Практична робота №1Сторінка1/45
Дата конвертації21.06.2022
Розмір1.24 Mb.
#92846
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Практикум з бухгалтерського обліку
zmist-i-harakterni-oznaki-strahovih-poslug, английский.dzl

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко


ПРАКТИКУМ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
навчально-методичний посібник

Харків 2017


УДК 343.148.5(075.8)
ББК 65.052я73
Б 68


Рецензенти:


Пилипенко А.А., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
Радченко Л.П., кандидат екон. наук, професор кафедри економічної теорії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
(протокол № 3 від 25.04.2017 р.)

Синиця Т.В., Осьмірко І.В.


ПРАКТИКУМ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: навчально-методичний посібник / Синиця Т.В., Осьмірко І.В.– Х.: ТОВ «ВСПРАВІ» , 2017. - 140 с.

ISBN 978-617-7305-29-2


Навчальне видання містить методичні рекомендації та облікові завдання, виконання яких дозволяє поглибити теоретичні знання та дає змогу студентам набути практичні навички ведення бухгалтерського обліку. Практикум доповнений проблемними питаннями, тестами для самоконтролю знань з метою формування творчого мислення майбутнього фахівця, здатного самостійно оцінювати та вирішувати складні облікові проблеми.


Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, а також інших фахівців, яких цікавлять особливості ведення облікової роботи.
УДК 343.148.5(075.8)
ББК 65.052я73

ISBN 978-617-7305-29-2


© Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко, 2017


ЗМІСТВСТУП ……………………………………………………………………….

5
Зміст навчальної дисципліни ………………………………………………...

5
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку………....

12
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, ЙОГО ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ………………………………...….

12

Методичні вказівки ……………………………………………………

12
Перелік проблемних питань для обговорення ………………….…....
Завдання для розв’язання………………………………………………

16
17
Тести для самоконтролю знань ……………………………………….

19
ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС …………………………………..

21
Методичні вказівки ……………………………………………………

21
Перелік проблемних питань для обговорення ……………………….

23
Завдання для розв’язання ……………………………………………...

23
Тести для самоконтролю знань ……………………………………….

27
ТЕМА 3. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ………………………………………………………..

29
Методичні вказівки ……………………………………………………

29
Перелік проблемних питань для обговорення ……………………….

31
Завдання для розв’язання ……………………………………………...

32
Тести для самоконтролю знань ……………………………………….

39
ТЕМА 4. ОЦІНЮВАННЯ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ
ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ТЕХНІКА І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ……………………………………………………………………….

43

Методичні вказівки ……………………………………………………

43
Перелік проблемних питань для обговорення ……………………….

46
Завдання для розв’язання ……………………………………………...

46
Тести для самоконтролю знань ……………………………………….

48
Змістовий модуль 2. Облік активів, пасивів та господарських процесів ....

51
ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ………………………..…….

51
Методичні вказівки ……………………………………………………

51
Перелік проблемних питань для обговорення ……………………….

55
Завдання для розв’язання ……………………………………………...

56
Тести для самоконтролю знань ……………………………………….

63
ТЕМА 6. ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ………………………………....

65
Методичні вказівки ……………………………………………………

65
Перелік проблемних питань для обговорення ……………………….

69
Завдання для розв’язання ……………………………………………...

70
Тести для самоконтролю знань …………………………………….…

76
ТЕМА 7. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ………………………………....

80
Методичні вказівки ……………………………………………………

80
Перелік проблемних питань для обговорення ……………………….

83
Завдання для розв’язання ……………………………………………...

83
Тести для самоконтролю знань …………………………………….....

85
ТЕМА 8. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ……………………………………......…....

88

Методичні вказівки …………………………………………………..

88

Перелік проблемних питань для обговорення …………………….....

91

Завдання для розв’язання …………………………………………......

92

Тести для самоконтролю знань ………………………………………..

95

ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ …………………………...

98

Методичні вказівки ……………………………………………….….

98

Перелік проблемних питань для обговорення ……………………...

102

Завдання для розв’язання ………………………………………….....

103

Тести для самоконтролю знань ……………………………………...

105

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА …………….….

108

Методичні вказівки ……………………………………………….….

109

Перелік проблемних питань для обговорення ……………………...

116

Завдання для розв’язання ………………………………………….....

117

Тести для самоконтролю знань……………………………………....

120

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ………………………………………………..

123ВСТУП

У сучасних умовах господарювання наука, теорія та практика бухгалтерського обліку є цілісною системою знань, яка виконує одну із центральних функцій управління не тільки в межах підприємства, але й економікою в цілому. Важливе значення має опанування основних категорій і принципів ведення бухгалтерського обліку, знання яких є невід’ємною умовою для чіткого розуміння змісту бухгалтерського обліку та розв’язання питань практики.


Розвиток системи бухгалтерського обліку вимагає переосмислення ролі бухгалтера в управлінській діяльності. Відходить у минуле уявлення про бухгалтера як про реєстратора облікової інформації. Сьогодні бухгалтер відіграє важливу роль у формуванні стратегії розвитку підприємства на майбутнє, здійснює моніторинг поточних та минулих подій, забезпечує економічну безпеку підприємства. З підвищенням ролі бухгалтера в інформаційному суспільстві на перший план виходить питання його професійної підготовки. В більшості країн світу знання бухгалтерського обліку є необхідною частиною кваліфікації кожного економіста.
Навчально-методичний посібник підготовлений для підготовки студентів економічного профілю з метою закріплення теоретичних знань та більш глибокого засвоєння курсу «Бухгалтерський облік» й передбачає, відповідно до методичних рекомендацій, виконання комплексу практичних вправ. Практичні завдання , спрямовані на засвоєння основних правил і принципів ведення бухгалтерського обліку та дають можливість набути певного обсягу вмінь і навичок облікової роботи. Також за кожною темою визначені мета вивчення, ключові терміни, проблемні питання для дискусії, що сприяють активізації самостійної роботи студентів. Для перевірки знань і закріплення теоретичного матеріалу у практикумі передбачені тестові завдання.
Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів, професорсько-викладацького складу, а також інших фахівців, яких цікавлять особливості ведення облікової роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка