«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 060100 «Правознавство»Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.71 Mb.
  1   2   3


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра цивільно-правових дисциплін


Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304)

за напрямом підготовки 8.060100 «Правознавство»
КИЇВ 2015

Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології __грудня 2014 р. (протокол № ___).


Навчально-методичний комплекс схвалено на засіданні Вченої Ради Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ __________ (протокол № ___).
Укладачі:

О.В. Ієвіня, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

Н.О. Можаровська, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Рецензенти:

В.І. Лебідь, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент;

І.А. Бірюков, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор;

В.С. Гопанчук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор.
Право інтелектуальної власності: Навчально-методичний комплекс / Ієвіня О.В., Можаровська Н.О. – К., Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2015. – _____ с.

Навчально-методичні матеріали укладено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Матеріали містять програму навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності», робочу навчальну програму, плани-конспекти проведення лекційних занять, плани проведення семінарських занять, плани проведення практичних занять, завдання для самостійної підготовки, індивідуальні навчально-дослідні завдання, методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів, навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю, тестові завдання для модульного контролю, орієнтовний перелік питань до заліку, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності», методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опорні матеріали для лекцій і семінарів та список рекомендованої літератури.

Навчально-методичні матеріали призначені для студентів-магістрів 5 курсу денної форми навчання.

ЗМІСТ


1.

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА (витяг)

4

2.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (витяг)

5

3.

АНОТАЦІЯ

16

4.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

17

5.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ19

6.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З ДИСЦИПЛІНИ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ25

7.

РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»26

8.

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ63

9.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

76

10.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

91

11.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

101

12.

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

108

13.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

13.1. Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції

13.2. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

13.3. Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

13.4. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Право інтелектуальної власності»


115

14.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

14.1. Система поточного та підсумкового контролю.

- Система поточного контролю

- Рубіжний контроль.

- Система підсумкового контролю.123

15.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

131

116.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

152

1

17.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

155

118.

МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ

156

119.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

157

Витяг


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Магістр

за спеціальністю 8.060100 «Правознавство»

напряму підготовки «Право»

кваліфікації «Магістр права»
Підготовка магістрів зі спеціальності 8.060100 «Правознавство» здійснюється за умови наявності повної вищої освіти, яку здобуто за спеціальністю 7.060101 «Правознавство» (освітньо - кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), або за спеціальністю 6.060101 «Правознавство» (освітньо - кваліфікаційний рівень «бакалавр»).

Для забезпечення ефективної реалізації визначених в ОКХ завдань освітньої і професійної підготовки при відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової (повної) вищої освіти і підтверджених результатами державної атестації.

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Основні елементи структури професійно - значущих якостей особистості магістра зазначеної сфери виявляються:

у громадянській зрілості: розвинуте почуття обов’язку, дисциплінованість, наполегливість, контроль за своєю поведінкою та емоціями, високі моральні якості;

у соціально - управлінській орієнтації: спрямованість на ефективну взаємодію з людьми, самостійність, готовність до ризику, ініціативність, вміння брати на себе відповідальність;

у розвитку організаційних якостей: готовність до співробітництва та активність у встановленні контактів, виражене лідерство, розвинуті управлінські, пізнавальні та комунікативні здібності;

у сформованості комплексу професійно необхідних знань та вмінь, навичок для діяльності в юридичних службах підприємств, органів установ та організацій.


 • Для успішного засвоєння освітньо - професійної програми магістра слухачі повинні мати здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навичками в галузі гуманітарних, соціально - економічних та юридичних наук.

Підготовка магістра права в ННІПП НАВС зорієнтована на одержання студентами повної вищої юридичної освіти, що має забезпечити здійснення професійної діяльності на посадах юриста, начальника юридичного відділу підприємства; юриста органу державної влади, органу місцевого самоврядування; наукового співробітника, старшого наукового співробітника науково- дослідного закладу; асистента, викладача юридичних дисциплін закладу освіти тощо і передбачає набуття навичок науково - дослідної та педагогічної роботи.

Витяг
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА
Державні вимоги до обов’язкового мінімуму змісту
та рівня підготовки фахівця за спеціальністю

8.060101 «Правознавство»


Система базових знань та вмінь магістра
Магістр повинен знати:

1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:
історію державотворення українського народу;

 • історію української громадсько - політичної та філософської думки;

 • історію світової громадсько - політичної думки, основні сучасні політичні доктрини та концепції;

 • зміст головних напрямів світової філософської думки, проблеми розвитку сучасної філософії, релігії та вільнодумства;

 • основні поняття, закони і тенденції становлення та розвитку економічних відносин, у тому числі і в сучасній Україні, ринкової економіки;

 • зміст та методи політичної діяльності в сучасній Україні;

 • сутність та закономірності формування і розвитку соціальних відносин;

 • основи використання культурної спадщини;

 • організаційні форми та методи управління;

 • основи психології юриста.


2. З циклу фундаментальних дисциплін:


 • загальнотеоретичні поняття та категорії стосовно держави і права;

 • загальні закономірності виникнення держави і права, їх взаємозв’язок і взаємодію та роль, яку вони відіграють у забезпеченні життєдіяльності суспільства;

 • процес виникнення та розвитку держави і права України, інших держав світу;

 • форми держави, основні правові системи сучасності, системи законодавства;

 • особливості республіканської форми правління в Україні;

 • поняття та соціальне призначення демократії, природних прав і свобод людини, їх невідчужуваний характер;

 • концепцію правової держави, перспективи та шляхи утвердження правової державності в Україні;

 • концепцію соціальної держави, конституційні характеристики України як соціальної держави; 

 • виникнення та розвиток державної і правової думки, специфіку становлення державної і правової думки в Україні та в зарубіжних державах;

 • різні історичні джерела права, їх значення в системі правового регулювання різних держав;

 • хронологію розвитку держави і права, основні історичні типи держави і права;

 • зміст найважливіших історико - правових пам’яток України та зарубіжних держав, їх соціальну цінність;

 • основні етапи розвитку держави і права України;

 • історію світового конституційного розвитку та конституційний досвід України;

 • юридичне та політичне значення конституції держави, її основні функції;

 • юридичні властивості Конституції України, її місце в національній правовій системі;

 • вплив міжнародного права на розвиток національного законодавства України, зокрема, з питань прав і свобод людини;

 • законодавчий процес та його стадії;

 • економічні засади конституційного ладу України;

 • основи правового регулювання підприємницької діяльності в Україні.


3. З циклу професійних і спеціальних дисциплін:

 • систему національного права та законодавства України, а також механізми правового регулювання в різних галузях права, особливо конституційного та цивільного;

 • систему, функції та компетенцію органів державної влади України, зокрема їх повноваження щодо регулювання підприємницької діяльності;

 • стан юридичної практики в цілому і, зокрема, у сфері правового забезпечення підприємницької діяльності;

 • характер і зміст суспільних відносин, що регулюються різними галузями національного права України;

 • підстави виникнення, припинення та зміни правових відносин (юридичні факти);

 • поняття та види правового статусу особи, гуманістичні засади конституційного ладу України;

 • характер співвідношення людина – держава у правовій державі;

 • види та підстави юридичної відповідальності, в тому числі і при порушенні законодавства про право інтелектуальної власності;

 • національні та міжнародно - правові механізми захисту прав людини, в тому числі при порушенні права інтелектуальної власності;

 • правовий захист прав суб’єктів інтелектуальної власності;

 • функції судової влади, судову систему України;

 • порядок судового розгляду спорів, що виникають між суб’єктами у сфері інтелектуальної власності;

 • фактори, що зумовлюють наявність у суспільстві злочинності, в тому числі і злочинів проти власності (економічної злочинності);

 • систему, функції та компетенцію правоохоронних органів;

 • правові основи здійснення фінансового контролю за діяльністю підприємств та організацій;

 • організацію роботи правової служби на підприємстві;

 • теоретичні та практичні питання менеджменту персоналу юридичних служб підприємств, організацій;

 • організацію правового забезпечення претензійно - позовної роботи;

 • нормативні та методичні матеріали щодо організації та управління правовою роботою на підприємстві, в організації;

 • порядок розробки та вдосконалення організаційних структур юридичної служби підприємства, організації;

 • основи методології і методики наукових досліджень (викладання правових дисциплін);

 • актуальні проблеми цивільного права, цивільного процесу, перспективи розвитку цивільного законодавства України;

 • проблеми теорії комерційного права;

 • перспективи розвитку кримінального та адміністративного права України.


Критерії рівня сформованості знань
І. ПОНЯТІЙНИЙ
Знання та відтворення понятійно - категоріальної інформації про об’єкти, предмети, властивості, процеси, методи та способи діяльності.

ІІ. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
Знання теорій, законів, закономірностей, об’єктів, предметів, їх властивостей, процесів, методів (алгоритмів) і способів діяльності на рівні, достатньому для формування і впровадження власної моделі професійної діяльності, в тому числі і в екстремальних умовах.

ІІІ. ПРИКЛАДНИЙ, ТВОРЧИЙ
Володіння методологією дослідження теоретичних завдань та проблем організації правової служби на підприємстві, в організації, сформованість вмінь та навичок творчого користування новітніми технологіями правового забезпечення підприємницької діяльності.
Магістр повинен уміти:


  1. З циклу гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:
 • формувати власне розуміння минулого, сучасного та майбутнього України, давати їм оцінку;

 • творчо підходити до розуміння та тлумачення проблем сучасної соціальної діяльності;

 • аналізувати сучасні політичні, соціальні та економічні проблеми розвитку суспільства і визначати власну життєву позицію;

 • орієнтуватися у складних економічних процесах, аналізувати їх стан, оцінювати їх на макро- і мікрорівнях;

 • формулювати особисте бачення шляхів вирішення проблем становлення громадянського суспільства, демократизації суспільного та державного життя, реформування економіки;

 • застосовувати на практиці методи політичної діяльності, орієнтуватися в механізмах організації та проводити типологію сучасних політичних систем;

 • застосовувати на практиці конкретно - соціологічні методи наукових досліджень (опитування, анкетування тощо);

 • надавати консультації фізичним та юридичним особам з питань застосування норм чинного законодавства України, особливо з питань підприємницької діяльності;

 • застосовувати досягнення національної та світової культури при вирішенні професійних та життєвих завдань;

 • сприяти формуванню персоналу, брати участь в організації роботи щодо професійної орієнтації молоді.


2. З циклу фундаментальних дисциплін:


 • володіти поняттями і категоріями, які увійшли до теоретико - методологічного арсеналу загальнолюдської, політичної та правової культури;

 • використовувати принцип історичного підходу при інтерпретації різних подій як минулого, так і сучасного політичного та державного життя;

 • вести пошук історичних правових документів і тлумачити їх;

 • робити конкретний порівняльний аналіз державних і правових інститутів різних країн світу, зокрема: виборчих систем, конституційного статусу парламенту, глави держави та уряду, судових систем, муніципальних систем тощо;

 • відстоювати загальнолюдські та національні цінності;

 • застосовувати знання про державно - правові ідеї минулого при аналізі сучасних правових доктрин, концепцій, ідей;

 • застосовувати Конституцію, інші нормативні акти України, міжнародно - правові джерела права при вирішенні конкретних юридичних справ;

 • формулювати вимоги до дій державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб на предмет їх відповідності приписам норм Конституції України;

 • застосовувати на практиці норми, що регламентують питання підприємницької діяльності;

 • визначати основні напрями економічної політики держави;

 • здійснювати на науковій основі розробку пропозицій щодо вдосконалення нормативно - правового регулювання підприємницької діяльності та щодо покращання організації правового забезпечення підприємницької діяльності;

 • організувати роботу по вдосконаленню діючих та розробці нових методик правової роботи на підприємстві.


3. З циклу професійних і спеціальних дисциплін:


 • добре орієнтуватися в системі національного законодавства України, особливо в цивільному та фінансовому;

 • давати пояснення положень чинного законодавства;

 • давати правову оцінку діям і подіям;

 • давати оцінку доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретних криміналістичних ситуаціях;

 • застосовувати спеціальні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів;

 • розв’язувати задачі щодо планування та організації юридичного процесу, вирішення юридичної справи;

 • приймати вірні процесуальні рішення;

 • складати проекти угод, інших юридичних актів, процесуальних документів;

 • аналізувати стан дотримання законності у різних сферах юридичної практики;

 • виявляти причини й умови, які сприяли вчиненню правопорушень, розробляти і здійснювати необхідні заходи щодо їх попередження;

 • готувати документи для державної реєстрації прав на об’єкти інтелектуальної власності;

 • готувати документи для легалізації суб’єктів підприємницької діяльності;

 • представляти і захищати інтереси суб’єктів права інтелектуальної власності в судах, готувати необхідну для цього документацію;

 • проводити консультативну роботу на підприємстві, в організації;

 • давати правову оцінку діям суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі і щодо дотримання права інтелектуальної власності;

 • робити висновки щодо законності проведення на підприємстві, в організації перевірок (ревізій);

 • давати правову оцінку документам перевірок (ревізій) на підприємстві, в організації, в тому числі документам про накладання санкцій за порушення чинного законодавства;

 • надавати правове супроводження господарсько - договірній діяльності;

 • розглядати і надавати відповіді на скарги, заяви, пропозиції, інші форми звернення;

 • організувати науково - дослідну роботу;

 • впроваджувати у практику результати науково - дослідної роботи з метою вдосконалення організації і роботи правової служби підприємства, організації;

 • здійснювати зв’язок із відповідними науково - дослідними та навчальними закладами;

 • здійснювати роботу щодо вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

 • узагальнювати та сприяти поширенню позитивного досвіду організації правового забезпечення підприємницької діяльності;

 • самостійно здійснювати наукові дослідження та розробляти наукові теми відповідно до затверджених методик;

 • скласти робочий план проведення семінарського (практичного) заняття з правової навчальної дисципліни.


Критерії рівня сформованості вмінь
І. РЕПРОДУКТИВНИЙ
1.1. Відтворення досвіду практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових і нових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах.

1.2. Застосування наукових розробок в роботі юридичної служби підприємства, організації.

1.3. Відтворення наукової, педагогічної та навчально - методичної практики.
ІІ. АЛГОРИТМІЧНИЙ (ЕВРИСТИЧНИЙ)
2.1. Вирішення типових фахових завдань шляхом самостійного вибору (евристичний метод) та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.

2.2. Забезпечення ефективної організації та управління правовою роботою на підприємстві, в організації на основі аналітичного відтворення практики.
ІІІ. ТВОРЧИЙ
3.1. Вирішення фахових завдань шляхом застосування нових методів (алгоритмів) діяльності в нових умовах.

3.2. Постійне вдосконалення організації правової роботи завдяки використанню ефективних форм, методів, засобів та прийомів.

Виробничі функції та вміння, якими повинен володіти випускник

1. Правотворча (нормотворча):
1.1. Підготувати відповідний нормативний акт.

1.2. Розробляти рекомендації (методики) щодо застосування нормативно - правових актів, що стосуються підприємницької діяльності, здійснювати наукові дослідження у цій сфері.

1.3. Обґрунтовувати пропозиції щодо внесення змін, доповнень до діючих нормативно - правових актів.
2. Правозастосовча:
2.1. Аналізувати та узагальнювати судову практику.

2.2. Здійснювати правове забезпечення виконання рішень судів та інших органів.

2.3. Неупереджено і своєчасно здійснювати виконавче провадження.
2.4. Розглядати заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, роз'яснювати сторонам їх права і обов'язки, за довіреністю представляти та захищати інтереси в судах, господарських судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

2.5. Грамотно, лаконічно, обґрунтовано і відповідно до вимог законодавства складати позовні заяви, скарги, листи та інші юридичні документи.
2.6. Давати характеристику нормативним актам (правилам, інструкціям, положенням) підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

2.7. Розглядати господарські, цивільні, трудові та інші спори.

2.8. Готувати господарські договори, сприяти їх виконанню та забезпечувати їх.

2.9. Готувати документи, необхідні для легалізації підприємств.
2.10. Готувати документи до розгляду справ у судах, господарських судах.
2.11. Надавати письмові та усні консультації щодо правильного застосування діючого законодавства.
3. Правоохоронна:
3.1. Запобігати правопорушенням і виявляти їх.

3.2. Сприяти неухильному дотриманню чинного законодавства (зокрема, проводити роз'яснювальну роботу).

3.3. Аналізувати матеріали результатів проведення контрольних заходів, виявляти при цьому порушення чинного законодавства та вирішувати питання щодо притягнення до відповідальності осіб, що скоїли відповідні правопорушення.

3.4. Забезпечувати законність діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян.

3.5. Вживати заходів щодо запобігання порушень
4. Облік та систематизація нормативно - правових актів:
4.1. Аналізувати локальні нормативні акти підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відповідності їх чинному законодавству.

4.2. Вміти систематизувати нормативно - правові акти.

4.3. Своєчасно вносити до нормативних актів прийняті зміни і доповнення.

4.4. Вести облік нормативно - правових актів.
5. Організаційно - управлінська:
5.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
5.2. Контролювати системність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально - пізнавальної діяльності, аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності.
5.3. Організовувати роботу юридичної служби підприємства, організації, відповідних підрозділів правового забезпечення підприємницької діяльності, інших структурних підрозділів.

5.4. Вести стратегічне планування юридичної діяльності, використовуючи різноманітні наукові дослідження.

5.5. Налагоджувати взаємодію з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, в тому числі з правоохоронними органами, судами, управліннями юстиції.

5.6. Проводити прийоми громадян.

5.7. Надавати консультаційні послуги.

5.8. Приймати відповідні управлінські рішення.

5.9. Аналізувати роботу підприємства, організації, відповідних юридичних служб та підрозділів, розробляти заходи щодо її вдосконалення.

5.10. Розробляти програмні документи, механізми їх реалізації, готувати звіти про результати діяльності відділу.

5.11. Координувати роботу юридичної служби, відповідного юридичного структурного підрозділу (відділу, управління, департаменту тощо) з діяльністю інших підрозділів органу, установи, підприємства, організації, закладу.
6. Науково - педагогічна:
6.1. Здійснювати наукові дослідження та розробляти поетапно за завданнями наукову тему відповідно до затверджених методик.

6.2. Проводити експерименти, конкретні соціологічні дослідження, вивчати, аналізувати, узагальнювати науково - технічну інформацію.

6.3. Забезпечувати наукове супроводження, запровадження наукових досліджень у практику.

6.4. Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації.

6.5. Застосовувати наукові методи обробки інформації.

6.6. Використовувати наочність в оформленні результатів дослідження.

6.7. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації.

6.8. Використовувати передові прийоми, дидактичні методи та інтенсивні технології навчання.

6.9. Проводити семінарські, практичні та інші види занять.

6.10. Розробляти необхідні навчально - методичні матеріали.
Здатності випускника, які вимагаються, та система вмінь, що свідчить про їх наявність
1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації:
1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.2. Мати широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів.

1.3. У життєдіяльності орієнтуватися на загальнолюдські цінності та загальноприйняті правила поведінки.
2. Здатність займати активну життєву, професійну та громадянську позицію:

2.1. Захищати інтереси громадян, держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

2.2. Виконувати конституційні обов'язки.

2.3. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб.

2.4. Захищати права людини і громадянина.

2.5. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації у колективі.

2.6. Володіти мистецтвом менеджменту, високими моральними рисами керівника правової служби підприємства, організації.
3. Здатність нести відповідальність за діяльність організації:
3.1. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей.

3.2. Взаємоузгоджувати особисті, суспільні та колективні інтереси.

3.3. Прогнозувати соціальні аспекти впливу ділової активності на працівників, споживачів, місцеві спільноти, суспільство.

3.4. Зміцнювати моральні засади суспільства, колективу.

3.5. Добровільно відгукуватися і робити позитивний внесок у розв’язання загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров'я і безпека, захист інтересів споживача.

3.6. Дотримуватися етики ділового спілкування.
4. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій:
4.1. Володіти високим рівнем спілкування державною та іноземними мовами.
4.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки.

4.3. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів як передумову ділового успіху.

4.4. Залежно від ситуації обирати відповідні інформаційні засоби та канали комунікацій.

4.5. Користуватися мережею «Internet».

4.6. Створювати власний імідж, удосконалювати його складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі.

4.7. Демонструвати добрі манери, культуру мови.

4.8. Вести ділові переговори.

4.9. Доводити інформацію до виконавців, зацікавлювати їх у вирішенні проблеми.

4.10. Готувати і проводити усні публічні виступи в аудиторіях різного типу.

4.11. Добирати і використовувати психолого - педагогічні технології у професійній та іншій сферах життєдіяльності.
5. Здатність до здорового способу життя:
5.1. Пропагувати і вести здоровий спосіб життя.

5.2. Розробляти оптимальний режим роботи та відпочинку і дотримуватися його.

5.3. Фізично самовдосконалюватися.

5.4. Уникати стресових ситуацій.

5.5. Зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.

5.6. Здійснювати саморегуляцію, підтримувати добрий настрій.
6. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення:
6.1. Здійснювати самоаналіз, використовувати методи адекватної самооцінки.

6.2. Спокійно сприймати свої невдачі і збагачувати власний досвід.

6.3. Долати власні недоліки та шкідливі звички.

6.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково - технічного прогресу.

6.5. Долати стереотипи мислення і практики.

6.6. Використовувати різноманітні методи та прийоми самовиховання.

6.7. Розвивати лідерський потенціал, підприємливість і виправдано ризикувати.

6.8. Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоутвердженні.

6.9. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

6.10. Тренувати пам’ять.

6.11. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

АНОТАЦІЯ

Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «Право інтелектуальной власності» є специфічною частиною освітньо-професійної програми підготовки магістрів права.

Змістом навчання є науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал згідно вимог Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 65 20.01.1998 р. (із змінами та доповненнями).

Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально – економічну, психологічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково – практичну підготовку, яка базується на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра права або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста права з метою отримання повної вищої освіти, достатньої для виконання професійних обов’язків та (робіт) інноваційного характеру високого рівня складності.

Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» присвячена висвітленню проблем права інтелектуальної власності, що виникають на сучасному етапі розвитку права України, та проблем права інтелектуальної власності, що вирішуються на міжнародному рівні, зокрема – рівні Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Основна мета викладання дисципліни «Право інтелектуальної власності» – це підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи.

Навчальний курс охоплює основні положення чинного законодавства про право інтелектуальної власності, доктринальні розробки і судову практику у вказаній сфері.

Згідно освітньо-професійної програми курс «Право інтелектуальної власності» є дисципліною, яка присвячена вивченню питань пов’язаних проблемами, що виникають у сферів охорони та захисту права інтелектуальної власності. Дисципліна вивчається протягом одного семестру.

Вивчення навчальної дисципліни організується і проводиться на основі вимог наказів Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, Міністерства Внутрішніх Справ та ректора Національної академії внутрішніх справ, директора інституту та інших діючих документів.

Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське право», «Міжнародне приватне право», «Цивільний процес», «Адміністративне право», «Актуальні проблеми цивільно-правової відпровідальності», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу».
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права, яке в свою чергу є галуззю національної правової системи є предметом вивчення однойменної навчальної дисципліни – однієї з базових навчальних дисциплін цивільно-правового циклу, які викладаються в науково-навчальному інституті права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Поглиблене засвоєння найбільш актуальних теоретичних і практичних проблем цивільного права України забезпечується також викладанням окремих спеціальних курсів які передбачений лише для освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр права.

В рамках курсу «Право інтелектуальної власності» деталізуються такі цивільно-правові категорії як поняття права інтелектуальної власності, авторське право, суміжні права, право промислової власності (патентне право) право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

Метою викладання дисципліни є:

- виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» в частині підготовки магістрів права. «Магістр – як зазначено в п. 4 ст. 8 Закону, - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для певних посад у певному виді економічної діяльності»;

- поглибленого вивчення та засвоєння норм, положень та інститутів нового Цивільного кодексу України, початок якому було закладено прийняттям в 1996 році Конституції України, в якій закріплено ряд основоположень правових принципів, на яких будується цивільне законодавство, головним з яких є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина.

- визначення поняття права інтелектуальної власності як підгалузі цивільного права;

- ознайомлення з науково-теоретичним надбанням науки що стосуються права інтелектуальної власності;

- аналіз та узагальнення судової практики щодо вирішення справ стосовно порушення інтелектуальної власності;

- розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем в сфері права інтелектуальної власності;

Завдання дисципліни «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності» полягає в тому, щоб в результаті її вивчення студенти: 1. знали:

 • національне законодавство в сфері інтелектуальної власності;

 • основні міжнародно-правові актив в сфері інтелектуальної власності;

 • основні положення доктрини про право інтелектуальної власності;

 • основні інститути права інтелектуальної власності;

 • існуючі колізії національного законодавств, що регулює відносини щодо права інтелектуальної власності;

 1. вміли:

 • самостійно аналізувати наукову літературу з дисципліни;

 • самостійно ставити наукові проблеми і шукати шляхи їх вирішення;

 • самостійно проводити прівняльно-правовий аналіз;

 • самостійно аналізувати і узагальнювати судову практику.

Аналіз проведення занять з Загальної та Особливої частин і застосування суддями, слідчими та іншими правозастосовувачами норм ЦК засвідчив наявність серйозних труднощів у розумінні змісту переважної більшості його норм, застосуванні окремих пунктів положень.

Допомогти зрозуміти зміст права інтелектуальної власності покликані, в першу чергу, такі види самостійної підготовки студентів: вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, виступів вчених і працівників правозастосовчих органів у періодичній пресі, узагальненої судової практики, зарубіжного законодавства та літератури тощо.

З цією метою складено список джерел, які опубліковані в останні роки та не включалися до програм з Загальної та Особливої частин Цивільного права України.

Поглиблене засвоєння норм права інтелектуальної власності передбачає вивчення сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки цивільного права, критичне осмислення проблемних питань, розвиток самостійного правового мислення, що допоможе правильно зорієнтуватися в нормативному матеріалі і засвоїти необхідний обсяг інформації.

Переважна більшість цих проблем розглядається в лекціях, має бути обговорена в ході семінарських занять та самостійно осмислена студентами при підготовці реферативних повідомлень, згідно визначеної тематики.

При підготовці до семінарських занять і, особливо при написанні реферату в порядку самостійної роботи студента, слід звертатися до лектора та викладачів, які ведуть семінарські заняття, за консультацією.

Якщо студент не підготувався до семінару чи пропустив його з будь – якої причини, він зобов’язаний відпрацювати цю тему викладачу, який веде заняття. В разі, якщо ці вимоги не будуть виконані або до початку залікової сесії не будуть подані реферати у встановлений строк, студента за поданням кафедри не буде допущено до складання екзаменаційної сесії.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

Інтелектуальна власність та її становлення. Сутність інтелектуальної власності. Співвідношення власності та інтелектуальної власності.

Виникнення права інтелектуальної власності. Основні теорії права інтелектуальної власності: привілеїв, пропріє тарна, виключних прав.

Поняття права інтелектуальної власності. Значення права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в об'єктивному сенсі. Право інтелектуальної власності в суб'єктивному сенсі. Точки зору в науці щодо поняття та змісту права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності.

Результати творчої діяльності як об'єкти правовідносин та їх взаємозв'язок.

Інші результати діяльності як об'єкти права інтелектуальної власності.

Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та спрямованість.

Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Правове значення міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Конвенції та їх види. Багатосторонні угоди та їх види. Урядові угоди та їх значення. Паризька конвенція. Бернська конвенція. Угода ТРІПС. Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності.

Конституція України як основне джерело регулювання права інтелектуальної власності.

Цивільний кодекс України як джерело регулювання права інтелектуальної власності.

Чинне законодавство України про інтелектуальну власність.

Поняття та ознаки об'єктів права інтелектуальної власності. Сутність об'єктів права інтелектуальної власності.


Тема 2. Авторське право та суміжні права.

Поняття авторського права та сфера його дії. Авторське право в об'єктивному та суб'єктивному сенсах. Права, що охороняються авторським правом. Законодавство про авторське право. Термінологія авторського права.

Виникнення та здійснення авторського права. Об'єкти, що охороняються авторським правом. Обсяг охорони твору. Похідний твір та його правове значення. Авторське право та право власності на носій авторських прав.

Особисті немайнові права автора. Майнові права автора. Майнові права володільця.

Вільне використання твору. Вільне відтворення творів бібліотеками та архівами. Вільне використання екземплярів творів для навчання. Вільне використання комп'ютерних програм. Вільне відтворення в особистих цілях. Проблеми удосконалення механізму вільного використання творів.

Авторське право на аудіовізуальний твір. Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Право слідування. Строки охорони авторських прав.

Поняття та сутність суміжних прав. Місце суміжних прав у сучасній доктрині права інтелектуальної власності. Види суміжних прав. Охорона суміжних прав та критерії її надання. Місце суміжних прав у системі права інтелектуальної власності.

Права виконавців та їх зміст. Права виробників фонограм та їх зміст. Права організацій мовлення. Підстави та порядок обмеження володільців суміжних прав. Використання суміжних прав. Строки охорони суміжних прав.

Реалізація суміжних прав. Розповсюдження носіїв суміжних прав. Правила торгівлі екземплярами аудіовізуальних творів.

Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення. Засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних прав.

Колективне управління авторськими та суміжними правами.

Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав. Порядок захисту авторських та суміжних прав.

Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав. Види та порядок відшкодування при порушеннях авторських та суміжних прав. Реалізація права на захист авторських і суміжних прав.

Права творчих об'єднань по захисту авторських прав.


Тема 3. Право промислової власності.

Поняття патентного права. Охоронні документи в патентному праві.

Поняття патенту та його види. Реквізити патенту. Строки дії патенту. Відміна патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Свідоцтво на знаки для товарів та послуг.

Поняття та ознаки винаходу. Об'єкти винаходу. Види винаходів та їх правове значення. Основні та додаткові винаходи. Службовий винахід та особливості його патентування. Права винахідників службових винаходів. Секретні винаходи та їх особливості. Об'єкти винаходу. Об'єкти, що визнаються винаходами.

Поняття та ознаки корисної моделі.

Право на отримання патенту. Права винахідника. Права роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу). Право першого заявника.

Порядок отримання патенту на винахід та корисну модель. Заявка на отримання патенту та її зміст. Реквізити заявки. Формула винаходу та її правове значення. Патентні дослідження: поняття, порядок, обсяг та глибина пошуку. Патентні фонди та патентна інформація. Дата подачі заявки та її визначення. Пріоритет винаходу (корисної моделі), визначення та правове значення. Заміна заявки на патентування винаходу на патентування корисної моделі та її умови. Експертиза заявки та її наслідки. Відкликання та заміна заявки і їх правові наслідки.

Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. Право першокористувача та його зміст. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. Видача, відмова у видачі патенту.

Права, що виникають з патенту. Визнання патенту недійсним. Припинення дії патенту. Примусове відчуження патентних прав. Дії, що не визнаються порушенням патентних прав. Обов'язки, що виникають із патенту.

Спори, що вирішуються в адміністративному порядку.

Поняття промислового зразка та умови його патентоспроможності. Вимоги щодо промислових зразків. Право автора промислового зразка. Право роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу).

Порядок патентування промислових зразків. Заявка на патентування промислового зразка та її зміст. Дата подачі заявки на патентування промислового зразка. Пріоритет заявки на патентування промислового зразка. Експертиза заявки на патентування промислового зразка. Реєстрація та видача патенту на промисловий зразок. Порядок кваліфікації промислових зразків.

Права, що випливають з патенту на промисловий зразок. Примусове відчуження прав на промисловий зразок. Обов'язки, що випливають з патенту на промисловий зразок. Захист прав володільця патенту на промисловий зразок.

Припинення дії патенту на промисловий зразок. Визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Правова природа засобів індивідуалізації товаровиробників. Позиції у науці цивільного права щодо місця інституту засобів індивідуалізації товаровиробників у системі права.

Поняття знаків для товарів та послуг і умови їх правової охорони. Фірмові найменування та їх види. Підстави для відмови в наданні правової охорони знаків для товарів та послуг.

Заявка на отримання свідоцтва та вимоги щодо неї. Дата подачі заявки. Пріоритет заявки на знаки для товарів та послуг. Експертиза заявки: порядок її проведення та обсяг.

Видача свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

Оскарження рішення по заявці. Повторна реєстрація.

Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. Обов'язки, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг. Припинення дії свідоцтва на знаки для товарів та послуг. Визнання свідоцтва на знаки для товарів та послуг недійсним. Порушення прав володарів свідоцтва.

Місце походження товарів, його визначення та правове значення. Нормативна база регулювання місця походження товарів. Правове значення місця походження товарів. Особливості місць походження товарів.

Реєстрація місця походження товарів та порядок її здійснення. Правові наслідки реєстрації місця походження товарів.


Тема 4. Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.

Поняття наукового відкриття. Особливості законодавчого регулювання прав на наукове відкриття.

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» та його структура. Інші законодавчі акти у сфері селекційних досягнень.

Поняття сорту рослин та порід тварин. Умови патентоспроможності нових сортів рослин. Об'єкти правової охорони на сорти рослин. Суб'єкти права на сорти рослин.

Патент на сорт та його особливості. Порядок та умови патентування нових сортів рослин. Подача заявки на патентування сортів рослин. Вимоги до заявки на патентування сортів рослин. Експертиза заявки. Експертиза заявки та патентоспроможності. Тимчасова охорона права на сорт та її зміст. Видача патенту на сорти рослин. Визнання патенту на сорти рослин недійсним. Припинення дії патенту на сорт рослини.

Патентування сортів рослин за рубежем.

Володілець патенту на сорти рослин. Права та обов'язки володільця па­тенту на сорти рослин. Правові форми передачі прав на сорти рослин. Використання нових сортів рослин у підприємництві. Контрафактні дії щодо промислової власності на сорти рослин. Відповідальність за контрафактні порушення прав на сорти рослин.

Нові породи тварин та їх правова охорона. Правові наслідки селекційної роботи.

Закон України «Про охорону прав на топології інтегральних мікросхем», його структура та основні положення.

Поняття інтегральної мікросхеми та умови її патентоспроможності. Умови надання правової охорони інтегральним мікросхемам. Право на реєстрацію топології інтегральної мікросхеми. Право роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу).

Порядок реєстрації топології інтегральної мікросхеми.

Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми та її зміст. Експертиза заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми. Свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми.

Права та обов'язки, що випливають із реєстрації топографії інтегральної мікросхеми. Використання топографії інтегральної мікросхеми. Дії по використанню топографії інтегральної мікросхеми, що не вважаються порушенням прав.

Визнання реєстрації топографії інтегральної мікросхеми недійсною.

Порушення прав володаря зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми.

Поняття та умови охорони раціоналізаторських пропозицій. Нормативна база раціоналізаторської діяльності та її характеристика. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні.

Обмеження в об'єктах раціоналізаторської пропозиції. Суб'єкти раціоналізаторської діяльності та особливості їх правового положення. Раціоналізаторські пропозиції інженерно-технічних працівників, умови та порядок їх розгляду.

Документація в раціоналізаторській діяльності, її види, форми та правове значення.

Заява на раціоналізаторську пропозицію та вимоги до неї. Порядок подачі заяви на раціоналізаторську пропозицію. Розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію. Першість на раціоналізаторську пропозицію. Колізії при розгляді заяв на раціоналізаторську пропозицію. Рішення про визнання раціоналізаторської пропозиції та порядок його прийняття. Порядок розгляду спорів при кваліфікації раціоналізаторських пропозицій.

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, його реквізити та правове значення. Особисті права авторів раціоналізаторських пропозицій. Майнові права авторів раціоналізаторських пропозицій. Використання раціоналізаторських пропозицій. Винагорода авторам раціоналізаторських пропозицій, строки та порядок її сплати. Пільги та переваги авторів раціоналізаторських пропозицій.

Комерційна таємниця як об’єкт інтелектуальної власності. Спеціфіка охорони.
Тема 5. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

Поняття та особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Ліцензія. Ліцензійний договір

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Використання майнових прав у власній діяльності володільця.

Договірні зобов'язання стосовно прав інтелектуальної власності та їх види. Правове регулювання договорів на передачу прав промислової власності. Інструкція про розгляд та реєстрацію договору на передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі).

Ліцензійні угоди: поняття та ознаки. Види ліцензійних угод. Сторони ліцензійних угод. Предмет ліцензійної угоди. Зміст ліцензійної угоди. Порядок укладання ліцензійної угоди. Виконання ліцензійної угоди. Забезпечення виконання ліцензійної угоди. Відповідальність за порушення ліцензійної угоди. Примусові ліцензії та порядок їх надання. Міжнародна ліцензійна практика.

Договори на уступку прав промислової власності. Предмет та сторони договору. Порядок укладання та виконання договору. Відповідальність сторін за договором на уступку права промислової власності.

Договори «ноу-хау». Поняття договору «ноу-хау» та його зміст. Види договору «ноу-хау». Укладання договору «ноу-хау». Виконання договору «ноу-хау». Відповідальність сторін за договором «ноу-хау».

Інжинірингові угоди: поняття, сторони та зміст. Укладання інжинірингових угод. Виконання інжинірингових угод. Відповідальність сторін за договором інжинірингу.

Франчайзингові угоди: поняття, предмет, характеристика та особливості.

Проблеми розвитку договірних зобов'язань на реалізацію прав промислової власності.

Передача майнових прав інтелектуальної власності за заповітом.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з права інтелектуальної власності

кафедри цивільно-правових дисциплін

студентів магістрів навчально-наукового інституту права та психології

№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна та

індивідуальна роботаСамостійна робота

Індивідуальна робота

1.

Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

7

3

1

24

2

2

2.

Авторське право та суміжні права.

7

3

1

24

2

2

3.

Право промислової власності.

8

6

2

2

2
2

1

1

4.

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

7

3

1

24

2

2

5.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

7

3

1

-

2

+

4

2

2

Всього годин

36

18

6

8

4

-

18

-

-


РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ»

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)
Мета: підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом проведення самостійної наукової роботи. При викладенні тем курсу враховуються новітні теоретичні розробки, поняття, концепції, учення та підходи до розгляду умов та форм права інтелектуальної власності Враховуються зміни, що відбулися у суспільстві. Тому, приступаючи до вивчення курсу, студенти повинні володіти базовими юридичними знаннями, що дозволить їм використовуючи ті теоретичні та практичні знання, які були отримані під час навчання у вищому навчальному закладі при вивченні даного курсу.


Курс: підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікація

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів ECTS – 1

Модулів: 1

Змістових

модулів: 1

Загальна


кількість годин: 36

Тижневих годин: «Право»

8.060101

«Правознавство»

Магістр
Обов’язкова нормативна.

Рік підготовки 5.

2 семестр;

Лекції – 6 год.

Семінарські– 8 год.

Практичні заняття – 4 год.

Самостійна робота – 18 год.

Вид контролю: залік

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні міжнародно-правові документи, нормативні акти МОН і МВС України, інтернет-ресурси.
Основні терміни
Автор – фізична особа, творчою працею якої створено об’єкт інтелектуальної власності.

Авторство - причетність фізичної особи до створення об’єкта інтелектуальної власності.

Авторська винагорода (гонорар) - усі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються у межах, встановлених авторським правом.

Авторське право - розділ цивільного права, що регулює пра­вовідносини, які виникають у зв’язку зі створенням та використан­ням творів науки, літератури і мистецтва.

Авторський договір - це письмовий договір щодо відступлення майнових прав автора, укладений автором і особою (правоволодільцем), якій відступаються майнові права.

Аналог - об’єкт, близький за технічною суттю, призначенням або функціями до заявленого об’єкта винаходу і відомий з існую­чого рівня техніки.

Апеляційна палата – колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених законодавством до її компетенції.

Асоціативний знак - це товарний знак, що є тотожним (анало­гічним) або схожим зі знаками, вже зареєстрованими тією самою особою щодо однорідних товарів і (або) послуг.

Аудіовізуальний твір - це твір, що фіксується на певному мате­ріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зобра­жень) чи аналогових або дискретних сигналів, що відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомо­гою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів.

База даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомо­гою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп’ютера) чи інших засобів.

Бібліографічні дані - визначений стандартами Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) перелік відомостей, що містяться в охоронному документі та офіційному бюлетені.

Бібліографічний опис патентного документа - сукупність бібліографічних даних про патентний документ, які наведені згідно з правилами, встановленими відповідними нормативно-технічними документами, необхідними і достатніми для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку документа.

Видача охоронного документа - надання охоронного документа особі, яка має на це право.

Визнання охоронного документа недійсним - визнання прав, що надає охоронний документ, недійсними на підставах, визначених законодавством.

Виключне право – монопольне право на використання об’єкта інтелектуальної власності, що надається його власнику. (Засвідчене охоронним документом право на використання та розпорядження об’єктом інтелектуальної власності з правом дозволяти і (або) забороняти іншим особам здійснювати певні дії).

Виконавець - актор (театру, кіно), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент му­зичних і музично-драматичних творів.

Використання вільне - можливість використання твору, що ви­пливає з обмежень авторського права, безоплатне використання твору в певних випадках без одержання дозволу, однак з дотриманням умов, установлених законодавством, які, в основному, стосуються використання й охорони особистих немайнових прав автора.

Винагорода - платежі, здійснювані особами, які використовують твори авторів, виконання творів, фонограми і радіотелепередачі, на користь авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій телерадіомовдення та інших заінтересованих правоволодільців, у тій мірі, в якій їх права охороняються щодо відповідного використан­ня.

Винахід – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

Виробник відеограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис ви­конання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супро­водом, так і без нього).

Виробник фонограми - фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис ви­конання або будь-яких звуків.

Відеозапис - запис зорової інформації, що передається телерадіолокаційними та іншими сигналами з метою їх зберігання і даль­шого відтворення.

Відтворення - виготовлення одного або більше примірників тво­ру, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер.

Відчуження прав - надання уповноваженим державним органом дозволу на використання запатентованого об’єкта інтелектуальної власності без згоди власника охоронного документа, але з випла­тою йому відповідної компенсації.

Власник охоронного документа - особа (фізична або юридична), на ім’я якої виданий охоронний документ, чи її правонаступник.

Географічне зазначення - це об’єкт промислової власності, що є позначенням, яке ідентифікує товар як такий, що походить з пев­ної країни, регіону або місцевості у цій країні, а вихідні якості, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов’язують­ся з його географічним походженням.

Гудвіл (ділова репутація) - комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємств без відповідного збільшення ак­тивних операцій, включаючи використання кращих управлінських якостей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології.

Дата пріоритету обєкта промислової власності - це дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Депозитарій - організація-сховище (офіційно визнана колекція).

Депонування - передача на збереження до депозитарію.

Депонування рукопису - передача вузько спеціальних робіт, пе­реважно у вигляді машинописного оригіналу, на збереження до бібліотеки та інформаційних центрів, що інформують спеціалістів про їх наявність і видають їх копії для вивчення.

Державна наукова-технічна експертиза - законодавчо врегульо­ваний науково-дослідний процес, метою якого є перевірка охороноздатності заявлених об’єктів промислової власності, що здійснюється закладом експертизи - уповноваженим Установою держав­ним закладом (підприємством, організацією) для розгляду і прове­дення експертизи заявок.

Державна система правової охорони інтелектуальної власності – Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.

Джерела авторського права - це юридичні акти різних держав­них органів, у яких містяться правові норми, що регулюють відно­сини щодо створення і використання творів літератури, науки і мистецтва.

Експерт - посадова особа, яка здійснює розгляд заявок на видачу охоронних документів.

Експертиза - процедура розгляду заявки на видачу охо­ронного документа, здійснювана органом експертизи.

Експертиза кваліфікаційна (експертиза по суті) - дослідження заявленого об’єкта по суті на відповідність умовам надання правової охо­рони.

Експертиза формальна (за формальними ознаками) - дослідження матеріалів заявки на відповідність правилам їх складання і подання.

Експонування творів мистецтва - публічний показ творів, пере­важно оригіналів художніх творів.

Електронна заявка - це заявка, подана до відомства в електроннім формі комп’ютерними мережами з використанням інтернет-технології.

Ефірне мовлення - процес передавання абонентам радіо- або те­лепрограм через ефір, що здійснюється методом приймання радіо­хвиль на відстані за допомогою приймача.

Загальновідомий знак - це товарний знак, що внаслідок викори­стання став добре відомим широкому колу споживачів.

Зазначення походження як обєкт промислової власності - це по­значення, що використовується на товарах, які походять з певної місцевості.

Запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою.

Запобіжні заходи - комплекс заходів, спрямованих на досудове припинення порушення прав власника об’єкта інтелектуальної власності.

Заявка - це сукупність документів, необхідних для видачі охоронного документу.

Заявник - це фізична або юридична особа, що подала заявку на видачу охоронного документа на об’єкт промислової власності чи набула права заявника у іншому встановленому закономпорядку.

Знак для товарів і послуг (товарний знак) - позначення для відрізнення товарів і послуг, вироблених і наданих одними виробни­ками від однорідних товарів і послуг, вироблених і наданих інши­ми виробниками.

Знак охорони авторського правазнак, який використовується володільцем виключних авторських прав для сповіщення про свої права. Він складається з трьох елементів:

- латинської літери «С», обведеної колом - ©;

- імені (найменування) володільця виключних авторських прав;

- року першого опублікування твору.Знак охорони суміжних прав – знак, який використовується виробником фонограми і виконавцем для сповіщення про свої права. Складається з трьох елементів:

- латинської літери «Р», обведеної колом - ©;

- імені (найменування) володільця виключних суміжних прав;

- року першого опублікування твору.Інжиніринг - здійснення за контрактом з іноземним замовни­ком ряду робіт і надання послуг, включаючи укладання технічних завдань, проведення перед проектних робіт, проведення наукових досліджень, укладання проектних пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань будівництва промислових та інших об’єктів, розробку технічної документації, проектування і конструкторську розробку об’єктів техніки і технології, консультації та авторський нагляд під час монтажу, пусконалагоджувальних робіт, консультації економічного, фінансового або іншого характеру.

Інновація (нововведення) - як процес - вкладення коштів в економіку, що забезпечує модернізацію техніки і технології; як об’єкт - нова техніка, технологія, що є результатом досягнень на­уково-технічного прогресу.

Іноземний елемент - суб’єкт, який має іноземну належність (громадянство, місце проживання).

Інтелектуальна власність - це закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності людини у виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах.

Інтернет - сукупність пов’язаних у глобальному масштабі комп’ютерних мереж, яка забезпечує передавання інформації у режимі віддаленого доступу відповідно до міжнародних стан­дартів.

Інформація як товар - інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян і юридичних осіб, які займаються інформацій­ною діяльністю; можуть бути об’єктами товарних відносин, що регулюються чинним законодавством.

Істотні ознаки винаходу - ознаки, необхідні і достатні для досягнення технічного результату, тобто ті, які знаходяться із зазначеним результатом у причинно-наслідковому зв’язку.

Комп’ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, що приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоп­лює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

Контрафакція - підробка; порушення авторського права і (або) суміжних прав у результаті відтворення і розповсюдження чужого твору, порушення виключного права патентоволодільця, несанк­ціоноване використання товарних знаків, як правило, виробів, що вже зарекомендували себе тощо.

Комерційна таємниця - конфіденційні відомості технічного, економічного або організаційного характеру.

Корисна модель - результат творчої діяльності людини у галузі технології, що пов’язана з конструктивним використанням прист­рою.

Критерії охороноздатності - відповідність об’єк­тів права промислової власності загальновизначеним критеріям, які необхідні для надання об’єктам правової охорони.

Ліцензіар - фізична чи юридична особа, яка є володільцем охо­ронного документа на об’єкт інтелектуальної власності, виступає сто­роною в ліцензійному договорі як сторона, що надає іншій стороні (ліцензіату) право на використання охоронюваного об’єкта інтелектуальної власності.

Ліцензіат - особа, що одержує права за ліцензією.

Ліцензія - це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності, що надається на підставі ліцензійного договору або ад­міністративного рішення компетентного державного органу, або рішення суду.

Ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної влас­ності виключна - ліцензія, що надає права тільки одному ліцензіату.

Ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної влас­ності невиключна - ліцензія, що не виключає можливості ви­дачі такої ж ліцензії іншим особам.

Майнові права - суб’єктивні права учасників правовідно­син, які пов’язані з володінням, користуванням і розпоряджен­ням майном.

Мито - це платежі, що стягуються за здійснення патентним ві­домством юридично значущих дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, про­мислові зразки, товарні знаки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин тощо).

Мовлення (телебачення і радіомовлення) - передача на відстань звукової і (або) візуальної інформації за допомогою електромагніт­них хвиль, що розповсюджуються пристроями для передачі та приймаються необмеженою кількістю телерадіоприймачів.

Назва місця походження товару - назва географічного місця (назва краї­ни, регіону, місцевості), що служить для позначення товару, який походить із вказаного географічного місця, і особливі властивості якого пов’язані з природними та людськими чинниками, прита­манними цьому географічному місцю.

Народна творчість - це творіння, часто створені невідомими особами, що складаються з характерних елементів традиційної ху­дожньої спадщини, які розвиваються і зберігаються етнічною об­щиною або окремими особами і відображають традиційні творчі погляди такої общини, включаючи народні казки, народну поезію, народні танці і п’єси, художні форми народних обрядів тощо.

Наукове відкриття - встановлення явищ, якостей або законів матеріального світу невідомих раніше, які піддаються перевірці.

Недійсність охоронного документа – втрата охоронним документом чинності через передбачені законодавством обставини.

Немайнові права - це суб’єктивні права учасників правовідно­син, що не мають економічного змісту, забезпечують деякі нема­теріальні інтереси особи, належать до категорії абсолютних прав.

Новизна - критерій охороноспроможності, який вимагає, щоб до дати подання заявки або до дати пріоритету суть об­’єкта не була розкрита для невизначеного кола осіб.

Ноу-хау - закрита для третіх осіб інформація технічного, виробничого, комерційного та іншого характеру, що використо­вується у діяльності підприємства.

Обєкт винаходу (корисної моделі) - це продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); процес (спосіб); нове застосування відомого продукту чи процесу.

Обєкти суміжних прав - це виконання, фонограми, відеограми та програми організацій мовлення.

Об’єкти, що не охороняються авторським правом - не є об’єктами авторського права: офіційні документи (закони, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; офіційні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо); витвори народної творчості; повідомлення про новини дня або повідомлення про по­точні події, що мають характер звичайної інформації; результати, одержані за допомогою технічних засобів, призначених для вироб­ництва певного роду, без здійснення творчої діяльності, безпосе­редньо спрямованої на створення індивідуального твору.

Обєкти, що охороняються авторським правом - національні зако­ни і міжнародні конвенції охороняють твори літератури, науки і мистецтва.

Обмеження прав - положення законодавства в сфері охорони інтелектуальної власності, що обмежують виключні права власника охоронного документа. (Основними видами таких обмежень є передбачені законом випадки вільного використання об’єктів інтелектуальної власності, примусові ліцензії тощо).

Обсяг правової охорони - обсяг прав, визначений змістом заявки і наданий охоронним документом.

Оприлюднення (розкриття публіці) твору - здійснена за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублі­кування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.

Опублікування твору, фонограми, відеограми - випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміж­них прав, виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, зда­вання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, на­дання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування руко­пису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з від­критим доступом та можливістю одержання у ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми.

Організація ефірного мовлення - телерадіоорганізація, що здійс­нює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а та­кож лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому частот­ному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

Організація кабельного мовлення - телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і про­грам мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою то­го чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконяого чи ін.).

Організація колективного управління – організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Організація мовлення - організація ефірного чи кабельного мов­лення.

Особисті права - права, надані для охорони інтересів, що нале­жать до особистості. Ці права опосередковано стосуються вимог ав­торів або виконавців щодо використання їх творів або виконань.

Офіційний бюлетень - періодичне офіційне видання, що містить офіційну інформацію стосовно заявок та охоронних до­кументів.

Охоронний документ - документ, що забезпечує правову охоро­ну об’єктів інтелектуальної власності.

Паризька конвенція - багатостороння міжнародна уго­да з охорони промислової власності, укладена в Парижі в 1883 р.

Патент – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Патент деклараційний - патент, що видається за резуль­татами формальної експертизи заявки.

Патентна інформація - будь-яка інформація, що міститься в па­тентних документах.

Патентна чистота - юридична властивість об’єкта техніки, що полягає в можливості його використання у даній країні без пору­шення діючих на її території охоронних документів виключного права.

Патентний повірений - це представник у справах інтелектуаль­ної власності, який надає фізичним та юридичним особам допомо­гу: послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, представляє їх інтереси перед Установою, а також судовими органами, кредитними установами, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Патентовласник - фізична або юридична особа, якій належить патент на об’єкт промислової власності.

Патентоздатність (охороноздатність) - відповідність об’єкта про­мислової власності критеріям, наявність яких відповідно до чинно­го законодавства необхідна для надання заявленому об’єкту право­вої охорони.

Патентування - це комплекс заходів, спрямованих на одержан­ня правової охорони на такі об’єкти промислової власності: вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин.

Паушальний платіж - виплата ліцензійної винагороди одноразово або за декілька разів у вигляді визначе­ної, чітко зафіксованої суми.

Передача прав інтелектуальної власності - передача влас­ником прав, що випливають з охоронного документа, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає його правонаступником.

Піратство - відтворення опублікованих творів або фонограм будь-яким способом для публічного розповсюдження, а також ре­трансляція радіотелепередач без відповідного дозволу.

Плагіат - недозволене запозичення, відтворення чужого літера­турного, художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне як з творчого діяльністю, так і з нормами моралі та закону, що охороняє авторське право.

Платіж комбінований - виплата ліцензій­ної винагороди шляхом поєднання одноразових платежів з пер­іодичними на базі роялті.

Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдання шкоди його охороні чи його творчим перекладом на іншу мову.

Право післякористування - це право на вільне використання у межах визначеної території винаходу, якщо його використання по­чалося або були зроблені необхідні приготування для його використання в період тимчасового припинення дії патенту на цей об’єкт.

Право попереднього користування - це право будь-якої фізичної або юридичної особи, яка до дати подання заявки до патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріо­ритету, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала чи зробила необхідні приготування для використання заявленого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на безоплатне продовження такого використання або на використання, передба­чене зазначеною підготовкою.

Припинення дії охоронного документа – припинення дії прав, наданих охоронним документом, через вичерпання терміну його дії, за бажанням власника або за рішенням суду.

Пріоритет - передбачена законодавством можливість вважати датою подання заявки більш ранню дату.

Пріоритет виставковий - пріоритет, встановлений за датою показу заявленого об’єкта на офіційній виставці.

Пріоритет конвенційний - пріоритет, встановлений за датою подання першої заявки в одній з країн-учасниць Паризь­кої конвенції.

Промислова власність - це вид інтелектуальної власності, що охоплює права на такі об’єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та зазначення про походження чи найменування місця походження товарів, а також припинення не­добросовісної конкуренції.

Промислова придатність - здатність об’єкта бути відтвореним промисловим шляхом.

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Прототип - це найближчий за суттєвими ознаками до об’єкта винаходу аналог, відомий з існуючого рівня техніки.

Раціоналізаторська пропозиція - пропозиція, що є новою і ко­рисною для підприємства, організації, установи, міністерства, ві­домства, до якої вона подана, і передбачає зміну або удосконален­ня: конструкції виробу; технології виробництва; складу матеріалу.

Роялті - періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди протягом чинності ліцензійного договору, починаючи від моменту випуску готової продукції: або у вигляді відрахувань від вартості творів за ліцензією продукції, або у формі відсотка від суми обігу щодо продажів чи від суми прибутку, або у вигляді зборів від оди­ниці виготовлюваної за ліцензією продукції; особливий різновид авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, одер­жаних від використання його твору.

Рукопис - оригінальний примірник письмового твору в тому ви­гляді, в якому його зафіксував автор.

Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг - охоронний документ, що засвідчує право його володільця на використання знака для товарів і послуг і розпорядження ним, а також заборону його використання іншими способами.

Секретний винахід – винахід, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід - винахід, створений у зв’язку з виконанням службових обов’язків або за дорученням роботодавця винахідника.

Сорт рослин - це окрема група рослин (клоп, лінія, гібрид пер­шого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих ботаніч­них таксонів.

Співавторство - створення об’єктів інтелектуальної власності в результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб.

Суб’єкт права інтелектуальної власності - творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, ви­нахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права.

Суміжні права - права виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і організацій мовлення.

Суспільне надбання – твори і об’єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

Твір – сукупність ідей, думок та образів, які в результаті творчої діяльності автора одержують свій вираз у доступній для сприйняття людськими почуттями конкретній формі, яка допускає можливість витворення.

Творчістьдуховна інтелектуальна діяльність, в результаті якої людина розкриває свою індивідуальність і створює якісно новий результат, який не існував раніше.

Територія дії виключного права - територія держави, де видано охоронний документ.

Товарний знак – див. Знак для товарів і послуг.

Топографія ІМС - зафіксоване на матеріальному носії просто­рово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

Умови надання правової охорони - визначені законодав­ством вимоги до об’єкта права інтелектуальної власності, необхідні для надання йому правової охорони.

Умови надання правової охорони винаходам - новиз­на, промислова придатність, винахідницький рівень.

Умови надання правової охорони корисним моде­лям - новизна, промислова придатність.

Умови надання правової охорони промисловим зраз­кам - новизна.

Фірмове найменування - це позначення, що належить до роз­різняльних знаків. Належить до об’єктів промислової власності та від­повідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності, слугує для розпізнавання підприємства, виділення його серед інших.

Фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору.

Формула винаходу (корисної моделі) - стисла, повна словесна характеристика винаходу (корисної моделі), що містить сукупність його суттєвих ознак і визначає обсяг правової охоро­ни.

Франчайзинг - передання комплексу виключних прав, необхідних для певної господарської діяльності.

Штам мікроорганізму як обєкт винаходу - група мікроорганізмів в межах одного виду, придатна для промислового використання з певною метою.
Компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

1. Вміння творчо мислити, самостійно формулювати та вільно висловлювати свої думки стосовно права інтелектуальной власності;

2. Знання сучасних підходів до вивчення та застосування права інтелектуальной власності;

3. Вміння повною мірою використовувати рекомендовані форми та методи навчання з метою досягнення найбільшої ефективності у пізнавальному процесі;

4. Проведення наукового аналізу різних поглядів вчених та висловлювання власного бачення на проблему, що розглядається;

5. Обґрунтовування поглядів щодо функцій, видів та форм права інтелектуальної власності, з позиції чинного законодавства, монографічних та інших літературних джерел;

6. Вміння організовувати самостійну роботу у часи самопідготовки, узагальнювати навчально-методичну інформацію, нормативні положенні.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»


№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульна контрольна робота

Самостійна та

індивідуальна роботаСамостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 1.

1.

Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система.

7

3

1

24

2

2

2.

Авторське право та суміжні права.

7

3

1

24

2

2

3.

Право промислової власності.

8

6

2

2

2
2

1

1

4.

Право на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

7

3

1

24

2

2

5.

Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів.

7

3

1

-

2

+

4

2

2

Всього годин

36

18

6

8

4

-

18

-

-


Форма контролю – залік
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Терміни та поняття до змістового модулю 1:інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, авторське право, суміжні права, право промислової власності, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, законодавча влада, судова влада, виконавча влада, Верховна Рада України, Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України, Державна служба інтелектуальної власності, Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України, Антимонопольний комітет України, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, об’єкт права, суб’єкт права, первинний суб’єкт права інтелектуальної власності, вторинний суб’єкт права інтелектуальної власності, об’єктивне право, суб’єктивне право, особисті немайнові права, майнові права, творець, автор, творчість;

Авторське право, суміжні права, особисті немайнові права, майнові права, виключні права, автор, авторство, авторська винагорода, роялті, паушальний платіж, аудіовізуальний твір, база даних (компіляція даних), відтворення, оприлюднення (розкриття публіці) твору, твір, похідний твір, примірник твору, продюсер аудіовізуального твору, псевдонім, публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), репрографічне відтворення (репродукування), співавторство, подільне співавторство, неподільне співавторство, службовий твір, комп’ютерна програма, особисті немайнові права, майнові права, використання твору, суспільне надбання, твір архітектури, твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, цитата, презумпція авторства, право доступу, право слідування, суміжні права, виконавець, виконання, фонограма, відеограма, виробник фонограми, виробник відеограми, програма організації мовлення, організація ефірного мовлення, організація кабельного мовлення, запис (звукозапис, відеозапис);

Піратство, плагіат, дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, фінансові санкції.

Промислова власність, патентне право, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, секретний винахід (секретна корисна модель), службовий винахід (корисна модель), службові обов'язки, доручення роботодавця, роботодавець, винахідник, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками), заявка, заявник, пріоритет заявки (пріоритет), дата пріоритету, міжнародна заявка, Апеляційна палата, патентоздатність, право першого заявника, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, промислова власність, патентне право, патент, комерційне найменування, торговельна марка, географічне зазначення, знак, свідоцтво, зареєстрований знак, заявка, заявник, пріоритет заявки (пріоритет), дата пріоритету, міжнародна заявка, Апеляційна палата, доменне ім'я, МКТП, зазначення походження товару, просте зазначення походження товару, кваліфіковане зазначення походження товару, назва місця походження товару, географічне зазначення походження товару, географічне місце, видова назва товару;

Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція;

Ліцензія, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, субліцензія, виключна ліцензія, невиключна ліцензія, одинична ліцензія, роялті, паушальний платіж, комбінований платіж.


Рекомендована література до модулю 1.

 1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. – Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів // Уклад. В.С.Дроб'язко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 460 с.

 2. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 63-68

 3. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності / А. Бейкун // Право України. – 2008. – № 11. – С.42-48

 4. Бєлєвцева В. До питання юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності / В. Бєлєвцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – С. 60-66

 5. Воронін Я. Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. - Вип. 42. – С. 395-401.

 6. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти та об’єкти, правові основи захисту / Ю. Гарієвич // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – 2009. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_4/Garievic.pdf

 7. Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

 8. Жилінкова О. В. Організації колективного управління як суб'єкти договорів на використання музичних творів / О. В. Жилінкова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 33. – С. 337-342.

 9. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права / Л. Закорецька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 51-56

 10. Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 107-113

 11. Ігнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Ігнатенко, Д. Луспеник // Право України. – 2009. – № 2. – С. 109-120

 12. Ієвіня О. Sui generis: право слідування / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2008. – №9 (103).

 13. Ієвіня О. В. Місце суміжних прав у цивільному праві України / О. В. Ієвіня // Право і суспільство. – 2007. – №3. – С.116–120.

 14. Ієвіня О. В., Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А. Право інтелектуальної власності : схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К. : КНТ, 2007. – 264 с.

 15. Ієвіня О. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторських та суміжних прав / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2009. – №4 (114).

 16. Ієвіня О. Проблеми визначення суб'єктів авторського права та суміжних прав за законодавством України у зв'язку з розвитком системи колективного управління майновими правами / О. Ієвіня // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.386 - 390.

 17. Іщук С. І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 39. – С. 427-431.

 18. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92-100

 19. Кузнецова Н.С. Гражданско-правовые аспекты совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с. – С. 57-77

 20. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21-29

 21. Мироненко Н. Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації / Н. Мироненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – №2. – С. 11-24

 22. Можаровська Н. О. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 49–52.

 23. Можаровська Н. О. Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності/ Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 228-232

 24. Можаровська Н. О. Правові проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України: доповідь / Н. О. Можаровська // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління : зб. матер. проблемної, міжгалузевої конф. [«Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»], (м. Яремча, 2011 р.) – С.299-302

 25. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 26. Можаровська Н. О. Правові проблеми інформаційних впливів на розвиток інтелектуального потенціалу нації : доповідь / Н. О. Можаровська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : зб. матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»] (м. Київ, 11 жовтня 2012 р.: у 2 ч.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, - Ч 1. – С.171-172

 27. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми законодавства України у сфері адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8 (128). – С. 42–45.

 28. Можаровська Н. О. Теоретико-правові засади визначення підстав набуття права на знак для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 223–229.

 29. Можаровська Н. О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 158–164.

 30. Можаровська Н. О. Європейська інтеграція в контексті адміністративно-правової охорони та захисту промислової власності від проявів недобросовісної конкуренції / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. – 2006. – № 10 (24). – С. 20–29.

 31. Можаровська Н. О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2007. – № 7 (33). – С. 2–7.

 32. Можаровська Н. О. Адміністративно-правовий захист торговельних марок (юрисдикційні повноваження органів виконавчої влади) / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2008. – № 12 (50). – С. 53–62.

 33. Можаровська Н. О. Правова регламентація охорони та захисту прав на знаки для товарів та послуг / Н. О. Можаровська // Персонал. – 2001. – № 7. – С. 56–61.

 34. Можаровская Н. О. Европейская интеграция в контексте защиты прав интиллектуальной собственности / Н. О. Можаровская // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 70–75.

 35. Можаровська Н. О. Правові проблеми охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні : доповідь / Н. О. Можаровська // Проблеми соціально-економічного розвитку регіону : зб. доповідей наук.-практ. конф. [«Проблеми соціально-економічного розвитку регіону»], (м. Красноармійськ, 3 березня 2006 р.). – Красноармійськ : Красноармійське відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2006. – С. 120–124.

 36. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми імплементації норм міжнародного права в законодавство України щодо охорони та захисту комерційної таємниці : доповідь / Н. О. Можаровська // Проблеми політико-правового забезпечення евро- та євроатлантичної інтеграції України : зб. доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. [«Проблеми політико-правового забезпечення евро- та євроатлантичної інтеграції України»], (м. Одеса, 22 листопада 2007 р.). – Одеса : Одеський ін-т Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2007. – С. 144–160.

 37. Можаровська Н. О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки: доповідь / Н. О. Можаровська // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІХ Міжнародної конф. [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»], (м. Косів Івано-Франківської області, 27–31 січня 2008 р.). – К. : Київський ун-т права НАН України, 2008. – С. 250–254.

 38. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 39. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С., Крижна В. М. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук; НДІ інтелектуальної власності / О.П. Орлюк (ред.), О.Д. Святоцький (ред.). – К. : Видававничий Дім «Ін Юре», 2007.

 40. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб.наук. статей/ за ред.. Ю. С.Шемшученка, Ю. Л.Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 548 с.

 41. Соловйова А. М. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України / А. М. Соловйова // Держава і право. – 2009. – Випуск 46. – С. 462-466

 42. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 3. – С. 45-59

 43. Турчак І. О. Діяльність міжнародного комерційного арбітражу у сфері охорони прав інтелектуальної власності в зовнішньоекономічній діяльності / Турчак І. О., Гураль І. С. // Науково-комерційний вісник. – 2010. – №2. – С. 28-32

 44. Харитонова О. Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» : лекція / О.Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 311-322

 45. Юркова Є. В. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова // Держава і право. – 2010. – Випуск 47. – С. 250-255

 46. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід / Т. Ярошевська // «Право України», – 2006. – № 3. – С. 71-73


Лекція 1: «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА» – 1 година

Інтелектуальна власність та її становлення. Сутність інтелектуальної власності. Співвідношення власності та інтелектуальної власності. Теорії права інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в об'єктивному сенсі. Право інтелектуальної власності в суб'єктивному сенсі. Точки зору в науці щодо поняття та змісту права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Види права інтелектуальної власності.

Джерела правового регулювання права інтелектуальної власності та їх види. Поняття законодавства про інтелектуальну власність, його система та спрямованість. Підходи до визначення системи права інтелектуальної власності.

Дезінтеграційний підхід до регулювання права інтелектуальної власності і його сутність. Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Правове значення міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Конвенції та їх види. Багатосторонні угоди та їх види. Урядові угоди та їх значення. Угода ТРІПС. Європейські директиви у сфері інтелектуальної власності.

Законодавство зарубіжних країн про інтелектуальну власність та його особливості. Американська система права інтелектуальної власності. Романо-німецька система права інтелектуальної власності. Інші системи права інтелектуальної власності.


Семінарське заняття 1: «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА» – 2 години
Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, авторське право, суміжні права, право промислової власності, нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, об’єкт права, суб’єкт права, первинний суб’єкт права інтелектуальної власності, вторинний суб’єкт права інтелектуальної власності, об’єктивне право, суб’єктивне право, особисті немайнові права, майнові права, творець, автор, творчість.

План семінарського заняття:

1. Охорона та захист права інтелектуальної власності – передумова інноваційного сталого розвитку економіки країни.

2. Причини масових порушень права інтелектуальної власності в Україні та країнах пострадянського простору.

3. Державна політика у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

4. Основні напрямки реформування права інтелектуальної власності в Україні.
Запитання для самоконтролю:
1. Дайте визначення понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності».

2. В чому полягає пропрієтарний підхід до інтелектуальної власності? Розкрийте теорію виключних прав.

3. У чому полягає значення забезпечення захисту та охорони права інтелектуальної власності для становлення України як сучасної правової держави?

4. У чому полягає небезпека масових порушень права інтелектуальної власності?

5. Чи є право інтелектуальної власності окремою галуззю права?

6. Як співвідносяться право інтелектуальної власності та право власності на річ?

7. Які правомочності включають особисті немайнові права інтелектуальної власності?

8. Які правомочності включають майнові права інтелектуальної власності?

9. Назвіть об’єкти права інтелектуальної власності. Чи є перелік цих об’єктив вичерпаним?

10. Що таке творчість?

11. Охарактеризуйте первинних суб’єктів права інтелектуальної власності.

12. Охарактеризуйте вторинних суб’єктів права інтелектуальної власності.

13. Охарактеризуйте законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

14. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

15. Визначить основні напрямки реформування права інтелектуальної власності в Україні.
Теми рефератів, доповідей:
1. Значення забезпечення захисту та охорони права інтелектуальної власності для становлення України як сучасної правової держави.

2. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів творчої, інтелектуальної діяльності.

3. Проблеми правової природи результатів інтелектуальної, творчої діяльності та суб’єктивних прав їх творців.

4. Фактори, що сприяють масовим порушенням у сфері інтелектуальної власності.

5. Основні напрямки реформування права інтелектуальної власності в Україні.

6. Державна політика у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.


Самостійна робота до теми 1 «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА» – 2 години
Завдання для самостійної роботи:
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1: «Державна система охорони права інтелектуальної власності»

Завдання:

1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.

2. Визначить повноваження відповідних державних органів, що здійснюють охорону та захист права інтелектуальної власності.


Тема 2: «Система законодавства, що регулює правовідносини в сфері інтелектуальної власності»

Завдання:

1. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними критеріями:

- загальне законодавство;

- спеціальне законодавство;

- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи охорони та захисту права інтелектуальної власності;

- спеціальне законодавство в сфері авторського права;

- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.

3. Визначить останні тенденції розвитку та ініціювання змін до законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Ознайомтесь із законопроектами у цій сфері та проаналізуйте один з них.


Тема 3: «Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності»

Завдання:

1. Ознайомтесь з основними напрямками діяльності ВОІВ на інформаційному сайті організації (www.wipo.int), а також на інших сайтах, що пов’язані з діяльністю ВІОВ.

2. Ознайомтесь зі змістом Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р.

3. Визначте напрямки співробітництва України з ВОІВ.
Тема 4: «Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності: значення, система»

Завдання:

1. Складіть перелік міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, стороною яких є Україна.

2. Зробить класифікацію цих договорів з різних підстав (зокрема, за рівнем прийняття, кількістю сторін, напрямками застосування тощо).

3. Визначте, яким чином положення зазначених договорів можуть застосовуватись для охорони та захисту права інтелектуальної власності.

4. Дайте відповідь на запитання: в чому полягає значення міжнародних договорів для забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності. Обґрунтуйте свою позицію.

5. З’ясуйте та вивчіть порядок дії міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що пов’язані зі вступом України до ЄС, а також були необхідними для вступу до СОТ.

7. Які зобов’язання в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності взяла на себе Україна? В якому обсязі ці зобов’язанні виконані Україною? В чому їх особливість?
Лекція 2: «Авторське право та суміжні права» - 1 година
Поняття авторського права та сфера його дії. Авторське право в об'єктивному та суб'єктивному сенсах. Права, що охороняються авторським правом. Законодавство про авторське право. Термінологія авторського права.

Виникнення та здійснення авторського права. Об'єкти, що охороняються авторським правом. Обсяг охорони твору. Похідний твір та його правове значення. Авторське право та право власності на носій авторських прав. Вільне використання твору.

Право доступу до твору образотворчого мистецтва. Право слідування.

Поняття та сутність суміжних прав. Місце суміжних прав у сучасній доктрині права інтелектуальної власності. Види суміжних прав. Охорона суміжних прав та критерії її надання.

Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення. Засоби охорони авторських і суміжних прав. Способи захисту авторських і суміжних прав.

Колективне управління авторськими та суміжними правами. Сучасний стан організації колективного управління майновими авторськими та суміжними правами в Україні. Види організацій колективного управління.

Поняття та визначення порушень авторських та суміжних прав. Порядок захисту авторських та суміжних прав. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав. Види та порядок відшкодування при порушеннях авторських та суміжних прав. Реалізація права на захист авторських і суміжних прав.

Вплив новітніх технологій на стан охорони та захисту права інтелектуальної власності. Охорона та захист інтелектуальної власності у мережі Інтернет. Проблема регулювання нових об'єктів права інтелектуальної власності в праві України.


Семінарське заняття 2: «Авторське право та суміжні права» - 2 години
Ключові терміни та поняття до теми: авторське право, суміжні права, особисті немайнові права, майнові права, виключні права, автор, авторство, авторська винагорода, роялті, паушальний платіж, аудіовізуальний твір, база даних (компіляція даних), відтворення, оприлюднення (розкриття публіці) твору, твір, похідний твір, примірник твору, продюсер аудіовізуального твору, псевдонім, публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального відома), репрографічне відтворення (репродукування), співавторство, подільне співавторство, неподільне співавторство, службовий твір, комп’ютерна програма, особисті немайнові права, майнові права, використання твору, суспільне надбання, твір архітектури, твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, цитата, презумпція авторства, право доступу, право слідування, суміжні права, виконавець, виконання, фонограма, відеограма, виробник фонограми, виробник відеограми, програма організації мовлення, організація ефірного мовлення, організація кабельного мовлення, запис (звукозапис, відеозапис), колективне управління майновими правами суб’єктів авторських і суміжних прав, організації колективного управління, уповноважені організації колективного управління, піратство, плагіат, дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, фінансові санкції

План семінарського заняття:

1. Історія виникнення та розвитку охорони авторського права та суміжних прав.

2. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав.

3. Становлення в Україні системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами.

4. Сучасні тенденції розвитку авторського права та суміжних прав.
Запитання для самоконтролю:
1. Назвіть основні етапи розвитку авторського права.

2. Назвіть основні етапи розвитку суміжних прав.

3. Які законодавчі акти регулюють відносини у сфері авторського права та суміжних прав?

4. Що є підставою виникнення авторського права? Чи підлягає авторське право обов’язковій реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої авторські права? Що таке презумпція авторства?

5. Хто є суб’єктами авторського права?

6. Назвіть об’єкти авторського права. Чи є їх перелік вичерпаним?

7. Що таке похідний твір?

8. Які об’єкти не підлягають охороні авторським правом?

9. Яким чином охороняється частина твору?

10. Як виглядає знак охорони авторського права? Що означає його вигляд?

11. Що таке співавторство? Які є види співавторства?

12. Назвіть особисті немайнові права автора. Чи є їх перелік вичерпаним?

13. Які майнові права має автор? Чи є їх перелік вичерпаним? Що таке право слідування?

14. Назвіть види використання об’єктів авторського права.

15. У чому особливість аудіовізуального твору? Інтерв’ю?

16. У чому особливість виникнення авторського права на збірники та інші складені твори?

17. У чому особливість виникнення авторського права перекладачів та інших похідних творів?

18. Як визначається авторське право на службовий твір та твір, створений під час виконання трудового договору.

19. Який строк дії авторського права на твір? на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом? коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо? на твори посмертно реабілітованих авторів?

20. Що є підставою виникнення суміжних прав? Чи підлягають суміжні права обов’язкової реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої суміжні права?

21. Хто є суб’єктами суміжних прав? Чим характеристика суб’єктів суміжних прав відрізняється від характеристики суб’єктів авторського права? Чи завжди суміжні права залежать від авторського права?

22. Назвіть об’єкти суміжних прав.

23. Чим відрізняється відеограма та аудіовізуальний твір?

24. Назвіть особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.

25. Назвіть майнові права виконавців? виробників фонограм? виробників відеограм? організацій мовлення?

26. Які строки охорони суміжних прав?

27. Назвіть випадки вільного використання творів.

28. Які допускаються обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав?

29. У чому особливість використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою?

30. Які є альтернативні можливості управління суб’єктами авторського права і суміжних прав своїми майновими правами?

31. У чому полягають переваги колективного управління майновими авторськими і суміжними правами?

32. Коли і де виникли перші організації колективного управління?

33. Назвіть повноваження Державної служби інтелектуальної власності у сфері обліку та здійснення контролю за діяльністю організацій колективного управління.

34. Яким критеріям має відповідати організація колективного управління для взяття її на облік?

35. Який пакет документів надається до Державної служби інтелектуальної власності для взяття на облік організації колективного управління?

36. Коли у взятті на облік може бути відмовлено?

37. Коли свідоцтво про облік організації колективного управління підлягає переоформленню?

38. Яка інформація надається організаціями колективного управління до Державної служби інтелектуальної власності для здійснення ним нагляду?

39. Які санкції передбачені за порушення організацією колективного управління вимог законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав?

40. Назвіть функції організацій колективного управління.

41. У чому особливість функціонування системи стягнення винагороди за відтворення в домашніх умовах в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках?

42. Які системи стягнення винагороди за відтворення в особистих цілях існують у світі?

43. Яким чином розподіляється винагорода за комерційне використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою?

44. Що таке уповноважені організації колективного управління? Яким чином здійснюється визначення уповноважених організацій колективного управління?

45. Скільки організації колективного управління перебувають на обліку на даний час? Назвіть деякі з них.

46. Визначте основні проблеми, що виникають у зв’язку з розміщенням об’єктів авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет.


Теми рефератів, доповідей:
1. Етапи розвитку авторського права.

2. Історія виникнення та розвитку суміжних прав.

3. Авторське право та охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах.
Самостійна робота до теми 2. «Авторське право та суміжні права» - 2 години
Завдання для самостійної роботи:
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1: «Законодавство України в сфері авторського права та суміжних прав»

Завдання:

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авторського права та суміжних прав.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроекти, що подані до розгляду у Верховній Раді України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері авторського права та суміжних прав.


Тема 2: «Міжнародні договори у сфері авторського права і суміжних прав: значення, система»

Завдання:

1. Складіть перелік міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав, стороною яких є Україна.

2. Зробить класифікацію цих договорів з різних підстав (зокрема, за рівнем прийняття, кількістю сторін, напрямками застосування тощо).

3. Визначте, яким чином положення зазначених договорів можуть застосовуватись для охорони та захисту авторського права та суміжних прав.

4. Дайте відповідь на запитання: У чому полягає значення міжнародних договорів для забезпечення охорони та захисту авторського права та суміжних прав. Обґрунтуйте свою позицію.

5. Порівняйте положення чинного законодавства України у сфері авторського права та суміжних прав з положеннями міжнародних договорів у цій сфері, ратифікованих Україною. Визначте, наскільки структура, положення, термінологія законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав відповідають положенням міжнародних договорів у визначеній сфері.
Тема 3: «Авторське право та інформаційне право»

Завдання:

1. Розкрийте поняття авторського права та інформаційного права.

2. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в інформаційний сфері.

3. Зробить аналіз законодавства та дайте відповідь на запитання: яким чином здійснюється захист авторського права в інформаційній сфері? У чому полягають складнощі захисту авторського права в інформаційній сфері?

4. У чому особливість захисту прав при розміщенні об’єктів авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет?


Тема 4: «Авторська винагорода та забезпечення її виплати»

Завдання:

1. Дайте визначення авторської винагороди. У чому полягає її значення?

2. Дайте відповіді на запитання:

- Яким чином визначається розмір авторської винагороди.

3. Визначте, у чому полягають проблемні моменти забезпечення виплати авторської винагороди.

4. Визначте відповідальність, яка настає у зв’язку зі зловживанням щодо виплати авторської винагороди.

Лекція 3: «право промислової власності» – 2 години
Поняття патентного права. Відмінність винахідницького права від патентного права. Захист патентних прав. Охоронні документи в патентному праві.

Патентування об'єктів у зарубіжних країнах. Права промислової власності як інвестиції.

Поняття та ознаки винаходу. Поняття та ознаки корисної моделі.

Право на отримання патенту. Права винахідника. Права роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу). Право першого заявника.

Тимчасова правова охорона, її значення та зміст. Право першокористу-вача та його зміст. Публікації при патентуванні. Реєстрація патенту. Видача, відмова у видачі патенту.

Поняття промислового зразка та умови його патентоспроможності. Вимоги щодо промислових зразків. Право автора промислового зразка. Право роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу).

Правова природа засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Позиції у науці цивільного права щодо місця інституту засобів індивідуалізації товаровиробників у системі права.

Поняття знаків для товарів та послуг і умови їх правової охорони. Фірмові найменування та їх види.

Права, що виникають із свідоцтва на знаки для товарів та послуг.

Місце походження товарів, його визначення та правове значення. Правове значення місця походження товарів. Особливості місць походження товарів. Проблеми охорони прав на місце походження товарів.


Семінарське заняття 3: «право промислової власності» – 2 години

Ключові терміни та поняття до теми: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, промислова власність, патентне право, патент, винахід, корисна модель, промисловий зразок, секретний винахід (секретна корисна модель), службовий винахід (корисна модель), службові обов'язки, доручення роботодавця, роботодавець, винахідник, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті), формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками), заявка, заявник, пріоритет заявки (пріоритет), дата пріоритету, міжнародна заявка, патентоздатність, право першого заявника, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, творчість, творець, промислова власність, патентне право, патент, комерційне найменування, торговельна марка, знак, свідоцтво, зареєстрований знак, заявка, заявник, пріоритет заявки (пріоритет), дата пріоритету, міжнародна заявка, доменне ім'я, МКТП, зазначення походження товару, просте зазначення походження товару, кваліфіковане зазначення походження товару, назва місця походження товару, географічне зазначення походження товару, географічне місце, видова назва товару.

План семінарського заняття:
1. Поняття, етапи розвитку та сучасний стан права промислової власності.

2. Поняття, етапи розвитку та сучасний стан права на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів, послуг


Запитання для самоконтролю:
1. Назвіть основні етапи розвитку права промислової власності.

2. Хто є суб’єктами права промислової власності?

3. Назвіть об’єкти права промислової власності.

4. У чому полягає зміст права промислової власності?

5. Які умови необхідні для надання правової охорони винаходам? корисним моделям? промисловим зразкам?

6. Назвіть умови патентоздатності винаходу? корисної моделі? патентоспроможності промислового зразка?

7. Які права на одержання патенту має винахідник? автор? роботодавець? правонаступник?

8. Що таке право першого заявника?

9. Назвіть вимоги до заявки.

10. Що таке пріоритет?

11. Що таке експертиза? її мета? види?

12. Що означає перетворення заявки?

13. Що таке тимчасова правова охорона?

14. Який порядок реєстрації патенту?

15. Які права та обов’язки випливають із патенту?

16. Що таке примусове відчуження прав на винахід, корисну модель?

17. Який порядок припинення дії патенту? визнання патенту недійсним?

18. Які умови необхідні для надання правової охорони знаку для товарів і послуг? зазначенню походження товару?

19. Назвіть підстави для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг?

20. Який порядок одержання свідоцтва на знак для товарі і послуг?

21. Що таке поділ заявки?

22. Які права/обов’язки випливають із свідоцтва на знак для товарі і послуг?

23. Який порядок припинення дії свідоцтва на знак для товарі і послуг або визнання його недійсним?

24. Хто має право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

25. Назвіть вимоги до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

26. Як відбувається експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

27. Які права та обов’язки випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару?

28. Назвіть підстави для визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару.


Теми рефератів, доповідей:
1. Етапи розвитку права промислової власності.

2. Тенденції розвитку законодавства України у сфері права промислової власності.

3. Міжнародні договори у сфері права промислової власності.

4. Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та охорони.

5. Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення.

Практичне заняття 3: «право промислової власності» – 2 години
1. Складання заявки на одержання охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

При підготовці до практичного заняття студентам необхідно ознайомитись зі змістом наступних нормативно-правових актів:

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.01.2001 року № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.02.2002 року № 110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 15.03.2002 року № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.03.2002 року № 198 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності»

2. Доповіді на тему:

1. Етапи розвитку права промислової власності.

2. Тенденції розвитку законодавства України у сфері права промислової власності.

3. Міжнародні договори у сфері права промислової власності.


3. Складання заявки на одержання охоронного документу на знак для товарів та послуг, зазначення походження товару.

При підготовці до практичного заняття студентам необхідно ознайомитись зі змістом наступних нормативно-правових актів:

Наказ Держпатенту України вiд 28.07.1995 року № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 17.08.2001 року № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності»
4. Доповіді на тему:

1. Загальновідомі торговельні марки. Проблеми визнання та охорони.

2. Проблемні питання захисту прав на географічне зазначення.

Самостійна робота до теми 3. «право промислової власності» – 1 година
Завдання для самостійної роботи:
Теми для самостійного вивчення:

Тема 1: «Історія виникнення та розвитку патентного права»

Завдання:

Зробить конспект відповідних глав книги О.О.Пілипенка «Право винахідника» (Пилипенко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

Дайте відповіді на запитання:

- в чому полягає соціальне значення винаходу?

- в чому полягають особливості розвитку патентного права в різних країнах світу?

- які виділяють періоди розвитку патентного права?
Тема 2: «Законодавство України в сфері промислової власності»

Завдання:

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері промислової власності.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроекти, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері промислової власності.

5. Порівняйте положення чинного законодавства України у сфері права промислової власності з положеннями міжнародних договорів у цій сфері, ратифікованих Україною. Визначте, наскільки структура, положення, термінологія законодавства України у сфері права промислової власності відповідають положенням міжнародних договорів у визначеній сфері.

Лекція 4: «право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності» – 1 година

Проблемні питання охорони права на наукове відкриття.

Поняття та види селекційних досягнень. Патент на сорт та його особливості. Порядок та умови патентування нових сортів рослин. Нові породи тварин та їх правова охорона. Правові наслідки селекційної роботи.

Правова охорона нових сортів рослин та порід тварин у зарубіжних країнах.

Поняття інтегральної мікросхеми та умови її патентоспроможності. Умови надання правової охорони інтегральним мікросхемам. Право на реєстрацію топології інтегральної мікросхеми. Право роботодавця (власника чи уповноваженого ним органу).

Поняття та умови охорони раціоналізаторських пропозицій. Нормативна база раціоналізаторської діяльності та її характеристика. Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні. Рекомендації про порядок складання подання та розгляд заяв на раціоналізаторську пропозицію.

Комерційна таємниця як об’єкт інтелектуальної воасності. Проблемні питання охорони прав на комерційну таємницю.

Непоіменовані об’єкти інтелектуальної власності: гудвіл, ноу-хау.Семінарське заняття 4: «право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності» – 2 години
Ключові терміни та поняття до теми: нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності, сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця, наукове відкриття, раціоналізаторська пропозиція
План семінарського заняття:
1. Поняття та види нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Проблемні питання захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Перспективи розвитку національного законодавства щодо захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

4. Досвід зарубіжних країн у сфері захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.


Запитання для самоконтролю:
1. Назвіть види нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Які існують проблемні питання захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності?

3. Надайте визначення поняття сорту рослин.

4. У чому полягають особливості патенту на сорт росли?

5. Яким чином можна отримати патент на сорт рослин за кордоном?

6. Які права та обов’язки випливають з патенту на сорт рослин?

7. Що таке нова порода тварин?

8. Які особливості правового захисту нових порід тварин?

9. Дайте визначення інтегральної мікросхеми.

10. Назвіть умови патентоздатності інтегральної мікросхеми.

11. Які права та обов’язки випливають із реєстрації топографії інтегральної мікросхеми?

12. Надайте визначення комерційної таємниці.

13. У чому полягають особливості правової охорони комерційної таємниці?

14. Що таке наукове відкриття?

15. Які особливості правового захисту наукового відкриття?

16. Дайте визначення раціоналізаторської пропозиції.

17. Що таке ноу-хау? Яким чином можна захистити ноу-хау?
Теми рефератів, доповідей:
1. Досвід зарубіжних країн у сфері захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

Самостійна робота до теми 4. «право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності» – 2 години
Завдання для самостійної роботи:
Завдання 1

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2

Ознайомтесь зі змістом наступних нормативно-правових актів:

- Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

- Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

- Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві»
Завдання 3

Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу/альтернативні можливості надання охорони» нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності з наступними колонками:

- визначення об’єкту;

- вид охоронного документу;

- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;

- строк та умови охорони.

Визначить етапи отримання охоронного документу.

Визначить, у чому полягає експертиза об’єктів промислової власності, її етапи.
Завдання 4

Вивчить нормативно-правові документи, що регулюють діяльність патентних повірених України. Дайте відповіді на запитання:

- у чому полягає діяльність патентних повірених?

- хто може бути патентним повіреним України?

- у чому полягає процедура отримання свідоцтва на право займатися діяльністю патентного повіреного?
Лекція 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів» – 1 година

Поняття та особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Ліцензія. Ліцензійний договір. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії.
Практичне заняття 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів» – 2 години
Задача 1.

Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської, документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах. Згідно з умовами договору завод, окрім документації також зобов'язався поставити товариству спеціальне технологічне обладнання, підготувати його спеціалістів для освоєння розробки, передати досвід по налагодженню технологічного процесу. Па підставі договору та податкового законодавства України бухгалтерія товариства у звітних документах зменшила оподатковуваний валовий прибуток, одержаний товариством за звітний період, на суму витрат на придбання «ноу-хау». Державна податкова інспекція району виявила це під час проведення перевірки і оштрафувала товариство, мотивуючи своє рішення тим, що відносини між сторонами були врегульовані не договором «ноу-хау», а договором купівлі-продажу. Не погодившись зі штрафом, товариство подало у міську податкову адміністрацію скаргу.

Проаналізуйте правове положення та аргументи спору і дайте відповідь на запитання:

Що визнається договором “ноу-хау”, які його особливості та юридична природа?

Які спільні риси та відмінності договорів “ноу-хау” та купівлі-продажу?
Задача 2.

Програміст за фахом гр. Мороз П.І. перебував у трудових відносинах з приватним підприємством «Альтаїр». У зв'язку з виконанням трудових обов'язків Мороз П.І. розробив та передав комп'ютерну програму для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Програма використовувалась «Альтаїром» для власних потреб. Через деякий час (приблизно через півроку) приватне підприємство «Альтаїр» уклало декілька авторських договорів на використання вищевказаної програми іншими підприємствами. Мороз, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з позовом до «Альтаїра».

Обґрунтуйте позицію відповідача, вкажіть, які юридичні факти входять у предмет доказування по цій справі.
Задача 3.

Відповідно до індивідуального плану роботи викладача доцент кафедри Митник включив підготовку монографії «Органічні сполуки» обсягом 10 авторських аркушів строком виконання 3 роки. Зважаючи на великий обсяг навчальної роботи, йому на підставі додаткового договору із ректоратом було збільшено посадовий доклад.

За перший та другий рік роботи рукописи розділів монографії на кафедру та вченій ради університету не подавались. Призначена вченою радою комісія встановила, що виконавець лише зібрав деякі емпіричні дані для підготовки розділів роботи. За рік, що зостався, робота не буде виконана. Митник посилався на те, що своє навантаження він виконав за рахунок звільненої проти розрахункової навчальної і виховної роботи.

Зважаючи на те, що виконавець захистив за подібною темою кандидатську дисертацію, і особисті завіряння, йому рішенням вченої ради університету тема була збережена, але посадовий оклад приведено у відповідність з реальними результатами роботи. У встановлений строк монографія не була завершена.

Наказом ректора університету за рекомендацією вченої ради з Митника було стягнуто різницю збільшеного на час виконання важливої роботи посадового окладу, що виплачувався на підставі додаткового договору.

Як слід вирішити суперечку ? Які норми законодавства мають бути застосовані?


Задача 4.

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції, встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором. На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень у різних галузях біології, медицини та сільського господарства. Зокрема, на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів. Вчені звернулися до юриста за консультацією щодо закріплення свого пріоритету та прав.

Які роз'яснення мають бути надані вченим?
Задача 5.

Патентне відомство отримало дві заявки. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель «Електронний кодовий замок». Щодо раніше поданої заявки на одержання патенту на винахід «кодовий замок з ємнісною пам'яттю» рішення ще не було прийняте. Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане у формулі корисної моделі, на яку вже видано патент, не нове, тому що повторює сукупність суттєвих ознак їх заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності. Тому автори звернулися до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу у підготовці заперечення. Власник патенту на корисну модель, дізнавшись про підготовку опротестування виданого йому свідоцтва, в листі до авторів раніше поданої заявки повідомив, що він працював над винаходом самостійно і зі змістом їхньої заявки не був ознайомлений, а відтак, його патент не підлягає анулюванню. Крім того, тотожність запропонованих вирішень виключена тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані патенти і яке рішення може бути прийняте в цьому випадку, зокрема при встановленні тотожності обох рішень?
Задача 6.

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв'язку із запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра-художника. Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консультацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком, тому що художньо-конструкторське вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу. Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва, і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра-художника.

Чи є обґрунтованою така консультація?
Самостійна робота до теми 5. «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів» – 2 години
Завдання 1

Зробіть моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробіть перелік публікацій з теми семінарського заняття. Окресліть основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2

Ознайомтесь з наступними нормативно-правовими актами:

Наказ Мінагрополітики України вiд 21.07.2003 року № 244 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту»

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 577 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України МОН України;  Наказ, Інструкція  вiд 03.08.2001 року № 574 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 16.07.2001 року  № 521 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)»


Завдання 3

Ознайомтесь з документами, переліченими у Листі Вищого господарського суду України вiд 24.10.2008 року № 01-8/640 Про Перелік питань, вміщених у документах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності стосовно права промислової власності та нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.


Завдання 4

Проаналізуйте питання щодо передачі майнових прав інтелектуальної власності за заповітом.ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА №1. Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система

З дисципліни: «Право інтелектуальної власності»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 1 година

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби: Презентація Power Point

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 40 хв.

1. Поняття, функції та принципи права інтелектуальної власності.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності

4. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

5. Державна система охорони та захисту права інтелектуальної власностіЗаключна частина – 5 хв.
Література:

 1. Бєлєвцева В. До питання юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності / В. Бєлєвцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009. — № 6. — С. 60-66

 2. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності / А. Бейкун // Право України. — 2008. — № 11. — С.42-48

 3. Біль М. М. Управління міграційними процесами в контексті їх впливу на інтелектуально-трудовий потенціал України / М. М. Біль // Сталий розвиток економіки. Всеураїнський науково-виробничий журнал. — 2010. — №1. — С. 49-54 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/49.pdf

 4. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти та об’єкти, правові основи захисту / Ю. Гарієвич // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». — 2009. — № 4 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_4/Garievic.pdf

 5. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. - М., 2003. – 416 с. - С. 11-51.

 6. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92-100

 7. Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності Всесвітньою організацією інтелектуальної власності / Ф. О. Кіріленко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2010. — № 2. — С. 110-118

 8. Княгинина И. К. Служебные результаты интеллектуальной деятельносты как объект правового регулирования [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/pdf/10/25a.pdf

 9. Кузнецова Н.С. Гражданско-правовые аспекты совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с. – С. 57-77

 10. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Право України. — 2011. — № 3. — С. 21-29

 11. Мироненко Н. Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації / Н. Мироненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. — 2009. — №2. — С. 11-24

 12. Можаровська Н. О. Правові проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України: доповідь / Н. О. Можаровська // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління : зб. матер. проблемної, міжгалузевої конф. [«Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»], (м. Яремча, 2011 р.) – С.299-302

 13. Можаровська Н. О. Правові проблеми інформаційних впливів на розвиток інтелектуального потенціалу нації : доповідь / Н. О. Можаровська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : зб. матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»] (м. Київ, 11 жовтня 2012 р.: у 2 ч.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, - Ч 1. – С.171-172

 14. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми законодавства України у сфері адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8 (128). – С. 42–45.

 15. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні : досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О. Орлюк // Право України. — 2011. — № 3. — С. 4-20

 16. Ришкова О. В. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності / О. В. Ришкова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. Серия «Юридические науки». — 2008. — Том 21 (60). — № 1. — С. 89-98

 17. Соловйова А. М. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України / А. М. Соловйова // Держава і право. — 2009. — Випуск 46. — С. 462-466

 18. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. — 2011. — № 3. — С. 45-59

 19. Томаров И.Е. К вопросу о природе и системе объектов гражданских правоотношений и объектов интеллектуального правоотношения. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с. – С. 78-95

 20. Турчак І. О. Діяльність міжнародного комерційного арбітражу у сфері охорони прав інтелектуальної власності в зовнішньоекономічній діяльності / Турчак І. О., Гураль І. С. // Науково-комерційний вісник. — 2010. — №2. — С. 28-32

 21. Харитонова О. Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» : лекція / О.Харитонова // Право України. — 2011. — № 3. — С. 311-322

 22. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. Харитонова // Право України. — 2011. — № 3. — С. 66-77

 23. Юркова Є. В. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова // Держава і право. — 2010. — Випуск 47. — С. 250-255

 24. Юркова Є. В. Засоби адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності / Є. В. Юркова // Держава і право. — 2010. — Випуск 49. — С. 250-237

Нормативно-правові акти:
1. Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

2. Постанова Верховної Ради України вiд 27 червня 2007 року № 1243-V «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування».


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА №2. Авторське право та суміжні права

З дисципліни: «Право інтелектуальної власності»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 1 година

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби: Презентація Power Point

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 40 хв.

1. Історія виникнення та розвитку авторського права та суміжних прав.

1.1. Історія виникнення та розвитку авторського права.

1.2. Історія виникнення та розвитку суміжних прав.

1.3. Сучасний стан регулювання авторського права та суміжних прав у законодавстві України

2. Авторське право в законодавстві України

2.1. Поняття авторського права

2.2. Суб’єкти авторського права

2.3. Об’єкти авторського права

2.4. Зміст авторського права

2.5. Строк чинності авторського права

3. Суміжні права в законодавстві України

3.1. Поняття суміжних прав

3.2. Суб’єкти та об’єкти суміжних прав.

3.3. Зміст суміжних прав.

3.4. Строк чинності суміжних прав4. Обмеження майнових прав суб’єктів авторського права та суміжних прав

Заключна частина – 5 хв.
Література:

 1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. — Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів // Уклад. В.С.Дроб'язко. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 460 с.

 2. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. — 2008. — № 6. — С. 63-68

 3. Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес / А. Дітц // Право України. – 2011. – № 3. – С. 78-91

 4. Жилінкова О. В. Організації колективного управління як суб'єкти договорів на використання музичних творів / О. В. Жилінкова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2006. — Вип. 33. — С. 337-342.

 5. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права / Л. Закорецька // Право України. — 2008. — № 9. — С. 51-56

 6. Ігнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Ігнатенко, Д. Луспеник // Право України. — 2009. — № 2. — С. 109-120

 7. Ієвіня О. Sui generis: право слідування / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. — 2008. — №9 (103).

 8. Ієвіня О. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторських та суміжних прав / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. — 2009. — №4 (114).

 9. Ієвіня О. Проблеми визначення суб'єктів авторського права та суміжних прав за законодавством України у зв'язку з розвитком системи колективного управління майновими правами / О. Ієвіня // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. — К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — С.386 - 390.

 10. Ієвіня О. В. Місце суміжних прав у цивільному праві України / О. В. Ієвіня // Право і суспільство. — 2007. — №3. — С.116–120.

 11. Ієвіня О. В., Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А. Право інтелектуальної власності : схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. — К. : КНТ, 2007. — 264 с.

 12. Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. Крижна // Право України. — 2011. — № 3. — С. 60-65

 13. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С., Крижна В. М. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук; НДІ інтелектуальної власності / О.П. Орлюк (ред.), О.Д. Святоцький (ред.). — К. : Видававничий Дім «Ін Юре», 2007.

 14. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 3. – С. 45-59


Нормативні акти

 1. Закон України вiд 23.12.1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»

 2. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.06.2003 року № 992 «Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах»

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України, Держкомпідприємництва, ДПА України  вiд 24.11.2003 року № 780/123/561 «Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах»

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 04.06.2010 року № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»

 5. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.01.2003 року № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань»

 6. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.01.2003 року № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав»НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА №3. Право промислової власності

З дисципліни: «Право інтелектуальної власності»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби: Презентація Power Point

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 70 хв.

1. Історія виникнення та розвитку прав на об’єкти промислової власності.

1.1. Історія патентного права

1.2. Історія права на торговельні марки

2. Поняття патентного права. Умови надання правової охорони і критерії патентоздатності винаходу, корисної моделі та промислового зразка

3. Патентування винаходу, корисної моделі та промислового зразка в іноземних державахКаталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка