Практикум для студентів I і курсу (ІІІ семестр ) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта. Логопедія»Скачати 433.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір433.74 Kb.
ТипПрактикум
  1   2   3
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.ЛОГОПЕДІЯ


Практикум
для студентів IІ курсу (ІІІ семестр )

напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія»

Рівне – 2016ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної (лабораторної) та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикумів, хрестоматії, матеріалів візуального супроводження лекцій тощо): прочитати статті, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.


Загальні методичні вказівки

до семінарських занять
Семінарські заняття дають можливість розширювати, поглиблювати, уточнювати знання студентів, формувати відповідні уміння та навички.

Робота на семінарському занятті передбачає попередню самостійну роботу студента з опрацювання зазначених у плані питань. Підготовка до семінарських занять включає декілька взаємопов’язаних форм роботи: • опрацювання теми за підручниками, посібниками, науковими першоджерелами, конспектами лекцій;

 • складання плану відповідей на поставлені запитання;

 • проведення певних дослідів, що відповідають темі заняття;

 • підготовка рефератів чи доповідей.

Підготовку потрібно розпочинати з аналізу матеріалу, вміщеного у підручниках з невропаталогії для студентів вищих навчальних закладів, що готуються за спеціальністю „Логопедія”. Бажано при вивченні матеріалу користуватися декількома підручниками, що забезпечить більш глибоке засвоєння матеріалу. Після цього переходити до ознайомлення з іншими джерелами, що визначені до кожної теми.

Складання конспекту необхідно здійснювати у зошитах для самопідготовки. У них записується тема, план семінарського заняття, список опрацьованої літератури. З кожного питання складається поширений план відповіді. Він повинен включати перш за все визначення понять, короткий аналіз проблеми. В конспекті бажано записувати цікаву інформацію з основної та додаткової літератури, яка відсутня у підручнику, а також факти з реального життя. Цей етап роботи також може мати вигляд анотування – перерахування основних питань, на яких зупиняється автор в тій чи іншій роботі, або конспектування – короткого викладу певного розділу, статті, роботи.

Підготовлений реферат чи доповідь може бути декількох видів. Основі з них: критична рецензія та аналітичний огляд. Процес підготовки включає в себе аналіз літератури з обраної проблеми, на основі якого формулюються завдання доповіді чи реферату. Структура реферату визначається його видом. Так критична рецензія може включати обґрунтування актуальності роботи, короткий виклад теоретичної позиції автора, критичний аналіз позиції і доведень гіпотези автора, висновки, які можна зробити на основі аналізу. Аналітичний огляд може включати історію вивчення певної проблеми, або аналіз сучасного стану дослідження проблеми.
ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Дефектологічний словник: навчальний посібник/ В.І.Бондарь, В.М. Синьов.-К.: «МП Леся», 2001.-528с.

 2. Малярчук А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал.-К.: Літера ЛТД, 2003.-104с.

 3. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

 4. Тарасун УВ.В. Логодидактика. Навчальний посібник.- К.: Видавничий Дім «Слово»,2001.-392с.

 5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с

 6. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1994. -143с.

 7. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.Індивідуальні довготривалі завдання

 1. Ведення дефектологічного словника.

 2. Провести обстеження мовленнєвого розвитку та заповнити мовну картку на одну дитину.


Практичні та лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи
Змістовий модуль ІІ. Дислалія
Тема 1: Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності -2год.

Форма проведення – практичне заняття
План

 1. Органи мовлення та їх механізми. Загальна характеристика.

 2. Центральні механізми мовлення.

 3. Периферичні органи мовлення.

 4. Класифікація звуків української мови.

 5. Вікові особливості дитячого мовлення та його механізмів в онтогенезі:

А) артикуляційний апарат;

Б) дихальний апарат;

В) слуховий апарат;

Г) зоровий апарат.


Завдання для самостійної роботи

 1. Скласти таблицю « Класифікація звуків української мови».

 2. Зробити характеристику всіх звуків української мови за схемою:

Для голосних

1. За наявністю перешкоди в ротовій порожнині для видихуваного повітря (голосний).

2. За участю передньої, середньої, задньої спинки язика (переднього, середнього, заднього ряду).

3. За ступенем піднесення однієї з частин язика в ротовій порожнині (верхнє, середнє, нижнє піднесення).4. За участю в артикуляції губ (лабілізований, нелабілізований).

Приклад:

Звук „а”

 1. Голосний.

 2. Заднього ряду.

 3. Низького піднесення.

 4. Нелабілізований.

Для приголосних:

 1. За нявністю або відсутністю перешкоди в ротовій порожнині (приголосний).

 2. За участю в артикуляції м’якого піднебіння (ротовий / носовий).

 3. За способом утворення (фрикативний, вибуховий, змично-прохідний, злитий, дрижачий).

 4. За місцем утворення (губно-губний, губно-зубний, передньоязиковий, середньоязиковий, задньоязиковий).

 5. За ступенем напруження середньої частини язика (м’який / твердий).

 6. За участю голосових зв’язок в артикуляції (дзвінкий / глухий).

Приклад

Звук „б”

 1. Приголосний.

 2. Ротовий.

 3. Вибуховий.

 4. Губно-губний.

 5. Дзвінкий.

 6. Твердий.


Література

 1. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,2007.

 2. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. - М., 1990.

 4. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

 5. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.Тема 2: Характеристика голосних звуків.

Вади вимови голосних звуків -2 год.

Форма проведення – практичне заняття

Завдання для самостійної роботи

 1. Вивчити і замалювати у зошит (за допомогою логопедичних профілів)положення органів артикуляції під час вимови голосних звуків в нормі і патології.

 2. У вигляді таблиці визначити і записати причини, які викликають порушення вимови голосних звуків.

 3. Записати у зошит прийоми постановки голосних звуків. Навести приклади.


Контрольні питання

 1. Дати визначення поняття "логопедичний профіль"

 2. Пояснити термін "логопедична характеристика звука"

 3. Які органи артикуляції беруть участь в утворенні голосних звуків?

 4. За якими рядами поділяються голосні звуки.

 5. Характеристика голосних звуків за ступенем підняття язика.

 6. Як поділяються голосні звуки за положенням губ.

 7. Роль дихання при вимові голосних звуків.

 8. Пояснити і продемонструвати правильну вимову голосних звуків.

 9. Перерахувати основні причини порушення вимови голосних фонем.

 10. Види порушень голосних звуків.


Література

1.Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М., 1999.

2.Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,2007.

3.Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

4.ФиличеваТ.Б. Основы логопедии. - М.,1989.

5.Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.Тема 3: Дислалія. Класифікація.Загальна характеристика-2год

Форма проведення – практичне заняття
План

 1. Визначення дислалії. Історія дослідження дислалії.

 2. Класифікації дислалії.

 3. Механічна дислалія. Загальна характеристика.

 4. Функціональна дислалія. Форми. Загальна характеристика.

 5. Мономорфна дислалія та поліморфна дислалія.

 6. Мета та умови ефективності здійснення логопедичного втручання при дислалії.

 7. Етапи логопедичної роботи. Загальна характеристика.


Завдання для самостійної роботи

1. Законспектувати статті з хрестоматії по логопедії: • Хватцев М.Е. Общее учение о косноязычии. // Хрестоматия по логопедии / Под ред. Л.С.Волковой и др. – М.: ВЛАДОС, 1997, в 2-х т. – Т.1. – С. 13-16.

 • Мелехова Л.В. Дифференциация дислалий // там же С. 29-33.

2. Підготувати ігри та вправи, що можна використовувати у роботі з дітьми з дислалією.
Література

1. Волкова Л.С. Логопедія. – М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. – 1-2 том. – М., 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. - М., 2002.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. – Полтава, 2001.

5. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. - 672 с.Тема 4: Етапи логопедичної роботи під час корекції звуковимови-2год.

Форма проведення-семінар
Завдання для самостійної роботи на занятті

 1. Записати і оформити у вигляді таблиці етапи логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку.

 2. Скласти порівняльну характеристику традиційного та фонетичного підходу у подоланні вад звуковимови.

 3. Скласти конспект логопедичного заняття з вироблення правильної звуковимови(звук і етап роботи за вибором) та підготуватись до його проведення.


Контрольні питання

 1. Розкрити зміст підготовчого етапу логопедичної корекції.

 2. Проаналізувати етап постановки звуку.

 3. Сутність етапу автоматизації.

 4. Значення етапу диференціації.

 5. Назвати основні засоби логопедичного впливу.

 6. Дати характеристику різним видам логопедичних занять.

 7. Особливості проведення індивідуальних, фронтальних і групових занять.

 8. Від чого залежить ефективність логопедичної роботи?


Література

1. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. – М., 1999.

2 .Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. ─М., 2002.

3. Савченко М.А. Методика виправлення вад фонем у дітей. ─ Тернопіль: Навчальна книга ─ Богдан, 2007. ─160с.

4. Федорович Л.О. Логопедический альбом. – Полтава, 2001.

5. Шеремет М.К. Логопедія / За ред. М.К.Шеремет. ─ К.: Видавничий Дім "Слово", 2010. ─ 672 с.Тема 5: Порушення вимови свистячих звуків. Загальна характеристика-2 год.

Форма проведення-семінар
План

 1. Правильна артикуляція свистячих звуків. Загальна характеристика.

 1. Види порушень свистячих звуків.

 1. Сигматизм свистячих. Види. Загальна характеристика.

 2. Парасигматизм свистячих. Види. Загальна характеристика.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вміти зображувати на профилі артикуляції правильне положення органів артикуляції під час вимови всіх свистячих звуків.

 2. Складіть план індивідуального логопедичного заняття з дитиною, яка не вимовляє свистячі звуки.


Література

 1. Волкова Л.С. / Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Савченко.М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. -К.,2007.

 3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном

 4. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 5. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.

 6. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.Тема 6: Порушення вимови шиплячих звуків. Загальна характеристика -2 год.

Форма проведення-семінар
План

 1. Правильна артикуляція шиплячих звуків. Загальна характеристика.

 2. Види порушень шиплячих звуків.

 3. Сигматизм шиплячих. Види. Загальна характеристика.

 4. Парасигматизм шиплячих. Види. Загальна характеристика.


Завдання для самостійної роботи

  1. Вміти зображувати на профилі артикуляції правильне положення органів артикуляції під час вимови всіх шиплячих звуків.

  2. Складіть план індивідуального логопедичного заняття з дитиною, яка не вимовляє шиплячіі звуки.


Література

 1. Волкова Л.С. /ред/ Логопедия. М. «Просвещение», 1989.

 2. Савченко М.А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. К. «Радянська школа», 1991.

 3. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. М. «Просвещение», 1987.

 4. Парамонова Л.А. Логопедия для всех. - М., 1997.

 5. Правдина О.В. Логопедия. - М., 1973.

 6. Хватцев М.Е. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. М., 1995.


Тема 7: Характеристика правильної вимови звуків «П», «Б», «М» - «Н-Н!» - 2год.


Форма проведення заняття-семінар

Завдання для самостійної роботи

 1. Прийоми вироблення правильної артикуляції даних звуків.

 2. Продемонструвати артикуляційні вправи, які доцільно використовувати при порушенні вимови губних та язикових звуків.


Література

1. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Владос, 1999.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. -1-2 том. - М, 1999.

3. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. - М., 2002.4.Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.
Тема 8: Характеристика правильної вимови звуків «В», «Ф», «Т-Т!», «Д-Д!» - 2 год.

Форма проведення – семінар

Завдання для самостійної роботи


1. Дати логопедичну характеристику фонем за усіма ознаками:

Контрольні питання

 1. Положення органів артикуляції під час вимови губно-зубних звуків.

 2. Положення органів артикуляції при вимови звуків "Т-Д".

 3. Визначити роль мовленнєвого дихання під час промовляння звуків.

 4. Вади вимови звуків «Т-Т!», «Д-Д!», «В», «Ф».

 5. Прийоми вироблення правильної артикуляції даних звуків.

7. Продемонструвати артикуляційні вправи, які доцільно використовувати
при порушенні вимови губних та язикових звуків.
Література

1. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. - 1 -2 том. - М., 1999.

2. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по произношению. -М., 2002.

3. Федорович Л.О. Логопедический альбом. - Полтава, 2001.

4. Логопедія. Підручник/М.К.Шеремет.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2010.-376с.

5. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии.-М.: Просвещение, 1989. —223 с6. Краузе Е. Н. Логопедия . — СПб.: КОРОНА принт, 2012. -202с.Скачати 433.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка