Правила прийому до аспірантури та докторантури в Харківському національному медичному університеті в 2018 році Загальні положенняСкачати 23.76 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір23.76 Kb.
ТипПравила прийому
Додаток 6 до Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2018 році
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до аспірантури та докторантури в Харківському національному медичному університеті в 2018 році
1. Загальні положення

1.1. Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.2. Правила прийому до аспірантури та докторантури в Харківському національному медичному університеті в 2018 році розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1398/31266, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №261 від 23 березня 2016 р. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року.

1.3. Організацію, облік і контроль за роботою аспірантів та докторантів над дисертацією здійснює завідувач аспірантури, докторантури та клінічної ординатури Харківського національного медичного університету (далі – ХНМУ), який є структурним підрозділом наукового відділу університету.

1.4. Університет щорічно отримує від Міністерства охорони здоров’я України План прийому до аспірантури та докторантури та розміщує у  засобах  масової  інформації  оголошення  про конкурсний прийом до аспірантури та докторантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому  із зазначенням наукових спеціальностей та спеціалізацій,  термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

1.5. На навчання до аспірантури в ХНМУ для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності медичного спрямування. На клінічні кафедри медичного профілю до аспірантури приймаються особи, які на час вступу мають не менше двох років стажу роботи лікарем після закінчення інтернатури, лікарська спеціальність якої відповідає науковій спеціальності аспірантури, або мають кваліфікацію магістра медицини. За такими спеціалізаціями, як патологічна анатомія, патологічна фізіологія, мікробіологія (медичні науки), генетика (медичні науки) та науковими спеціальностями таких галузей, як профілактична медицина, приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та закінчили інтернатуру з лікарської спеціальності, що відповідає спеціалізації аспірантури.

1.6. Прийом до аспірантури в ХНМУ здійснюється за такими формами навчання: очною та заочною.

1.7. Термін навчання в аспірантурі в ХНМУ за очною формою становить 4 роки, в докторантурі – 2 роки.

1.8. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі в Харківському національному медичному університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

1.9. Організацію прийому до аспірантури та докторантури ХНМУ здійснює конкурсна комісія з питань прийому до аспірантури та докторантури ХНМУ (далі - Конкурсна комісія), склад якої затверджується наказом ректора ХНМУ, який є її головою. Члени конкурсної комісії призначаються ректором університету з числа проректорів, деканів факультетів, провідних науковців університету, керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

1.10. Конкурсна комісія вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури в ХНМУ, і керується в своїй роботі Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року, Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №261 від 23 березня 2016 р.

Перелік спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка аспірантів та докторантів у ХНМУ:

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь

22 Охорона здоров’я

222 Медицина

Акушерство та гінекологія

Внутрішні хвороби

Хірургія

Нейрохірургія

Урологія

Онкологія

Дитяча хірургія

Педіатрія

Кардіологія

Інфекційні хвороби

Нервові хвороби

Психіатрія

Офтальмологія

Оториноларингологія

Шкірні та венеричні хвороби

Травматологія та ортопедія

Судова медицина

Фтизіатрія

Пульмонологія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Медична біохімія

Нефрологія

Гігієна та професійна патологія

Епідеміологія

Соціальна медицина

Нормальна анатомія

Патологічна анатомія

Нормальна фізіологія

Патологічна фізіологія

Фармакологія

Гістологія,цитологія та ембріологія,

Біофізика

(медичні науки)

Мікробіологія (медичні науки)

Генетика (медичні науки)


медичні

221 Стоматологія

Стоматологія

медичні

224 Технології медичної діагностики та лікування

Променева діагностика та променева терапія Клінічна лабораторна діагностика

медичні
228 Педіатрія

Педіатрія,

Дитяча хірургіямедичні


2. Прийом документів

2.1. Прийом документів до аспірантури та докторантури в ХНМУ на всі спеціальності та форми навчання проводиться з 25 травня по 25 червня поточного року.

2.2. Вступники до аспірантури подають на  ім'я ректора ХНМУ  такі документи:

1) заяву на ім’я ректора університету;

2) особовий листок з обліку кадрів, заповнений особисто та завірений в відділі кадрів за основним місцем роботи та 3 фотокартки розміром 3х4 см.;

3) автобіографію;

4) список  опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти,  які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  наукові  доповіді  (реферати)  з  обраної  ними  наукової спеціальності;

5) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;

6) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації  спеціаліста   або   магістра (особи,  які  здобули  відповідну  освіту  за  кордоном  –  копію нострифікованого диплома);

7) копію лікарського сертифікату зі спеціальності, яка відповідає спеціальності аспірантури;

8) копію трудової книжки, завіреної у відділі кадрів за основним місцем роботи;

9) посвідчення  про  складання  кандидатських   іспитів   (за наявності складених кандидатських іспитів);

10) копію ідентифікаційного коду;

11) копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;

12) паспорт, військовий квиток,  диплом  про  вищу  освіту подаються  вступником особисто.

2.3. При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового  ступеня доктора наук (далі – докторська дисертація);

2) копія  диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття  відповідної  освіти  за  кордоном  –  копія нострифікованого диплома);

3) диплом про присудження наукового  ступеня  кандидата  наук подається вступником особисто.

2.4. Документи подаються у папці.3. Допуск до вступних іспитів

3.1. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури приймається конкурсною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

3.2. Конкурсна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у переліку документів, які подаються при вступі до аспірантури, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

3.3. Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку – 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.4. Організація та проведення вступних іспитів

4.1. Вступні іспити до аспірантури в ХНМУ проводяться предметними комісіями, склад яких у кількості 4 осіб затверджуються наказом ректора ХНМУ з числа провідних науково - педагогічних працівників університету (докторів та кандидатів наук).

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

4.2. Програми вступних іспитів для вступу до аспірантури розробляються і затверджуються ХНМУ. Результати вступних іспитів до аспірантури з конкурсних предметів оцінюються за шкалою від 2 до 5 балів.

4.3. Вступні іспити проводяться з 26 червня по 10 липня поточного року.

4.4. Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

4.5. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

4.6. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

4.7. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ХНМУ протягом одного календарного року.5. Умови зарахування

5.1. Зарахування до аспірантури та докторантури в ХНМУ проводиться за результатами конкурсу з 01 вересня поточного року.

5.2. Конкурсна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до аспірантури на підставі результатів вступних іспитів.

5.3. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних іспитів (зі спеціальності та іноземної мови), помножених на відповідні коефіцієнти:

для вступного іспиту зі спеціальності – 0,6;

для вступного іспиту з іноземної мови – 0,4.

5.4. При рівності конкурсного балу особи, які мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою, рекомендовані на наукову роботу Вченою радою ХНМУ, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів, а також мають наукові праці за відповідною науковою спеціальністю, мають переважне право при зарахуванні до аспірантури.

5.5. Про рішення конкурсної комісії щодо рекомендації до зарахування до аспірантури та докторантури вступник повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення.

5.6. Зарахування до аспірантури та докторантури проводиться наказом ректора ХНМУ.

5.7. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або, за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидат наук.

5.8. З кожним аспірантом з відривом від виробництва одночасно з його зарахуванням укладається угода про підготовку аспіранта та подальше його працевлаштування на посаду асистента відповідних кафедр ХНМУ за умови повного виконання ним індивідуального плану навчання в аспірантурі.

5.9. Особи, які протягом трьох місяців з дня зарахування до аспірантури не запланували кандидатську дисертацію, підлягають відрахуванню з навчання в аспірантурі ХНМУ.


Проректор з наукової роботи,

професор В.В. М’ясоєдов
Каталог: upload -> redakt
redakt -> Державний стандарт україни документація
redakt -> ОБҐрунтування застосування фотоактивованої дезінфекції для профілактики фісурного карієсу постійних зубів із низькою резистентністю твердих тканин
redakt -> Та енергетичний гомеостаз у хворих
redakt -> Лікування і реабілітація при пошкодженнях та запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки із урахуванням психофізіологічного стану пацієнтів
redakt -> Обґрунтування корекції біоценозу порожнини рота у дітей на тлі ортодонтичного лікування 14. 01. 22 стоматологія дисертація
redakt -> Міністерство охорони здоров’я україни запорізький державний медичний університет
redakt -> Програми вступних випробувань (фахових вступних випробувань, вступних іспитів) з основ держави І права, основ економіки, основ державного управління іноземної мови, української мови
redakt -> Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Харківський національний медичний університет

Скачати 23.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка