Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон УкраїниСкачати 459.14 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.01.2018
Розмір459.14 Kb.
ТипПравила
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
17.11.2005 N 1118
(у редакцiї наказу Держмитслужби
вiд 17.03.2008 N 229)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 квiтня 2008 р. за N 291/14982

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України

(У текстi Правил (крiм пункту 20 роздiлу I) слово "митниця" у всiх вiдмiнках замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку, а посилання на додатки 4 та 5 уважати вiдповiдно посиланнями на додатки 3 та 4 згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16 червня 2009 року N 560)

I. Загальнi положення

     1. Дiя цих Правил поширюється на транспортнi засоби (далi - ТЗ), що перемiщуються через митний кордон України громадянами, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, для вiльного обiгу (у тому числi з метою розкомплектування на запаснi частини) на митну територiю України (за її межi) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межi митної територiї України.

     Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального пiдтвердження, що транспортнi засоби ввозяться для особистого користування особами, зазначеними в статтях 287 - 290, 292 - 294 Митного кодексу України.

     Митне оформлення кузовiв та шасi за кодами 87.06 та 87.07 згiдно з УКТЗЕД, що ввозяться громадянами для вiльного використання, здiйснюється як митне оформлення зiбраних ТЗ з урахуванням максимального об'єму цилiндрiв двигунiв, що серiйно встановлювалися на марках таких автомобiлiв вiдповiдного року їх випуску.


(пункт 1 роздiлу I доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     2. Термiни, що вживаються в цих Правилах:

     власник ТЗ - громадянин, що вiдповiдно до законiв України має право власностi на ТЗ, яке пiдтверджується документально;

     документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ:

     а) придбанi (отриманi) у громадян чи пiдприємств - засвiдченi нотарiально в країнi придбання або в консульських установах чи в посольствах України договори купiвлi-продажу, мiни чи дарування тощо;

     б) придбанi в пiдприємств - оформленi на вiдповiдних бланках i завiренi печатками цих осiб чи iнших органiзацiй та установ оригiнали рахункiв, чекiв, рахункiв-фактур, iнвойсiв, iнших документiв. У цих документах, крiм чекiв, згiдно з формою вiдповiдного бланка повиннi бути зазначенi дата продажу, номери шасi (рами), кузова (або iдентифiкацiйний номер), двигуна ТЗ, його модель i рiк виготовлення, а також прiзвище, iм'я, по батьковi особи, якiй продано ТЗ;

     в) технiчнi паспорти, технiчнi талони, сервiснi книжки, реєстрацiйнi свiдоцтва та iншi документи на ТЗ, виданi вповноваженими органами країни придбання, iз зазначенням власника ТЗ або вiдмiткою про зняття ТЗ з облiку;

     документи контролю за доставкою ТЗ до митного органу призначення (далi - ДКД), оформленi в установленому порядку:

     попередня декларацiя для громадян (далi - ПДГ);

     повiдомлення про транзитне перемiщення ТЗ (далi - ПТП).

     Вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) використовується як ДКД у разi перемiщення ТЗ, нового або знятого з реєстрацiйного облiку у вiдповiдних пiдроздiлах реєстрацiйних органiв (далi - реєстрацiйнi органи) України або iноземної держави, транзитом через митну територiю України;

     iдентифiкацiйний номер ТЗ (далi - iдентифiкацiйний номер) - номер (Vehicle Identification Number - VIN) ТЗ, що є структурованим поєднанням буквено-цифрових символiв, присвоюється виробником ТЗ з метою iдентифiкацiї останнього та наноситься на деталi кузова, шасi (рами);

     квитанцiя МД-1 - унiфiкована митна квитанцiя МД-1, форма та порядок застосування якої визначено Порядком застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженим наказом Державної митної служби України вiд 04.01.2005 N 1, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346, зi змiнами;

     митна декларацiя - документ, форму якого затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв" i в якому мiстяться вiдомостi про предмети, що перемiщуються громадянами через митний кордон України;

     номерний вузол - вузол, що класифiкується за кодом 8706 або 8707 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), призначений для ТЗ за кодами 8701 - 8705, 8711 та 8716 згiдно з УКТЗЕД i при замiнi якого реєстрацiйний орган робить у технiчному паспортi (свiдоцтвi про реєстрацiю) вiдмiтку про його замiну;

     обставини непереборної сили - смерть власника ТЗ;стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв); вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у регiонi, через який перемiщується ТЗ; страйк; злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти власника ТЗ; дорожня пригода за участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження; неможливiсть подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров'ю людей або навколишньому середовищу; iншi схожi за характером обставини чи подiї;

     посвiдчення про реєстрацiю ТЗ (далi - Посвiдчення) - документ суворої звiтностi, що видається митним органом власнику ТЗ (уповноваженiй особi) для реєстрацiї цього ТЗ на iм'я особи, зазначеної в цьому документi, у реєстрацiйних органах у встановлений законодавством строк;

     транзит - перемiщення ТЗ пiд митним контролем з одного пункту пропуску через державний кордон України (при ввезеннi на митну територiю України) в iнший пункт пропуску через державний кордон України (при вивезеннi за межi митної територiї України) у незмiнному станi, крiм природних втрат, у строк, визначений митним органом вiдправлення, i без використання з iншою метою, нiж була заявлена цьому митному органу;

     ТЗ - товари, що класифiкуються за кодами 8701 - 8705, 8711, 8716 згiдно з УКТЗЕД, i номернi вузли до них;

     уповноважена особа - особа, яка на пiдставi договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарiв i транспортних засобiв, надiлена правом учиняти дiї, пов'язанi з пред'явленням цих товарiв i транспортних засобiв митним органам для митного контролю та митного оформлення при перемiщеннi їх через митний кордон України, або iншим чином розпоряджатися зазначеними товарами та транспортними засобами.
(пункт 2 роздiлу I доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560, у зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий уважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять третiм)

     Iншi термiни вживаються у цих Правилах у значеннях, установлених:

     Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" - громадяни, громадяни-резиденти, громадяни-нерезиденти, постiйне мiсце проживання;

     Митним кодексом України - ввезення товарiв i транспортних засобiв на митну територiю України (далi - ввезення), вивезення товарiв i транспортних засобiв за межi митної територiї України (далi - вивезення), вiльний обiг, зона митного контролю, митний контроль, митне оформлення, перемiщення товарiв через митний кордон України у вантажних вiдправленнях (далi - перемiщення через митний кордон України), перемiщення товарiв через митний кордон України в несупроводжуваному багажi (далi - перемiщення через митний кордон України), перемiщення товарiв через митний кордон України в супроводжуваному багажi (далi - перемiщення через митний кордон України), предмети, пропуск товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України (далi - пропуск), пiдприємство, уповноважена особа;

     Положенням про вантажну митну декларацiю, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, зi змiнами, - ВМД.

     3. ТЗ для здiйснення митного контролю та митного оформлення може бути пред'явлений митному органу як власником, так i вповноваженою особою.

     4. ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, перебувають пiд митним контролем:

     при ввезеннi для вiльного обiгу - з моменту перетину митного кордону України до завершення митного оформлення та видачi Посвiдчення;

     при ввезеннi з метою транзиту - з моменту перетину митного кордону України до вивезення за межi митної територiї України;

     при вивезеннi для вiльного обiгу або тимчасово - з моменту пред'явлення митному органу до завершення митного оформлення та вивезення за межi митної територiї України.

     5. Нарахування податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, здiйснюється iз застосуванням ВМД у разi декларування цього ТЗ з метою вiльного обiгу.

     Платники податкiв або вповноваженi на те особи можуть перераховувати кошти на вiдповiднi рахунки митних органiв для забезпечення сплати митних та iнших платежiв вiдповiдно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та iнших платежiв, якi вносяться до/або пiд час митного оформлення, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України i Держмитслужби вiд 24.01.2006 N 25/44, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2006 за N 64/11938. Цi кошти є передоплатою i можуть бути пiдставою разом з поданням iнших документiв для оформлення ПДГ або ПТП.

     6. Квитанцiя МД-1 застосовується при внесеннi грошової застави в сумi податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при ввезеннi ТЗ на митну територiю України з метою вiльного обiгу, в разi транзиту, як гарантiя доставки ТЗ до митного органу призначення або прийняття ТЗ митним органом на зберiгання.

     7. Власник ТЗ або вповноважена особа, який перемiщує ТЗ через митний кордон України, пред'являє його митному органу для проведення митного огляду й подає оригiнали та ксерокопiї таких документiв:

     що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);

     реєстрацiйних (технiчних) документiв на транспортний засiб (якщо вiн перебував на облiку в реєстрацiйному органi iноземної держави чи України) з вiдмiтками про зняття транспортного засобу з облiку, якщо такi документи видаються реєстрацiйним органом;

     митної декларацiї - у разi потреби;

     ВМД (у разi транзиту ТЗ, нового або знятого з облiку в реєстрацiйному органi, через митну територiю України);

     що пiдтверджують право на надання пiльг в оподаткуваннi (у разi митного оформлення ТЗ з наданням пiльг в оподаткуваннi);

     паспортних документiв та iнших документiв, визначених законодавством України та мiжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвiдчення особи з вiдмiткою про мiсце проживання); посвiдки чи iншого документа про постiйне (тимчасове) проживання в Українi або за кордоном тощо;

     довiдки про iдентифiкацiйний номер громадянина (за наявностi).

     У випадках необхiдностi вирiшення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД, митної вартостi або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати деякi чи всi з перелiчених документiв:

     митнi документи країни придбання ТЗ;

     сервiсну книжку;

     експертний висновок;

     фотографiї;

     технiчну документацiю.

     8. Визначення року виготовлення ТЗ здiйснюється на основi даних його виробника, що мiстяться в iдентифiкацiйному номерi ТЗ. Мiжнародною органiзацiєю стандартизацiї (ISO) запроваджено з 1976 року мiжнародний стандарт iдентифiкацiйних позначень автомобiля - ISO 3779-1983, гармонiзований з державним стандартом України ДСТУ 3525-97 обов'язкового застосування в Українi, якi складаються з мiжнародного коду виробника ТЗ (першi три символи), описової частини (подальшi шiсть символiв) i розпiзнавальної частини (останнi вiсiм символiв), за яким визначається iдентифiкацiйний номер ТЗ. Iдентифiкацiйний номер iндивiдуальний для кожного ТЗ.

     У разi визначення року виготовлення ТЗ необхiдно враховувати те, що за мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають в iдентифiкацiйному номерi або календарний, або модельний рiк виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рiк починається пiсля 1 липня поточного календарного року.

     Стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельних рокiв виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу в 17-значному iдентифiкацiйному номерi та символiв, наведених у табл. 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцiнки дорожнiх транспортних засобiв, затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України, Фонду державного майна України вiд 24.11.2003 N 142/5/2092, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.11.2003 за N 1074/8395.

     Календарний i модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпiзнавальною частиною iдентифiкацiйного номера (останнi 8 знакiв).

     Бiльшiсть виробникiв ТЗ зазначають рiк виготовлення 10-м символом у 17-значному iдентифiкацiйному номерi. Разом з тим iснують виробники ТЗ, що зазначають рiк виготовлення знаком, розмiщеним в iншому мiсцi iдентифiкацiйного номера ТЗ. Деякi виробники формують iдентифiкацiйний номер ТЗ, у якому рiк виготовлення взагалi не зазначається.

     За рiк виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, мiсяць, рiк).

     Якщо в iдентифiкацiйному номерi нового ТЗ не мiститься повна iнформацiя про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технiчних документах виробника ТЗ.

     Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуваннi, визначити за його iдентифiкацiйним номером неможливо, то за основу береться рiк виготовлення, визначений за його iдентифiкацiйним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрацiї ТЗ.

     Датою першої реєстрацiї ТЗ, який перебував у користуваннi, є дата, зазначена в спецiальнiй графi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю), наприклад, паспорта нiмецького зразка, або дата видачi технiчного паспорта (свiдоцтва про реєстрацiю).

     У разi вiдсутностi даних про дату першої реєстрацiї, коли модельний чи календарний рiк виготовлення ТЗ, зазначений в iдентифiкацiйному номерi, збiгається з роком початку його експлуатацiї, датою виготовлення вважати 1 сiчня року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi ТЗ.

     Якщо встановлений за iдентифiкацiйним номером модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ТЗ, який зазначено в реєстрацiйному документi, й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстрацiйних документах року.

     Якщо встановлений за iдентифiкацiйним номером календарний або модельний рiк виготовлення не збiгається з роком початку експлуатацiї ТЗ, який зазначено в реєстрацiйному документi, i є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 сiчня календарного року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi.

     У разi неможливостi визначення року виготовлення ТЗ за iдентифiкацiйним номером роком виготовлення вважати рiк, що значиться в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ.

     При цьому в разi вiдсутностi в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 сiчня року, зазначеного в реєстрацiйних i технiчних документах на ТЗ.

     Датою початку користування ТЗ, що були в користуваннi та ввозяться на митну територiю України, уважається дата першої реєстрацiї ТЗ, визначена в реєстрацiйних документах, якi виданi вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати цi ТЗ на постiйнiй основi. У разi вiдсутностi реєстрацiйних документiв першої реєстрацiї ТЗ датою початку користування вважати перший день першого мiсяця року, зазначеного в iдентифiкацiйному номерi ТЗ, а за вiдсутностi в iдентифiкацiйному номерi року виготовлення - 1 сiчня року виготовлення, зазначеного в реєстрацiйних документах.

     За наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо визначення року виготовлення ТЗ достовiрнiсть установлюється експертом, що має свiдоцтво про право проведення експертних дослiджень з вiдповiдної експертної спецiальностi та внесений до Реєстру атестованих судових експертiв державних i пiдприємницьких структур та громадян Мiнiстерства юстицiї України.

     9. Не пiдлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

     номер кузова (або iдентифiкацiйний номер), шасi (рами) чи двигуна якого знищено, пiдроблено або який не вiдповiдає запису в реєстрацiйних документах;

     що ввозиться в Україну громадянином для вiльного обiгу, не знятий з облiку в реєстрацiйних органах країни придбання або iншої країни;

     що вивозиться за межi України громадянином для вiльного обiгу, не знятий з облiку в пiдроздiлах МВС України, якi вiдповiдно до законодавства України вповноваженi здiйснювати державну реєстрацiю та зняття з облiку ТЗ;

     увезення якого в Україну заборонено згiдно iз законодавством або на який вiдсутнi документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ або користування ним (у тому числi з правом розпорядження);
(абзац п'ятий пункту 9 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     що ввозиться в Україну для вiльного обiгу й за який не сплачено податки i збори, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України;

     який знято з облiку, увозиться з метою транзиту i на який не оформлено гарантiї доставки ТЗ до митного органу призначення.

     У разi виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здiйснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходiв вiдповiдно до законодавства України з питань митної справи.

     10. ТЗ, не пропущенi через митний кордон України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податкiв i зборiв, що пiдлягають сплатi при перемiщеннi ТЗ через митний кордон України, пiдлягають вивезенню з територiї України або переданню на склад митного органу оформлення для зберiгання вiдповiдно до Митного кодексу України.

     11. У разi прийняття в пунктi пропуску через державний кордон України власником (уповноваженою особою) рiшення про повернення в сумiжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примiрники митної декларацiї на вивезення такого ТЗ.

     Пiсля завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один примiрник митної декларацiї з вiдмiтками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення, необхiдного для зворотного вивезення ТЗ, передається власниковi ТЗ (уповноваженiй особi), другий примiрник залишається в справах митного органу та пiдшивається до ПДГ (у разi її наявностi) разом з ксерокопiями документiв на ТЗ.

     Вивезення за межi митної територiї України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно в тому пунктi пропуску через державний кордон України, через який здiйснювалося ввезення ТЗ.

     12. Вивезення за межi митної територiї України ТЗ, митне оформлення яких не завершено внаслiдок причин, зазначених в пунктi 9 цього роздiлу цих Правил (за вiдсутностi ознак порушення митних правил), здiйснюється за письмовою заявою власника за умови оформлення ВМД, оформленої в режимi транзиту, та застосування вiдповiдно до законодавства заходiв гарантування такої доставки. При цьому вивезення ТЗ можливе через пункти пропуску, перелiк яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1987 "Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них", зi змiнами.


(пункт 12 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     13. Вивезення ТЗ за межi митної територiї України, з причин, зазначених в пунктi 9 цього роздiлу цих Правил, не пропущених в Україну для вiльного обiгу або з метою транзиту, за рiшенням власника (уповноваженої особи) здiйснюється за умови вiдсутностi в його дiях ознак порушень митних правил.
(пункт 13 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 16.06.2009р. N 560)

     14. Митнi органи для звiтностi ведуть облiк ТЗ, що перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам, iз застосуванням Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби (далi - ЄАIС).

     15. Формування вповноваженими посадовими особами митного органу електронних копiй ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 здiйснюється з використанням вiдповiдного програмного забезпечення ЄАIС.

     За вiдсутностi належних умов для застосування вiдповiдного програмного забезпечення ЄАIС безпосередньо пiд час оформлення ТЗ уповноваженiй посадовiй особi митного органу дозволяється вносити iнформацiю про оформленi протягом робочої змiни ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1 до вiдповiдної бази даних митного органу за допомогою вiдповiдного програмного забезпечення i передавати її до ЄАIС протягом чотирьох годин пiсля закiнчення робочої змiни.

     16. Якщо виробником при виготовленнi ТЗ не застосовується iдентифiкацiйний номер вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 3779, то до ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 уноситься iнформацiя про заводський номер кузова, шасi (рами), який використовується цим виробником.

     Для ТЗ, якi не обладнанi двигуном, вiдомостi про номер i робочий об'єм двигуна до ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 не вносяться.

     17. Електроннi копiї ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1 передаються до ЄАIС засобами електронного зв'язку, а для внесення вiдмiток до таких електронних копiй використовуються оперативнi канали зв'язку. У разi вiдсутностi зв'язку з ЄАIС передання згаданих електронних копiй чи внесення вiдмiток до них здiйснюється одразу пiсля поновлення зв'язку з ЄАIС.

     18. У разi виявлення невiдповiдностi ТЗ даним, заявленим у ВМД (у належних випадках i в квитанцiї МД-1) i зазначеним у документах на цей ТЗ, а також даним, наявним в ЄАIС, пiд час митного оформлення ТЗ, що вивозиться громадянином пiсля транзиту, вирiшення питання пропуску такого ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання засобами електронного зв'язку вiд митного органу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України, пiдтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних органiв щодо пiдтвердження даних митного оформлення ТЗ, надiсланi засобами електронного зв'язку до митного органу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при ввезеннi його на митну територiю України, розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однiєї години з моменту одержання запиту.

     19. Запит до ЄАIС здiйснюється за:

     кодом пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при його ввезеннi на митну територiю України, згiдно з Класифiкатором митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 26.04.2006 N 335, зi змiнами;

     iдентифiкацiйним номером ТЗ. Якщо виробником ТЗ не застосовується iдентифiкацiйний номер вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 3779-1983, то в запитi зазначається заводський номер кузова, шасi (рами), який використовується цим виробником;

     датою оформлення ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1.

     20. Регiональна iнформацiйна митниця забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАIС.

     Перелiк посадових осiб, якi мають право вносити iнформацiю про оформленi ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1 до вiдповiдної бази даних митного органу, використовувати вiдповiдне програмне забезпечення для формування електронних копiй цих ВМД, ДКД, Посвiдчень, квитанцiй МД-1, формувати iз застосуванням цього програмного забезпечення звiти, а також передавати до ЄАIС iнформацiю про оформленi протягом певного перiоду ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1 та вносити вiдмiтки до їх електронних копiй, затверджується наказом митного органу.

     Вiдповiдальнiсть за забезпечення внесення до вiдповiдної бази даних митного органу iнформацiї про оформленi ВМД, ДКД, Посвiдчення, квитанцiї МД-1, за дотримання строкiв її передання до ЄАIС, а також унесення вiдмiток до електронних копiй цих документiв покладається на керiвникiв митних органiв.

     21. ВМД, ДКД, Посвiдчення, митнi декларацiї, квитанцiї МД-1, акти про проведення митного огляду ТЗ, результати митного огляду автотранспортних засобiв, а також ксерокопiї документiв, що подавалися для митного оформлення ТЗ, зберiгаються в справах митного органу протягом установленого строку.

     22. Обмiн iнформацiєю мiж Держмитслужбою та МВС України про ТЗ, оформленi митними органами, здiйснюється в порядку, що встановлюється Держмитслужбою та МВС України.Каталог: data -> normativ -> 000 -> 000
000 -> Затверджено наказ дпс україни 06. 07. 2012 №610
000 -> Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29. 01. 1998 №9 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07. 04. 1998 за №226/2666
000 -> Закон України від 24 травня 2012 №4834 VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»
000 -> Правила обробки та вiдправляння мiжнародної пошти в мiсцях мiжнародного поштового обмiну україни
000 -> Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед товарів харчового призначення n з/п
000 -> Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків І. Загальні положення
000 -> Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 2003 р. N 293
000 -> Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка