Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтвСкачати 143.62 Kb.
Дата конвертації18.10.2016
Розмір143.62 Kb.
ТипПравила прийому
Додаток 12

до Правил прийому до Київського національного

університету культури і мистецтв в 2016 році


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв

15 грудня 2015 р.ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

У 2016 РОЦІ


КИЇВ-2015

Правила прийому до аспірантури та докторантури Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році (далі – Правила прийому) є додатком до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2016 році, розроблені Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 860/28990 та затверджені Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв (Протокол № 11 від 15 грудня 2015 року; Протокол № 26 від 29 червня 2016 року).

Правила прийому діють до 31 серпня 2017 року.
І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад Київський національний університет культури і мистецтв оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії в межах ліцензованого обсягу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством та на підставі затверджених Правил прийому.

1.2. Підготовка в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

1.3. До аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється набір за такими спеціальностями:

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

022 Дизайн

025 Музичне мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

034 Культурологія

051 Економіка

061 Журналістика

1.4. До докторантури Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється набір за такими галузями знань:

02 Культура і мистецтво

03 Гуманітарні науки

1.5. Усі особи, які вступають до аспірантури та докторантури мають рівні права та обов’язки.

1.6. Прийом до аспірантури та докторантури Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.7. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.

1.8. Термін навчання в аспірантурі – 4 роки. Термін навчання в докторантурі – 2 роки.

1.9. Іногородні аспіранти денної форми навчання забезпечуються гуртожитком за умови наявних місць. Поселення аспірантів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у Київському національному університеті культури і мистецтв Положення про гуртожиток.
ІІ. Організація прийому до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Київського національного університету культури і мистецтв, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Київського національного університету культури і мистецтв, затвердженим Вченою радою університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті КНУКіМ.

2.2. Керівник Київського національного університету культури і мистецтв забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівника Київського національного університету культури і мистецтв.2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному веб-сайті КНУКіМ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Київського національного університету культури і мистецтв приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).


IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури

4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури, проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів
03 жовтня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів
25 жовтня 2016 року

Терміни проведення вступних випробувань

01 листопада – 30 листопада 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

15 грудня 2016 року

Терміни зарахування вступників
до 31 грудня 2016 року


V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв

5.1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії.

5.2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;медичну довідку за формою 086-0 (оригінал).

5.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

засвідчену копію трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають до аспірантури без відриву від виробництва);

медичну довідку за формою № 086-о;

рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;

список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;

міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Київського національного університету культури і мистецтв або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.5. Приймальна комісія допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих вчасно документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених у пункті 5.3 цього розділу.5.6. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

5.7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

5.8. Приймальна комісія Київського національного університету культури і мистецтв, перевіряє в Єдиній базі перелік заяв, поданих вступником до інших навчальних закладів.


VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Вступні випробування до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв складаються з:

вступного іспиту з філософії;

вступного іспиту з спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради університету в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

наукової доповіді (реферату) з обраної наукової спеціальності (обсяг – 24 сторінки друкованого тексту);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

6.2. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуванням письмового висновку рецензента. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

6.3. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються бали кандидатських іспитів.6.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття доктора філософії, конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних іспитів з філософії (застосовується коефіцієнт – 0,3), спеціальності (застосовується коефіцієнт – 0,4) та іноземної мови (застосовується коефіцієнт – 0,3) за 100-бальною шкалою оцінювання. Форма проведення вступних випробувань – тести. Мінімальний прохідний бал кожного вступного випробування – 61 бал.

6.6. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

6.7. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються Київським національним університетом культури і мистецтв не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті КНУКіМ та в Приймальній комісії.6.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.6.9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським національним університетом культури і мистецтв, розглядає апеляційна комісія КНУКіМ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом керівника Київського національного університету культури і мистецтв.

6.10. Відомості щодо результатів вступних іспитів формуються в Єдиній базі.

6.11. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Київського національного університету культури і мистецтв протягом одного календарного року.
VIІ. Право на першочергове зарахування

7.1. За результатами вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакової суми балів за результатами складання вступних іспитів право на першочергове зарахування до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв мають вступники, які:

рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи;

склали всі або декілька кандидатських іспитів;

мають вищий бал з вступного іспиту із спеціальності;

мають наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, а також у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science.

7.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 7.1 цього розділу.
VIІІ. Зарахування на навчання

8.1. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендовані до зарахування впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

8.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Київського національного університету культури і мистецтв.

8.3. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського національного університету культури і мистецтв на підставі рішення Приймальної комісії.

8.4. Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за державним замовленням, мають право бути зарахованими за контрактом.

8.5. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

8.6. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною комісією відповідного рішення.
ІХ. Умови прийому до докторантури

9.1. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці, зокрема не менше 10 публікацій, з обраної спеціальності (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

9.2 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі вищого навчального закладу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

Прийом заяв та документів розпочинається 03 жовтня 2016 року.

Прийом заяв та документів закінчується 25 жовтня 2016 року.

Зарахування вступників до 31 грудня 2016 року.

9.3. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Київського національного університету культури і мистецтв:

заява в паперовій формі;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього;

копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності);

дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

медична довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

копія трудової книжки;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);

розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук;

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.9.4. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада вищого навчального закладу надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

9.5. Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и
2014 -> План роботи кабінету історії 1 Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом

Скачати 143.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка