Правила проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів обласного комунального територіального відділенняСторінка3/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.57 Mb.
#12900
ТипПравила
1   2   3   4

Актуальність теми. Тут потрібно коротко висвітлити сучасний стан наукової проблеми, у рамках якої проводилися дослідження на основі опрацювання й узагальнення наукової літератури. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаними проблемами обґрунтовують актуальність обраної теми та доцільність її розробки. Висвітлення актуальності має бути лаконічним і обґрунтовувати сутність проблеми або наукового завдання.

Мета і завдання дослідження. Формулюються мета і завдання роботи, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Недоцільно формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. З чітко окресленої мети витікають завдання дослідження, на що можуть вказувати речення типу: „Відповідно до мети передбачалося вирішення таких завдань...”, „Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання...” тощо. Завдання дослідження можна подавати за нумерацією, або з абзацу окремим рядком чи суцільним текстом, відділяючи кожне розділовими знаками (; або ,). Кожне завдання варто починати зі слів: з’ясувати, проаналізувати, описати, висвітлити, встановити, здійснити, виділити, показати, дати системний аналіз, провести інвентаризацію тощо.

Невід’ємною складовою наукової роботи є висвітлення у вступі практичного значення одержаних результатів. Кожне наукове дослідження має практичне значення, оскільки воно поглиблює знання з конкретної наукової проблеми. У роботі можна подати перспективи щодо подальших експериментальних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Необхідно показати, на яких зібраннях оприлюднювалися автором матеріали дослідження (виступи на учнівських конференціях, «круглих» столах, засіданнях секції МАН). Якщо результати дослідження були опубліковані, то доцільно у вступі ввести рубрику „публікації”. Обсяг "Вступу" не повинен перевищувати 2 – 3 сторінок друкованого тексту.

3.5. Основна частина містить суть наукового звіту про виконану роботу. Матеріали основної частини поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Кожен розділ починається з нової сторінки. Наприкінці розділу потрібно формулювати висновки з лаконічним викладом наведених у ньому результатів. Такі висновки у розділах стають основою для написання узагальнення до всієї роботи. Основна частина реферативної роботи є аналітичним оглядом літератури і повинна містити якнайповніші систематизовані відомості з обраного питання. Аналізуючи наукову літературу, необхідно окреслити розвиток наукової думки з досліджуваної тематики та, характеризуючи сучасний стан останньої, виділити питання, які залишаються невивченими. На підставі аналізу літературних джерел обґрунтувати необхідність і актуальність проведення у перспективі експериментальних досліджень. Під час написання наукової роботи учень повинен опрацювати і привести у списку використаної літератури не менше 15 джерел; аналізувати лише роботи, що безпосередньо пов'язані з обраною темою. Розгляд публікацій проводиться за тематичними групами, а в межах останніх найчастіше у хронологічному порядку опублікування. Бажано не залучати до огляду підручники, популярні видання (якщо вони не є предметом спеціального розгляду).

3.6.Узагальнення. Цей розділ є логічним завершенням науково-дослідної роботи учнів 7-9 класів. У ньому необхідно лаконічно узагальнити наукові положення та висновки, що були встановлені шляхом аналізу літературних джерел в основній частині роботи. Обсяг розділу «Узагальнення» не повинен перевищувати 1-2 сторінки друкованого тексту.

3.7.Список використаної літератури. Бібліографічні описи всіх джерел, на які є посилання в тексті наукової роботи, наводяться після узагальнення результатів дослідження, починаючи список з нової сторінки. Державний стандарт визначає, що описи джерел у списку подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті, або описи у списку розміщуються в алфавітному порядку прізвищ перших авторів робіт чи заголовків праць. Бібліографічні описи джерел повинні відповідати вимогам діючих стандартів бібліотечної та видавничої справ. Вся література у списку послідовно (у порядку розміщення) нумерується.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

оформлення реферативних та науково-дослідницьких робіт

1. Загальні вимоги.

Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. Обсяг реферативної роботи – 12-18 сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. Захист роботи також проводиться іноземною мовою.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

2. Правила нумерації в роботі.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

3. Правила цитування та посилання на використані джерела.

Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці в роботі мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

4. Правила оформлення формул.

Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

5. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.

Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиціЗаголовок


Рядки


Боковик Графи (колонки)

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки ¾ з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується (після першого згадування про неї) в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блоку рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».Додаток 5.1.

До Правил проведення I етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному роціЗразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації

Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН України
Відділення: математика

Секція: прикладна математика


НАБЛИЖЕНІ МАТЕМАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ

В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАННЯ ОБРАЗІВ


Роботу виконав:

Тітов Дмитро Сергійович,

учень 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов

Науковий керівник:

Ткаченко Олександр Кирилович, доцент Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, кандидат фізико-математичних наукТернопіль - 2014


Додаток 6

До Правил проведення I етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України у 2014/2015 навчальному роціПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ (РОЗРОБКИ)
Назва експонату (розробки):_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я автора (авторів) експонату (розробки):___________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факс:________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Назва гуртка______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, тел/факс ________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Примітка_________________________________________________________________

Керівник навчального закладу

М. П.


ФОТО
3 х 4 см
Додаток7

До До Правил проведення I етапу Всеукраїнського

конкуру-захисту науково-дослідницьких робі

учнів-членів Тернопільського обласного

комунального територіального відділення Малої ака академії наук України у 2014/2015 навчальному роціАНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника (розбірливо)
ХХ

Дата, місяць, рік народження

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка