommer in … Ukraine. Sie besuchen … alte Kyjiw, … geschichtsreiche Lwiw, … sonnige Odessa und andere Städte. 4. Der Nationalfeiertag … Ukraine ist am 24. August. 5. … Ukraine grenzt im Westen an … Polen, … Ungarn und … Slowakei. 6. Im Norden grenzt unser Land an … Weißrussland und … Russland. 7. Zwischen … Ukraine und … Bundesrepublik Deutschland entwickeln sich gute wirtschaftliche Beziehungen. 8. Unsere Universität arbeitet mit Universitäten in … Deutschland und … Österreich eng zusammen. 9. … Norwegen und … Schweiz sind keine Mitglieder der Europäischen Union. 10. Dieses Jahr hat er eine Reise in … Slowakei, nach … Ungarn und … Rumänien gemacht. Nächstes Jahr will er in … Vereinigten Staaten von Amerika fliegen, und zwar nach … Florida und … Virginia. 11. Viele Ukrainer verbringen ihren Urlaub in … Türkei und … Ägypten. 12. Während der Reise hat sie drei Tage in … alten Prag verbracht. 13. Sein Freund hat im Urlaub … Dresden, … Leipzig und … Budapest besucht. … barocke Dresden hat ihm besonders gut gefallen 14. In … Schweiz gibt es vier Amtssprachen. 15. … Niederlande grenzen im Süden an … Belgien und im Osten an … Deutschland.
Übung 15. Setzen Sie in den folgenden Sätzen den Artikel bei den geographischen Namen richtig ein.
1. Die Hauptflüsse … Ukraine sind … Dnipro, … Desna und … Dnister. 2. … Dnipro ist der drittgrößte Fluss Europas nach … Wolga und … Donau. 3. Die Hauptstadt … Ukraine Kyjiw liegt an … Dnipro. 4. Meine Sommerferien habe ich an … Desna verbracht und mein Freund war an … Schwarzen Meer. 4. … Schwarze Meer und … Asowsche Meer bilden im Süden natürliche Grenze … Ukraine. 5. Viele Ukrainer fahren im Sommer an … Schwarze Meer. 6. Im Westen … Ukraine liegen … Karpaten. … Howerla ist … höchste Berg in … Karpaten. 7. Im Winter fahren viele Ukrainer in … Karpaten und in … Alpen nach … Österreich oder in … Schweiz. 8. Er möchte von … Bratislava aus auf … Donau nach … schönen Budapest fahren. Von dort plant er einige Tage später an … Balaton zu fahren. 9. … Nordsee und … Ostsee bilden in Norden natürliche Grenze Deutschlands. 10. Der längste Fluss … BRD ist … Rhein. 11. Konstanz liegt an … Bodensee. 12. In … Erzgebirge gibt es viele Möglichkeiten für den Wintersport. 13. … Wien liegt am Ostrand … Alpen in der Ebene … Donau. 14. Durch die Hauptstadt … Schweiz Bern fließt … Aare. 15. Das historische Zentrum Berlins durchfließt … Spree.
Übung 16. Gruppenarbeit: Bilden Sie vier Kleingruppen. Jede Gruppe wählt sich ein Land – die Ukraine, Deutschland, Österreich oder die Schweiz – und erzählt anhand der entsprechenden Landkarte über Grenzen, Städte, Flüsse, Berge, Seen, Meere „ihres“ Landes.
Übung 17. Setzen Sie die richtige Form von kein ein.
1. Auf dem Tisch liegen … Bücher. 2. Er hat … eigene Wohnung. 3. Für dieses Auto hat er … Geld. 4. Ich brauche für diese Übung … Wörterbuch. 5. Sie findet in der Tasche … Kugelschreiber. 6. Seine Wohnung hat … Gästezimmer und … Balkon. 7. Ich habe jetzt … Hunger und … Durst. 8. Wir haben … Interesse an diesem Film. 9. Die Kinder spielen ruhig und machen … Lärm. 10. Seitdem hat er an seine Freundin … einzigen Brief geschrieben. 11. Ich hatte gestern … glücklichen Tag. 12. Die Antwort … Studenten war richtig. 13. Am Samstag haben wir … Unterricht. 14. Ich mag … Fisch und trinke … Kaffee. 15. Er trinkt … Alkohol. 16. Auch im Winter trägt er … Mütze. 17. Das ist … alkoholfreies Bier. 18. Ich stelle … Fragen an dich. 19. Er hat bei … Freund Unterstützung für seine Pläne gefunden. 20. Er fährt … Auto. 21. Mit … Wort hat sie dieses Ereignis erwähnt. 22. An … Tag der Woche hatte ich Zeit für mein Hobby. 23. Ich konnte dieses Medikament in … Apotheke finden. 24. Sie haben … Hund und … Katze. 25. Ich habe viel geübt und in dieser Übung … Fehler gemacht.
Übung 18. Erzählen Sie oder schreiben Sie. Gebrauchen Sie in allen Sätzen die Verneinung kein:
a) Welche Lebensmittel/Speisen mögen / essen Sie nicht? Welche Getränke mögen / trinken Sie nicht?

b) Welche Verwandten haben Sie nicht? Wählen Sie aus der Liste: Bruder, Schwester, Geschwister, Großmutter, Großvater, Onkel, Tante, Neffe, Nichte, Cousin, Cousine, Kinder.

c) Was gibt es / steht / hängt in Ihrem Unterrichtsraum nicht? Wählen Sie aus der Liste und führen Sie auch eigene Beispiele an: Landkarte Deutschlands, Computer, Tabellen zur deutschen Grammatik, Kassettenrekorder, Fernseher, Radio, Videokassette, Sessel, Bücherregal, Fotos, Blumen, Kreide, Stehlampe, Kühlschrank, Kalender.
Übung 19. Bilden Sie Sätze mit der Verneinung kein. Gebrauchen Sie dabei die Verben haben, finden, spielen, sehen, liegen, hängen, kaufen.

Z. B.: Da liegt kein Kugelschreiber. / Er kauft keinen Pullover.


Quellenverzeichnis
1. Aufderstraße H., Bock H., Gerdes M., Müller J., Müller H. Themen 1 aktuell: Kursbuch / Hartmut Aufderstraße, Heiko Bock, Mechthild Gerdes, Jutta Müller, Helmut Müller. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2003. – 160 S.

2. Bock H., Eisfeld K.-H., Holthaus H., Schütze-Nöhmke U. Themen 1 aktuell: Arbeitsbuch / Heiko Bock, Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus, Uthild Schütze-Nöhmke. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2003. – 143 S.

3. Hering A., Matussek M., Perlmann-Balme M. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache / Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. – Ismaning: Max Hueber Verlag, 2002. – 248 S.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка