Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в україні методичні рекомендації Київ 2014Сторінка1/9
Дата конвертації20.11.2018
Розмір178 Kb.
#65286
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»

Всеукраїнська асоціація практикуючих психологів


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ТА МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ

ДОПОМОГИ В ПЕРІОД КОНФЛІКТУ

В УКРАЇНІ


Методичні рекомендації


Київ 2014

УДК ББК Автори:
Андрєєнкова В.Л., Войцях Т.В., Ковальчук Л.Г., канд. пед. наук, Лунченко Н.В.
Рекомендовано до друку радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (протокол №9 від 02.10.2014)
Рецензенти:
Березіна Н.О., головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини МОН України Романовська Д.Д., завідувач науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО Чернівецької області,

канд. психол. наук


Загальна редакція:
Панок В.Г., доктор психол. наук, професор, Левченко К.Б., доктор юрид. наук, професор

Упорядники: Андрєєнкова В.Л., Лунченко Н.В.


Б

ISBNПравила безпеки та можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні : метод. рек. – К. : Агентство “Україна”. – 2014. – 48 с.
ISBN
У виданні подаються методичні рекомендації з формування навичок без-печної поведінки в дітей в умовах суспільної кризи та збройного конфлікту в країні. Окрему увагу приділено можливостям отримання необхідної гумані-тарної, психологічної, соціальної та правової допомоги дітям та їхнім сім’ям, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб.
Для педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів пе-дагогічного профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола гро-мадськості.


Надруковано за сприяння Діаконія Катастрофенгільфе та фінан-сової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

УДК


ББК
© МЖПЦ «ЛаСтрада-Україна» © Андрєєнкова В.Л., Войцях Т. В.,

Ковальчук Л.Г., Лунченко Н.В.ЗМІСТ

Вступ 4
Розділ 1. Методична робота з педагогічними працівниками

з питань безпеки та можливостей отримання допомоги

в період конфлікту 6

1.1. Засідання методичного об’єднання класних керівників

на тему«Соціально-педагогічна робота з дітьми

в період конфлікту. Допомога внутрішньо переміщеним

особам» 6

1.2. Тренінг «Особливості організації та здійснення

профілактичної роботи в закладах освіти в конфліктний

та постконфліктний періоди» 13

1.3. Тренінг «Соціально-педагогічна робота з дітьми

в період конфлікту: основні правила безпеки

та допомога» 24
Розділ 2. Проведення занять з учнями 29

2.1. План-конспект заняття «Правила безпеки та

можливості отримання допомоги в Україні»

для учнів 6–11 класів 29


Розділ 3. Проведення тематичних батьківських зборів 35

3.1. План-конспект батьківських зборів «Соціально-

педагогічна робота з дітьми в період конфлікту.

Допомога внутрішньо переміщеним особам» 35

3.2. Загальні рекомендації батькам 40
Додаток 1. Контактна інформація установ та організацій,

які надають допомогу в період конфлікту 41


Додаток 2. Перелік листів Міністерства освіти і

науки України 47
3

ВСТУП

Складні соціально-політичні події, що відбуваються в Україні, так чи інакше позначаються на життєдіяльності всього населення країни. Значну частину особи соціально вразливих категорій, які потребують постійної уваги та підтримки з боку держави, фахівців соціальних служб та установ. До них належать діти; сім’ї, члени яких загинули, поранені чи зникли безвісти; жінки; внутрішньо переміщені особи; сім’ї військовослужбовців; сім’ї, в яких зруй-новані родинні зв’язки; безробітні; особи та члени їх сімей, що за-знають насильства за свої переконання; сім’ї, які перебували в зоні бойових дій та зараз проживають на територіях підконтрольних уряду України; сім’ї в зоні ризику проведення бойових дій. У со-ціально-педагогічній та психологічній роботі з цими категоріями громадян важливо пам’ятати, що кожна з них може мати специ-фічні потреби. Робота має бути побудована на виявлення цих по-треб, а також подальше їх задоволення шляхом співпраці з різними суб’єктами соціальної, соціально-педагогічної та психологічної ді-яльності. Сьогоднішня ситуація в країні вимагає також широкого інформування громадян вразливих груп, особливо з числа вну-трішньо переміщених осіб, про можливості отримання необхідної їм допомоги.


Експрес-оцінка соціально-психологічного стану дітей в До-нецькій області, здійснена ЮНІСЕФ, виявила підвищений рівень стресу приблизно у чверті дітей віком 3–6 років, у кожної шостої дитини віком 7–12 років та чверті дітей віком 13–18 років. Причи-ною такого стану передусім, є пережитий досвід дітей. Як свідчить дослідження, майже 40% дітей віком 7–12 років та більше поло-вини дітей віком 13–18 років стали безпосередніми свідками во-єнних подій. Діти відчували страх, злість, сум, мали проблеми зі сном або увагою впродовж кількох днів або й тижнів після того, як стали свідками негативних подій. Те, що діти є свідками трагічних подій в країні і активно їх переживають, свідчать також дзвінки, які надходять від них на Національну дитячу «гарячу лінію». Вони як дзеркало відображають те, що відбувається в суспільстві1.


1 Експрес оцінка психологічного становища дітей в Донецькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/ukr/Rap-id_Psychosocial_Assesment_of_Children_in_Donetsk_Oblast_ua.pdf


4

У Міносвіти зауважують, що в контексті нових викликів, які постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно пе-реглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчально-му закладі. У педагогів виникла необхідність пояснювати дітям, що відбувається, як реагувати на конфлікти, що розгортаються між дітьми, як утриматися від жорстких чи емоційних оцінок, як не нашкодити дітям, а навпаки – бути корисними, допомогти їм.
Така специфічна робота для багатьох педагогічних працівників та фахівців громадських організацій є новою. Цим і зумовлена не-обхідність підготовки збірки методичних рекомендацій з проблем формування навичок безпечної поведінки та інформування про те, яку і де допомогу можнуть отримати люди, які її потребують.
Пропонована збірка тематично тісно пов’язана з методичними рекомендаціями «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період»2. Видання було розроблене експертами державних та громадських організацій на до-помогу соціальним педагогам, практичним психологам, педагогіч-ним працівникам, фахівцям громадських організацій – усім, хто тісно контактує з дітьми і має знати, що і як говорити маленьким громадя-нам про події, що відбуваються в країні, і як допомогти їм подолати стреси й тривогу. Збірка вийшла невеликим тиражем і розійшлася се-ред соціальних педагогів і практичних психологів улітку 2014 р.
Розвиток подій в країні почав вимагати матеріалів про можли-вості отримання різних видів допомоги як у державних структурах, так і в громадських та волонтерських організаціях. Тому і з’яви-лися ці методичні рекомендації. Вони містить практичні розробки для проведення занять з учителями, дітьми та батьками, які були обговорені досвідченими тренерами на Всеукраїнському навчаль-но-організаційному семінарі «Можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні» (23 жовтня 2010 р.).
Висловимо сподівання всього авторського колективу , що на-працьовані матеріали допоможуть фахівцям в роботі з вчителями, дітьми та батьками. Коментарі та пропозиції просимо надсилати на адресу Центру «Ла Страда-Україна»: info@la-strada.org.ua. або телефонувати на Національну дитячу “гарячу лінію” 0 800 50 225 (772 з мобільного Київстар та Лайф).


2 Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c., 15-25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://la-strada.org.ua/ucp_mod_library_ showcategory_31.html


5

РОЗДІЛ 1.
Методична робота з педагогічними працівниками з питань безпеки та можливостей отримання допомоги в період конфлікту
1.1. Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Соціально-педагогічна робота з дітьми в період конфлікту. Допомога внутрішньо переміщеним особам»
Очікувані результати: буде підвищено рівень обізнаності пе-дагогічних працівників про: 1) вразливі групи для роботи в період конфлікту, 2) основні напрями та зміст соціально-педагогічної ро-боти з дітьми та батьками в період конфлікту, 3) можливості дер-жавних структур, громадські і волонтерські ініціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та соціальної допомоги на-селенню.
План

 1. Основні риси соціально-політичної ситуації в країні.

 2. Вразливі групи населення. Необхідна допомога.
 1. Основні напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та батьками в період конфлікту.
 1. Рекомендації класним керівникам щодо профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей.
 1. Правила безпечної поведінки.
 1. Можливості державних структур, громадські і волонтерські ініціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та со-ціальної допомоги населенню.


1. Основні риси соціально-політичної ситуації в країні


 • контексті нових викликів, що постали перед країною, педа-гогічним працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей у навчальному закладі.
 • педагогів виникла необхідність пояснювати дітям, що від-бувається, як реагувати на конфлікти, що виникають між дітьми, як утриматися від надання гострих,емоційних оцінок, як не на-шкодити дітям, а навпаки – бути корисними. У Міносвіти заува-жують, що педагоги і психологи можуть зробити багато для того,


6

щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до по-дій. Постійний контакт із учителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. Варто надавати дітям чіткі пояснення зрозумілою їм мовою, не давати нездійсненних обіцянок, але по-трібно розповідати учням, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України. Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім’я, школа, вулиця, місто їй найдорожчі. Чому наша країна нам дорога. Давати дітям необхідно таку інформацію, яку діти здатні зрозуміти і обговорити зі своїми друзями.
«Мозковий штурм». Можливі варіанти запитань: «Які факто-ри впливають на поведінку дитини в період конфлікту?», «Які нові форми поведінки з’явилися у дітей?», «Як діти реагують на нові події в країні?».
2. Вразливі групи населення. Необхідна допомога
У ситуації конфлікту та в період після його припинення пев-на частина населення може стати особливо вразливою до ситуацій порушення їхніх прав, потрапляння в складні життєві обставини3, перенесення насильства тощо.

До цієї групи належать: • діти;

 • cім’ї, члени яких загинули;

 • сім’ї, члени яких поранені;

 • сім’ї, члени яких зникли безвісти;

 • жінки;

 • внутрішньо переміщені особи;

 • сім‘ї військовослужбовців;

 • сім’ї, в яких зруйновані родинні зв’язки;

 • безробітні;
 • особи та члени їх сімей, що зазнають насильства з боку громади за свої переконання;3 Складні життєві обставини – обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті. (Закон України “Про соціальні послуги” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15).


7

   • сім’ї, які перебувають в зоні АТО;
   • сім’ї, які перебували в зоні АТО та зараз знаходяться на територіях підконтрольних уряду України;
   • сім’ї, які перебувають в зоні ризику проведення бойових дій.
  • соціально-педагогічній та психологічній роботі з цими кате-горіями громадян важливо пам’ятати, що вони можуть мати спе-цифічні потреби. Робота має бути спрямована на виявлення цих потреб, а також подальше їх задоволення шляхом співпраці з різ-ними суб’єктами соціальної, соціально-педагогічної та психоло-гічної діяльності.

Часто внутрішньо переміщених осіб називають біженцями. Але така назва є некоректною, оскільки біженцями є не громадя-ни України. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»4 зазначає, що біженець – особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, вірос-повідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може ко-ристуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.


Керівні принципи ООН з питання про переміщення осіб всередині країни містять визначення внутрішньо переміщених осіб. Такими вважаються особи або групи осіб, які були змушені покинути або залишити свої домівки чи місця звичайного проживання, зокрема,


 • результаті або задля уникнення наслідків збройного конфлікту, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, стихійних або викликаних діяльністю людини лих, і які не перетинали між-народно визнаних державних кордонів. Допускається вживання також терміна тимчасово переміщені особи.

Робота в 4 групах. Визначити основні соціальні, правові, пси-хологічні, педагогічні проблеми внутрішньо переміщених осіб. Кожна група працює над однією категорією проблем.

Презентація роботи груп. Загальне обговорення.


4 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-178

3. Основні напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та батьками
Виходячи з аналізу соціальних, психологічних, правових, пе-дагогічних проблем категорії внутрішньо переміщених осіб, мож-на говорити про такі основні актуальні напрями соціально-педа-гогічної роботи з дітьми та батьками.


 1. Виявлення осіб групи ризику та організація надання їм не-обхідної допомоги Основними етапами цієї діяльності є:

А. Виявляти вразливі групи населення, у тому числі внутріш-ньо переміщені особи.


Б. Здійснювати аналіз їх потреб.
В. Надавати допомогу у відповідності до здійснення своєї функціональної діяльності.
Г. Перенаправляти по допомогу в органи державної влади, во-лонтерські групи, громадські організації


 1. Формування знань про соціально-політичні події в Україні З метою попередження або мінімізації негативних наслідків

конфліктних подій важливо формувати знання у дітей, батьків та педагогічних працівників про ситуацію, що склалася. Особливо це стосується необхідності відстеження нових законів та інших нор-мативно-правових актів, які активно зараз приймаються з метою сприяння захисту та надання допомоги особам у складних жит-тєвих обставинах. Своєчасне донесення такої інформації до ді-тей, батьків та педагогічних працівників сприятиме зверненню по допомогу від осіб, які її потребують, водночас запобігаючи більш складним наслідкам перенесених подій.


3. Протидія булінгу Булінг – це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення
з боку однієї дитини або групи дітей до іншої дитини або групи ін-ших дітей. Жертвою булінгу може стати дитина, погляди якої від-різняються від загальноприйнятих у даному колективі, нові учні в класі. Діти можуть не розказувати про ці випадки нікому з дорос-лих. Особливо це стосується хлопчиків, від яких батьки через по-ширеність гендерних стереотипів вимагають, щоб ті були мужніми

 • протистояли цькуванню.

  1. Формування навичок протистояння інформаційній війні

Інформаційні війни є інформаційними технологіями, що впли-вають на інформаційні системи, маючи на меті введення в оману масової чи індивідуальної свідомості, виведення з ладу або десинх-

9

ронізацію процесів управління суспільством та його складовими, пе-редовсім військовими5. Сучасний розвиток інноваційних технологій дозволяє швидко і масово поширювати інформацію, яку при цьому можна змінити до невпізнання. Усе це робиться для маніпуляцій дум-ками, емоціями, ставленнями і врешті-решт – поведінкою.
Як протидіяти інформаційним війнам? Необхідно відфільтро-вувати інформацію, а також знизити емоційне сприйняття. Варто говорити собі, що в кожної сторони є свої інтереси й інформація фільтрується відповідно до них. Шукати інші джерела, що можуть підтвердити чи спростувати факти. Виділити для себе декілька ви-дань та журналістів чи громадських діячів, думці яких можете дові-ряти. Дуже важливо знаходити не тільки підтвердження своєї точ-ки зору, але й шукати раціональні аргументи в інших6. Важливим напрямом формування особистості в умовах навчального закладу має бути формування критичного мислення. Критичне мислення – (грец. κριτική τέχνη – «мистецтво аналізувати, судження) – це на-укове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обмірко-ваних та незалежних рішень. Головним чином, йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
5. Вирішення конфліктів Зростання рівня агресії в одній сфері життєдіяльності суспіль-
ства призводить до збільшення кількості конфліктів у всіх решті. Сучасні протистояння в Україні позначилися на зростанні кон-фліктних ситуацій у сімейному середовищі, навчальних закла-дах, громаді. У цілому на сьогоднішній день ситуація ускладнена тим, що конфлікти тривають і важко передбачити час та спосіб їх розв’язання. Це посилює тривожні настрої в суспільстві, стра-хи, розчарування і вимагає адекватної роботи всіх педагогічних працівників. З метою попередження конфліктів в шкільному се-редовищі важливо докладати зусиль для сприяння адаптації вну-трішньо переміщених дітей. Рекомендації з адаптації дивіться на сторінках 37–40 цих методичних рекомендацій.
Матеріал із цього питання тренер може взяти у посібнику «Со-ціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфлік-тний та постконфліктний період : мето. рек.» / Н.П. Бочкор, Є.В.


5 Почепцов Г.Г. Інформаційна політика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/18000102/politologiya/informatsiyni_viyni
6 http://www.gurt.org.ua/news/recent/21591/


10

Дубровська, О.В.Залеська та ін. – К.: МЖПЦ «Ла Страда-Украї-на», 2014. – С. 15–25
4. Рекомендації класним керівникам щодо профілактики пост-травматичних стресових розладів у дітей
Робота в групах із методичними матеріалами. Розробити алго-ритм соціально-педагогічної роботи із: внутрішньо переміщеною дитиною, її родиною, класним колективом вцілому. (за матері-алами «Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек.» / Н.П. Боч-кор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – К. МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – С. 26-32; 46-52. ).
Загальні рекомендації.


 • Доцільно знати та використовувати в розмові з дітьми на тему ситуації в країні виважені, емоційно нейтральні сло-ва та вирази. До таких слів та виразів належать ті, які не є оціночними, не несуть погрози і не навіюють страх, а просто констатують сам факт подій.
 • Щоб раптом не спровокувати конфлікт , потрібно врахо-вувати, що діти в класі можуть мати різні погляди до того, що відбувається, бо вони мають сім’ї і на їх світобачення впливає позиція членів сім’ї.
 • Доцільно заздалегідь обмірковувати, як саме ті чи інші ситуації, запитання, завдання можуть вплинути на дітей, чиї батьки або родичі брали участь, чи постраждали, або навіть загинули внаслідок конфліктних подій.
 • Недоцільно ігнорувати дитячі зауваження або конфлікти, пов’язані з втратами близьких людей.
 • Краще демонструвати дітям розуміння та повагу до по-чуттів інших людей, вчити дітей тому, що кожна людина має невід’ємну внутрішню цінність.
 • З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, навчальним закладам у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю, неурядовими орга-нізаціями слід бути готовими гнучко реагувати на про-яви тих чи інших тенденцій, застосовувати новітні дієві інформаційні та інші технології задля надання психоло-гічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.


11

  • Виявляйте дітей, які потребують соціально-педагогічної та/або психологічної допомоги.
  • Активізуйте роботу з формування навичок безпечної по-ведінки задля попередження випадків насильства, зокре-ма гендерного насильства.
  • Проводьте з учнями соціально-психологічні тренінги з метою зниження ступеня агресивності, формування то-лерантності, попередження випадків насильства.
  • Сприяйте проведенню психологічної та соціально-педа-гогічної роботи з дітьми із сімей, члени яких загинули.
  • Сприяйте адаптації дітей-переселенців у нових умовах.
  • Використовуйте можливості громади щодо надання не-обхідної допомоги дітям, батькам чи колегам, які її по-требують.
  • Порекомендуйте дітям, батькам, колегам, членам терито-ріальної громади звернутися на Національну дитячу «га-рячу лінію» (безкоштовно) для отримання інформацій-них, психологічних, правових консультацій за номером 0 800 500 225 (з стаціонарного телефону), 772 (з мобільного Київстар, Лайф).
 1. Правила безпечної поведінки

Матеріал до викладання цього питання розміщено у розділі 2 «Проведення занять з учнями» цих методичних рекомендацій (стор. 32–34).


6. Можливості державних структур, громадські і волонтер-ські ініціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та соціальної допомоги населенню
Матеріал до викладання цього питання розміщено в додатку «Контактна інформація установ та організацій, які надають допо-могу в період конфлікту» цих методичних рекомендацій. Це пи-тання варто пов’язати з результатами попередньої роботи в групах над проблемами внутрішньо переміщених осіб.


Каталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка