Правила оформлення та подання рукописівСкачати 66.25 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір66.25 Kb.
ТипПравила
ДО УВАГИ АВТОРІВ!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» згідно з Постановою ВАК України від від 01.07.2010 р. за № 1-05/5 як збірник наукових праць входить до переліку №1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

У «Віснику» друкуються проблемно-аналітичні статті, огляди, повідомлення, полемічні виступи з важливих наукових проблем, інформації, рецензії на книги та матеріали інших жанрів. Обсяг наукової статті погоджується з редактором, але не може перевищувати для докторантів –
8 – 10 сторінок, для аспірантів 5 – 7 сторінок.

Статті подаються особисто або надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії на компакт диску або флешці, роздрукованими у двох примірниках: перший друкується з інтервалом 1,0 − 11 шрифтом (Word 2007/2010), другий − з інтервалом 1,5 − 14 шрифтом (Word 2003). Статтю підписують автори на останній сторінці тексту. До статті додається експертний висновок (витяг з протоколу засідання кафедри та рецензія члена редакційної ради за профілем) про можливість її опублікування у відкритому друці та авторська довідка. В авторській довідці обов’язково вказати прізвища, ім’я та по батькові авторів, їх наукові інтереси, адресу для листування, Е-mail, робочий та домашній телефони.Загальні положення. Стаття подається автором на білому папері у одному примірнику, роздрукованому на принтері. Рукопис супроводжується такими документами:

 1. Summary (розгорнута анотація, яка містить постановку проблеми, аналіз останніх досліджень, мету та завдання, що вирішуються у статті, висновки) англійською мовою;

 2. Джерельна база дослідження (використана література), яка подається у транслітерації відповідно до Постанови КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»; ГОСТ 16876-71. Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита [Текст]. – Введ. 1973–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – 8 с.

 3. Реферат, що містить стисло і точно сформульоване завдання статті та основні результати.

Реферат подається трьома мовами (українська, російська, англійська) з ключовими словами. Реферат починається з індексу УДК (напівжирним шрифтом). З нового рядка напівжирним шрифтом вказується назва статті, через знак « / » – ініціали та прізвища авторів, через знак « // » Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 20__. – №___. – С.__ __. – , кількість рисунків, таблиць, літературних джерел. Далі, з абзацу – текст реферату (анотація). Обсяг реферату, трьома мовами (рос., укр., анг.) – не більше 1/3 сторінки формату А4 (до 8 рядків). Реферат повинен бути розташований у файлі статті на окремій сторінці.

 1. Витяг з протоколу засідання кафедри, лабораторії, відділу тощо (протокол № _ від _) –
  1 примірник за підписом завідувача кафедри, лабораторії, відділу тощо;

 2. Рецензія підписана одним із членів редакційної колегії;

 3. Відомості про авторів (прізвище, ім'я та по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, кафедра (відділ), телефон для зв'язку) – 1 прим.;

 4. Диску CD-R, CD-RW або Flesh-носії з файлами (стаття, реферат та відомості про авторів).

Вимоги до рукописів

 1. Мова статті: українська, російська.

 2. Основні елементи статті розміщуються в такій послідовності: номер УДК, назва статті, ініціали та прізвище автора, текст, список літератури.

 3. У статті необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом, використовуючи новий термін або абревіатуру, автор повинен розшифрувати та пояснити їх.

 4. При виборі одиниць фізичних величин слід дотримуватись системи СІ.

 5. Стаття повинна бути структурована у відповідності до постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань внесених до переліків ВАК України» (див.: п. 5 даної постанови).

 6. Формули, рисунки, таблиці, розділи мають просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. Таблиці не повинні дублювати графіки.

 7. Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту в алфавітному порядку і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису
  (див. форма 23, затверджена наказом ВАК України № 5, 2009 рік).

Вимоги до файлів

 1. Текст статті набирається в текстовому редакторі Word 2007/2010 з дотриманням таких вимог: формат А4, книжна орієнтація аркуша, поля: вгорі, знизу 2 (два) сантиметри, ліве, праве – 2,5 (два з половиною) сантиметри, шрифт «Times New Roman» – 11 (одинадцять) пунктів, міжрядковий інтервал одинарний, автоматичні переноси не застосовувати, текст вирівняти по ширині сторінки, абзац – 0,7 см. Клавішу «ENTER» застосовувати тільки для позначення кінця абзацу. Між словами та знаками допускається тільки один пробіл.

2. На першій сторінці в лівому верхньому куті – шифр УДК (напівжирним шрифтом), під ним по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом), нижче через рядок по центру – курсивом ініціали і прізвище авторів, науковий ступінь, звання. Для авторів з інших організацій – курсивом назва організації, в якій виконані дослідження із зазначенням міста. Далі через рядок – Ключові слова (від 5 до 10 слів) курсивом (Ключові слова: стихійні лиха, зруйновані будівлі, завали з уламків будівель, технологія розбирання завалів кількох зруйнованих будівель). Текст статті структурований у відповідності до вимог ДАКу:

Постановка проблеми;

Аналіз публікацій;

Мета статті;

Виклад матеріалу;

Висновок.

Далі з абзацу основний текст. Після основного тексту, через рядок напівжирним шрифтом дається перелік літературних джерел (перелік літературних джерел повинен бути пронумерований, з яких взяті наведені в тексті дані. Перед літературними джерелами пишуть ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА,  якщо в джерелах немає авторських свідоцтв та патентів та ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА,  якщо серед матеріалів є авторські свідоцтва та патенти.Summary англійською мовою (приблизно 2/3 сторінки), далі повторення ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА (ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА), що записуються латиницею в транслітерації.

Лапки повинні бути однаковими та виглядати так: «Наприклад».

3. Формули набираються в стандартному редакторі формул без використання додаткових комп’ютерних надбудов (додаткових мікропрограм). Це стосується також формул, які стоять у тексті.

Цілу частину числа від десяткової відділяти комою в тексті і рисунках.

Формульне вікно примусово розтягувати або звужувати неможна.

Розшифрування змінної формули оформлюється у вигляді списку, кожна змінна з нового абзацу. Перед першою змінною пишеться слово «де». Між змінною і розшифровкою ставиться тире.

4. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності, що відповідає згадуванню в тексті. При розкладанні рисунка на складові частини: а  ; б  ; в ;. Вони повинні бути розшифровані. Під рисунком через рядок курсивом повинна бути назва рисунка.

5. Таблиці, створені у Word, повинні мати порядковий номер (без знака №), на який дається посилання в тексті. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок. Згадувані у заголовках величини супроводжуються відповідними одиницями вимірювання (у скороченій формі). Слово таблиця повинно бути написано з розрідженим міжсимвольним інтервалом на 2 пункти та вирівняно по правому краю (Таблиця 1). Назва таблиці повинна бути написана курсивом (не більше 3-х рядків) без заключної крапки та відцентрована. Після назви таблиці перед таблицею повинен бути пустий рядок. Якщо в таблиці є примітки, то слово примітки пишеться напівжирним шрифтом, а самі примітки – курсивом без пропуску рядка після таблиці.

6. Електронний варіант статті подається на електронному носії.

6. Якість друку повинна бути високою і прийнятна для читання.

7. Перед передачею статті необхідно впевнитися у тому, що файл записаний якісно і може бути прочитаний на будь-якому комп'ютері.

8. Текст повинен бути ретельно перевіреним, підписаним авторами.

9. Рукописи авторам не повертаються.

10. Рукописи статей оформлені з порушенням зазначених вище вимог, редколегією не беруться до розгляду.

11. Після рецензування і редагування статті автори вносять зміни з урахуванням всіх зауважень. Виправлений текст рукопису вичитаний та підготовлений до друку в 3-х денний термін подається відповідальному секретарю редакції. Подальші виправлення та додаткові зміни автором не допускаються.

Редакція після перевірки внесених виправлень може повернути статтю на повторне доопрацювання в термін до трьох днів, або ж зняти її з публікації.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

12. Гонорар авторам не виплачується.13. Остаточний висновок щодо публікації статті робить редакційна колегія наукового збірника.

14. Консультації з приводу оформлення статей можна отримати щовівторка 9.30 до 15.00 та щосереди з 9.00 до 15.00 в кім. 242 ПДАБА та за тел. 371-48-53, e-mail: musej@mail.pgasa.dp.ua

Скачати 66.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка