Правила прийому до аспірантури (докторантури) внту в 2016 році (зі змінами) Прийом до аспірантури (докторантури) Вінницького національного технічного університету в 2016 році здійснюєтьсяСкачати 204.55 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір204.55 Kb.
ТипПравила прийому
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО АСПІРАНТУРИ (ДОКТОРАНТУРИ) ВНТУ В 2016 РОЦІ (зі змінами)
Прийом до аспірантури (докторантури) Вінницького національного технічного університету в 2016 році здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України про відкриття аспірантури, відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру (докторантуру) за рахунок бюджетного фінансування в 2016 році, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.

І. Загальні положення

1.1. Вінницький національний технічний університет (надалі – ВНТУ) здійснює підготовку докторів наук і докторів філософії за науковими спеціальностями, що наведені у додатку А. Прийом в докторантуру проводиться з відривом від виробництва. Прийом в аспірантуру проводиться з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.

1.2. Особи, які раніше завершили повний курс навчання в аспірантурі (докторантурі) за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури (докторантури) за державним замовленням.

1.3. Фінансування підготовки докторів філософії і докторів наук у ВНТУ здійснюється:

за рахунок коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;

за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

1.4. Підготовка докторів наук і докторів філософії понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між ВНТУ та вступниками до аспірантури чи докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії. Такі особи мають право на зарахування після успішного складання вступних іспитів. Прийом заяв на підготовку докторів наук і докторів філософії на підставі контрактів здійснюється протягом календарного року.

1.5. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

міжнародних договорів України;

загальнодержавних програм;

договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

ІІ. Організація прийому до аспірантури (докторантури) ВНТУ

2.1. Кафедра, відділ, лабораторія в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді кандидатів до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада ВНТУ в місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

2.2. Організацію прийому вступників до аспірантури (докторантури) ВНТУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ВНТУ. Головою приймальної комісії є ректор. Члени приймальної комісії призначаються ректором університету з числа проректорів; керівників факультетів, інституту екологічної безпеки і моніторингу, інституту магістратури, аспірантури і докторантури; завідувача аспірантурою.

2.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

2.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, визначених у п. 4.3 розділу IV цих Правил, або поданням їх після закінчення встановленого терміну. Про відмову в допуску до складання вступних іспитів вступнику повідомляється у тижневий термін.

2.5. Ректор ВНТУ забезпечує дотримання законодавства України, Правил прийому до аспірантури (докторантури) ВНТУ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.6. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ВНТУ.

2.7. Усі питання, пов'язані з прийомом до аспірантури (докторантури) ВНТУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному стенді ІнМАД та офіційному веб-сайті ВНТУ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури (докторантури)

3.1. На підготовку наукового ступеня доктора наук приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

3.2. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ВНТУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

IV. Строки прийому та подання заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в аспірантурі (докторантурі)

4.1. Прийом до аспірантури (докторантури) проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені університетом:

– прийом заяв та документів від вступників розпочинається 01 серпня;

– прийом заяв закінчується 26 серпня о 17.00;

– конкурсне зарахування — з 15 вересня.

4.2. Прийом заяв на підготовку докторів наук і докторів філософії за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на підставі контрактів) здійснюється протягом календарного року.

4.3. Вступники до аспірантури (докторантури) подають на ім'я ректора ВНТУ такі документи:


 • заяву;

 • особовий листок з обліку кадрів;

 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

 • реферат з обраної ним наукової спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника. Реферат оцінюється за 5-бальною шкалою. У рефераті вступника повинні бути посилання на його наукові публікації (за наявністю) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури);

 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (особами, які є випускниками ВНТУ у 2016 році чи працівниками ВНТУ довідка не подається);

 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплома) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури);

 • копію першої сторінки паспорту;

 • згода (особиста) на обробку персональних даних;

 • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури).

Паспорт та диплом магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста пред’являються вступником особисто.

При вступі до докторантури, крім того, подаються: • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), а у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома.

Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) пред’являються вступником особисто.

V. Організація і проведення вступних випробувань (стосується тільки вступників до аспірантури)

5.1. Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань:

з 29 серпня по 12 вересня;

рейтинговий список вступників та рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному стенді ІнМАД і офіційному веб-сайті ВНТУ не пізніше 12.00 години 13 вересня.

5.2. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3 - 5 осіб, які призначаються ректором і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

5.3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються:

зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міносвіти і науки України.

5.4. Вага кожного вступного випробування у конкурсному балі визначається згідно Додатку Б до цих Правил.

5.5. Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Вченої ради ВНТУ можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

5.6. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

5.7. Прийом вступних іспитів до аспірантури для осіб, які бажають навчатись за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на підставі контрактів) здійснюється протягом календарного року.

5.8. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом 12 місяців.

VІ. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до аспірантури (докторантури).

Рішення щодо претендентів в аспірантуру ухвалюються з урахуванням рейтингу, який обчислюється згідно методики (див. додаток Б). У разі одержання однакового рейтингу переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою ВНТУ або склали всі чи декілька кандидатських іспитів.

6.2. Про зарахування до аспірантури (докторантури) або відмову в зарахуванні до аспірантури (докторантури) вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

VІІ. Наказ про зарахування

7.1. Накази про зарахування на навчання в аспірантурі (докторантурі) видаються ректором ВНТУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання в аспірантурі (докторантурі) оприлюднюються на інформаційному стенді ІнМАД і офіційному веб-сайті ВНТУ у строки, які визначені у в пункті 5.1 розділу V цих Правил.

7.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника до аспірантури може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 1.2 розділу I цих Правил. Вступники можуть бути відраховані з аспірантури ВНТУ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ. На звільнене(і) при цьому місце (місця) до 03 жовтня може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність, про що видається відповідний наказ.

VII. Прийом до аспірантури ВНТУ та навчання в аспірантурі іноземців та осіб без громадянства регламентується «Положенням про навчання іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі Вінницького національного технічного університету», затвердженим Вченою радою ВНТУ від 30 листопада 2015 р., протокол № 5.Додаток А
СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ВНТУ
121 – інженерія програмного забезпечення

122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – комп'ютерна інженерія

131 – прикладна механіка

132 – матеріалознавство

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 – теплоенергетика

151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 – біомедична інженерія

172 – телекомунікації та радіотехніка

183 – технології захисту навколишнього середовища

192 – будівництво та цивільна інженерія

275 – транспортні технології (за видами)

051 – економіка

033 – філософія

011 – науки про освіту

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК У ВНТУ
121 – інженерія програмного забезпечення

122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – комп'ютерна інженерія

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 – біомедична інженерія

132* – матеріалознавство

* документи на відкриття докторантури подані в МОН України
Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів філософії та докторів наук (Перелік 2015) у ВНТУ


Перелік 2011

Перелік 2015
Шифр

Галузь науки,

група спеціальностей,

спеціальністьГалузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

Галузь знань

Спеціальність

1

2

3

4

5

01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

технічні

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

05.02.02

Машинознавство

технічні

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

05.02.10

Діагностика матеріалів і конструкцій

технічні

132 Матеріалознавство

05.03.05

Процеси та машини обробки тиском

05.09.03

Електротехнічні комплекси та системи

технічні

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

05.11.08

Радіовимірювальні прилади

технічні

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

05.11.13

Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.11.17

Біологічні та медичні прилади і системи

технічні

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

05.12.13

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

технічні

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

05.12.20

Оптоелектронні системи

05.13.05

Комп'ютерні системи та компоненти

технічні

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
1

2

3

4

5

05.13.06

Інформаційні технології

технічні

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

05.14.02

Електричні станції, мережі і системи

технічні

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

05.14.06

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

технічні

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

05.22.20

Експлуатація та ремонт засобів транспорту

технічні

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

05.23.02

Основи і фундаменти

технічні

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

05.23.05

Будівельні матеріали та вироби

05.23.08

Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

08.00.11

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

економічні

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

09.00.04

Філософська антропологія, філософія культури

філософські

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічні

01 Освіта

011 Науки про освіту

13.00.02

Теорія та методика навчання (з галузей знань)

13.00.04*

Теорія і методика професійної освіти

21.06.01

Екологічна безпека

технічні

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

* документи на відкриття аспірантури подані в МОН України


Додаток Б

МЕТОДИКА РЕЙТИНГУВАННЯ ОСІБ,

ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО АСПІРАНТУРИ ВНТУ

 1. Вступник до аспірантури подає документи згідно п. 4.3 Правил прийому.

 2. Оцінки за вступні іспити (або оцінки за вже складені іспити кандидатського мінімуму, що зараховуються як вступні), враховуються таким чином: «задовільно” – 9 балів, „добре” – 12 балів, „відмінно” – 15 балів (у разі складання одного із вступних іспитів на «незадовільно» особа не допускається до участі в конкурсі).

 3. У разі призначення за рішенням Вченої ради ВНТУ додаткового іспиту вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), рейтингова оцінка за додатковий іспит не враховується.

 4. Усі наукові публікації та досягнення вступника приймаються до розгляду лише за умови, що вони відповідають галузі знань, до якої належить наукова спеціальність, на яку подана заява вступником.

Розгляд спірних питань з визначення того, які наукові публікації чи досягнення відносяться до відповідної галузі знань здійснює Науково-технічна рада (НТР) ВНТУ на чолі з проректором з наукової роботи. Висновок НТР є рекомендаційним і виноситься на розгляд приймальної комісії аспірантури ВНТУ.

 1. За кожну одноосібно опубліковану наукову статтю у наукових виданнях (журналах, збірниках наукових праць), що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science, нараховується 20 балів.

 2. За кожну одноосібно опубліковану наукову статтю у фаховому виданні з переліку МОН України, нараховується 10 балів.

 3. За кожну одноосібно опубліковану наукову статтю у зарубіжному виданні, за винятком збірок матеріалів конференцій нараховується 3 бали.

 4. За кожен одноосібно опублікований патент на корисну модель чи свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твори нараховується 3 бали.

 5. За кожен одноосібно опублікований патент (авторське свідоцтво) на винахід, який (яке) пройшло кваліфікаційну експертизу, нараховується 10 балів.

 6. За кожну одноосібно опубліковану наукову статтю у журналі чи збірці наукових праць (за винятком збірок матеріалів конференцій), які не входять до переліку фахових видань МОН України, нараховується 3 бали.

 7. У разі написання вступником наукових публікацій (пп. 5–10) у співавторстві ввести вагові коефіцієнти до балів, що нараховуються за одноосібні роботи: 0,7 – при наявності 2-х авторів, 0,5 – при наявності 3-х і більше авторів. Наприклад, якщо вступником подано наукову статтю у фаховому виданні з переліку МОН України із загальною кількістю авторів 3, то за неї слід нараховувати 5 балів.

 8. Враховувати участь у наукових конференціях, яка підтверджується опублікованими тезами чи матеріалами у збірці наукових праць конференцій:

12.1. Враховувати бали за кожну наукову конференцію окремо:

   1. - 1 бал за кожну науково-технічну конференцію професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області;

   2. - 2 бали за кожну всеукраїнську конференцію;

   3. - 3 бали за кожну міжнародну конференцію, яка проходила в Україні чи за кордоном.

12.2. Враховувати тільки такі конференції, які зареєстровані як наукові (науково-технічні, науково-методичні, науково-практичні).

12.3. Максимальна кількість балів за участь в усіх конференціях разом не повинна перевищувати 10 балів; конференції, бали за які не враховуються у рейтингу, подаються лише списком. 1. У рейтингу враховується не більше однієї публікації з одного номера кожного видання усіх видів (у пп. 5–10).

 2. За кожен диплом призера Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт або міжнародних турів міжнародних конкурсів наукових робіт нараховується 5 балів.

 3. За кожен диплом призера Всеукраїнських або міжнародних турів олімпіад нараховувати 5 балів.

 4. За участь у кожній науково-дослідній роботі, яка має держреєстрацію в Україні, в якій вступник брав участь за оплату та згадується серед авторів у заключному звіті, нараховувати 1 бал.

 5. Максимальна кількість балів, що нараховується за пп. 14–16 не повинна перевищувати 10 балів.

 6. Оцінка за реферат в рейтингу не враховується і є такою, що може бути прийнята до розгляду приймальною комісією як додаткова інформація, що характеризує вступника.

 7. За неопубліковані наукові праці бали не нараховуються.

 8. У разі одержання однакового рейтингу переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою ВНТУ або склали всі чи декілька кандидатських іспитів.

Таблиця Б

Бальні оцінки для розрахунку рейтингів осіб,

які поступають до аспірантури ВНТУ


Найменування

Максимальна кількість балів


Вступні іспити (максимальна кількість балів – 30)
Вступний іспит зі спеціальності

15

Вступний іспит з іноземної мови

15


Наукові публікації*
Статті у наукових виданнях (журналах, збірниках наукових праць), що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science)

20Наукові праці у наукових фахових виданнях з переліку МОН України, а також статті у наукових періодичних виданнях інших держав

10Патенти (авторські свідоцтва) на винахід, які пройшли кваліфікаційну експертизу

10Патент на корисну модель чи свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

3Публікації у наукових журналах та збірниках наукових праць, які не є фаховими виданнями, а також наукові праці, опубліковані у неперіодичних зарубіжних виданнях

3


Участь у конференціях (максимальна кількість балів – 10)
Участь у наукових конференціях з публікацією тез чи матеріалів: 1 бал – за кожну науково-технічну конференцію професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області; 2 бали – за кожну всеукраїнську конференцію; 3 бали – за кожну міжнародну конференцію, яка проходила в Україні чи за її кордоном

10Інші характеристики та досягнення (максимальна кількість балів – 10)
Призер Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт або міжнародних турів конкурсів наукових робіт

5Призер Всеукраїнських або міжнародних турів олімпіад

5Участь у виконанні науково-дослідної роботи (співавтор звіту)

1


*максимальна кількість балів нараховується за одноосібні публікації. У разі написання вступником наукових публікацій у співавторстві застосовуються вагові коефіцієнти до максимальних балів: 0,7 – при наявності 2-х авторів, 0,5 – при наявності 3-х і більше авторів
Каталог: images -> 2016
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> 145 років від дня народження Лесі Українки Список статей періодичних видань
2016 -> Перечень статей, опубликованных в научно-методическом журнале «Біялогія і хімія»
2016 -> Урок за темою "Ровена і Ребекка дві різні долі: за романом Вальтера Скотта "Айвенго"/Н. Івасюк // Всесвітня література в школах України. 2014. №10. С. 45-47
2016 -> 140 років від дня народження Джека Лондона (Джон Гріффіт Лондон, 1876–1916) Список статей
2016 -> Урок за романом Булгакова "Майстер і Маргарита". 11 клас/К. Н. Баліна // Зарубіжна література в школі. 2008. №4 С. 60-62
2016 -> 145 років від дня народження Лесі Українки Список статей періодичних видань
2016 -> Д. Ушинського 160 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950) Список літератури
2016 -> Д. Ушинського 145 років від дня народження Василя Семеновича Стефаника Список статей

Скачати 204.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка