Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 201 7 році Прийом до аспірантури УніверситетуСкачати 102.76 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір102.76 Kb.
ТипПравила
Правила прийому до аспірантури та докторантури

Львівського національного університету імені Івана Франка

у 2017 році
Прийом до аспірантури Університету за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання здійснюється згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2016 року № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):


Шифр спеціальності

Назва спеціальності

015

Професійна освіта

025

Музичне мистецтво

031

Релігієзнавство

032

Історія та археологія

033

Філософія

035

Філологія

051

Економіка

052

Політологія

053

Психологія

054

Соціологія

056

Міжнародні економічні відносини

061

Журналістика

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081

Право

082

Міжнародне право

091

Біологія

101

Екологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

112

Статистика

113

Прикладна математика

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

281

Публічне управління та адміністрування


Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;

 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” або “спеціаліст”.


Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 13 серпня по 26 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.

Вступні випробування проводять з 30 серпня по 6 вересня.
Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.

 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює.

 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури – на електронному носії.

 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.

 5. Засвідчені копії дипломів і додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).

 6. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.

 7. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Вступники до аспірантури проходять співбесіду на факультеті (протокол подають у відділ аспірантури та докторантури), після чого складають вступні іспити з: • спеціальності – в обсязі відповідної навчальної програми рівня вищої освіти магістра;

 • філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;

 • іноземної мова (англійська, німецька, французька, іспанська) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняють від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за результатами співбесіди вступника на факультеті, розгляду поданих наукових праць і реферату з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури Університету до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: “֊відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії на реферат або відгуку на наукові праці).

Оцінка “задовільно” за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання, оцінка “незадовільно” з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.


У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, який:

 • отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності;

 • має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання);

 • виступив на міжнародних наукових конференціях з відповідного фаху;

 • є переможцем чи призером міжнародних конкурсів студентських наукових робіт;

 • має дипломи переможця чи призера міжнародних студентських олімпіад з відповідного фаху;

 • виступив на всеукраїнських наукових конференціях з відповідного фаху;

 • є переможцем чи призером всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;

 • має дипломи переможця чи призера всеукраїнської студентської олімпіади з відповідного фаху;

 • має ступінь магістра.

Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;

 • загальнодержавних програм;

 • договорів, укладених Університетом з юридичними чи фізичними особами.

Перелік необхідних документів 1. Заява встановленого зразка.

 2. Особовий листок з обліку кадрів.

 3. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури та докторантури – на електронному носії. Мову написання реферату узгоджують з майбутнім науковим керівником.

 4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.

 5. Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста).

 6. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.

 7. Медична довідка і довідка на СНІД.

 8. Копія паспорта.

Особу, яка подає до вступу до аспірантури диплом, виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускають до вступних випробовувань нарівні з іншими вступниками.

Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні Приймальної комісії до аспірантури Університету та оформлюють протоколом. На підставі рішення приймальної комісії Ректор Університету видає наказ.

Початок навчання в аспірантурі – 12 вересня.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Прийом до докторантури Університету за очною формою навчання здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):


Шифр спеціальності

Назва спеціальності

032

Історія та археологія

033

Філософія

035

Філологія

051

Економіка

052

Політологія

053

Психологія

054

Соціологія

056

Міжнародні економічні відносини

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

081

Право

091

Біологія

102

Хімія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

113

Прикладна математика

Підготовка в докторантурі Університету здійснюється: • за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;

 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей.

До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.


Заяви про прийом до докторантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (кім. 210, вул. Університетська, 1) з 1 серпня по 14 серпня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800. Телефон для довідок: (032) 2394773.
Перелік необхідних документів

 1. Заява встановленого зразка.

 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до докторантури працює.

 3. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі вступу кандидата до докторантури.

 4. Список опублікованих наукових праць, завірений вченим секретарем Університету.

 5. Витяг із засідання Вченої ради факультету про рекомендацію вступника до докторантури та затвердження теми його докторської дисертації.

 6. Засвідчена копія диплома доктора філософії (кандидата наук).

 7. Осіб, які здобули відповідну освіту (науковий ступінь) за кордоном, допускають до вступу до докторантури нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру, Вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 8. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.

 9. Копії паспорта (стор. 1, 2, 11) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.


Рішення про зарахування до докторантури ухвалюють на засіданні Вченої ради Університету та оформлюють протоколом. На підставі рішення Вченої ради ректор Університету видає наказ.

Зарахування до докторантури проводиться з 1 вересня.Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 102.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка