Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльностіСторінка1/5
Дата конвертації18.11.2016
Розмір0.62 Mb.
#1907
ТипПравила
  1   2   3   4   5ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

________2010 № ____ПРАВИЛА СЕРТИФІКАЦІЇ
СУБ’ЄКТІВ
АЕРОПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. Загальні положення


1.1. Правила сертифікації аеропортової діяльності (далі – Правила) встановлюють єдиний порядок і процедури сертифікації в аеропортах суб’єктів аеропортової діяльності, які здійснюють наземне обслуговування на аеродромі, пероні та місцях стоянок в аеропортах.
1.2. Ці Правила поширюються і є обов’язковими для юридичних осіб або структурних підрозділів юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, які здійснюють наземне обслуговування в аеропортах України.
1.3. Правила використовуються під час сертифікації послуг, які надаються в аеропортах, технологічних процесів, виробничих структур, організаційних та технічних систем і засобів виробництва у сфері аеропортової діяльності з метою підтвердження їх відповідності вимогам чинного законодавства та нормативно-правових актів України, спрямованих на забезпечення безпеки польотів, авіаційної безпеки, екологічної безпеки, пожежної безпеки та охорони праці на об’єктах, призначених для приймання та відправлення повітряних суден, обслуговування авіаційних перевезень та авіаційних робіт.
1.4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

Авіаційна безпека – захист цивільної авіації від актів незаконного втручання, який забезпечується комплексом заходів із залученням людських і матеріальних ресурсів;


Авіаційна наземна техніка – сукупність спеціальних технічних наземних засобів для обслуговування авіаційної техніки, повітряних перевезень та утримання аеродромів.

Авіаційні правила України – прийнятий в Україні звід процедур, норм, правил, стандартів і вимог, що визначають і регулюють порядок діяльності ЦА України з метою забезпечення безпеки польотів.

Аеродромне обладнання – обладнання, розташоване в межах аеродрому або за його межами, яке встановлено та обслуговується з метою забезпечення прибуття, відправлення та руху повітряних суден на поверхні аеродрому.

Аеропорт — комплекс, що включає аеродром, аеровокзальний комплекс та інші споруди, призначений для приймання і відправлення повітряних суден, наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, екіпажів, багажу, пошти, вантажу, аеродромного диспетчерського обслуговування.

Аеропорт також є підприємством - суб’єктом аеропортової діяльності та суб’єктом правовідносин.

Аеропортова діяльність – виконання технологічних процесів з наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, екіпажів, багажу, пошти, вантажу і підтримання в експлуатаційному стані аеродрому, споруд, механізмів, машин та обладнання для забезпечення зльоту, посадки, маневрування, стоянки ПС, забезпечення паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами.

Безпека польотів — стан, за якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений до прийнятного рівня;

Власник сертифіката - юридична особа, що в установленому порядку отримала сертифікат відповідності на аеропортову діяльність або види аеропортової діяльності.

Державіаадміністрація - Державна авіаційна адміністрація України – урядовий орган державного управління, що діє у складі Міністерства транспорту та зв’язку України та йому підпорядковується.

Доказова документація - документація, що містить докази відповідності заявника сертифікаційним вимогам.

Заявник – юридична або фізична особа, яка у встановленому порядку подала заявку на отримання сертифіката на аеропортову діяльність або види аеропортової діяльності.

Користувач аеропорту/аеродрому — юридична або фізична особа, що здійснює повітряні перевезення пасажирів, пошти, вантажу або виконує інші види польотів;

Міжнародний аеропорт – аеропорт, визначений державою на її території для приймання та відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні повітряні перевезення, у якому здійснюються митні, прикордонні, санітарні, карантинні (стосовно тварин і рослин) та інші процедури, передбачені законодавством.

Наземне обслуговування - послуги, що надаються користувачам аеропорту на території аеропорту з обслуговування повітряних суден, екіпажу, пасажирів, вантажу, багажу, пошти.

Орган сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності - структурний підрозділ Державіаадміністрації, який здійснює дії із сертифікації суб'єктів аеропортової діяльності.

Об`єкти авіаційної діяльності – повітряні судна, їх компоненти та обладнання, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання, інженерно-технічні споруди, рухоме та нерухоме майно, що використовуються для забезпечення авіаційної діяльності.

Сертифікат суб’єкта аеропортової діяльності (далі – Сертифікат) – юридичний документ, який видається згідно с цими Правилами та підтверджує, що послуги, які надаються суб’єктом аеропортової діяльності, його система управління якістю, система екологічного менеджменту, персонал відповідають установленим вимогам нормативно-правових актів.

Сертифікація – процедура визнання того, що суб’єкт або об’єкт авіаційної діяльності відповідає вимогам авіаційних правил України, які застосовуються, з виданням відповідного сертифіката, свідоцтва, що засвідчує таку відповідність.

Сертифікаційна перевірка - комплекс заходів, спрямований на перевірку Заявника виконувати дії в заявленій сфері діяльності згідно з вимогами нормативно-правових актів.

Сертифікаційні вимоги - вимоги, що містяться в нормативно-правових актах, які необхідні для забезпечення належного рівня безпеки польотів і роботи персоналу в процесі експлуатації аеропорту, регулюють діяльність, відповідальність та взаємовідносини в ЦА, і дотримання яких необхідне для забезпечення якісної, надійної та безпечної роботи.

Система управління якістю – система управління, яка спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.

Система якості - сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, коло повноважень та процедур, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність установленим вимогам.

Суб’єкт аеропортової діяльності – юридична особа, що здійснює на території аеропорту аеропортову діяльність.

Центр сертифікації – галузева науково-технічна установа або експертний центр, які в установленому законодавством порядку атестовані для виконання сертифікаційних робіт.
1.5. У цих Правилах використовуються такі скорочення:

АБ – авіаційна безпека;

АНТ – авіаційна наземна техніка;

АО – аеродромне обладнання;

АПУ – авіаційні правила України;

БП – безпека польотів;

ОП – охорона праці;

ОС – орган сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності;

ПБ – пожежна безпека;

ПС – повітряне судно;

ПММ – паливно-мастильні матеріали;

САД – суб’єкт аеропортової діяльності;

ЦА – цивільна авіація;

AFTN – авіаційна фіксована мережа електрозв’язку;

ІАТА – Міжнародна авіатранспортна асоціація;

ІСАО – Міжнародна організація цивільної авіації;ISO – Міжнародна організація зі стандартизації.
ІІ. Державна система сертифікації та нагляду за діяльністю суб’єктів аеропортової діяльності

   1. Організація державної системи сертифікації САД визначена цими Правилами і передбачає сертифікацію суб’єктів аеропортової діяльності, які здійснюють наземне обслуговування на аеродромі, пероні та місцях стоянок в аеропортах незалежно від форм власності та відомчої належності.

   2. Обов’язкова сертифікація САД, які здійснюють наземне обслуговування на аеродромі, пероні та місцях стоянок в аеропортах, проводиться в аеропортах з обсягом перевезень від 100 тис. пасажирів або 1000 тонн вантажу на рік. В інших аеропортах нагляд за зазначеною аеропортовою діяльністю здійснюється через систему аудитів та інспектування або через добровільну сертифікацію.

   3. Сертифікація САД, які здійснюють наземне обслуговування на аеродромі, пероні та місцях стоянок в аеропортах проводиться відповідно до цих Правил щодо видів аеропортової діяльності (додаток 1).

   4. САД, як суб’єкти господарювання, які здійснюють певні види аеропортової діяльності, відповідають за невиконання встановлених авіаційними правилами України вимог до технологічних процесів, організаційних систем, виробничих структур, кваліфікації персоналу.

   5. Відповідність САД та їх послуг вимогам, які встановлені нормативно-правовими актами, засвідчується Сертифікатом.

   6. Державіаадміністрація здійснює регулювання діяльності САД через сертифікацію та інспектування аеропортової діяльності з прийняттям відповідних заходів з обмеження або припинення діяльності при недотриманні встановлених у ЦА вимог.

   7. Сертифікаційні вимоги та нормативно-правові акти щодо діяльності САД в аеропортах затверджуються та вводяться в дію наказом Державіаадміністрації.

   8. Сертифікація САД проводиться за заявкою, яка подається до Державіаадміністрації згідно з пунктом 4.1.

   9. Для сертифікації САД та їх інспектування залучаються відповідні підрозділи Державіаадміністрації за напрямами діяльності. Державіаадміністрація має право залучати наукові установи, центри сертифікації, спеціалістів авіаційних підприємств, окремих експерти (за їх згодою). Експерти за видами діяльності визначаються рішенням Державіаадміністрації.

   10. Рішенням Державіаадміністрації Сертифікат може бути скасований або дія його призупинена, якщо САД порушить установлені сертифікаційні вимоги або втратить змогу виконувати їх.

   11. При сертифікації аеропортової діяльності повинні виконуватись вимоги, які визначені в Директиві Ради Європейського Союзу 96/67 від 15 жовтня 1996 р. та відповідних нормативно-правових актах України щодо доступу до ринку наземного обслуговування в аеропортах.

   12. Порядок та вимоги щодо доступу до ринку наземного обслуговування в аеропортах суб'єктів господарювання, які можуть надавати послуги, необхідні для забезпечення прильоту, вильоту, переміщення, стоянки та обслуговування повітряних суден, обслуговування пасажирів, екіпажів, багажу, пошти, вантажів та забезпечення авіаційних робіт визначаються авіаційними правилами.

   13. Відбір постачальників послуг з наземного обслуговування, при наявності кількох заявників, здійснюється на конкурсній основі. Постачальники послуг з наземного обслуговування повинні виконувати стандартні умови або технічні інструкції, які встановлює адміністрація аеропорту та бути сертифікованими у відповідності з вимогами цих Правил. Критерії вибору, які встановлені у стандартних умовах або технічних інструкціях, повинні бути обґрунтованими, об’єктивними, чіткими та недискримінаційними. Обирання постачальників послуг з наземного обслуговування проводиться за чіткою та неупередженою процедурою.

ІІІ. Обов’язки суб’єкта аеропортової діяльності, який здійснює


наземне обслуговування на пероні та місцях стоянок

   1. Заявник, який подав до Державіаадміністрації заявку на сертифікацію, здійснює сплату державного збору відповідно до Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

   2. Про зміну даних, що містяться в заявці на сертифікацію і документації (назва, статус, відомча належність, реквізити зв’язку, банківські реквізити, організаційно-штатна структура, керівний персонал та інше), Заявник зобов’язаний протягом 10 днів повідомити Державіаадміністрацію.

   3. Суб’єкт аеропортової діяльності несе відповідальність за:

  1. виконання нормативно-правових актів, які регулюють діяльність ЦА;

  2. розробку власних (внутрішніх) документів щодо забезпечення надійної, якісної та безпечної аеропортової діяльності;

  3. регулярність та ефективність наземного обслуговування;

  4. відповідності якості послуг вимогам законодавства та нормативно-правових актів;

  5. рівень професійної підготовки, перепідготовки, кваліфікації персоналу;

  6. наявності в підрозділах чинних нормативно-правових актів, які регламентують заявлений вид діяльності;

  7. надання до Державіаадміністрації достовірної інформації, щодо сфери діяльності САД.

   1. САД відповідає за підтримання виробничої діяльності на рівні сертифікаційних вимог протягом усього терміну дії виданого Сертифіката і не має права передавати його іншій юридичній особі.

   2. Для міжнародних аеропортів питання інформаційних технологій, спрощення формальностей та процедур авіаційної безпеки САД повинен вирішувати з урахуванням вимог ІКАО, ЄС та ЄКЦА при взаємодії та за погодженням з відповідними структурними підрозділами Державіаадміністрації.

   3. Заявник, який подав до Державіаадміністрації заявку на сертифікацію, продовження терміну дії Сертифіката або внесення змін у Сертифікат, сплачує державний збір відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93 № 819 «Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях».

   4. Власник Сертифіката повинен мати копію оформленої сертифікаційної справи з усіма змінами та доповненнями.

ІV. Порядок та процедури сертифікації Заявника
  1. Підготовка та подання заявки на одержання Сертифіката. Загальні вимоги до доказової документації

4.1.1. Сертифікація включає такі основні етапи: 1. підготовка доказової документації та подання заявки на сертифікацію до Державіаадміністрації ;

 2. отримання заявки і попередня оцінка комплектності доказової документації;

 3. комплексна експертиза доказової документації;

 4. сертифікаційна перевірка та оцінка відповідності Заявника;

 5. прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) Сертифіката;

 6. оформлення та видача Сертифіката;

 7. контроль та нагляд за аеропортовою діяльністю Власника Сертифіката.

4.1.2. Заявка на одержання Сертифіката (далі – Заявка) подається у таких випадках: 1. при первинній сертифікації;

 2. при закінченні терміну дії попереднього Сертифіката;

 3. при відновленні після скасування або призупинення дії Сертифіката;

 4. при необхідності оформлення змін або доповнень до Сертифіката, який був виданий раніше.

4.1.3. Заявка повинна бути підписана керівником САД. Підписи керівних осіб скріплюються печатками.


4.1.4. Заявка та доказова документація повинні подаватися державною мовою. Посилання на назви документів виконуються на мові оригіналу документа (додаток 2).
4.1.5. Заявка повинна містити:

 1. загальні відомості про Заявника: повну та скорочену назву, місцезнаходження (українською та англійською мовами), реквізити зв’язку, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

 2. перелік видів аеропортової діяльності, що заявляються на сертифікацію (українською та англійською мовами);

 3. прізвища, ім’я, по батькові та посади керівників і посадових осіб САД, які мають право підпису;

 4. зобов’язання Заявника щодо виконання усіх умов сертифікації, достовірності інформації, що надається, забезпечення безпеки авіації, дотримання вимог законодавства та нормативних документів;

4.1.6. До Заявки в комплекті доказової документації надаються документи, перелік яких наведений у додатку 3.Перелік документів, які додаються до Заявки надається окремим аркушем та на електронних носіях інформації.
4.1.7. Перелік особового складу надається за формою, яка наведена в додатку 4.
4.1.8. Кожний документ доказової документації повинен бути затверджений або підписаний керівником або уповноваженою на це посадовою особою, із зазначенням посади та прізвища особи, яка підписує документ. Документи, що мають підписи з позначками “/”, “за” та без прізвища і посади осіб, які поставили свої підписи, до розгляду не приймаються.
4.1.9. Підпис посадової особи підприємства повинен бути скріплений печаткою.
4.1.10. Документація з підчистками, рукописними або машинописними виправленнями, що не завірені підписом та печаткою, до розгляду не приймається.
4.1.11. Доказова документація, що подається до Заявки, готується у трьох примірниках: один примірник залишається у Заявника, два примірники передаються до Державіаадміністрації. Документи комплектуються в сертифікаційну справу за розділами відповідно до змісту.
4.1.12. Підготовка доказової документації покладається на Заявника. За необхідністю Заявник може доручити на договірній основі підготовку або експертизу доказової документації відповідним центрам сертифікації або окремим експертам.
4.1.13. САД, які розширюють сферу своєї діяльності на інші аеропорти, повинні підтвердити свою спроможність виконувати заявлену діяльність у кожному окремому аеропорту.
4.1.14. Перелік документів, що залучаються до сертифікаційної справи, наведений у додатку 5.
4.2. Попередня оцінка Заявки та доказової документації


   1. Заявка та доказова документація після реєстрації передаються до ОС для організації розгляду та експертизи наданих документів у структурних підрозділах Державіаадміністрації.
   1. ОС здійснює попередню оцінку комплектності доказової документації з метою визначення необхідного складу учасників сертифікації, організації та координації їх роботи.
   1. Попередня оцінка комплекту доказової документації та рішення щодо прийняття (або відмови) її до розгляду здійснюються у 10-денний термін з дня реєстрації Заявки на підставі аналізу наданої документації відповідно до вимог пункту 4.1.
   1. Державіаадміністрація може відхилити Заявку у разі невиконання вимог пункту 4.1 цих Правил. При цьому Заявнику письмово повідомляється про те, що Заявка не приймається до розгляду з поясненням причин повернення.
   1. У разі позитивного результату попередньої оцінки Заявки та доказової документації Заявнику в письмовій формі за підписом начальника ОС повідомляється про прийняття Заявки до розгляду.
   1. Заявнику надсилається рахунок щодо сплати державного збору за розгляд доказової документації, а також надається на узгодження
    план-графік проведення сертифікаційних робіт (додаток 6).
   1. План-графік складається та підписується відповідальним спеціалістом, погоджується Заявником та затверджується керівником ОС. Узгодження плану-графіка здійснюється шляхом обміну документів поштою, факсом або електронною поштою.
   1. Продовження офіційних дій з подальшого виконання сертифікаційних робіт здійснюється після підтвердження сплати державного збору.

4.3. Комплексна експертиза доказової документації
   1. Комплексна експертиза доказової документації проводиться з метою визначення відповідності видів діяльності, що заявлені, та САД сертифікаційним вимогам та виявлення недоліків, що можуть привести до порушення вимог законодавства та нормативних документів і спричинити загрозу безпеці ЦА.
   1. ОС та інші учасники сертифікації, участь яких обумовлюється відповідно до заявлених видів діяльності Заявника та сфери відповідальності учасників сертифікації, у двомісячний термін здійснюють комплексну експертизу доказової документації на відповідність нормативно-правовим актам та нормативно-технічним документам.
   1. Аналіз доказової документації здійснюється із залученням спеціалістів підрозділів Державіаадміністрації, наукових установ, відповідних центрів сертифікації та окремих експертів (за їх згодою).
   1. Під час проведення експертизи доказової документації перевіряється, що Заявник:

  1. має у наявності документи згідно з підпунктом 4.1.6;

  2. запропонував тип і рівень послуг, що не суперечать нормативно-правовим актам та нормативно-технічним вимогам;

  3. має підрозділи, персонал, обладнання, спорудження, документацію, фінансові ресурси та інше, що необхідно для забезпечення запропонованих послуг.
   1. Оцінка доказової документації містить у собі загальне ознайомлення з наданими документами з технології виробничих процесів, процедур, операцій та визначення їх відповідності вимогам нормативних документів.
   1. У ході оцінки доказової документації визначається фінансова та економічна спроможність Заявника забезпечувати надання послуг в аеропорту з урахуванням умов БП. Заявник повинен підтвердити наявність джерел фінансування та страхового покриття, заходів з утримання необхідного обладнання, споруд, допоміжних засобів, кваліфікованих спеціалістів та можливість забезпечити тим самим необхідний рівень якості надання послуг та регулярності і безпеки польотів. Визначення фінансового положення Заявника ґрунтується на вивченні та оцінці його фінансової і страхової документації відповідно до законодавства.
   1. Під час розгляду доказової документації ОС з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Державіаадміністрації, які беруть участь у сертифікації, складає Програму сертифікаційної перевірки (додаток 7).
   1. Перелік робіт, що вносяться до Програми сертифікаційної перевірки, залежить від структури Заявника та заявлених видів робіт. До Програми також вносяться пропозиції підрозділів Державіаадміністрації – учасників сертифікації з перевірки окремих видів діяльності Заявника.
   1. За результатами розгляду доказової документації ОС складає лист зауважень та пропозицій, що підписується керівником ОС. Копія листа підшивається в сертифікаційну справу, а оригінал надається Заявнику.
   1. У ході оцінки доказової документації Державіаадміністрація повинна:

 1. одержати інформацію про обсяг послуг, методи управління та керівництва, права та обов'язки спеціалістів, задіяних в організації та забезпеченні робіт з надання послуг в аеропорту;

 2. провести попередню оцінку програм підвищення кваліфікації та тренування особового складу на відповідність їх нормативним документам та положенням з підготовки та перепідготовки авіаційних спеціалістів;

 3. розглянути запропоновану Заявником систему ведення виробничо-технічної документації.

4.3.11. Заявник зобов’язаний усунути недоліки, які були виявлені при експертизі доказової документації, та подати до Державіаадміністрації необхідні документи або зміни до доказової документації.


4.4. Організація і проведення сертифікаційної перевірки Заявника


   1. Метою сертифікаційної перевірки Заявника є одержання підтвердження того, що він відповідає сертифікаційним вимогам, а надана доказова документація відображає фактичний стан та діяльність підприємства за всіма контрольними параметрами, характеристиками, об’єктами та системами.
   1. Для проведення сертифікаційної перевірки Державіаадміністрація видає відповідний наказ про призначення сертифікаційної комісії та доводить його до відома Заявника та учасників сертифікації.
   1. Комісія здійснює зазначену перевірку, оцінює стан САД, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та поліпшення роботи. Сертифікаційна перевірка проводиться відповідно до затвердженої керівником ОС Програми.
   1. Заявник зобов’язаний забезпечувати необхідні умови для роботи комісії та надавати необхідну інформацію стосовно виробничої та фінансово-господарської діяльності.
   1. До завдань сертифікаційної комісії входять:

одержання інформації, яка підтверджує відповідність САД сертифікаційним вимогам у тій частині, що належить до заявлених видів діяльності та визначення, що САД спроможний для якісного, надійного і безпечного здійснення запропонованих послуг.

Для цього: 1. розглядаються організація виробничих структур Заявника, досвід і рівень фахової підготовки керівників, інших фахівців, що є важливими у виробничій діяльності підприємства;

 2. визначається, що САД забезпечує виконання вимог нормативних документів, що регулюють відповідну діяльність;

 3. визначається, що Заявник має у наявності відповідні служби, обладнання, документацію та кваліфікований персонал, які необхідні для організації технологічного процесу та забезпечення БП, АБ, ПБ, ОП та екологічної безпеки;

 4. визначається, що особовим складом Заявника вивчені документи з організації роботи, обслуговування та ремонту техніки, ОП, БП, ПБ, АБ та інші документи, що регламентують діяльність Заявника;

 5. визначається, що Заявник забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань;

 6. виявляються невідповідності, які Заявник зобов’язаний усунути безпосередньо в період проведення перевірки, до або після видачі Сертифіката (з підготовкою відповідного плану заходів з усунення невідповідностей);

 7. формуються висновки про можливість видачі Заявнику Сертифіката або обґрунтованої відмови у видачі Сертифіката в разі виявлення відхилень від сертифікаційних вимог або даних, поданих у доказовій документації.
   1. Сертифікаційна перевірка здійснюється в такій послідовності:

  1. проведення установчої наради членів сертифікаційної комісії з керівним складом САД із запрошенням керівників відповідних служб аеропорту, на якій представляються члени сертифікаційної комісії, роз’яснюються програма, завдання та порядок проведення перевірка;

  2. перевірка оригіналів документів, змін та доповнень до доказової документації, підготовлених відповідно до зауважень, які відзначені в листі зауважень та пропозицій до доказової документації;

  3. інспектування Заявника за всіма видами діяльності, що проводиться згідно з Програмою сертифікаційної перевірки;

  4. проведення підсумкової наради членів комісії з оголошенням попередніх результатів перевірки САД.
   1. Оцінка відповідності документів Заявника проводиться шляхом порівняння фактичного змісту засновницьких, дозвільних та договірних документів підприємства, структури, функцій структурних підрозділів з вимогами законодавства та нормативно-правових документів, що регулюють зазначену діяльність.

Установлюється відповідність установчих документів САД та його організаційної структури вимогам нормативних документів.

Визначаються види діяльності служб та підрозділів Заявника, завдання, організаційна структура, штатний розклад, технології робіт, засоби виробництва, робоча документація.

Документи Заявника вважаються такими, що відповідають сертифікаційним вимогам, при наявності оформлених відповідно до законодавства засновницьких, дозвільних та договірних документів, у яких визначені основна мета, завдання та структура підприємства, відповідальність за БП, АБ, ПБ, ОП, штатний розклад та обов’язки посадових осіб, система підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, матеріально-технічна база, технологічна документація.


   1. Оцінка відповідності технології робіт САД базується на діючих АПУ.

Вивчається надана Заявником експлуатаційна та технологічна документація (технологія роботи, технологія взаємодії з іншими структурними підрозділами аеропорту або з іншими суб’єктами аеропортової діяльності, технологічні графіки), яка регламентує проведення робіт в аеропорту.

Вивчається документація з реєстрації порушень технології або графіків робіт.

У процесі перевірки установлюється відповідність фактичної технології і затвердженої технології робіт САД.

Для цього перевіряються:  1. правильність установки машин та засобів механізації;

  2. точність виконання робіт за технологічними картами;

  3. правильність виконання всіх контрольних операцій;

  4. точність забезпечення нормативних вимог технологічних карт;

  5. виконання правил безпеки праці та попередження пошкодження об’єктів в аеропорту в процесі роботи;

  6. додержання терміну роботи згідно з технологічним графіком.

  7. Визначається правильність ведення обліково-звітних документів, порядок їх обробки і систематизації.

  8. Аналізується ефективність заходів керівництва САД з попередження порушень технології.

Технологія робіт вважається такою, що відповідає сертифікаційним вимогам, за умови:

  1. відповідності робочої технологічної документації вимогам нормативних документів;

  2. відсутності порушень при виконанні технологічних операцій обслуговування;

  3. повного виконання вимог технологічних карт;

  4. відсутності передумов до можливого пошкодження ПС, завдання шкоди пасажирам або порушень безпеки праці;

  5. відсутності порушень оформлення обліково-звітної документації.

Головним критерієм відповідності технології робіт САД є відсутність регулярних затримок вильоту ПС через порушення графіків та технології наземного обслуговування з їх вини, а також відсутність скарг на САД від пасажирів, авіакомпаній або екіпажів ПС, що обслуговуються.


   1. Оцінка відповідності персоналу проводиться шляхом вивчення штатного розкладу САД, затвердженого керівником, та доказових документів, які містять необхідні розрахунки, що доводять можливість безпечного та якісного забезпечення технології робіт.
   1. Укомплектованість штатного розкладу фактичною кількістю працівників оцінюється шляхом визначення вакантних посад та оцінки впливу їх незайнятості на якість послуг, що надаються, безпеку та регулярність польотів. Забезпечення САД кваліфікованим персоналом визначається шляхом перевірки відповідних документів з метою виявлення осіб інженерного складу без профільної вищої освіти та робітників з недостатнім рівнем кваліфікації, порушень термінів переатестації працівників.
   1. Система навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації та атестації персоналу оцінюється шляхом вивчення наявності, змісту та відповідності:

 1. планів навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації кожної категорії працівників;

 2. навчальних програм з усіх видів навчання та за категоріями працівників;

 3. договорів з навчальними закладами про підготовку спеціалістів з авіаційного профілю;

 4. кваліфікаційно-посадових характеристик (вимог) на кожну категорію працівників;

 5. посадових інструкцій;

 6. плану переатестації працівників;

 7. інструкції з проведення атестації (переатестації);

 8. протоколів останньої атестації та відомостей щорічної перевірки знань працівників підприємства.

Перевіряються фактичні результати роботи САД з виконання планів навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації та атестації (переатестації) працівників. Для цього визначається кількість працівників, що пройшли навчання у попередньому році, а також проводиться вибіркова перевірка знань окремих категорій робітників.


   1. Персонал вважається таким, що відповідає сертифікаційним вимогам за умови, якщо:

  1. дійсний склад персоналу відповідає затвердженому штатному розкладу, відсутні порушення технології робіт, безпеки та регулярності польотів, є розрахунки щодо необхідної чисельності персоналу;

  2. усі працівники за рівнем кваліфікації відповідають займаним посадам, мають відповідні документи та своєчасно атестовані;

  3. на підприємстві є діюча система навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації, визначені терміни перепідготовки основних категорій фахівців;

  4. плани навчання та атестації працівників виконуються в повному обсязі.

   1. Оцінка відповідності будівель та споруд проводиться шляхом перевірки:

   1. стану службових, виробничих, складських і санітарно-побутових приміщень та обладнання, що в них розміщується;

   2. стану інженерних комунікацій (систем кондиціонування повітря, опалення, вентиляції, електричних мереж, штучного освітлення).

Будівлі та споруди вважаються такими, що відповідають сертифікаційним вимогам, якщо їх площі, стан відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.


   1. Оцінка відповідності авіаційної наземної техніки, та виробничого обладнання, що використовуються Заявником, включає перевірку:

 1. власних засобів та обладнання Заявника;

 2. засобів та обладнання, що надаються іншими службами або підприємствами;

 3. технічно-експлуатаційної документації на засоби механізації та обладнання.

У процесі перевірки вивчається технологія всіх робіт, що виконуються САД, з метою установлення переліку та кількості необхідних засобів механізації.

Визначається рівень забезпечення Заявника необхідними засобами та обладнанням шляхом порівняння переліку фактично наявної техніки та обладнання з необхідним для повного забезпечення технології робіт.

Визначається перелік авіаційної наземної техніки та обладнання вітчизняного та іноземного виробництва, що експлуатуються в підприємстві, їх відповідність технічним вимогам та технічно-експлуатаційної документації.

Перевіряється наявність сертифікатів відповідності на техніку та обладнання іноземного виробництва або документів про визнання іноземних сертифікатів.

Перевіряється наявність актів випробувань.

Визначається технічний стан авіаційної наземної техніки та обладнання, для чого: 1. перевіряються експлуатаційні документи на техніку та обладнання на предмет визначення ступеня їх зношування;

 2. перевіряється працездатність техніки, механізмів та обладнання;

 3. перевіряється та оцінюється на відповідність установлений порядок технічного нагляду за обладнанням та правильність ведення експлуатаційної документації;

 4. перевіряється, яким чином здійснюються технічне обслуговування та ремонт обладнання (наявність власної бази чи договорів на обслуговування).

Авіаційна наземна техніка, та виробниче обладнання вважаються такими, що відповідають сертифікаційним вимогам, за умови:

 1. наявності необхідної для виконання встановлених технологічних процесів авіаційної наземної техніки та виробничого обладнання;

 2. наявності сертифікатів або документів, що дозволяють використання в аеропорту конкретних типів техніки та обладнання;

 3. допустимого експлуатаційного стану техніки та обладнання;

 4. повного виконання вимог щодо технічного нагляду та допуску техніки та обладнання до роботи;

 5. регулярного виконання технічного обслуговування техніки та обладнання.
   1. За результатами сертифікаційної перевірки в тижневий термін оформлюється Акт сертифікаційної перевірки, який підписується всіма членами комісії, візується керівником ОС, затверджується керівником Державіаадміністрації або його заступником (додаток 8).
   1. В Акті сертифікаційної перевірки зазначаються:

 1. інформація щодо наявного стану основних елементів перевірки;

 2. перелік недоліків, які перешкоджають видачі Сертифіката та які необхідно усунути до його отримання;

 3. перелік недоліків, які не перешкоджають видачі Сертифіката, але повинні бути усунені згідно з відповідним планом.
   1. Заявник зобов’язаний терміново усунути недоліки, які перешкоджають видачі Сертифіката, та надати до Державіаадміністрації звіт про їх усунення з підтверджуючими документами. Продовження сертифікації здійснюється після отримання звіту про усунення недоліків, які перешкоджають видачі Сертифіката.
   1. У разі виявлення відхилень від нормативних вимог, які не тягнуть за собою порушень у забезпеченні БП і АБ та не перешкоджають видачі Сертифіката, Заявник повинен в тижневий термін розробити План заходів з усунення недоліків (додаток 9) та подати його до Державіаадміністрації на узгодження.
   1. Виконання Плану заходів з усунення недоліків контролюється ОС із залученням відповідних фахівців Державіаадміністрації.
   1. Державіаадміністрація розглядає результати перевірки та заходи Заявника щодо усунення недоліків, зазначених в Акті.

У разі необхідності (визначається керівником Державіаадміністрації за поданням начальника ОС) проводиться повторна перевірка. За його результатами складається відповідний акт.
4.5. Оформлення та видача Сертифіката


   1. На підставі Акта сертифікаційної перевірки та комплекту доказової документації ОС проводить оцінку відповідності та складає проект рішення про видачу (відмову у видачі) Сертифіката.
   1. Проект рішення узгоджується з усіма керівниками структурних підрозділів Державіаадміністрації, що брали участь у розгляді доказової документації та сертифікаційної перевірці Заявника. Аркуш погодження рішення про видачу Сертифіката підписується керівниками зазначених підрозділів.
   1. Рішення щодо видачі Сертифіката приймає керівник Державіаадміністрації або його заступник.
   1. Після прийняття позитивного рішення ОС повідомляє Заявника про необхідність сплати державного збору за видачу Сертифіката.
   1. Після закінчення оформлення всіх необхідних документів з сертифікації та сплати Заявником державних зборів за видачу Сертифіката Державіаадміністрація видає Сертифікат (додаток 10).
   1. Реєстраційний номер Сертифіката складається з частин:

 1. код аеропорту (по ІСАО);

 2. літерна назва САД;

 3. порядковий номер Сертифіката.
   1. Термін дії Сертифіката визначається ОС з урахуванням результатів сертифікації конкретного Заявника.
   1. Уперше Сертифікат видається САД терміном на один рік,
    надалі – терміном до трьох років.
   1. Початок терміну дії Сертифіката встановлюється з дати його видачі.
   1. Сертифікат зберігається у Власника Сертифіката.
   1. Заявка, за якою з вини Заявника не прийнято рішення про видачу Сертифіката протягом двох місяців з дня проведення перевірки, анулюється. Сплачені державні збори не повертаються. Заявник може повторно подати Заявку на загальних підставах.

V. Інспекційний контроль за діяльністю Власника Сертифіката
   1. Державіаадміністрація здійснює контроль за діяльністю сертифікованих САД з метою забезпечення безпечних і надійних повітряних перевезень та підтримки їх діяльності на рівні сертифікаційних вимог шляхом проведення інспекційних перевірок.
   1. Передбачені такі види контролю:

 1. планові інспекційні перевірки, що визначені планом-графіком інспектування, який затверджений керівником Державіаадміністрації або його заступником, та доведеним до відома Власника Сертифіката. Періодичність планових інспекційних перевірок визначається Державіаадміністрацією;

 2. позапланові інспекційні перевірки, що проводяться згідно з наказом Державіаадміністрації, в ході якої з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на інспектування.
   1. Власник Сертифіката повинен створити всі необхідні умови для роботи інспекційної групи.
   1. Процедура інспекційної перевірки проводиться відповідно до пункту 4.4 цих Правил. Матеріали перевірки зберігаються у сертифікаційній справі.
   1. Позапланові інспекційні перевірки проводяться з наступних питань:

 1. подання САД письмової заяви до Державіаадміністрації про здійснення заходу державного нагляду за його бажанням;

 2. перевірка виконання САД приписів, розпоряджень та інших документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів Державіаадміністрацією;

 3. звернення фізичних та юридичних осіб про порушення САД вимог законодавства, авіаційних правил та сертифікаційних вимог;

 4. неподання без поважних причин у встановлений термін САД сертифікаційних документів, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів.
   1. Під час проведення інспекційної перевірки можуть використовуватися результати інших інспекційних перевірок, проведених Державіаадміністрацією.
   1. За результатами інспекційної перевірки оформлюється Акт інспекційної перевірки (додаток 11), у якому відображаються основні висновки за розділами програми інспекційної перевірки щодо відповідності (невідповідності) Власника Сертифіката сертифікаційним вимогам та рекомендації щодо усунення виявлених у процесі інспекційної перевірки невідповідностей.

Два примірника акту підписуються посадовими особами Державіаадміністрації та керівник САД

Якщо керівник САД не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження керівника САД щодо здійснення інспектування є невід’ємною частиною акту Державіаадміністрації. У разі відмови керівника САД підписати акт, посадова особа Державіаадміністрації вносить до акту відповідний запис.
   1. Акт інспекційної перевірки зберігається у сертифікаційній справі, копія Акту надається Власнику Сертифіката.
   1. Спеціалісти, які залучаються для проведення інспекційних перевірок, повинні мати вищу освіту за фахом та отримати відповідну підготовку з сертифікації та інспектування аеропортів.

VІ. Внесення змін до Сертифіката


6.1. Для внесення змін до Сертифіката Власник Сертифіката подає заявку до Державіаадміністрації з необхідним обґрунтуванням та наданням раніше виданого Сертифіката.
6.2. Внесення змін до Сертифіката, який був виданий, здійснюється у разі:

 1. зміни назви, відомчої належності, форми власності та інших змін, якщо вони не спричиняють змін в організації та забезпеченні робіт у цілому чи в окремих видах діяльності, за якими оформлений Сертифікат;

 2. розширення або зміни видів діяльності.

6.3. Про зміну інших даних, що містяться в Заявці на сертифікацію та документації (реквізити зв’язку, банківські реквізити, організаційно-штатна структура, керівний персонал тощо), Власник Сертифіката зобов’язаний повідомити Державіаадміністрацію.


6.4. Зміни до Сертифіката вносяться на підставі Заявки за підписом керівника з наданням комплекту документації, необхідного для внесення змін, яка оформлена відповідно до вимог пункту 4.1 цих Правил.
6.5. Процедури внесення змін до Сертифіката щодо розширення або зміни видів діяльності аналогічні процедурам, викладеним у розділі 5 цих Правил.
6.6. У разі обґрунтованого звернення Заявника на здійснення в іншому аеропорту сертифікованих видів діяльності, Державіаадміністрація може тимчасово, терміном до 6 місяців, дозволити здійснення цих видів діяльності в зазначеному аеропорту. При цьому Заявник надає до Державіаадміністрації угоду з аеропортом, технологію роботи та технологію взаємодії з службами аеропорту з визначенням питань безпеки польотів, авіаційної та протипожежної безпеки.
VІІ. Скасування, призупинення, поновлення дії Сертифіката,
видача дубліката Сертифіката
7.1. Державіаадміністрація може застосувати дії до Власника Сертифіката шляхом тимчасового призупинення його дії або скасування виданого Сертифіката у разі:

 1. ліквідації структури з цього виду діяльності;

 2. виявлення порушень сертифікаційних вимог, зафіксованих в Акті сертифікаційної або інспекційної перевірки, проведеної відповідно до пунктів 4.4 та 5.4 цих Правил;

 3. низького рівня якості послуг, що надаються, або систематичного порушення вимог діючих нормативних документів з технології наземного обслуговування.

7.2. Рішення щодо призупинення дії або скасування Сертифіката приймає керівник Державіаадміністрації або його заступник на підставі Акта інспекційної перевірки.


7.3. У разі призупинення дії або скасування Сертифіката інформація про це негайно доводиться до відома Власника Сертифіката, керівництва аеропорту та всіх учасників сертифікації.
7.4. Після отримання повідомлення про призупинення дії Сертифіката Власник Сертифіката зобов’язаний:

 1. вжити необхідних заходів для усунення виявлених невідповідностей;

 2. повідомити про це всіх юридичних осіб, що користуються його послугами, та контрагентів.

7.5. Поновлення дії Сертифіката здійснюється після усунення виявлених невідповідностей. Про усунення невідповідностей Заявник інформує Державіаадміністрацію. Керівник Державіаадміністрації або його заступник приймає рішення щодо необхідності проведення інспекційної перевірки, або рішення щодо поновлення дії Сертифіката.


7.6. Дублікат Сертифіката може бути виданий у випадку його зіпсування чи втрати. Для отримання дубліката Сертифіката Власник Сертифіката подає заявку до Державіаадміністрації з необхідним поясненням.
VІІІ. Продовження терміну дії Сертифіката
8.1. Продовження терміну дії Сертифіката здійснюється за Заявкою Власника Сертифіката за процедурою, аналогічною видачі первинного Сертифіката.
8.2. Власник Сертифіката подає Заявку на продовження терміну дії Сертифіката не пізніше ніж за 4 місяці до закінчення терміну дії виданого Сертифіката.
8.3. У разі обґрунтованого звернення Власника Сертифіката керівник Державіаадміністрації або його заступник має право своїм рішенням продовжити термін дії Сертифіката строком до 6 місяців без проведення процедури сертифікації в повному обсязі. Ця процедура не може використовуватись більше двох разів.

Заступник голови Державіаадміністрації Ю.І. Солончук
Каталог: uploads -> documents
documents -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
documents -> Сучасна практика підготовки баяністів
documents -> Сьомого скликання
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Обережно борщівник сосновського
documents -> Апарат верховної ради україни інформаційне управління відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення
documents -> Сьомого скликання
documents -> В. М. Солошкін узгоджено директор Департаменту культури Харківської міської ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка