Практичний блокСкачати 213.96 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір213.96 Kb.
ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
Практичне заняття №1

Загальні вимоги до складання та оформлення документів
План

1. Поняття «документ», «документація», «діловодство».

2. Офіційно-діловий стиль української мови.

3. Призначення і класифікація документів.

4. Формуляр-зразок, бланк.

5. Реквізити документа, їх розміщення.

6. Вимоги до тексту документа.
Дидактична мета:

- розширення знань про українську мову як національну мову українського народу, виховання поваги до української літературної мови;

- набуття знань про особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію документів, структуру тексту документа, вимоги щодо складання й оформлення ділових паперів;

- забезпечення оволодіння графічними, орфографічними, орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними та пунктуаційними нормами сучасного українського ділового мовлення.Студенти повинні знати:

- роль мови у суспільному житті, розрізняти поняття «національна мова» і «літературна мова», мовні норми;

- функціональні стилі української літературної мови, найважливіші риси, що визначають діловий стиль;

- види документів за класифікаційними ознаками; основні правила оформлення реквізитів; вимоги до тексту документа, оформлення сторінки.


Студенти повинні вміти:

- давати визначення основних понять;

- визначати жанри офіційно-ділового стилю;

- визначати типи документів за класифікаційними ознаками;

- правильно оформляти реквізити;

- розпізнавати норми літературної мови, відповідно до норм редагувати тексти офіційно-ділового стилю;

- послуговуватися стійкими словесними формулами.
Основна література:

1. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

2. Брус М.П. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – Івано-Франківськ : Ті повіт, 2004. – 205 с.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; за ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стер. – К. : Т-во “Знанняˮ, КОО, 2006. – 222 с.

4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКБ “БАОˮ, 2006. – 480 с.

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2006. – 448 с.

6. Сучасне діловодство : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.
Додаткова література:

1. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. ‑ Харків: ТОР - СІНГ ПЛЮС, 2006. ‑ 448 с.

2. Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

3. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

3. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 368 с.

4. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). –К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 287 с.

5. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006

6. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування : навч. посібник. – К.: АртЕк, 2000.

7. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник. – К., 2005.

8. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. – № 38.

9. Довідник з культури мови : посіб. / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб та ін.; за ред. С.Я. Єрмоленко. – К. : Вища шк., 2005. ‑399 с.
ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Прочитайте текст Статті 10 Конституцїї України. Дайте визначення державної мови.

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільногo життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. .

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Вправа 2. Перепишіть слова, поставте правильно наголоси. Звірте зі «Словником наголосів». Запамятайте ці слова.

І. Випадок, новий, фаховий, середина, ненависть, текстовий, беремо, валовий, виразний, вісімдесят, дошка, кінчити, щипці, ознака, обруч, нести.

II. Легкий, кухонний, курятина, приятель, ринковий, черствий, кидати, феномен, твердий, кроїти, предмет.

Вправа 3. Розкрийте зміст поняття «реквізит». Назвіть основні реквізити організаційно-розпорядчих документів.

Вправа4. Виправте помилки в оформленні реквізиту «адресат». Запишіть правильні варіанти.

1. Директор Павлюку Сергію Петровичу.

2. Міністерству освіти і науки України.

4. Міністерство промислової політики України.

Управління справами

Головний спеціалістКононенку В. П.

В
права 5.
Розгадайте кросворд.

По горизонталі: 1. Друкована стандартна .форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. 2. Відтворення частини документа. 3. Другий примірник документа, виданий у звязку із втратою оригіналу. 4. Найважливіший, уніфікований засіб спілкування. 5. Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі. 6. Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цьогo документа. 7 .Основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об’єктивність. 8. Перший і єдиний примірник документа. 9 .Ознака, за якою виділяють вхідні й вихідні документи. 10.Внутрішнє погодження проекту документа. 11. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку. 12. Реквізит, що підтверджує юридичну чинність документа. 13. Критичний відгук на науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції.

Ключ: Якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках ви прочитайте назву документа, що означає опис свого життя.

Вправа 6. Оформіть правильно гриф затвердження документа директором навчального закладу, де ви навчаєтесь.

Практичне заняття №2-3

Документація щодо особового складу
План

1. Заява. Її реквізити та оформлення.

2. Характеристика.

3. Резюме.

4. Автобіографія.

5. Особовий листок з обліку кадрів.

6. Трудова книжка.

7. Накази щодо особового складу.Дидактична мета:

- формування умінь і навичок складання та оформлення документації щодо особового складу;

- дотримання вимог культури писемного мовлення під час складання документації щодо особового складу;

- закріплення знань з орфографії та пунктуації.Студенти повинні знати:

- призначення заяви, характеристики, автобіографії, резюме, трудової книжки, наказів та вимоги щодо їх оформлення;

- типи заяв за походженням і місцем виникнення;

- реквізити документації щодо особового складу і порядок їх розташування;

- вживання апострофа, мякого знака, тире між підметом і присудком, правопис власних назв, прізвищ і географічних назв іншомовного походження.
Студенти повинні вміти:

- складати і редагувати заяву, автобіографію, резюме, характеристику, накази, особовий листок з обліку кадpів;

- дотримуватись стилістичних норм під час оформлення цих документів;

- правильно записувати слова з апострофом, мяким знаком, власні назви та прізвища й географічні назви іншомовного походження.


Основна література:

1. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

2. Брус М.П. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – Івано-Франківськ : Ті повіт, 2004. – 205 с.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; за ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стер. – К. : Т-во “Знанняˮ, КОО, 2006. – 222 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2006. – 448 с.

5. Сучасне діловодство : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКБ “БАОˮ, 2006. – 480 с.
Додаткова література:

1. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. ‑ Харків: ТОР - СІНГ ПЛЮС, 2006. ‑ 448 с.

2. Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

3. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

3. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 368 с.

4. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). –К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 287 с.

5. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006

6. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум : навч. посіб. / за ред. Симоненко Т.В. – К. : Академія, 2009. – 272 с.

7. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник. – К., 2005.

Завдання

Вправа 1. Прочитайте текст, визначте, який це документ: а) за найменуванням; б) за призначенням; в) за походженням; г) за місцем виникнення.

Директорові Київської

загальноосвітньої школи№ 3

Петренку В. В.

Донченка Володимира,

учня ПолтавськоЇ ЗОШ №2


Прошу зарахувати мене учнем 9-ro класу у звязку з переїздом моЇх батьків до м. Києва.

28 серпня 2003 р. (підпис )Вправа 2. Знайдіть помилки в оформленні заяви. Запишіть правильний варіант.

Випускника загальноосвітньої

школи №15 м. Києва

Дроботюка Анатолія

директорові Київськогo

професійно-технічногo

училища № 26

Яремі К. А.


Заява

Прошу зарахувати мене учнем yчилища за спеціальністю механік з ремонту транспорту.

(підпис) 17 липня 2003 р.Вправа 3. Розкрийте значення слів адресат-адресант. Складіть з цими словами речення.

Вправа 4. Виправте помилки в адресуванні заяв, правильні варіанти запишіть.

1.Директору загальноосвітньоЇ

школи №28 м. Києва

від учня: ll-Б класу

Куришко Пилипа

2.Директор Професійно-технічного

училища № 1 м. Київ

Гришині М. І.

учень спеціальності електрозварник

Саленко ІванВправа 5. Оформіть документ на ім'я керівника вашої установи з проханням звільнити вас від занять.

Вправа 6. Напишіть характеристику на студента вашої групи.

Вправа 7. Напишіть резюме, мета якого заміщення вакантної посади: а) водія тролейбуса; б) агента э організації туризму; в) касира торговельного залу; г) контролера ощадного банку.

Вправа 8. Напишіть автобіографію, дотримуючись лаконізму викладу.

Вправа 9. Biдpeдaryйтe речення, запишіть правильні варіанти.

1. Я, Ірина Володимирівна Назаренко, народилися 13.09.1986 р. в м. Київ.

2. На протязі 1993-2003 р. навчалася у загальноосвітній школі № 5.

3. У 200З році поступила в Професійно-технічне училища № 6 м. Київ.4. Маю батька Прокопенка Василя Олексійовича, який народився у 1949 році.
Практичне заняття № 4-5

Довідково-інформаційні документи
План

1. Оголошення, запрошення, довідка:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

2. Протокол, витяг із протоколу:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

3. Службові листи:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

4. Анотація, відгук, рецензія:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.

5. Доповідна та пояснювальна записки:

а) поняття та основні реквізити;

б) правила укладання;

в) зразки оформлення.
Дидактична мета:

- засвоєння головних ознак довідково-інформаційних документів та етикету ділового спілкування;

- оволодіння уміннями і навичками складання, написання та оформлення довідково-інформаційної документації, навичками комунікативно виправданого використання засобів мови в різних життєвих ситуаціях;

- удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок, необхідних для правильного укладання довідково-інформаційних документів.

- виховання ввічливості, коректності, делікатності та доброзичливості.
Студенти повинні знати:

- ознаки та правила оформлення довідково-інформаційних документів;

- етикет службового листування, особливості оформлення різних типів листів, типові мовні звороти, якими можна послуговуватися під час складання службових листів;

- нові вимоги щодо оформлення адреси.


Студенти повинні вміти:

- складати й редагувати службові листи;

- правильно вживати слова іншомовного походження, оформляти документи відповідно до орфографічних та пунктуаційних правил.
Основна література:

1. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

2. Брус М.П. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – Івано-Франківськ : Ті повіт, 2004. – 205 с.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; за ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стер. – К. : Т-во “Знанняˮ, КОО, 2006. – 222 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2006. – 448 с.

5. Сучасне діловодство : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКБ “БАОˮ, 2006. – 480 с.
Додаткова література:

1. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. ‑ Харків: ТОР - СІНГ ПЛЮС, 2006. ‑ 448 с.

2. Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

3. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

3. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 368 с.

4. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). –К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 287 с.

5. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006

6. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум : навч. посіб. / за ред. Симоненко Т.В. – К. : Академія, 2009. – 272 с.

7. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник. – К., 2005.

Завдання

Вправа 1. Відредагуйте та виправте помилки в адресатах листа.

1. Ректор Українського державного аграрного університету Кириленко В. І., професору.

2. Директор Київської загальноосвітньої школи № 1.

3. Голова Всеукраїнського акціонерного банку «ВАбанк».

4. Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського Кузьминчуку С. В.

5. Телерадіокомпанії «Рудана» Гончар Володимир.

6. Харківській книжній фабриці «Літера». Відділ зв'язків з громадськістю.

Вправа 2. Продовжіть речення, якими можна було б скористатися у листах-повідомленнях.

Повідомляємо Вам...

Цим листом повідомляємо, що...

На жаль, змушені повідомити Вам...

Дозвольте повідомити Вам, що...

5. З приємністю повідомляємо Вам, що...

6. Хочемо повідомити про те, що...

Вправа 3. Запишіть типові мовні звороти, якими можна скористатися у листах-проханнях.

Вправа 4. Напишіть лист, в якому ви просите дати детальну інформацію про необхідний вам товар. Визначте, який це лист: 1) за найменуванням; 2) за напрямком; 3) за призначенням; 4) за функціональними ознаками.

Вправа 5. Напишіть лист-пропозицію про надання послуг.

Вправа 6. Продовжте текст листа та поясніть правопис виділених слів.

Шановні...!Ми отримали Вашого листа від..., у якому Ви просите надати зниження в обсязі 5 % від запропонованої в проекті контракту ціни на постачання підручників та художньої літератури.

Вправа 7. Напишіть лист-запит комерційної пропозиції (запит з юридичних питань, запит на отримання певної інформації, запит рекомендації від діловою партнера).

Практичне заняття № 6


Обліково-фінансові документи
План

  1. Доручення.

  2. Квитанція.

  3. Розписка. Список.

  4. Таблиця.


Дидактична мета:

- засвоєння особливостей складання обліково-фінансових документів;

- оволодіння уміннями і навичками оформлення обліково-фінансової документації;

- удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок, необхідних для правильного укладання цієї документації.


Студенти повинні знати:

- ознаки та призначення розписки, списку та доручення;

- розділові знаки у простих і складних реченнях.
Студенти повинні вміти:

- складати й редагувати розписку та доручення;

- правильно узгоджувати числівники з іменниками;

- правильно записувати складні слова та службові частини мови;

- розставляти розділові знаки в складних реченнях.
Основна література:

1. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : А.С.К., 2006. – 400 с.

2. Брус М.П. Українське ділове мовлення : навч. посіб. – Івано-Франківськ : Ті повіт, 2004. – 205 с.

3. Ділова українська мова : навч. посіб. / О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; за ред. О.Д. Горбула. – 5-те вид., стер. – К. : Т-во “Знанняˮ, КОО, 2006. – 222 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2006. – 448 с.

5. Сучасне діловодство : навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.

6. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк : ТОВ ВКБ “БАОˮ, 2006. – 480 с.
Додаткова література:

1. Максименко В.Ф. Сучасна ділова українська мова. ‑ Харків: ТОР - СІНГ ПЛЮС, 2006. ‑ 448 с.

2. Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

3. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

3. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 368 с.

4. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). –К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 287 с.

5. Жайворонок В.В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006

6. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум : навч. посіб. / за ред. Симоненко Т.В. – К. : Академія, 2009. – 272 с.

7. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посібник. – К., 2005.
ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Прочитайте текст, визначте, який це документ за: а) найменуванням; б) походженням; в) терміном виконання; г) призначенням.
Я, Скляренко Оксана Петрівна, викладач кафедри інформаційних систем та технологій, одержала від завідувача складу 10 (десять) персональних комп'ютерів ІВМ РС/АТ 488 для компютерного класу.

(підпис) О. П. СкляренкоВправа 2. Прочитайте документи, відредагуйте тексти, допишіть відсутні реквізити.

Розписка


І. Я, учень профтехучилища № 8, одержав від інспектора відділу кадрів атестат про закінчення 11 класів.

П. Я, учень 10-Б класу Київської загальноосвітньої школи № 10, одержав від учителя біології Ващук Катерини Миколаївни 5 (п'ять) підручників з біології. Зобовязуюсь повернути їх 15 січня 2003 року.

підпис


Вправа 3. Напишіть розписку про одержання: 1) устаткування для майстерні; 2) деревини для виготовлення меблів; 3) хімікатів для перукарні.

Практичне заняття № 7-8


Усне ділове спілкування
План

1. Культура усного ділового мовлення.

2. Бесіда.

3. Телефонна розмова.

4. Мистецтво публічного виступу.
Дидактична мета:

- засвоєння особлнвостей усногo діловоro мовлення;

- вироблення умінь і навичок взаємодії між співрозмовниками за допомогoю вербальних (словесних) і невербальних засобів;

- засвоєння етичних норм і правил спілкування, внховання ввічливості, поваги, толерантності.


Студенти повинні знати:

- особливості усногo діловогo спілкування, йогo види;

- особливості ведення телефонної розмови, бесіди, прийому відвідувачів;

- як підготуватися до виступу;

- стійкі мовні звороти, вживані в усному спілкуванні.
Студенти повинні вміти:

- вести телефонну розмову, бесіду, нараду;

- вигoлошувати доповідь;

- вміло користуватися мімікою й жестами як допоміжними засобами усногo спілкування;

- правильно послyгoвуватися стійкими формулами спілкування.

Література


1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 403-415.

2. Глущик С. В., Дияк 0. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2002. – С. 200-217.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – 2-ге вид., допов. – Х.: Торсінг, 2002. – С. 300-325.

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

5. Кубрак 0. В. Етика діловогo та повсякденногo спілкування: Навч. оосібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 208 С.
ЗАВДАННЯ

Вправа 1. Підготуйте та виголосіть доповіді на такі теми:

Роль і значення мови в суспільному житті.Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

Невербальні засоби спілкування.Займенник у сфері етикетного мовлення.

Вправа 2. Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до незнайомої особи (виконують 2 учні). Розташуйте у правиль­ній послідовності потрібні фрази у розмові.

Вправа 3. Ви на вулиці зустрілися зі своїм викладачем. Якими словесними формулами ви скористаєтесь під час вітання? Запишіть ці формули.

Вправа 4. Ви з однокласниками зустріли свого товариша. Познайомте учнів з ним (змоделюйте діалог).

Вправа 5. Ви прийшли на наукову конференцію і хочете познайомитися з незнайомим Вам доповідачем. Як це Ви зробите, якими етикетними формулами скористаєтеся?

Вправа 6. Вам треба порадити своєму товаришеві почати готуватися до виступу з науковою доповіддю. Як це Ви зробите?

Вправа 7. Учитель пропонує Вам написати реферат «Українська мова серед інших мов світу». Висловіть свою: а) згоду; б) відмову.

Вправа 8. Запишіть стереотипні висловлювання, що вико­ристовуються для розради людини, її заспокоєння, втішання.

Вправа 9. Змоделюйте ситуацію: Ви незадоволені вчинком свого товариша, зробіть йому зауваження, а він Вам повинен дати відповідь.

Вправа 10. Вам треба подякувати вчителеві за послугу. Як це краще зробити (усно змоделюйте ситуацію).

Вправа 11. Ваш однокласник повідомляє інформацію, яка, на вашу думку, є неправдивою. Запишіть етикетні фор­мули висловлення сумніву.

Вправа 12. Висловіть власну думку про те, чи потрібно знати стандартні етикетні формули.

Вправа 13. Ви зустріли однокурсницю, яку давно не бачили. Зробіть їй приємність – скажіть комплімент (змоделюйте усно цю ситуацію).

Вправа 14. Використовуючи етикетні формули, усно змоделюйте бесіду (на вибір): а) між особою, що влаштовується на роботу, та умовним роботодавцем; б) між директором навчального закладу і учнем, який без поважних причин не з'явився на уроки.

Вправа 15. Самостійно сформулюйте мету бесіди, складіть її план.

Вправа 16. Змоделюйте типову ситуацію ділової телефонної розмови: а) телефонуєте Ви; б) телефонують Вам.

Вправа 17. Представте доповідача наукової доповіді. Запишіть Ваше представлення.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk
ifsk -> Робоча програма навчальної дисципліни " країнознавство " Галузь підготовки: 0101 Педагогічна освіта
ifsk -> Програма навчальної дисципліни іноземна мова (німецька) галузь
ifsk -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
ifsk -> Тема 1: роль фразеологічного фонду І метафори в культурі. Поняття культурної конотації
ifsk -> Особливості організації навчання в умовах кредитно-модульної системи; визначення рівнів володіння мовою
ifsk -> Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика та обсяг
ifsk -> Питання (завдання) для самоперевірки
ifsk -> Змістовий модуль 1 практичне заняття №1 роль мови в житті суспільства план
ifsk -> Інститут філології та соціальних комунікацій

Скачати 213.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка