Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. КотляревськогоСкачати 68.08 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір68.08 Kb.
ТипПравила
ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МИСТЦЕТВ ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО В 2016 РОКУ
ПРАВИЛА

прийому на навчання до аспірантури

Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського

у 2016 році
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» або ступінь «магістр».

Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія, головою якої є ректор Університету. До складу приймальної комісії входять:

заступник Голови Приймальної комісії;

відповідальний секретар Приймальної комісії;

члени Приймальної комісії (проектори, декани факультетів);

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Університету на початку календарного року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами розгляду плану-проспекту дисертації, реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку із неподанням у встановлений термін відповідних документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

з фаху (в обсязі навчальної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або ступеня «магістр», що відповідає обраній спеціальності);

однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, італійської, французької, для іноземців – української або російської) в обсязі, що відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

додатковий іспит з філософії, призначений Вченою радою ХНУМ, в обсязі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України.

Вступникам, які вступають до аспірантури Університету з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра або спеціаліста, рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням або достроково відраховані за вчинення противоправних дій чи невиконання навчального плану, не мають права повторного вступу на місця за держаним замовленням.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали кандидатські іспити з філософії та/або іноземної мови, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

Прийом вступних іспитів проводиться предметними комісіями (3-5 осіб), до складу яких включаються доктори філософії та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. За згодою, до складу предметних комісій можуть входити також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів, та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, а також у випадку підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом та науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знань вступника.

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського здійснює набір до аспірантури за напрямом «Культура і мистецтво» (спеціальність «Музичне мистецтво»). Термін навчання 4 роки.

Вступники подають до відділу аспірантури наступні документи:

Заява на ім’я ректора з зазначенням шифру, найменування спеціальності та кафедри.

Службова записка на ім’я ректора, написана майбутнім науковим керівником за результатами співбесіди з вступником.

Особистий листок з обліку кадрів (завірений у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

Чотири фотокартки 3*4.

Докладна автобіографія.

Копії диплома спеціаліста або магістра (завірена в нотаріальній конторі).

Копії додатків до диплома з оцінками (завірені в нотаріальній конторі).

Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у.

Перелік опублікованих наукових праць і винаходів, реферат з обраної наукової спеціальності (з відгуком наукового керівника), план-проспект дисертації.

Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за їх наявністю).

Дві копії ідентифікаційного коду.

Копія трудової книжки (завірена у відділі кадрів за останнім місцем роботи).

Копія паспорту.

Паспорт та диплом про вищу освіту (оригінал) подаються вступником особисто.

Для випускників 2016 року обов’язкова рекомендація вищого навчального закладу, затверджена на Вченій раді за рекомендацією Державної екзаменаційної комісії.

Термін подання документів: з 01.06.2016 року по 30.06.2016 року.

Вступні іспити: з 01 до 31 липня 2016 року.
Іспитові умови за спеціальністю 025 «музичне мистецтво»:

фах (відповідь за іспитовими білетами, зміст яких визначений всіма спеціальними розділами в обсязі вузівських курсів);

теорія музики (письмовий та усний іспит);

колоквіум (співбесіда за темою майбутнього дисертаційного дослідження та захист реферату або наукових публікацій за обраною темою).

Система оцінок п’ятибальна.
Програми фахових випробувань для вступу до аспірантури розробляються й затверджуються Університетом не пізніші ніж за три місяці до прийому документів.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Апеляція на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселенці з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року №112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» від 11 вересня 2013 року №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.Строки проведення співбесіди, вступних іспитів за спеціальністю та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до Університету відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059.
Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Соціологія – наука про суспільство

Скачати 68.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка