Правила користування посібником Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 Залік з дисципліни Додаткова інформація


Лекція на тему 4.3.: Організація кооперативів із спільного використання технікиСторінка34/39
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.89 Mb.
#453
ТипПравила
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

Лекція на тему 4.3.: Організація кооперативів із спільного використання техніки

Час – 2 години

Тип лекції: тематична лекція - пояснення

Вид візуалізації: Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію», Опорний конспект.Література: Л – 1 с. 171…176
План.

   1. Поняття та роль кооперативних МТС.

   2. Особливості кооперативної МТС.

   3. Особливості зобов’язань у кооперативній МТС.

4.3.4. Встановлення попередніх цін на послуги кооперативних МТС.
4.3.1.Поняття та роль кооперативних МТС.

Кооперативи із спільного використання техніки (кооперативні МТС) відіграють важливу роль у механізації сільськогосподарського виробництва. У Франції, наприклад, де вони відомі під назвою СUМА, вони обробляють ґрунт, вносять добрива, збирають урожай сільськогосподарських культур, заготовляють корми, виконують ме­ліоративні та інші роботи, необхідні фермерським господарствам. У СUМА зосереджено понад 1/3 зерно - і кормозбиральних комбай­нів, до 1/5 техніки для внесення добрив і застосування хімічних за­собів захисту рослин. Технічні засоби у СUМА закуповують у склад­чину, вони є колективною власністю. Держава підтримує придбання сільськогосподарськими товаровиробниками техніки у такий спосіб, компенсуючи СUМА 20 % вартості та надаючи інші пільги.

У Німеччині поширена кооперація у формі машинних товариств і машинних рингів. Ними охоплено майже половину фермерських господарств країни, їх кількість постійно зростає. Ця тенденція має місце практично в усіх західних країнах. Зароджується така форма кооперації і в Україні.

Кооперативні МТС є групою сільськогосподарських товаровироб­ників, які вирішили придбати та спільно використовувати сільсько­господарську техніку, яку індивідуально вони не могли або викори­стовувати на повну потужність, або придбати окремо за власні кош­ти.      Вони дають змогу раціоналізувати використання сільськогоспо­дарської техніки, зменшити витрати членів на механізацію вироб­ничих процесів і за рахунок цих чинників підвищити ефективність рослинницьких галузей.     Мотивацією участі товаровиробників у фор­муванні кооперативної МТС є можливість у такий спосіб скориста­тися перевагами великомасштабної діяльності. Через кооперативні МТС, які обслуговують десятки товаровиробників, вигідніше купу­вати за оптовими цінами високопродуктивну техніку, пально-мастильні матеріали та запасні частини, дешевше здійснювати тех­нічне обслуговування та ремонт машин і обладнання. Для госпо­дарств, яким не вистачає технічних засобів для вирощування сіль­ськогосподарських культур, користування послугами приватних фірм (оранка, збирання врожаю тощо) завжди обходитиметься до­рожче порівняно з вартістю послуг власного кооперативу, оскільки у першому випадку вони надаються за комерційними цінами, а в другому — за собівартістю.

Крім основної діяльності, пов'язаної з виконанням техніко-технологічних операцій, кооперативні МТС, маючи у своєму розпо­рядженні технічну майстерню для підтримання у належному стані власної техніки, можуть надавати своїм членам додаткові послуги з ремонту їхньої техніки. Члени зобов'язуються виконувати у коопе­ративі ті ремонтні роботи, які вони не можуть провести самі.

Кооперативні МТС можуть займатися також певними типами постачання, безпосередньо пов'язаними з послугами кооперативу, та реалізацією продукції, яку вони можуть отримувати у рахунок сплати за надані її членам послуги. У Статуті кооперативу має бути передбачена ця діяльність, інакше він не матиме права здійснюва­ти подібні операції.
4.3.2. Особливості кооперативної МТС.

Створення кооперативної МТС має свої особливості. Щоб уник­нути невиправданих переміщень техніки, господарства членів ко­оперативу мають бути компактно розміщені. Для інших видів ко­оперативів це не обов'язково. Бажано уникати також великої різни­ці у розмірах господарств членів. Малоземельні господарства (на­приклад, особисті підсобні) можуть зазнавати дискомфорту в коопе­ративі, де членами є переважно великі кооперативні підприємства.

Якщо у постачальницько-збутовому кооперативі не лімітується кількість членів (чим більше, тим краще, адже більшими будуть обсяги продажу, оптових закупівель), то у кооперативній МТС вона обмежується потужністю техніки. Ефективність кооперативу є мак­симальною; коли досягається використання на повну потужність кожної одиниці техніки. Слід мати на увазі, що у кооперативній МТС більше передумов для виникнення конфліктів: техніка весь час знаходиться в русі між членами кооперативу, можуть виникати запізнення, поломки, непередбачені ситуації, що потребує деталіза­ції правил внутрішньої господарської діяльності та створення клі­мату взаєморозуміння.

Члени кооперативу можуть зробити внески до пайового фонду як у грошовій формі, так і у вигляді техніки, яка їм належить. У цьому разі техніка стає власністю кооперативу, а його член — власником своєї частки. Пайовий внесок у вигляді техніки не забезпечує чле­нові, що його здійснив, пріоритетне право у використанні техніки, а також право забрати техніку у разі виходу з кооперативу.

Член, який вносить до кооперативу техніку, має такі самі права, як і інші члени, що зробили свої пайові внески в іншій формі. Як правило, кооперативу належить спеціалізована техніка, а не та, яка щоденно потрібна самому членові в господарстві (наприклад, кормороздавач).

Члени колективного сільськогосподарського підприємства, які вирішили вийти з нього і створити власні господарства, можуть в рахунок своїх майнових паїв одержати сільськогосподарську техніку і передати її як пайовий внесок до кооперативної МТС. Кооператив­на МТС може також придбати техніку на засадах грошового креди­ту чи лізингу. Кооператив повинен мати приміщення, бажано кри­те, щоб розмістити там техніку, а також майстерні для ремонту, приміщення для зберігання запасних частин, склад для зберігання пального тощо. Якщо один із членів має придатні приміщення, ці об'єкти також можуть передаватися кооперативу у вигляді пайових внесків.
4.3.3. Особливості зобовязань у кооперативній МТС.

У кооперативній МТС зобов'язання щодо ведення з кооперати­вом господарської діяльності мають свої особливості. Комплекс зо­бов'язань з діяльності всіх членів для кожного виду техніки має відповідати потужності цього виду техніки. Під час створення коо­перативу або купівлі нової сільськогосподарської техніки кожен член або майбутній член зобов'язується використовувати кожну одиницю сільськогосподарської техніки у визначеному обсязі — для більшості одиниць це кількість гектарів, для тракторів і деяких спеціальних машин — кількість годин або днів. Кожен член бере участь у фінансуванні техніки пропорційно до обсягу використання, на який він погодився: вносить паї пропорційно до своїх зобов'язань щодо діяльності у кооперативі. Якщо кооператив володіє різними типами техніки, кожен член має вибір у використанні однієї чи кіль­кох одиниць техніки. Наприклад, якщо кооператив має зернозби­ральний комбайн, сівалку та обприскувач, когось із членів може цікавити лише обприскувач, інших — лише комбайн, а ще когось — уся наявна у кооперативі техніка.

Зобов'язання визначаються на період амортизації техніки. Про­тягом цього часу кожен член має відшкодовувати постійні витрати (видатки) на техніку, для використання якої він вступив до коопе­ративу. Відшкодування здійснюється членом пропорційно до його зобов'язань з діяльності, навіть якщо він не використовує техніку у запланованому обсязі, крім випадку, коли на невикористаний ним обсяг він знайшов заміну (іншого члена).

На техніці у кооперативній МТС можуть працювати як самі чле­ни, так і найманий персонал. Техніку кооперативу доглядає і під­тримує у належному стані найманий персонал. Однак цю роботу можуть забезпечувати також самі члени кооперативу. У кооперативі мають бути чітко визначені правила щодо обов'язків у випадку поломки: якщо поломка відбулася внаслідок зношування техніки, ре­монтувати її має кооператив, якщо ж внаслідок недбалого чи не­правильного використання її членом, — він повинен відремонтува­ти пошкоджену техніку. У цьому разі потрібно знати, хто несе від­повідальність за пошкодження — той, хто використовував техніку у момент поломки чи попередній її користувач. Для контролю, перед тим як член кооперативу бере техніку у користування та після того, як він її повертає у кооператив, відповідальний за техніку в коопе­ративі детально заповнює листок про її стан.

Для догляду за технікою, якщо в кооперативі немає найманих працівників, слід призначити відповідальну особу з членів за кожну окрему одиницю техніки: вони забезпечуватимуть технічне обслуго­вування та перевірятимуть стан техніки після використання її чле­нами кооперативу. Ремонт техніки потребує спеціалізованого пер­соналу і здійснюється найманими працівниками кооперативу.

Головною умовою успішної діяльності кооперативної МТС є добре складений план використання техніки, прийнятий за спільною зго­дою членів. Щоб встановлена черга використання техніки не нада­вала переваг одним і не пригнічувала інших, слід встановити поря­док, за яким, якщо один з членів був останнім у черзі на збирання пшениці, то на час збирання соняшнику він буде першим і т. д. Для запобігання ускладненням, пов'язаним з непередбаченими полом­ками, кооператив може укладати угоди про взаємодопомогу із сусід­нім кооперативом. Якщо кооператив не може надати своїм членам ті послуги, які вони зобов'язалися отримати від нього, це зробить сусідній кооператив, і навпаки. Така взаємодопомога є більш бажа­ною, ніж здійснення робіт для членів поза їхніми зобов'язаннями з діяльності, бо система взаємодопомоги гарантує членам надання послуги.
4.3.4. Встановлення попередніх цін на послуги кооперативних МТС.

У машинно-технологічному кооперативі попередні ціни за послу­ги розраховують для кожної одиниці техніки окремо з метою від­шкодувати:- змінні витрати (які є пропорційними обсягу виконаної роботи): заробітна плата водію, пальне;

- постійні витрати на техніку (амортизаційні відрахування або погашення боргу, технічне обслуговування);

- частину витрат, яка припадає на постійні витрати кооперати­ву (оренда або амортизація приміщення, електроенергія, загальні витрати).

Для техніки, що передана кооперативу членами або при­дбана за готівку, амортизаційні відрахування потрібно вклю­чити у витрати, які будуть відшкодовані за рахунок плате­жів членів за послуги, інакше кооператив не зможе поновити зношену техніку.

Можна також використати амортизаційні фонди для купівлі нової техніки. Ціна на послуги технікою, що куплена на умовах лізингу, має відшкодувати щорічні виплати по лізингу. Ціни на послуги технікою, що придбана в кредит, формуються з урахуванням, крім вищезазначеного, сум щорічного повернення банку позички та відсотків за наданий кредит.

Попередні ціни на послуги з ремонту техніки мають встановлюватися окремо на запасні частини, окремо на роботи, виконані працівниками. Попередня ціна на запасні частини встановлюється так само, як на послуги з ремонту техніки кооперативом чи на послуги з постачання члену запасних частин. До купівельної ціни додається маржа, яка має покрити витрати на транспорт та частку загальних витрат кооперативу. Попередня ціна за ремонт без запасних частин визначається за годину роботи або за фактичний час (години) ремонту, або за таблицею, де розраховано нормативну кількість годин для виконання певного типу ремонту. Якщо кооператив ремонтує власну сільськогосподарську техніку, він умовно є клієнтом самого себе і ціна за послугу з ремонту зернозбирального комбайна буде врахована у витратах на роботи зі збирання врожаю і включена у ціну-за збирання врожаю з площі в 1 га. Попередні ціни, які ґрунтуються на певних розрахунках, як правило, є дещо завищеними.

Різниця між орієнтовними та реальними цінами зумовлюється переважно такими чинниками:

- витрати на технічне обслуговування та ремонт техніки були нижчими за передбачені;

- обсяг виконаної роботи перевищив рівень зобов'язань стосовно діяльності, з одного боку, за рахунок сприятливих погодних умов і задовільного стану техніки, з іншого — члени кооперативу використовували техніку поза своїми зобов'язаннями з діяльності або кооператив вів діяльність з не членами.

За рахунок цих та інших чинників створюється результат, який можна визначити на кожну одиницю техніки. Ця частина результату розподіляється між членами, які використовували техніку, пропорційно до встановленого обсягу використання. Однак якщо техніку купують у кредит, частина результату, який виникає з різниці між погашенням капіталу та амортизаційними відрахуваннями, обов'язково відраховують у резерв.

У кооперативній МТС головним є щоденне дотримання прин­ципів демократичного управління та прийняття рішень за зго­дою всіх його членів. Це зумовлено тим, що механізаторські по­слуги прямо впливають на організацію господарств членів кооперативу, що, наприклад, не відбувається у збутовому кооперативі, де, починаючи з моменту, коли продукція поставлена у коопера­тив, спільним бажанням членів є продаж продукції за прийнятну ціну.
4.3.5.Питання для самоперевірки:

 • Яка роль кооперативів із спільного використання техніки?

 • Що собою представляє кооперативна МТС?

 • Які особливості кооперативної МТС?


4.3.6.Тести для самоперевірки:
1. Які послуги надають кооперативні МТС своїм членам?

1.1 виконання технологічних операцій, ремонт техніки;

1.2 переробка продукції;

1.3 реалізація продукції, отриманої в рахунок сплати за надані послуги.

2. Кількість членів кооперативної МТС обмежується:

2.1 обсягом послуг членів кооперативу;

2.2 площею сільськогосподарських угідь;

2.3 потужністю техніки.

3. Чи забезпечує пайовий внесок у вигляді техніки членові кооперативу пріоритетне право у використанні техніки?

3.1 так;


3.2 ні;

3.3 тільки у передбачених Правилами внутрішньої господарської

діяльності випадках.

4. Кожен член кооперативу вносить пайові внески:

4.1 пропорційно до своїх зобов’язань;

4.2 у рівній долі;

4.3 в розмірі, передбаченому в договорі.

5. На техніці у кооперативній МТС можуть працювати:

5.1 самі члени кооперативу;

5.2 найманий персонал;

5.3 спеціалісти кооперативу.

6. Головною умовою успішної діяльності кооперативної МТС є:

6.1 наявність фінансових ресурсів;

6.2 добре складений план використання техніки;

6.3 надійне кредитування.


Каталог: 200000082-662aa67238


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка