Правила обробки та вiдправляння мiжнародної пошти в мiсцях мiжнародного поштового обмiну україниСторінка1/5
Дата конвертації27.05.2017
Розмір0.7 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України, Державної митної служби України
вiд 7 листопада 2000 р. N 165/626
Зареєстровано в Мiнiстерствi
юстицiї України 5 лютого 2001 р.
за N 112/5303

ПРАВИЛА ОБРОБКИ ТА ВIДПРАВЛЯННЯ МIЖНАРОДНОЇ ПОШТИ В МIСЦЯХ МIЖНАРОДНОГО ПОШТОВОГО ОБМIНУ УКРАЇНИ

     Цi Правила, розробленi вiдповiдно до актiв Всесвiтнього поштового союзу, поштових правил та iнших нормативно-правових актiв, визначають порядок обробки та документального оформлення поштових вiдправлень у мiсцях мiжнародного поштового обмiну.I. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ

     Вкладнi мiшки - мiшки невеликого розмiру, до яких вкладається рекомендована кореспонденцiя, а до горловини пiдв'язується конверт з письмовою картою CN 31, CN 32.

     Депеша - пошта (мiшок або декiлька мiшкiв з письмовою кореспонденцiєю, перiодичними друкованими виданнями, поштою у великiй кiлькостi, дрiбними пакетами, вiдправленнями з оголошеною цiннiстю, посилками i порожнiми мiшками (або група посилок, не запакованих у поштову тару)), що вiдправляються водночас з мiсця мiжнародного поштового обмiну однiєї країни до вiдповiдного зарубiжного мiсця мiжнародного поштового обмiну iншої країни згiдно з Керiвництвом з направлення мiжнародної пошти за однiєю письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою CP 86 чи CP 87.

     Мiжнароднi поштовi вiдправлення (далi - МПВ) - упакованi й оформленi вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи (простi, рекомендованi), вiдправлення з оголошеною цiннiстю, поштовi картки (простi, рекомендованi), бандеролi та спецiальнi мiшки "М" (простi, рекомендованi), дрiбнi пакети, поштовi посилки (звичайнi, з оголошеною цiннiстю), вiдправлення прискореної пошти з позначкою "EMS", що приймаються для пересилання за межi України, надходять до України, а також перемiщуються територiєю України транзитом пiдприємствами (операторами) поштового зв'язку.

     Мiсце мiжнародного поштового обмiну (далi - ММПО) - виробничий пiдроздiл пiдприємства поштового зв'язку, який здiйснює: оброблення МПВ; пред'явлення їх митному органу для здiйснення митного контролю та митного оформлення; вiдправлення за призначенням.

     Пiдприємство (оператор) поштового зв'язку - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який в установленому порядку надає послуги поштового зв'язку.

     Пункт мiжнародного поштового обмiну (далi - ПМПО) - виробничий пiдроздiл пiдприємства поштового зв'язку, який здiйснює безпосереднiй обмiн депешами з мiжнародною поштою iз зарубiжними поштовими службами.

     Пошта у великiй кiлькостi - пошта, до якої належать вiдправлення письмової кореспонденцiї у кiлькостi 1500 вiдправлень i бiльше вiд одного й того самого вiдправника, що надходять в однiй депешi або за один день, якщо в день складається декiлька депеш, а також 5000 вiдправлень i бiльше вiд одного й того самого вiдправника, поданих протягом двох тижнiв.

     Спецiальне право запозичення (далi - СПЗ) - умовна розрахункова одиниця Мiжнародного валютного фонду (МВФ), яка застосовується країнами - членами Всесвiтнього поштового союзу для визначення тарифу на поштовi вiдправлення.

II. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. ММПО органiзовуються на базi виробничих пiдроздiлiв пiдприємств поштового зв'язку за умови погодження з митним органом, у зонi якого передбачається вiдкриття ММПО, Держмитслужбою та Держкомзв'язком.

     ММПО подiляються на ММПО з повною обробкою пошти (письмової кореспонденцiї, перiодичних друкованих видань, посилок) та спецiалiзованi ММПО, якi обробляють та вiдправляють за призначенням один iз видiв МПВ (письмову кореспонденцiю чи посилки).

     2. У виробничiй дiяльностi ММПО керуються такими документами:

     а) цими Правилами;

     б) актами Всесвiтнього поштового союзу;

     в) Керiвництвом з приймання мiжнародних поштових вiдправлень;

     г) Поштовими правилами;

     ґ) Керiвництвом з направлення мiжнародної пошти;

     д) планами направлення вихiдних та транзитних депеш;

     е) алфавiтним списком країн i територiй свiту;

     є) атласом свiту та iншими нормативними документами;

     ж) Положенням про митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень, затвердженим наказом Державної митної служби України i Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України вiд 27.10.99 N 680/108, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 17.11.99 за N 791/4084.

     3. У ММПО органiзовуються робочi мiсця окремо для розкриття мiшкiв з письмовою кореспонденцiєю i пiдготовки її для сортування та обробки, обробки та сортування рекомендованої кореспонденцiї, вiдправлень з оголошеною цiннiстю, дрiбних пакетiв, посилок, перiодичних друкованих видань, облiку, контролю та повернення порожнiх мiшкiв.

     4. Робочi мiсця устатковуються засобами поштової механiзацiї, оргтехнiки, виробничими меблями, iнвентарем, забезпечуються експлуатацiйними матерiалами, порожнiми мiшками та електронними вагами.

     5. На робочих мiсцях для сортування письмової кореспонденцiї, дрiбних пакетiв та вiдправлень з оголошеною цiннiстю встановлюються спецiальнi шафи, а для посилок - стелажi. Пiд кожною клiтинкою шафи (стелажу) для вихiдних поштових вiдправлень закрiплюються пластини (ярлики) з чiтким зазначенням найменування латинськими лiтерами зарубiжних мiсць мiжнародного поштового обмiну (далi - зарубiжних ММПО), до яких направляються поштовi вiдправлення.

     Наприклад: Paris Zandi import Eko.

     Перелiк таких клiтинок у вiдповiдностi до планiв направлення мiжнародної пошти визначає керiвник ММПО.

     Пiд клiтинками для вхiдних поштових вiдправлень закрiплюються пластинки (ярлики) з найменуванням обласних центрiв та центру Автономної Республiки Крим.

     6. Митний контроль за перемiщенням мiжнародної пошти територiєю України здiйснюється вiдповiдно до Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 за N 771 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335.

     7. Митний контроль товарiв (предметiв), що надходять в Україну та пересилаються з України в МПВ, здiйснюється вiдповiдно до Положення про митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень.

     Матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження товарiв (предметiв) у МПВ i правильнiсть обробки МПВ як до проведення митного контролю, так i пiсля нього несуть працiвники пiдприємства поштового зв'язку. Проте пiдприємство поштового зв'язку не несе вiдповiдальностi за рiшення, якi приймаються митницями пiд час митного контролю МПВ.

     8. За правильну органiзацiю обробки та направлення мiжнародної пошти вiдповiдальнiсть несуть керiвники об'єктiв поштового зв'язку та ММПО.

III. МIЖНАРОДНI ПОСИЛКИ

ОБРОБКА ПОСИЛОК, ЩО ВIДПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗА КОРДОН

     9. Прийнятi в об'єктах поштового зв'язку України мiжнароднi посилки разом iз супровiдними документами надходять до ММПО за окремими накладними ф. 16 згiдно з Керiвництвом з направлення мiжнародної пошти.

     10. Одержанi посилки спочатку звiряються iз записами в накладнiй ф. 16, а потiм перевiряються: маса i зовнiшнiй стан (цiлiсть оболонки, перев'язу i печаток), правильнiсть їх направлення. Крiм того, перевiряється правильнiсть оформлення супровiдних адрес CP 71, митних декларацiй CN 23, стягнення тарифу за пересилку.

     На посилках з оголошеною цiннiстю i супровiдних адресах CP 71 до них сума оголошеної цiнностi, зазначена в нацiональнiй валютi, переводиться у СПЗ. Пiсля цього посилки передаються з припискою до накладної ф. 16 на вiдповiднi робочi мiсця для пред'явлення посадовiй особi митницi для здiйснення митного контролю.

     11. Для пред'явлення посилок до митного контролю вони приписуються до накладної ф. 16, яка складається у двох примiрниках, iз зазначенням номерiв мiсць приймання, суми оголошеної цiнностi, якщо посилка з оголошеною цiннiстю, найменування об'єкта поштового зв'язку мiсця приймання i країни призначення, та пред'являються посадовiй особi митницi разом з митними декларацiями CN 23 та супровiдними адресами CP 71.

     Митний контроль посилок здiйснюється з використанням технiчних засобiв контролю. На накладнiй ф. 16, до якої приписанi посилки, посадова особа митницi проставляє вiдтиск особистої номерної печатки у разi їх пропуску через митний кордон України або штампа "Пред'явити _________" (зазначається найменування вiдповiдної служби контролю), якщо посилка мiстить предмети, що пiдлягають контролю державними органами контролю. Один примiрник накладної ф. 16 передається митницi.

     Посилки, якi за рiшенням посадової особи митницi пiдлягають митному огляду з розпакуванням, приписуються до окремих накладних ф. 16, що складаються у двох примiрниках.

     Митний огляд з розпакуванням посилок здiйснюється комiсiєю у складi двох працiвникiв зв'язку та посадової особи митницi. На накладнiй ф. 16 працiвник ММПО зазначає склад оглядової комiсiї та дату проведення митного контролю. Пiд час огляду звiряється вкладення посилки iз записом у митнiй декларацiї CN 23. Пiсля завершення митного контролю посадова особа митницi проставляє на накладнiй ф. 16, до якої приписана посилка, вiдтиск особистої номерної печатки.

     Якщо вкладення посилки пiдлягає контролю державними органами контролю, то митне оформлення посилки може бути завершене пiсля вирiшення питання про їх пропуск цими органами контролю. Спiвробiтники вiдповiдних органiв контролю оглядають вкладення посилок у присутностi працiвникiв ММПО. Пiсля огляду контрольний орган проставляє на накладнiй ф. 16 вiдтиск вiдповiдного штампа.

     Пiдтвердженням завершення митного оформлення таких посилок є проставлення посадовою особою митницi вiдтиску особистої номерної печатки на накладнiй ф. 16. Один примiрник накладних ф. 16 з вiдмiтками про митне оформлення посилок передається митницi.

     12. Пiсля митного контролю вкладення посилки ретельно запаковується працiвниками ММПО в ту саму оболонку, посилка перев'язується шпагатом i опломбовується. Посилки передаються для подальшої обробки та вiдправляння за призначенням пiд розписку в накладнiй ф. 16.

     13. Посилки сортуються та вiдправляються до зарубiжних ММПО згiдно з планами вихiдних з України посилок, якi пересилаються наземним i авiатранспортом.

     14. Посилки, що вiдправляються наземним транспортом i шляхом S.A.L., приписуються до посилкової карти CP 86 (рис. 1), а посилки, що вiдправляються авiатранспортом, - до посилкової карти CP 87 (рис. 2).

     Кожна посилка, що включена до депешi, приписується до роздiлу "Поiменний запис", при цьому заповнюються вiдповiднi графи посилкової карти CP 86.

     У необхiдних випадках у графi "Observations" ("Примiтки") проставляються такi вiдмiтки: лiтера "V", якщо приписується посилка з оголошеною цiннiстю; "Reexpedie" ("Досилання"), якщо посилка досилається; "Retour" ("Повернення"), якщо посилка повертається; "Expres" ("З посильним"), якщо посилка прийнята з цiєю послугою; "AR" ("З повiдомленням про вручення"), якщо посилка прийнята з повiдомленням про вручення.

     При запису маси посилок у графi 4 "Маса" посилкової карти необхiдно вказувати масу в кiлограмах i гектограмах, тобто закругляти кiлькiсть грамiв до вищого гектограма (наприклад, маса 5 кг 740 г записується як 5 кг 800 г) - для простих посилок та в кiлограмах i десятках грамiв - для посилок з оголошеною цiннiстю (наприклад, 5 кг 542 г записується як 5 кг 550 г).

     Посилки, що досилаються, посилки, що повертаються, та посилки, що направляються вiдкритим транзитом до країни призначення, завжди приписуються поiменно iз зазначенням сум, пов'язаних з ними витрат, або вiдповiдної частки тарифу.

     Сума вiдрахувань, що пiдлягають до сплати адмiнiстрацiї країни призначення за посилки, що пересилаються вiдкритим транзитом, записується у графi 6 рубрики "Усього" роздiлу "Поiменний запис".

     Звичайнi посилки та посилки з оголошеною цiннiстю країни призначення приписуються без зазначення вiдповiдної частки тарифу.

     У роздiлi "Запис загальним рахунком" зазначаються кiлькiсть усiх посилок, включених в депешу, та їх вага брутто, за винятком посилок, що досилаються, посилок, що повертаються вiдправнику, та посилок, що направляються вiдкритим транзитом до країни призначення.

     Службовi посилки i посилки вiйськових в'язнiв та iнтернованих громадян, за якi не стягуються нiякi частки тарифiв, також не повиннi включатися в загальну кiлькiсть i загальну масу посилок, зазначених у роздiлi "Запис загальним рахунком" посилкової карти.

     Загальну масу брутто депешi необхiдно зазначати у вiдведенiй для цього графi.

     Наявнiсть посилок з пiсляплатою повинна бути зазначена в графi "Запис загальним рахунком" посилкової карти.

     Посилкова карта CP 87 на вiдправляння авiапосилок заповнюється аналогiчним порядком у контекстi вiдповiдних граф.

     Посилковi карти складаються на бланках установленої форми у двох примiрниках. До них долучаються супровiднi адреси, митнi декларацiї, а в необхiдних випадках iншi документи (санiтарнi свiдоцтва, карантиннi сертифiкати тощо). Якщо посилки прийнятi з повiдомленням про вручення, то бланк CN 07 мiцно прикрiплюється до супровiдної адреси CP 71.

     Нумерацiя посилкових карт для кожного зарубiжного ММПО ведеться протягом року, починаючи з першого номера окремо для наземних та авiадепеш.

     15. Посилки вiдправляються у мiшках, якi пломбуються металевими (пластмасовими) пломбами або закриваються iз застосуванням спецiальних пристроїв, що зачиняються.

     Посилки з оголошеною цiннiстю, а також посилки з посильним i посилки з пiсляплатою (якщо це виправдано їхньою кiлькiстю) повиннi пересилатись в окремих мiшках.

     Маса мiшкiв не повинна перевищувати 32 кг.

     Громiздкi, крихкi посилки або тi посилки, характер яких цього вимагає, можуть пересилатися не запакованими в ємнiсть. Для визначення депешi, до якої вони належать, на такi посилки повинен наклеюватися ярлик CP 83 або CP 84. Ярлики посилок з оголошеною цiннiстю, що пересилаються не запакованими у ємнiсть, повиннi бути позначенi лiтерою "V". Проте посилки, що направляються морським шляхом, за винятком громiздких посилок, повиннi пересилатися в ємностях.

     За домовленiстю також дозволяється вiдправляти посилки не запакованими в ємнiсть до сусiднiх країн.

     16. Супровiднi документи до посилок (якщо немає iншої домовленостi) i посилковi карти CP 86, CP 87 запаковуються у постпакети i вкладаються в один з мiшкiв депешi. Якщо в депешу включенi посилки з оголошеною цiннiстю або посилки з посильним, то вони вкладаються в мiшок з такими посилками. Якщо в депешi пересилаються посилки з оголошеною цiннiстю, то посилкова карта вкладається в конверт рожевого кольору. Мiшок, у який укладається письмова карта, називається головним, на мiшковому ярлику цього мiшка проставляється лiтера "F".

     На прохання країни призначення бланки супровiдних адрес CP 71 можуть долучатися до оболонки кожної посилки.

     За домовленiстю мiж країнами копiї посилкових карт можуть пересилатися до країн призначення авiатранспортом у службових листах.

     17. До кожного мiшка з посилками, що пересилаються наземним транспортом, прикрiплюється ярлик CP 83 жовто-червоного кольору розмiром 148 х 74 мм (рис. 3), на якому зазначаються найменування ММПО, що склало депешу, номер депешi, дата вiдправляння, номер мiшка або ємностi, кiлькiсть посилок, найменування зарубiжного ММПО, країна призначення i ПМПО, через який належить вiдправити депешу.

     До мiшка з посилками, що вiдправляються авiатранспортом, прикрiплюється ярлик CP 84 (рис. 4), на якому зазначаються найменування мiсця обмiну, що склало депешу, номер депешi, дата вiдправляння, номер мiшка, кiлькiсть посилок, маса, найменування зарубiжної ММПО, країна призначення, номер рейсу, аеропорт вивантаження, а в необхiдних випадках - аеропорт перевантаження. Крiм того, у верхнiй частинi ярлика зазначається вiдмiтка "Par avion" ("Авiа").

     До мiшка з посилками, що вiдправляються S.A.L., прикрiплюється ярлик CP 85 (рис. 5), який заповнюється у порядку, передбаченому для ярлика CP 84, лише з рiзницею, що у верхнiй частинi ярлика CP 85 зазначається "S.A.L. наземна, авiашляхом".

     18. На мiшковому ярлику проставляються лiтера "V" у разi пересилання в мiшку посилок з оголошеною цiннiстю, вiдмiтка "Expres" ("З посильним"), якщо пересилаються посилки такої категорiї. Якщо мiшок складається тiльки з посилок з пiсляплатою, то на мiшковому ярлику проставляється вiдмiтка "Remb." ("Пiсляплата").

     19. При пересиланнi наземних депеш транзитом через iншi країни для кожної з них складається особлива посилкова карта CP 88 (рис. 6) iз заповненням даних, передбачених у контекстi цього бланка.

     20. Депешi з посилками, що пересилаються наземним транспортом, вiдправляються за накладною CN 37, яка складається в чотирьох примiрниках. У накладнiй зазначаються всi необхiднi данi, передбаченi в контекстi цього бланка.

     На двох примiрниках накладної CN 37 проставляються вiдтиски штампа митницi "Пiд митним контролем" (рис. 7).

     Накладнi CN 37 направляються до ПМПО в трьох примiрниках, з яких два примiрники - з вiдтиском штампа митницi "Пiд митним контролем".

     21. Мiжнародна посилкова пошта i накладнi CN 37 передаються у поштовi вагони за накладною ф. 16, що адресується вiдповiдному ПМПО України. Накладна CN 37 приписується до накладної ф. 16 як окрема рiч, iз зазначенням кiлькостi примiрникiв лiтерами та цифрами в пiдсумковiй рубрицi "Найменування поштових вiдправлень та речей".

     Якщо посилки вiдправляються не запакованими у поштову ємнiсть, то постпакети iз супровiдними документами приписуються до загальної накладної ф. 16 пiсля запису посилок.

     22. Якщо депешi з посилками з ММПО України вiдправляються прямими поїздами безпосередньо до зарубiжного ПМПО, то пiд час митного оформлення на двох примiрниках накладних CN 37 посадова особа митницi проставляє вiдтиски штампа "Пiд митним контролем" та особистої номерної печатки, що свiдчить про дозвiл на випуск пошти за кордон.

     23. Авiадепешi з посилками вiдправляються за накладними CN 38 (рис. 8), а депешi S.A.L. - за накладними CN 41, що складаються у п'яти примiрниках.

     Пiд час митного оформлення авiадепеш та депешi S.A.L. на другому та третьому примiрниках накладних CN 38 або CN 41 посадова особа митницi проставляє вiдтиски штампа "Пiд митним контролем" та особистої номерної печатки, що свiдчить про дозвiл на випуск пошти за кордон.

ОБРОБКА ПОСИЛОК, ЩО НАДХОДЯТЬ З-ЗА КОРДОНУ

     24. До ММПО України одержанi з-за кордону посилки, що пересилаються наземним транспортом, надходять iз ПМПО України за накладними ф. 16 i накладними CN 37, а посилки, що пересилаються авiатранспортом i шляхом S.A.L., - за накладними ф. 16 i накладними CN 38 та CN 41.

     На копiях накладних CN 37, CN 38 i CN 41 повинен бути вiдтиск штампа "Пiд митним контролем" митницi ПМПО України (прикордонної митницi).

     Якщо ММПО виконує функцiї ПМПО України, то дозвiл на ввезення пошти оформляє посадова особа митницi ММПО шляхом проставлення на накладних CN 37, CN 38 i CN 41 вiдтиску штампа "Пiд митним контролем".

     25. Одержанi депешi з посилками поiменно звiряються iз записами в накладних CN 37, CN 38 та CN 41. Водночас перевiряється зовнiшнiй стан мiшкiв i посилок, їх маса, цiлiсть перев'язу, пломб, печаток.

     26. У ММПО здiйснюється контроль за надходженням депеш у порядку їх вiдправляння iз зарубiжного ММПО, особливо з посилками з оголошеною цiннiстю. Для цього на робочому мiсцi розкриття мiшкiв ведеться журнал облiку депеш за кожним зарубiжним ММПО, окремо за депешами, що пересилаються наземним i авiатранспортом.

     27. При обробленнi вхiдних депеш з посилками дотримується послiдовнiсть їх розкриття. Насамперед розкриваються депешi, що надiйшли авiатранспортом: спочатку головний мiшок (з лiтерою "F") з укладенням супровiдних документiв, а потiм iншi мiшки. При розкриттi кожного мiшка звiряються бланки супровiдних адрес CP 71 iз записами в посилкових картах, перевiряється маса посилок i правильнiсть вiдрахувань за посилковими картами CP 86 i CP 87 на користь України.

     28. Кожнiй посилцi присвоюється валовий номер (нумерацiя ведеться протягом календарного року в спецiальному журналi облiку (рис. 9)). Валовий номер зазначається в спецiальному ярлику (рис. 10), що наклеюється на оболонку посилки. Цей номер зазначається також на супровiднiй адресi CP 71 (рис. 11).Дата привласнення валового номера

Номер перелiку

Валовий номер

Кiлькiсть

Дата передачi на перевiрку

Дата одержання пiсля перевiрки

Дата передачi на обробку

Примiтки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Зразок журналу облiку валових номерiв на вхiднi посилки

ММПО _________________________

Вал. N _________________________

Маса пiсля огляду ________ кг _____

Пiдпис


Каталог: data -> normativ -> 000 -> 000
000 -> Затверджено наказ дпс україни 06. 07. 2012 №610
000 -> Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29. 01. 1998 №9 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07. 04. 1998 за №226/2666
000 -> Закон України від 24 травня 2012 №4834 VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»
000 -> Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
000 -> Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед товарів харчового призначення n з/п
000 -> Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків І. Загальні положення
000 -> Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 2003 р. N 293
000 -> Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка