Практикум для студентів V курсу спеціальності 01 2 Дошкільна освіта Рівне 2016 загальні вказівкиСкачати 329.07 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір329.07 Kb.
ТипПрактикум
Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т.І.ЕТНОГРАФІЯ ДИТИНСТВА
Практикум
для студентів V курсу

спеціальності 012 Дошкільна освіта

Рівне – 2016


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичної та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу лекції або за вказаною літературою прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії).

 4. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 5. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 6. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.Індивідуальні довготривалі завдання


 1. Підготуватись до участі в семінарі-практикумі: «Дитинство: історія і сучасність»

        1. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Змістовний модуль І.

Соціально-гуманітарна сутність дитинства
ЗАНЯТТЯ 1

Дитинство як об’єкт досліджень різних наук – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.

Теоретичні питання 1. Етнографія дитинства як наука.

 2. Інтегрований підхід до проблеми дитинства.

 3. Дитинство в психології.

 4. Дитинство в педагогіці.

 5. Дитинство в соціології.

 6. Дитинство в філософії.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Обґрунтуйте необхідність полідисциплінарного вивчення проблематики дитинства.

 2. Розкрийте зміст поняття етнографія дитинства. Хто вперше ввів цей термін?

 3. Охарактеризуйте дитинство як педагогічну, психологічну, соціальну і філософську категорію.

 4. Чому останнім часом бурхливо стала розвиватися соціологія дитинства? Проаналізуйте соціологічні парадигми вивчення дитинства.

 5. Охарактеризуйте пріоритетні принципи нових взаємин дорослих і дітей за О.Б.Орловим.

 6. Як Ви вважаєте, “дитинство – дзеркало чи задзеркалля культури?” Відповідь обґрунтуйте.

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: дитинство, етнос, етнографія, етнологія, етнографія дитинства, педагогічна парадигма дитинства, світ дітей, світ дорослих.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Випишіть із педагогічних, психологічних словників визначення поняття “дитинство” та порівняйте їх.

 2. Підберіть 20 приказок і прислів’їв про дітей, а також 5 висловів відомих людей про дитинство (виписати в зошит для практичних робіт).

 3. Виконайте тестові завдання:

Етнографія – це наука:

а) яка вивчає етноси, історію їх розвитку, побут, культурно-історичні відносини;

б) яка вивчає історичні;

в) про виховання.Етнос – це:

а) назва племені;

б) стійка сукупність людей, яка володіє однією мовою, спільними особливостями культури і психіки, а також спільною самосвідомістю;

в) народ.Етнографія дитинства – наука про:

а) виховання дитини;

б) соціалізацію дитини;

в) походження і розвиток явища дитинства в історії та культурі.Синонім терміну «етнографія дитинства»:

а) етнопедагогіка дитинства;

б) етнологія дитинства;

в) психологія дитинства.Найбільш вичерпним визначенням дитинства є:

а) етап онтогенетичного розвитку індивіда, що включає період від його народження і до появи можливості включення в доросле життя;

б) самоцінний час життя людини, який являє собою фізіологічне, психологічне, педагогічне, соціокультурне явище, яке має історичне походження і культуру;

в) період від народження до 11–12 років, протягом якого дитина росте, фізично розвивається, формується характер дитини.Психоісторія – це наука:

а) що описує і прогнозує поведінку людського суспільства;

б) що вивчає психологічні закономірності розвитку людини;

в) що вивчає історію людства.Міжпоколінна трансмісія етнокультури – це:

а) створення народом матеріальних та духовних цінностей;

б) основний засіб трансляції соціально-культурних цінностей сім’ї;

в) наступність і спадкоємність у передачі культури між поколіннями.Коли і ким вперше був використаний термін «етнографія дитинства»?

а) в 20–30-х рр. ХХ ст. О.Капіцою;

б) в 20-х рр. ХХ ст. Г.Виноградовим;

в) в 80-х рр. ХХ ст. І.Коном.Принцип нових стосунків між світом дорослих і світом дітей, який протиставляється принципу субординації:

а) рівності;

б) діалогізму;

в) свободи.Принцип нових стосунків між світом дорослих і світом дітей, який протиставляється принципу ініціації:

а) єдності;

б) прийняття;

в) співрозвитку.Принцип нових стосунків між світом дорослих і світом дітей, який протиставляється принципу деформації:

а) діалогізму;

б) монологізму;

в) прийняття.Соціологія дитинства - це:

а) наука про соціалізацію особистості в процесі взаємодії з різними соціальними інститутами і соціальним середовищем в цілому;

б) галузь соціології, що пояснює специфічні дії, процеси в соціумі щодо дитинства, що вивчають за допомогою спеціальної соціотехніки;

в) галузь соціології, що досліджує параметри соціальної структури народів.Кому належить вислів: “Дитинство – це не соціальний розплідник, а розгорнутий у часі, ранжований за щільністю, структурами, формами діяльності соціальний стан, в якому взаємодіють діти і дорослі”

а) Д.І.Фельдштейну;

б) І.С.Кону;

в) В.О.Сухомлинському.Кому належить вислів: “Дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя”?

а) Д.І.Фельдштейну;

б) І.С.Кону;

в) В.О.Сухомлинському. 1. Підготуйте реферативні повідомлення у зошиті для практичних робіт (тема на вибір), вкажіть список використаної літератури:

  • Культурно-етнографічний аспект вивчення дитинства.

  • Становлення соціології дитинства як нового напряму досліджень.

  • Психологічне вивчення дитини і дитинства.

  • Педагогічний аспект вивчення дитинства. Становлення гуманістичної педагогіки.


Література

 1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства / В.В.Абраменкова. – М., Воронеж, 2000.

 2. Агацци Э. Человек как предмет философии / Э.Агацци // Вопросы философии. – 1989. – №12. – С.12–14.

 3. Зеньковский В.В. Психология детства / В.В.Зеньковский. – Екатеринбург, 1995. – 297 с.

 4. Карасев Л.В. Знаки покинутого детства („постоянное” у Платонова) / Л.В.Карасев // Вопросы философии. – 1990. – № 2. – С. 33-38.

 5. Кон И.С. Ребенок и общество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / И.С.Кон. – М., 2003. – 336 с.

 6. Кочубей Т. Дитинство – найбільша соціальна цінність / Т.Кочубей // Рідна школа. – 2004. – №5. – С.13-16.

 7. Кудрявцев В.Т. Психология развития человека / В.Т.Кудрявцев. Ч.1. – Рига, 1999. – 160с.

 8. Побірченко Н.С. Дитинство як предмет етнопедагогічних досліджень / Н.С.Побірченко // Шлях освіти. – 2002. – №2. – С.45-51.

 9. Поніманська Т.І. Дитинство як категорія гуманістичної педагогіки / Т.І.Поніманська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. – Рівне, 2002. – №19. – С.7-10.

 10. Поніманська Т.І. Теоретико-методологічні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / Т.І.Поніманська. – Рівне, 2006. – 364 с.

 11. Приходько Ю.О. Нариси становлення і розвитку дитячої психології / Ю.О.Приходько. – К., 1999.

 12. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития // Вопросы психологии. – 1998. – №1. – С.3–19.

 13. Фельдштейн Д.И. Феномен Детства и его место в развитии современного общества / Д.И.Фельдштейн //Воспитание школьников. – 2005. – №4. – С.2–8; №5. – С.4–8.

 14. Эльконин Д.Б. Кризис детства и основания проектирования форм детского развития / Д.Б.Эльконин // Вопросы психологии. – 1992. – №3–4.


ЗАНЯТТЯ 2

Своєрідність стилів виховання в різні історичні епохи – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.

Теоретичні питання 1. Дитинство як соціально-історичне явище.

 2. Психоісторія як наука. Засновник психоісторії Л.Демоз.

 3. Характеристика стилів виховання за Л.Демозом.

 4. Система заохочення / покарання дітей на різних етапах історичного поступу.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Охарактеризуйте процес розвитку дитинства.

 2. З яким моментом соціогенезу пов’язується виникнення дитинства?

 3. Чим характеризується нав’язливий стиль ставлення до дітей в епоху Просвітництва?

 4. Яке головне завдання соціалізуючого стилю виховання?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: історія дитинства, психоісторія, стилі виховання, інфантицид.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Виконайте тестові завдання:

Засновник психоісторії:

а) М.Мід;б) Л.Демоз;

в) Ю.Бронфенбреннер.Який стиль виховання (за Л.Демозом) характеризується суворим контролем над поведінкою та внутрішнім світом дитини?:

а) амбівалентний;

б) нав’язливий;

в) допомагаючий.Який стиль виховання (за Л.Демозом) характеризується насильством над дитиною і масовим дітовбивством?:

а) інфантицидний;

б) амбівалентний;

в) соціалізуючий.Який стиль виховання (за Л.Демозом) характеризується прагненням батьків до емоційного контакту з дітьми, сприянням їх індивідуальному розвитку?

а) амбівалентний;

б) соціалізуючий;

в) допомагаючий.У якому стилі виховання (за Л.Демозом) узвичаюється виховання дітей у чужих сім’ях, монастирях?:

а) інфантицидний;

б) амбівалентний;

в) покидаючий.Який стиль виховання (за Л.Демозом) характеризується появою інтересу до внутрішнього світу дитини, створенням умов для підготовки її до самостійного життя?

а) покидаючий;

б) соціалізуючий;

в) нав’язливий.Який стиль виховання (за Л.Демозом) характеризується поєднанням проявів уваги до дітей з формуючими впливами, спрямованими на подолання “злої” сутності проявів їх волі

а) інфантицидний;

б) покидаючий;

в) амбівалентний. 1. Підберіть приклади із літератури, які б характеризували певний стиль виховання за Л.Демозом (випишіть в зошит для практичних робіт).

 2. Проаналізуйте концепцію історичних формацій дитинства (В.Кудрявцев).Література

 1. Ваховскький Л. Ц. Психоісторичний підхід до вивченнян еволюції дитинства / Л.Ц.Ваховський // Шлях освіти. - 2012. – № 1. – С. 2-5.

 2. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А.М.Богуш, Л.О.Варяниця, Н.В.Гавриш, С.М.Курінна, І.П.Печенко; Наук.ред. А.М.Богуш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

 3. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие. – М., 1989.

 4. Кудрявцев В.Т. Дети в перевёрнутом мире. Или попытка нового прочтения старой темы / В.Т.Кудрявцев // Дошкольное воспитание. – 1996. – №1.

 5. Кудрявцев В.Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие ребенка / В.Т.Кудрявцев. – М., 1997.

 6. Кудрявцев В.Т. Психология развития человека / В.Т.Кудрявцев. Ч.1. – Рига, 1999.­ – 160с.

 7. Социальная педагогика / Под ред. В.А.Никитина. – М., 2000. (С.63–94).

 8. Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и особое состояние развития / Д.И.Фельдштейн // Вопросы психологии. – 1998. – №1. – С.3-19.

 9. Фельдштейн Д.И. Феномен Детства и его место в развитии современного общества / Д.И.Фельдштейн // Воспитание школьников. – 2005. – №4. –С.2-8.

 10. Фельдштейн Д.И. Феномен Детства и его место в развитии современного общества / Д.И.Фельдштейн // Воспитание школьников. – 2005. – №5. – С.4-8.


ЗАНЯТТЯ 3

Особливості уявлень про дитинство на різних етапах історії людства – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.


Теоретичні питання

 1. Дитина в пралогічних культурах.

 2. Дитинство в епоху Середньовіччя.

 3. Дитинство в епоху Відродження.

 4. Дитинство в епоху Просвітництва.

 5. Дитинство в ІІ половині 19 – І половині 20 століття.

 6. Дитинство ІІ половини 20 століття.

 7. Портрет сучасної дитини.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Охарактеризуйте типи суспільств щодо пріоритетності дисциплінуючого чи активізуючого педагогічного впливу на дитину за І.Коном.

 2. Якою була тривалість дитинства в архаїчному суспільстві?

 3. Охарактеризуйте засади гуманістичної педагогіки.

 4. У який історичний період починає формуватися культура дитинства?

 5. Хто з педагогів вперше сформулював поняття дитинства як загальної для всіх людей фази розвитку?

 6. З яким історичним періодом пов’язано виникнення нового образу дитинства та одночасне зростання інтересу до дитини у всіх сферах культури?

 7. У якому столітті з’явився спеціальний дитячий одяг, який виділив дитину з дорослого світу?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: етапи історії людства, кумівство, аталичество, кормильство, побратимство, посестринство.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Заповніть таблицю

Історична епоха

Соціокультурний

статус дитинства

Самобутній образ дитини в культурній традиції часу

Культурно-виховні особливості дитинства
 1. Підготуйте реферативне повідомлення “Статус дитини в суспільстві та ставлення до неї дорослих у різні історичні епохи” (епоха на вибір).

 2. „Намалюйте” портрет сучасної дитини (виконати в зошиті для практичних робіт).


Література

 1. Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке / Ф.Арьес. – Екатеринбург, 1999. – 416 с.

 2. Білецька С. Дитинство епохи Середньовіччя: становлення християнського сприйняття / С.Білецька // Шлях освіти. – 2009. – № 3. – С.35-41.

 3. Білецька С. Еволюція образу дитини: Ж.-Ж. Руссо як основополодник теорії педоцентризму / С.Білецька // Шлях освіти. – 2010. – №3. – С. 31-34.

 4. Білецька С. Особливості античної концепції дитинства / С.Білецька // Шлях освіти – 2008. – № 5. – С.42-47.

 5. Веджо М. О воспитании детей и об их достойных нравах / М.Веджо // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (XIV-XVII вв.) / Сост. Н.В.Ревякина, О.Ф.Кудрявцева. – М.,1999. – С. 199-214.

 6. Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції / І.Загарницька // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 69-77.

 7. Квас О.В. Світ дитинства епохи Середньовіччя / О.В.Квас // Шлях освіти. – 2011. – № 4. – С. 38-41.

 8. Кошелева О.А. История детства: опыт зарубежной историографии / О.А.Кошелева // Педагогика. – 1996. – №3. – С.81-87.

 9. Кочубей Н. Сучасне сприйняття дитинства: складність чи простота / Н.Кочубей // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С.37-42.

 10. Литвиненко С.А. Феномен дитинства в контексті соціально-культурного розвитку/ С.А.Литвиненко // Наука і освіта. – 2001. – №1. – С.11-14.

 11. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология / Л.Ф.Обухова. – М., 1999.

 12. Поніманська Т.І. Гуманізація педагогічної позиції у просторі дитинства / Т.І.Поніманська // Дошкільне виховання. – 2003. – №12. – С.3-5.

 13. Пушкарева Н.Л. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому воспитанию в 10-15 вв.) / Н.Л.Пушкарева // Этнографическое обозрение. – 1996. – №6.

 14. Ревякина Н.В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV-XV веков / Н.В.Ревякина. – Иваново, 1993. – 259 с.

 15. Эразм Роттердамский. О воспитании детей // Образ человека в зеркале гуманизма: мыслители и педагоги эпохи Возрождения о формировании личности (XIV-XVII вв.) / Сост. Н.В.Ревякина, О.Ф.Кудрявцева. – М., 1999. – С. 246-296.


ЗАНЯТТЯ 4

Етнопедагогічні проблеми дитинства – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.


Теоретичні питання

 1. Дослідження історії дитинства Ф.Арієса.

 2. Екологія дитинства У. Бронфенбреннера.

 3. Сучасні дослідження екології дитинства.

 4. Етнопсихологічні дослідження дитинства (З.Фрейд, Е.Еріксон).

 5. Дослідження Маргарет Мід у галузі порівняльного вивчення дитинства.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Назвіть галузі дослідження дитинства. Які галузі досліджень представляють такі вчені: Ф. Арієс, М. Мід, Е. Еріксон, Л. Виготський, Д. Ельконін, У.Бронфенбреннер?

 2. Якого вченого прийнято вважати піонером сучасної історії дитинства?

 3. У якому столітті на полотнах художників починають з’являтися перші портрети реальних дітей?

 4. Як виникла концепція відомого американського соціального психолога У.Бронфенбреннера “Екологія людського розвитку”?

 5. Обґрунтуйте зміст поняття “екологічне середовище”.

 6. На що орієнтована кофігуративна культура ?

 7. Що означають поняття “транскультурний”, “акультурація”?

 8. Хто з вчених ввів в науковий обіг термін “етнопедагогіка”?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: історія дитинства, екологія дитинства, екологічне середовище, етнопсихологія, типи культур, культурна конфігурація, міжпоколінна трансмісія етнокультури, інкультурація.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Підготувати відповіді на питання (письмово у зошиті): • Опишіть еволюцію дитячого одягу за Ф.Арієсом.

 • Проаналізуйте сутність сучасної міжпоколінної трансмісії етнокультури.

 • Охарактеризуйте традиційні форми виховання дітей у різних народів. Спільні і відмінні риси.


Література

 1. Андрусич Н. Сприятлива екологія дитинства – головний пріоритет / Н.Андрусич // Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. – С. 2-3.

 2. Богуш А.М. В.А. Сухомлинський: экология детства / А.М.Богуш // Дошкільна освіта. – 2010. – № 2. – С. 4-9.

 3. Бронфенбреннер У. Два мира детства: дети в США и СССР / У.Бронфенбреннер. – М., 1976.

 4. Кон И.С. Ребенок и общество / И.С.Кон. – М., 2003. – 336 с.

 5. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія / А.М.Льовачкіна. – К. 2002. – 144 с.

 6. Мид М. Культура и мир детства. Пер. с анг. / М.Мид. – М., 1988.

 7. Николаева Т. Экология детства / Т.Николаева // Дошкольное воспитание. – 2006. – №7. – С. 115-119.

 8. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. – М., 2006. – 288 с.

 9. Тарасенко Г. Екологія дитинства: полілог науково-педагогічних підходів // Дошкільне виховання. - 2014. – № 5. – С. 3-4.

 10. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. – М.,1983.

 11. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. – М., 1988.

 12. Этнография детства. Традиционные методы воспитания у народов Австралии, Океани и Индонезии. – М., 1992.Змістовний модуль ІІ. Педагогічна етнографія
ЗАНЯТТЯ 5

Родильна обрядовість – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.

Теоретичні питання  1. Вікові періоди розвитку людини у народній виховній практиці.

  2. Сутність поняття “родильна обрядовість”.

  3. Українська “родильна обрядовість”.

  4. Етнокультурна варіативність “родильної обрядовості”.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що таке родильна обрядовість?

2. На які цикли поділяються обряди, пов’язані з народженням дитини?

3. Поясніть гуманістичний зміст ставлення до новонародженої дитини в традиційній українській сім’ї?

4. Яке ставлення нині до обрядів, пов’язаних із народженням дитини?

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: родильна обрядовість, традиції, звичаї, образ новонародженого.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Зробіть порівняльний аналіз 2-х сучасних наукових вікових періодизацій і традиційних уявлень про вікові періоди розвитку людини в різних етнокультурах (порівняння строків періодизації, вікових характеристик, соціальних сподівань).

 2. У зошит для практичних робіт випишіть приклади родильної обрядовості українців.

 3. Підготуйте короткі повідомлення (письмово у зошиті) на теми: “Ставлення до матері і роль батька у різних народів”; “Образ новонародженого в культурах різних народів (обряди, прикмети, традиції, звичаї)”.

Література 1. Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця XIX – поч. XX ст. // Київська старовина. – 2011. – №2. – С.55-80. (Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/kiev_old/2011_2/Brynjak.pdf)

 2. Грушевський М.. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. – К., 2011. – 255 с. - підготувати-анотацію презентацію книги.

 3. Дехтярчук В. Родильна обрядовість мешканців Гощанського р-ну Рівненської області // Наукові записки / управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Відділ «Ін-т дослідів Волині»; [відп. за вип. О.С.Романчук]. – Рівне, 2008. – Вип. VI. – С. 229-234.

 4. Кукушин В.С. Этнопедагогика. – М., 2003. – 304 с.

 5. Кукушин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология. –Ростов-н/Д, 2000. – 448 с.

 6. Пушкарева Н.Л. Мать и дитя в Древней Руси (отношение к материнству и материнскому воспитанию в 10-15 вв.) // Этнографическое обозрение.–1996. – №6.

 7. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство. – К., 1991.

 8. Сухомлинская О.В. Этнопедагогика – средство поликультурного воспитания // Укр. обозреватель. – 1994. – №8.

 9. Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К., 1974.

 10. Сявавко Є. Етнопедагогіка: сучасний стан дослідження // Наук.-метод. Вісник. – Львів, 1995. – №3. – С.39-42.

 11. Етнографія України. Навчальний посібник / За ред. С.А.Макарчука. – Л., 1994. – 520 с.

 12. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. – М., 1983.

 13. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. – М., 1988.


ЗАНЯТТЯ 6

Ініціації як засіб соціалізації молоді – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.

Теоретичні питання

 1. Поняття „ініціація”. Посвячувальні обряди.

 2. Ініціації як засіб соціалізації молоді.

 3. Ґендерні відмінності в обрядах переходу й ініціаціях.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Охарактеризуйте статеворольову ідентифікацію в різних етнічних культурах: особливості організації життя, традиційні види трудової та побутової діяльності.

 2. Чим сучасна соціалізація дітей і підлітків відрізняється від „традиційної”?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: ініціація, статеворольова ідентифікація.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Підберіть приклади обрядів ініціацій у різних культурах, опишіть їх у зошиті для практичних робіт.

 2. Підготуйте відео-презентацію одного з таких обрядів.


Література

 1. Балушок В.Г. Инициации древнерусских дружинников / В.Г.Балушок // Этнографическое обозрение. – 1995. – №1.

 2. Кон И.С. Ребенок и общество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / И.С.Кон. – М.: Академия, 2003. – 336 с.

 3. Мид М. Культура и мир детства. Пер. с анг. / М.Мид – М., 1988.

 4. Обряды и обрядовый фольклор. –М., 1982.

 5. Педагогическая анторопология / Автор-сост. Б.М.Бим-Бад. – М., 1998. – С. 198-199, 256-257.

 6. Ранние формы социальной стратификации. – М.,1993.

 7. Ребенок и общество (историко-этнографическая перспектива). – М., 1988.

 8. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. – М., 1983.

 9. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. – М., 1988.

 10. Этнография детства. Традиционные методы воспитания у народов Австралии, Океани и Индонезии. – М., 1992.


ЗАНЯТТЯ 7

Дитяча субкультура – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.


Теоретичні питання

 1. Культура дитинства.

 2. Поняття “дитяча субкультура”, соціальні детермінанти її формування.

 3. Значення дитячого фольклору.

 4. Дитячі співтовариства як чинник дитячої субкультури.

 5. М.Мід про значення молодіжних інновацій для розвитку культури.

 6. Проблема взаємодії дитячої субкультури і цінностей дорослих.

 7. Права дитини.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Поясніть, чому зараз у багатьох країнах спостерігається відродження досліджень дитячої субкультури?

 2. Які функції виконує дитяча субкультура?

 3. Що таке права дитини і як вони реалізуються в сучасному суспільстві?”


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: культура дитинства, дитяча субкультура, фольклор, дитячі співтовариства, права дитини.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. У зошиті для практичних робіт схематично зобразіть джерела дитячої субкультури, випишіть їх яскраві приклади.

 2. Підготуйте конспект основних положень роботи Осоріної М. В. “Секретный мир детей в пространстве мира взрослых” щодо особливостей дитячої субкультури як певної соціокультурної системи (Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб., 2000. – 278 с.).

 3. Проаналізуйте Конвенцію ООН «Про права дитини» з позиції історичного підходу до аналізу дитинства.

 4. Підготуйте презентацію на тему: “Дитяча субкультура”.


Література

 1. Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В.В.Абраменкова; Акад. пед. и соц. наук. МПСИ.-М.:МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 414с.

 2. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. Посіб. / Богуш А.М., Лисенко Н.В. – К.: Вища школа, 2002. – 407с.

 3. Богуш А.М. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч.посіб. / Богуш А.М., Лисенко Н.В. – К.: Вища школа, 2003. – 206 с.

 4. Горбунова Н.В. На зустріч із дитинством: Український фольклор як один із компонентів дитячої субкультури / Н.В.Горбунова // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С.168-174.

 5. Давыдова О.И. Дразнилки: феномен детской субкультуры / О.И.Давыдов // Дошкольная педагогика. – 2009. – № 8. – С. 9-12.

 6. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія/А.М.Богуш, Л.О.Варяниця, Н.В.Гавриш, С.М.Курінна, І.П.Печенко; Наук.ред. А.М.Богуш.–Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

 7. Иванова Н.В. Особенности и значение детской субкультуры // Педагогика. – 2005. – №7. – С.31-36.

 8. Кононко О.Л. Дитяча субкультура як цінність і складова особистісно-орієнтованої освіти О.Кононко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 12. – С. 6-12.

 9. Конвенція про права дитини // Відродження. – 1999.– №1.

 10. Кудрявцев В.Т. Ещё раз о природе детской субкультуры / Кудрявцев В.Т., Алиева Т.// Дошкольное воспитание. – 1997. – №4.

 11. Михайленко Н. К портрету современного дошкольника / Михайленко Н., Короткова Н. // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 1.

 12. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М.В.Осорина. – СПб., 2000. – 278 с.

 13. Прошкуратова Т. Законодавче забезпечення дитинства / Т.Прошкуратова // Початкова школа. – 2004. – № 3. – С. 4-5.

 14. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К., 1996.

 15. Фурман Б. Субкультура / Фурман Б., Литвин А. // Психологія і суспільствою. – 2011. – № 3. – С.187-192.

 16. Экологическая субкультура детства // Начальная школа. – 2008. – № 6. – С.49-52.


ЗАНЯТТЯ 8

Тема 8. Історико-демографічні проблеми сім’ї – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.


Теоретичні питання

 1. Історичні форми сім’ї та шлюбу.

 2. Первісна община та її виховні функції.

 3. Характеристика багатоядерної і нуклеарної сімей.

 4. Демографічні проблеми сучасної сім’ї.

 5. Явище внутрісімейних відносин. Батько і мати як вихователі.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

Які етапи історичного розвитку пройшла сім’я?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: сім’я, моногамія і полігамія, багатоядерна, нуклеарна сім’я.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

Підберіть 15 приказок і прислів’їв про батьків, 5 висловів діячів педагогічної думки про сімейне виховання.


Література

 1. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К., 1996.

 2. Сявавко Є. Етнопедагогіка: сучасний стан дослідження / Є.Сявавко // Наук.-метод. Вісник. – Львів, 1995.–№3.–С.39-42.

 3. Українська родина: Родинний і громадський побут. – К.: Видавництво імені О.Теліги, 2000. – 432 с.

 4. Етнографія України. Навчальний посібник / За ред. С.А.Макарчука. – Л.: Світ, 1994. – 520 с.


ЗАНЯТТЯ 9

Виховання родинної спільності – 2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.


Теоретичні питання

 1. Поняття про різні соціокультурні типи сімей.

 2. Роль батька, матері, дітей у сім’ї.

 3. Місце родини у соціалізації дітей.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

Які існують соціокультурні типи сімей?

Які тенденції розвитку інституту батьківства в сучасному суспільстві?

Чи можуть вирости повноцінні діти в неповній або нетрадиційній сім’ї?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: батьківство, сім’я, рід, родина, родичі.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Випишіть із тлумачних словників значення слів “сім’я”, “рід”, “родина”, “родичі”.

 2. Підготуйте у зошиті для практичних робіт реферативні повідомлення (тема на вибір):

 • Ідеал жінки-матері в українському фольклорі, класичній літературі.

 • Ідеал батька в українському фольклорі, класичній літературі.

 • М.Стельмахович про місію батька в українській родині.

 • М.Стельмахович про матір та її роль в українській родині.

 • Материнство і батьківство: ролі, почуття, ставлення.


Література

  1. Акивис Д.С. Отцовская любовь / Д.С.Акивис. – М., 1989.

  2. Кон И.С. Ребенок и общество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / И.С.Кон. – М.: Академия, 2003. – 336 с.

  3. Кон И.С. Проблемы детства в современной американской этнопсихологии / И.С.Кон// Сов. этнография. – 1997. – №5. – С.148-152.

  4. Кочубей Б.И. Мужчина и ребенок / Б.И.Кочубей. – М.,1990.

  5. Кукушин В.С. Этнопедагогика / В.С.Кукушин. – М., 2003. – 304 с.

  6. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К., 1996.

  7. Українська родина: Родинний і громадський побут. – К., 2000. – 432 с.

  8. Етнографія України / За ред. С.А.Макарчука. – Л., 1994.– 520 с.

  9. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Передней и Южной Азии. – М.,1983.

  10. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Южной и Юго-Восточной Азии. – М., 1988.

  11. Этнография детства. Традиционные методы воспитания у народов Австралии, Океани и Индонезии. – М., 1992.ЗАНЯТТЯ 10

Етнічна культура педагога2 год.

Форма проведення – семінар
План

 1. Обговорення теоретичних засад проблеми.

 2. Дискусії з теми.


Теоретичні питання

 1. Матеріальна і духовна форми існування культури.

 2. Поняття про етнічну самосвідомість.

 3. Значення етнокультури педагога, критерії та показники сформованості етнічної самосвідомості.


Алгоритм самопідготовки

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

 1. Які головні ознаки етнічної самосвідомості?

 2. Що є основою розвитку етнічної самосвідомості особистості?


ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: культура, контркультура, спадкоємність у розвитку культури, форми існування культури, етнічна самосвідомість, етнофор, інкультурація.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Підготуйте у зошиті для практичних робіт реферативні повідомлення (тема на вибір):

  • Роль народного мистецтва, традицій, звичаїв, вірувань як складової частини етнокультури.

  • Етнічна культура як матеріальні і духовні надбання та цінності окремого етносу.


Література

 1. Воропай О.В. Звичаї нашого народу / О.В.Воропай. – К., 1993. – 589 с.

 2. Кононенко П.П. Українознавство: Навчальний посібник / П.П.Кононенко. – К., 1994. – 319с.

 3. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія / А.М.Льовочкіна. – К., 2002. – 144 с.

 4. Режим доступу: http://www.monographies.ru/144-4773

 5. Попов Б.І. Історичні форми етнічної самосвідомості і соціально-педагогічний потенціал етнографії / Б.І.Попов // Народна творчість та етнографія.–1997. – №2. – С.4-7.

 6. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. – М., 1982.

 7. Українське народознавство / За ред. Павлюка С.П. – Львів, 1997.

 8. Етнографія України / За ред. С.А.Макарчука. – Л., 1994.– 520 с.


ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ (екзамен)

 1. Розкрийте значення етнографії дитинства серед інших наук, що займаються вивченням дитинства.

 2. Розкрийте суть соціологічної концепції дитинства.

 3. Чи погоджуєтеся ви з думкою І.Кона про те, що світ дитинства є невід’ємною часткою життя кожного народу, що кожний дорослий несе у собі спадщину дитинства і не може звільнитися від неї, а тому суспільство не може пізнати себе не пізнавши закономірностей свого дитинства? Відповідь обґрунтуйте.

 4. Розкрийте суть поняття дитинства у психології.

 5. Поясніть чим етнографія дитинства відрізняється від етнопедагогіки?

 6. Поясніть афоризм „Діти бачать світ таким, яким він повинен бути, дорослі – таким, яким він є, люди похилого віку – таким, яким він бути не повинен”.

 7. Розкрийте суть поняття дитинства у педагогіці.

 8. „Намалюйте” портрет сучасної дитини.

 9. Розкрийте суть поняття дитинства у філософії.

 10. Дайте відповідь на питання „Дитинство – дзеркало чи задзеркалля Культури?” Відповідь обґрунтуйте.

 11. Доведіть значення і роль членів родини у соціалізації дітей.

 12. Дайте визначення таких понять: „етнографія дитинства”, „етнопсихологія”, „психоісторія”. Поясніть, який зв’язок існує між ними.

 13. Розкрийте суть поняття дитинства в етнопедагогіці.

 14. Дайте оцінку дитинству як соціально-історичному явищу.

 15. Дайте відповідь на питання: „Чому і як виникло дитинство у людини?” відповідь обґрунтуйте.

 16. Оцініть вислів Д.Фельдштейна “Дитинство – це не соціальний розплідник, а розгорнутий у часі, ранжований за щільністю, структурами, формами діяльності соціальний стан, в якому взаємодіють діти і дорослі”.

 17. Охарактеризуйте Дитинство епохи Середньовіччя.

 18. Дайте визначення поняття „міжпоколінна трансмісія етнокультури”. Поясніть в чому полягає її суть.

 19. Розкрийте особливості стилів виховання виділених Ллойдом Демозом.

 20. Чим пояснюється зміна образів дитинства в історії культури? Відповідь обґрунтуйте.

 21. Розкрийте суть дослідження історії дитинства французьким вченим-демографом й історика Ф.Арієсом.

 22. Оцініть вислів Ж.–Ж.Руссо: „Природа хоче щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими. Якщо ми хочемо порушити цей порядок, ми отримаємо скоростиглі плоди, які не будуть мати ні зрілості, ні смаку, і швидко зіпсуються”.

 23. Розкрийте особливості етнопсихологічних досліджень дитинства.

 24. Розкрийте значення й особливості постфігуративного типу культури в історії людства.

 25. Дайте аналіз „Конвенції прав дитини” з позиції історичного підходу до аналізу дитинства.

 26. Розкрийте суть досліджень М.Мід у галузі порівняльного вивчення дитинства в різних культурах.

 27. Визначте актуальні проблеми дитинства і дайте їх характеристику.

 28. Дайте відповідь на питання „Чи завжди поняття „дитинство” було притаманне людській культурі чи можна говорити про його історичне відкриття?”

 29. Розкрийте значення й особливості кофігуративного типу культури в історії людства.

 30. Назвіть основні поняття „екології людського розвитку” У.Бронфенбреннера.

 31. Дайте характеристику дитинства епохи Відродження.

 32. Розкрийте значення й особливості префігуративного типу культури в історії людства.

 33. Дайте відповідь на питання: „Які тенденції розвитку інституту батьківства в сучасному суспільстві?”

 34. Розкрийте історико-культурну своєрідність змісту поняття дитинства в різних етносах.

 35. Зробіть порівняльний аналіз сучасної наукової вікової періодизації і традиційних уявлень про вікові періоди життя людини в різних етнокультурах (порівняння строків періодизації, вікових характеристик, соціальних сподівань).

 36. Розкрийте особливості родильної обрядовості. Наведіть конкретні приклади.

 37. Розкрийте особливості ставлення до матері у різних народів.

 38. Що таке ініціації? Яке місце вони посідають в соціалізації молоді? Опишіть один із таких обрядів.

 39. Дайте характеристику традиційним принципам взаємин між світом дитинства і світом дорослих і порівняйте їх із принципами нових взаємин між світом дитинства і світом дорослих.

 40. Охарактеризуйте Дитинство кінця ХХ – початку ХХІ століття.

 41. Дайте відповідь на питання: „Чи можуть вирости повноцінні діти в неповній або нетрадиційній сім’ї?”

 42. Охарактеризуйте Дитинство епохи Просвітництва.

 43. Обґрунтуйте педагогічні засади дитячої субкультури.

 44. Як ви гадаєте: „Наскільки універсальна і в чому конкретно проявляється „потреба в дітях”. Відповідь обґрунтуйте.

 45. Дайте характеристику основним джерелам дитячої субкультури.

 46. Розкрийте суть проблеми взаємодії дитячої субкультури і цінностей дорослих.

 47. Що таке права дитини і як вони реалізуються в сучасному суспільстві?

 48. Розкрийте особливості соціалізуючого стилю ставлення до дітей (ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст.)

 49. Розкрийте особливості виховання як чинника етнічної культури.

 50. Дайте відповідь на питання: „Чи можна вважати батьківську любов інстинктивною і як її зміст змінювався в ході історії?”

 51. Розкрийте суть батьківства як соціокультурного феномену.

 52. Дайте відповідь на питання: „Чим сучасна соціалізація дітей і підлітків відрізняється від „традиційної”?”

 53. Проаналізуйте статус дітей у сім’ї в культурі різних народів.

 54. Розкрийте суть проблеми виховання родинної спільності.

 55. Розкрийте особливості Дитинства в Давній Русі.

 56. Оцініть твердження „Поганий той вихователь дітей, який не пам’ятає свого дитинства”. Доведіть на конкретному прикладі.

 57. Розкрийте особливості та значення етнічної культури педагога.

 58. Дайте відповідь на питання: „Як проявляються і формуються гендерні відмінності в обрядах переходу й ініціаціях?”

 59. Розкрийте причини та ознаки інфантицидного стилю відношення до дітей.

 60. Опишіть особливості уявлень про немовлячий вік і раннє дитинство у різних народів.
Скачати 329.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка