Правила безпеки та можливості отримання допомоги в період конфлікту в україні методичні рекомендації Київ 2014Сторінка5/9
Дата конвертації20.11.2018
Розмір178 Kb.
#65286
ТипПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9

27

Вид роботи

Методи і

Час
Примітки
форми роботиДетальна інформація «Поради з


адаптації дитини до нових умов»


викладена на стор. 37–40.
Правила безпеч-

Мультфільм

45 хв.

Розробка

занять для учнів за

ної поведінки

для дітей
темою «Мої правила безпечної
«Небезпечні
поведінки».
знахідки».
Плакат «Твої правила безпе-


ки»; лист МОН від 30.07.2014 р.
Робота в гру-
№ 1/9-385 «Методичні реко-
пах.
мендацій щодо проведення бе-


сід з учнями загальноосвітніх
Обговорення
навчальних закладів з питань


уникнення враження мінами і


вибухонебезпечними предмета-


ми».

Розробити

заняття для учнів


«Мої правила безпечної пове-


дінки»:

1-а група – для учнів початкової


ланки;

2-га група – для учнів середньої


ланки;

3-я група – для учнів старшої


ланки.Підбиття підсум-

Вправа «Ва-

15 хв.ків тренінгу

ліза»

28

РОЗДІЛ 2.

Проведення занять з учнями

2.1. План-конспект заняття «Правила безпеки та можливості отримання допомоги в Україні» для учнів 6–11 класів
Очікувані результати: буде підвищено обізнаність учнів про основні ризики порушень прав дитини в період конфлікту, види порушень; куди звертатися по допомогу; правила безпеки в сучас-них умовах9.

План

 1. Інформація про ситуацію в країні.
 1. Основні ризики порушення прав дитини та шляхи їх уник-

нення.


 1. Необхідна допомога для дітей у період конфлікту. Куди звертатися по допомогу.
 1. Правила безпечної поведінки.

 2. Підбиття підсумків заняття.


Хід заняття

1. Інформація про ситуацію в країні. Вступне слово вчителя.
Наша держава опинилася в складній соціально-політичній ситуації. Буремні події на Сході внесли зміни в життя всієї краї-ни. У ситуації конфлікту зростає рівень насильства в суспільстві та порушень прав людини. Також з’явилася категорія людей, яким необхідний додатковий захист, бо вони вимушено покинули свої домівки; є родини, де загинули батьки чи інші родичі; сім’ї, члени яких зникли безвісти; члени родини, які вимушено перебувають окремо один від одного; родини, які зазнають переслідування за свої погляди на події, які відбуваються.
«Мозковий штурм». Учитель залучає учнів до формування від-повіді на питання: «З якими новими проблемами ви особисто зі-ткнулися в період проведення бойових дій на Сході країни?».

9 Викладання запропонованого матеріалу можна розподілити на декілька занять.


29

2. Основні ризики порушення прав дитини та шляхи їх уникнення
Під час обговорення результатів «мозкового штурму» вчитель акцентує увагу учнів на тому, що події останніх місяців на Сході країни супроводжуються порушеннями прав людини10 та дитини11 і пропонує відповісти на питання «Які права дитини, на вашу дум-ку, порушуються під час воєнного конфлікту?» (Якщо в класі є діти із зони проведення бойових дій, відповісти на питання «Які ваші права особисто було порушено? »).
Під час відповідей вчитель пропонує учням навести прикла-ди з життя (якщо учні не в достатній мірі володіють знаннями про права дитини, вчитель сам пропонує варіанти відповідей) та об-говорити із класом.

Можливі варіанти відповідей: • право на життя;

 • право на захист від фізичного насильства;

 • право не розлучатися з батьками;

 • право на освіту;
 • право вільно пересуватися і обирати собі місце прожи-вання в межах кожної держави;
 • право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;

 • право на свободу мирних зборів і асоціацій;

 • право на захист від експлуатації.

Інформація вчителя
Не можна говорити про права, забуваючи про обов’язки. Якщо в людини є право – це значить, що в неї є і обов’язки. Права визна-чають ступінь свободи, обов’язки — ступінь відповідальності. Єд-ність прав і обов’язків є умовою для самовдосконалення людини, її творчої самостійності. Основний обов’язок – поважати права інших. «Твоя свобода розмахувати кулаком обмежена носом твого сусіда!» Основні права, свободи та обов’язки громадян України ви-значені у ІІ розділі Конституції України: сплачувати податки (ст. 67), охороняти природу (ст. 66), захищати Вітчизну (ст. 65). Батьки зобов’язані піклуватися про дітей, а дорослі діти — про непрацез-


 1. Права людини – це можливості людини існувати й розвиватися як особистість, задовольняти свої потреби, здебільшого закріплені законодавством.
 1. Права дитини – система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, беручи до уваги незрілість дитини (дитиною за міжнародно-правовими актами визнається «кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, що застосовується до даної особи, вона не досягає повноліття раніше»).


30

датних батьків (ст. 51). Отже, у нас є обов’язки перед Вітчизною, перед своїм народом, перед іншими людьми, перед своїми рідни-ми і близькими, а також і перед собою. Наприклад, бути достой-ною людиною – це обов’язок, який не закріплено законодавчими актами, але він є одним з основних перед самим/самою собою.
Вчителю треба розуміти, що можливим є ризик конфліктної си-туації, якщо в класі є діти різних поглядів на ситуацію, яка склалася в країні. Тому доцільно знати та використовувати в розмові з дітьми на тему ситуації в країні виважені й коректні слова та вирази. До таких слів та виразів належать ті, які не є оціночними, не несуть по-грози і не навіюють страх, а просто констатують сам факт подій.
3. Необхідна допомога для дітей в період конфлікту. Куди звер-татися по допомогу.

Інформація вчителя
Вчитель робить акцент, що в ситуації конфлікту, в якому пере-буває наша держава, діти можуть страждати від посилення ризику порушень прав дитини. Відповідно діти потребують захисту та по-винні мати можливість звернутися по допомогу.
Рекомендуємо вчителю інформацію щодо звернень дітей оформи-ти у вигляді таблиці «Куди мені звернутися» із вказівкою (записом) контактних даних вказаних осіб, структур та вклеїти до щоденни-ка і розмістити в класному куточку.
Під час роботи над цим питанням радимо використовувати ін-формацію, викладену у Додатку 1 «Контактна інформація установ та організацій, які надають допомогу в період конфлікту » цих мето-дичних рекомендацій.
Групова робота з інформацією «Куди мені звернутися» Якщо ваші права порушуються, ви можете звернутися: у своєму
навчальному закладі – до соціального педагога, класного керів-ника, вчителя, медичного працівника; в міліції – до дільничного інспектора, працівників кримінальної міліції у справах дітей; до працівників служби у справах дітей державної адміністрації; не-урядових громадських організацій; якщо ви мешкаєте у невелико-му селищі – до голови сільради; зверніться за порадою до батьків.
Якщо у вас пригнічений психологічний стан, ви можете зверну-тися до психолога вашого навчального закладу, до людини, з якою у вас довірливі стосунки (друг або подруга, родичі, вчитель); звер-ніться за порадою до батьків.


31

Якщо ваша родина була вимушена покинути свою домівку та переїхати до іншого місця проживання, вашій родині треба звер-нутися до місцевих органів влади, неурядових громадських органі-зацій, які нададуть вам необхідну інформацію.
Якщо у вас склалася конфліктна ситуація в школі, спробуйте вирішити її за допомогою класного керівника, соціального педа-гога, психолога, іншого вчителя вашої школи; зверніться за по-радою до батьків.
Якщо ви зіткнулися з порушенням своїх прав, то для отриман-ня інформаційних, психологічних, правових консультацій ви можете безкоштовно звернутися на Національну дитячу «гарячу лінію» за номерами 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону), 772 (з мобіль-ного Київстар, Лайф).
4. Правила безпечної поведінки
Інформація вчителя Під час конфліктів в країні зростає ймовірність потрапляння
в небезпечну ситуацію, яка може становити загрозу життю. Для збереження свого життя та здоров’я треба дотримуватися правил безпечної поведінки.
Що таке безпечна поведінка? Безпечна поведінка – це поведін-ка людини, яка не загрожує її життю та здоров’ю та безпеці інших людей12.
Колективна робота із пам’яткою «Твої правила безпеки» та ма-теріалом із «Методичних рекомендацій щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами» 13.
Пам’ятка «Твої правила безпеки».


 • Намагайся не виходити на вулиці та не перебувати в громадських місцях наодинці
 • Утримуйся від випадкових знайомств

 • Не сідай у авто з незнайомцями  1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я» для 1–4 класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :: autta.org.ua/files/resources/ Programma_1-4_klass.doc
  1. Додаток 1 до листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 р.
 • 1/9-385


32

 • Уникай місць скупчення озброєних людей, особливо блокпостів
 • Повідомляй близьким про місце свого знаходження
 • Не вступай у дискусії та суперечки на вулицях та гро-мадських місцях
 • Домовся з близькими та друзями про фразу або умовну позначку, які символізуватимуть, що ти в небезпеці
 • Якщо тебе викрали та утримують проти твоєї волі, зна-йди можливість повідомити близьким опис місця свого перебування і місцевості навколо
 • Розкажи ці правила друзям і знайомим. Бережи себе.Інформація вчителя
На території, де відбувалися бойові дії, залишається багато ви-бухонебезпечних предметів, на які можна наразитися. У ситуації проведення бойових дій на певній території країни, усім мешкан-цям необхідно бути уважними та обережними у разі виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів (з урахуванням особли-востей регіону), у тому числі замаскованих під начебто звичайні речі: авторучки, міні-магнітофони, мобільні телефони, іграшки тощо. Сьогодні протягом заняття ми з вами опрацюємо правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Під час перегляду матеріалу ви побачите, як треба себе поводити, якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет.
Робота в групах
Варіант 1. Перед переглядом учитель пропонує учням об’єд-натися у три групи та оголошує завдання: «Після перегляду муль-тфільмів вам необхідно буде скласти «Мої правила безпечної пове-дінки із вибухонебезпечними предметами» – для першої групи – у вигляді колажу, для другої – плаката, для третьої – створити за-кладку».
Варіант 2. Після перегляду відеоматеріалу вчитель пропонує учням колективно за допомогою «мозкового штурму» скласти «Пам’ятку з правилами поводження із вибухонебезпечними пред-метами».
Перегляд відеоматеріалу «Небезпечні знахідки». Відеоматеріа-ли з питань протимінної безпеки для загального населення та ді-


33

тей, що розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від На-ціональної ради з питань телебачення та радіомовлення. Електро-нний режим доступу : https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/ Mines.mp4;https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20-720x576%20low%2003.08.14.avi;https://www.dropbox.com/s/z8fz2kt-rd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4.)

Групи презентують свої роботи та пояснюють зміст.Підбиття підсумків заняття.


34

РОЗДІЛ 3.

Проведення тематичних батьківських зборів
3.1. План-конспект батьківських зборів «Соціально-педагогічна робота з дітьми в період конфлікту. Допомога внутрішньо переміщеним особам»
Очікувані результати:
Батьки будуть інформовані про: 1) ознаки стресових розладів у дорослих і дітей; 2) способи підтримки дітей в період конфлікту; 3) можливості державних структур, громадські і волонтерські іні-ціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та соці-альної допомоги населенню.

План

 1. Основні риси соціально-політичної ситуації в країні.

 2. Ознаки стресових розладів у дорослих і дітей.

 3. Способи підтримки дітей у період конфлікту.

 4. Поради з адаптації дітей до нових умов.
 1. Можливості державних структур, громадські і волонтерські ініціативи з надання гуманітарної, психологічної, правової та со-ціальної допомоги населенню


1. Основні риси соціально-політичної ситуації в країні
На теперішній час Україна переживає складну соціально-полі-тичну ситуацію. Виникла необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям, дорослим, так і цілим соціальним групам.
Інформацію про вразливі групи дивіться на сторінках 7–8 цих ме-тодичних рекомендацій.
2. Ознаки стресових розладів у дорослих і дітей
Діти є активними свідками процесів, що відбуваються в сус-пільстві. Криза, що охопила країну, безпосередньо впливає на батьків (особливо на виконання ними батьківських функцій), що, природно, позначається на дітях. У цей період знижені або пору-шені можливості і здатності працювати, любити і насолоджувати-ся життям. Криза настає, коли під тиском життєвих обставин від-мовляють звичайні механізми ефективного протистояння їм.


35

Після важких подій у вас можуть бути відчуття: безвиході й безнадії; смуток або дратівливість; проблеми з концентрацією; по-стійна настороженість; наляканість; притуплення почуттів, без-радісність; прагнення уникати людей, місць чи занять; неприємні сни, спалахи важливих спогадів. Ці відчуття – нормальна реакція на

ненормальні події.
Пам’ятайте:


  • Вам стане краще з часом. Не всі ваші страхи є ознакою хвороби.
  • Не відмовляйтеся від допомоги інших, навіть якщо вам здається, що вони вас не можуть зрозуміти.
  • Намагайтеся повернутись до повсякденних справ і за-нять. 1. Рекомендації батькам щодо профілактики посттравматич-них стресових розладів у дітей

Особливо вразливою групою під час конфліктів стають діти. Саме підтримка, яку надають дитині протягом і після неприємних або травматичних подій батьки, родичі та дорослі друзі сім’ї, є ви-рішальним чинником у подоланні негативних наслідків травма-тичного стресу. Прислухаючись до того, що відбувається, батьки можуть знайти шляхи допомоги дитині впоратися зі своїми по-чуттями. Якщо батьки можуть бути разом з дітьми, дітям набагато легше. Дорослі, які можуть говорити з дітьми про події і сприйма-ти їх почуття, допомагають дітям пережити травматичний стрес з меншими втратами.Каталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка