Практикум сучасної німецької комунікації комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліниСкачати 98.93 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір98.93 Kb.
ТипПрактикум
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра німецької мови

Затверджую


Проректор з науково-педагогічної роботи

_________ В.В. Кобильник


_________ ___________ 20 __ р.


Практикум сучасної німецької комунікації

КОМПЛЕКС навчальнО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

галузь знань 01 Освіта

спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

ступінь вищої освіти магістр

Розробники комплексу: Г.В. Фоміна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови
Затверджено на засіданні кафедри німецької мови
Протокол № _____ від «_____»________________20__ року

Завідувач кафедри ___________ В.О. Казимір

підпис

«_____»___________________ 20___ року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


Протокол № ____ від «_____»________________20___ року

Голова науково-методичної ради факультету


______________ Т.М. Петрова

підпис


«_____»___________________ 20___ року

Зміст

комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни


 1. Навчальна програма.

 2. Робоча програма навчальної дисципліни.

 3. Плани практичних занять.

 4. Методична документація для організації самостійної роботи.

 5. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю і методичні рекомендації до їх виконання.

 6. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт.

7. Список інформаційних ресурсів.

8. Завдання для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: завдання ККР для перевірки залишкових знань здобувачів вищої освіти.

9.Додаткові складові КНМЗД.

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Затверджую:

Проректор з науково-педагогічної роботи ___________ В.В. Кобильник

“_____”______________20___ року
ПРАКТИКУМ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Н А В Ч А Л Ь Н А П р о г р а м а

підготовки магістра


галузі знань 01 Освіта
спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 07

2016 рік

Розроблено та внесено Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Розробники програми: Фоміна Г.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри німецької мови
«___» ___________ 20___ року, протокол № ____

Обговорено та схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


«___» ___________ 20___ року, протокол № ____

Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології


«___» ___________ 20___ року, протокол № ____


Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практикум сучасної німецької комунікації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого рівня галузі знань 01 Освіта спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька).

Тип дисципліни: навчальна дисципліна належить до нормативної дисципліни професійної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні та спеціальні закономірності процесу міжкультурної / німецькомовної комунікації; основні компоненти теорії комунікації, принципи та правила успішної комунікації, специфічна природа засобів масової комунікації, функціональні особливості ЗМІ та основи міжкультурного / німецькомовного спілкування в науковому / професійному / побутовому середовищі з метою успішного вирішення практичних комунікативних завдань з урахуванням конкретних умов, що є необхідним елементом підготовки фахівця-філолога.

Міждисциплінарні зв’язки: практична / теоретична граматика / фонетика німецької мови, загальна психологія, соціологія, інтерпретація тексту, лексикологія, стилістика, лінгвокраїнознавство, сучасні лінгвістичні науки.

Програма навчальної дисципліни складається із наступних змістових модулів:ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні основи сучасної німецької комунікації.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Засоби комунікації та їх практичне використання.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

  1. Метою вивчення дисципліни «Практикум сучасної німецької комунікації» є: опанування магістрантами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем сучасної німецькомовної комунікації з погляду науково-технічних досягнень сучасних вітчизняної та зарубіжної методологій, а також формування у майбутніх педагогів основ міжкультурної (німецько-української зокрема) комунікативної компетенції з перспективою використання здобутих навичок у практиці, здійснення ними комунікативно-орієнтованих видів професійної діяльності згідно з кваліфікацією викладача німецької мови.

  2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум сучасної німецької комунікації» є:

створити у магістрантів достатню теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу міжкультурної / німецькомовної комунікації;

висвітлити основні компоненти теорії комунікації, принципи та правила успішної міжкультурної комунікації, і на цій основі навчити магістрантів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних комунікативних завдань з урахуванням конкретних умов;

ознайомити магістрантів зі специфічною природою засобів масової комунікації;

поглибити розуміння системності як важливої ознаки засобів масової комунікації у сьогоденні;

закріпити розуміння функціональних особливостей засобів масової комунікації та навички їх вірної інтерпретації.

1.3. Заплановані результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми: студенти повинні знати:основні поняття: комунікація, комунікативні моделі, міжкультурна комунікація, фактори комунікації, мовний код, семантичне, синтаксичне, фонетичне кодування, правила застосування та інтерпретації мовних засобів, комунікативна ситуація, види комунікативних ситуацій, вербальні засоби ведення дискусій у професійному, приватному колі.

вміти:

найповніше інтерпретувати багату і різноманітну інформацію, що міститься у тексті засобів масової комунікації;

критично аналізувати різні типи текстів ЗМІ (усних / друкованих) та глибоко проникати у їх зміст;

аналізувати текст (усний / письмовий) як єдине ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємодій мовних кодів, до яких вдається мовець / автор та слухач / інтерпретатор;використовувати здобуті теоретичні знання та навички у здійсненні успішного міжкультурного / німецькомовного спілкування та у практиці організації оволодіння студентами комунікативної компетенції, опираючись на лінгвокраїнознавчий матеріал.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 255 годин / 8,5 кредитів ECTS.


 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. Теоретичні основи сучасної німецької комунікації

Inhaltsmodul I

Theoretische Grundlagen der gegenwärtigen deutschen Kommunikation

 1. Kommunikationsmodelle. Kommunikationsmodelle. Einfaches Kommunikationsmodell. Faktoren der Kommunikation.

 2. Kommunikation – Theorie.

 3. Kommunikation als systemische Resonanz. Kohärenz und Information von Systemen.

 4. Die Aspekte der Kommunikation.

 5. Die fünf Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick.

 6. Die Regel des mündlichen Textverfassens.

 7. Redesituationen: Vortrag und seine Charakteristik. Das Referat und seine Charakteristik.

 8. Wie gestaltet man einen Vortrag?

 9. Wie schreibt man ein Referat?

 10. Soziale Kompetenz.

 11. Aspekte der nonverbalen Kommunikation.

 12. Begrüßungs- und Verabschiedungsritualen.
 13. Innerbetriebliche Kommunikation – Tipps für einen reibungslosen Arbeitsablauf.


 14. Ratschläge für einen schlechten Redner.

 15. Erfolgsstrategien beim Blackout.

 16. So hinterlassen Sie bis zum Schluss einen guten Eindruck.
 17. So begrüßen Sie Ihre offiziellen Gäste protokollarisch korrekt.

 18. Die „Top-70-Liste“: Die offizielle Rangfolge in der Bundesrepublik Deutschland. Wie Sie die „Top-70-Liste“ auf Ihre Situation übertragen.


 19. Sind Ihre Tischmanieren KARRIERETAUGLICH?

 20. Was Sie tun sollten, wenn die „Top-70-Liste“ gar nicht mehr hilft? Wer lässt wem den Vortritt?

 21. Wie gut sind Ihre Umgangsformen?


Змістовий модуль 2. Засоби комунікації та їх практичне використання

Inhaltsmodul IІ

Mittel der Kommunikation und ihre praktische Anwendung


 1. So stellen Sie die protokollarische Rangfolge in größere Zusammenhänge. 5 wichtige Tipps.
 2. Und so begrüßen Sie Unbekannte.

 3. So meistern Sie technische Zwischenfälle.

 4. Die Macht der Bilder. Praxis-Check: Das sollten Sie beim Einsatz verschiedener Medien bei Ihrem Vortrag beachten.

 5. 10-Punkte-Checkliste: So kritisieren Sie andere, ohne sie zu verletzen.

 6. Ihr Schlagfertigkeits-Arsenal: Mit diesen 18 Kontern weisen Sie Angreifer in die Schranken.


 7. Die Kommunikationshandlung: Symbole, Zeichen und Bedeutungen.

 8. Unterschiede in der Interkulturellen Kommunikation.
 9. Alles so schön bunt hier.


 10. Besprechungen, Meetings, Konferenzen, Verhandlungen:
  Wie Sie den richtigen Ton treffen.
 11. In 5 einfachen Schritten zur perfekten frei gehaltenen Rede.


 12. 10-Punkte-Checkliste: So kritisieren Sie andere, ohne sie zu verletzen.
 13. Ihr Schlagfertigkeits-Arsenal: Mit diesen 18 Kontern weisen Sie Angreifer in die Schranken.


 14. Unterschiede in der Interkulturellen Kommunikation.

 15. 3 Insider-Tipps des neuen Reden-Beraters. Wie Sie Ihr Publikum mit einem gelungenen Rede-Einstieg für sich gewinnen.

 16. Identität in der Interkulturellen Kommunikation.

 17. Kulturelle Identität.

 18. Was ist „ethnische Identität“?
 19. Rede-Einstieg: Tagesbezug.


 20. Zeitzonen der Erde. Namenstage. Wochentage.
 21. Monatstage Rede-Einstieg: Uhrzeit – Der 24-Stunden-Ideenspender.

 22. Rede-Einstieg: Mit Zitaten würzen Sie Ihre Rede.10 goldene Regeln für Ihre Antritts-Rede.
3. Рекомендована література


3.1. Основна література

 1. Сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник / Укл.: В.І. Кушнерик, П.О. Бочан. – Чернівці, 2007. – 95 с.

 2. Donez P. Verfremdung in der interkulturellen Kommunikation / P. Donez // Deutsch als Fremdsprache. – 1994. – № 4.

 3. Hinnekamp V. Interkulturelle Kommunikation / V. Hinnekamp. – Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1993. – 156 S.

 4. Komarnizka T. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Handeln / T. Komarnizka // DaFiU. – 1996. – № 1.

 5. Komarnizka T. Zum xenologischen Ansatz des interkulturellen Lernens (Einführung in die Grundbegriffe) / T. Komarnizka // DaFiU. – 1997. – № 1.

 6. Mattheier K.J. Die Rolle der Sprachsoziologie in der interkulturellen Germanistik / K.J. Mattheier. – München, 1987. – 128 S.

 7. Vermeer H.J. Literarische Übersetzung als Versuch interkultureller Kommunikation / H.J. Vermeer. – München, 1987.

3.2. Додаткова література

 1. Актуальні проблеми вивчення мови та мовлення, міжособової та міжкультурної комунікації. – Харків, 1996.

 2. Крейг Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг / Перекл. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

 3. Goodenough W.H. Cultural Anthropology and Linguistics / W.H. Goodenough. – N.Z., 1964.

 4. Wierlacher A. Perspektiven und Verfahren interkultureller Germanistik. / A. Wierlacher. – München, 1987.4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит
5. Засоби діагностики успішності навчання


Засобами діагностики успішності навчання є завдання вхідного та поточного контролю, модульної контрольної роботи, комплексної контрольної роботи.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 98.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка