«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 060100 «Правознавство»


Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послугСторінка2/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.71 Mb.
1   2   3

4. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг


4.1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

4.2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку4.3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Заключна частина – 5 хв.
Література:

 1. Воронін Я. Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2008. - Вип. 42. — С. 395-401.

 2. Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. — К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. — 208 с.

 3. Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. — 2008. — № 9. — С. 107-113

 4. Іщук С. І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 39. — С. 427-431.

 5. Іщук С. І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2007. — Вип. 37. — С. 414-419.

 6. Можаровська Н. О. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 49–52.

 7. Можаровська Н. О. Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності/ Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 228-232

 8. Можаровська Н. О. Теоретико-правові засади визначення підстав набуття права на знак для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 223–229.

 9. Пилипенко А. А. Право изобретателя. — М. : «Статут», 2001. — 688 с. (Классика российской цивилистики).

 10. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб.наук. статей/ за ред.. Ю. С.Шемшученка, Ю. Л.Бошицького. — К. : Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2004. — 548 с.

 11. Чомахашвілі О. Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки / О. Ш. Чомахашвілі // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 39. — С. 394-399.

 12. Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створений службовий винахід / Т. Ярошевська // Право України. — 2007. — № 6. — С. 101-103

 13. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід / Т. Ярошевська // «Право України», — 2006. — № 3. — С. 71-73


Нормативні акти

 1. Закон України вiд 15.12.1993 року № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

 2. Закон України вiд 15.12.1993 року № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки»

 3. Закон України вiд 15.12.1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

 4. Закон України вiд 16.06.1999 року № 752-XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів»


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА № 4. Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

З дисципліни: «Право інтелектуальної власності»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 1 година

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби: Презентація Power Point

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 35 хв.

1. Загальна характеристика нетрадиційних об'єктів права інтелектуальної власності.

2. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття

3. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем

4. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію

5. Право інтелектуальної власності на селекційні досягнення6. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

Заключна частина – 5 хв.
Література:

 1. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400 с.

 2. Анчукова М.В.Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (статті 231, 232 КК України) // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 41. - С. 516-522.

 3. Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 357-362.

 4. Івченко Т.В. Роль суду в захисті права на комерційну таємницю // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 38. - С. 442-448.

 5. Івченко Т. В. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні / Т. В. Івченко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 42. — С. 401-408.

 6. Носік Ю. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні // «Право України», 2006, № 3, С. 36-38

 7. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 8. Можаровська Н. О. Правові проблеми інформаційних впливів на розвиток інтелектуального потенціалу нації : доповідь / Н. О. Можаровська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : зб. матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»] (м. Київ, 11 жовтня 2012 р.: у 2 ч.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, - Ч 1. – С.171-172

 9. Можаровська Н. О. Правові проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України: доповідь / Н. О. Можаровська // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління : зб. матер. проблемної, міжгалузевої конф. [«Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»], (м. Яремча, 2011 р.) – С.299-302

 10. Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту / Т.Ткачук // Право України. – 2011. - №3. – с. 243-251


Нормативні акти

  1. Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

  2. Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

  3. Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві»

  4. Закон України вiд 12.07.2001 року № 2658-0III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ
ТЕМА № 5. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів

З дисципліни: «Право інтелектуальної власності»

Категорія слухачів: студенти навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Обсяг навчального часу: 1 година

Навчальне обладнання, ТЗН: ноутбук, проектор, дошка, крейда.

Наочні засоби: Презентація Power Point

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

Вступна частина – 5 хв.

Основна частина - 35 хв.

1. Поняття та особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

2. Види договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Істотні умови договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

3. Ліцензія. Ліцензійний договір4. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Заключна частина – 5 хв.
Література:

 1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. – Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів // Уклад. В.С.Дроб'язко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 460 с.

 2. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400 с.

 3. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 63-68

 4. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності / А. Бейкун // Право України. – 2008. – № 11. – С.42-48

 5. Воронін Я. Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. - Вип. 42. – С. 395-401.

 6. Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес / А. Дітц // Право України. – 2011. – № 3. – С. 78-91

 7. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. - М., 2003. – 416 с. - С. 11-51.

 8. Жилінкова О. В. Організації колективного управління як суб'єкти договорів на використання музичних творів / О. В. Жилінкова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 33. – С. 337-342.

 9. Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 107-113

 10. Ієвіня О. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторських та суміжних прав / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2009. – №4 (114).

 11. Ієвіня О. Проблеми визначення суб'єктів авторського права та суміжних прав за законодавством України у зв'язку з розвитком системи колективного управління майновими правами / О. Ієвіня // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.386 - 390.

 12. Іщук С. І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 39. – С. 427-431.

 13. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С., Крижна В. М. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук; НДІ інтелектуальної власності / О.П. Орлюк (ред.), О.Д. Святоцький (ред.). – К. : Видававничий Дім «Ін Юре», 2007.

 14. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб.наук. статей/ за ред.. Ю. С.Шемшученка, Ю. Л.Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 548 с.

 15. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 3. – С. 45-59

 16. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 66-77

 17. Ярешко О. Ділова репутація як об’єкт цивільно-правового регулювання / О.Ярешко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Х регіональної наук.-практ. конф. (5-6 лютого 2004 р.) – Львів, 2004. – С. 250-251.

 18. Шевчук С. Господарсько-правові аспекти передачі прав на використання непатентованих об’єктів інтелектуальної власності / С.Р. Шевчук // Наше право. – 2011. – № 2. Ч.2. – С. 101-106.

 19. Шевчук С. Особливості внесення до спільної господарської діяльності вкладів діловою репутацією, діловими зв'язками та іншими нематеріальними активами / С.Р. Шевчук // Часопис Київського університету права – 2011. – № 2. – С. 167-170.Нормативні акти

 1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11. - Ст. 462.

 2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності: Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 35. – Ст. 271

 3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Заради України. – 1996. - № 36. – Ст. 164.

 4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. - Ст. 32.

 5. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

 6. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 1. Право інтелектуальної власності: історія розвитку, система

З дисципліни: Право інтелектуальної власності

Категорія слухачів: студенти денної форми навчання навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета: удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам’ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

1. Поняття, функції та принципи права інтелектуальної власності.

2. Зміст права інтелектуальної власності.

3. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності

4. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

5. Державна система охорони та захисту права інтелектуальної власності.


Література:


 1. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України. – 2008. – № 11. – С. 42 – 48.

 2. Головкова О.М. Роль адміністративного примусу в боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 37. – С. 294 – 298.

 3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с.

 4. Запорожец І. До питання класифікації суб’єктів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України – 2006. – № 8. – С. 39 – 40.

 5. Запорожець І. Заходи адміністративного примусу в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2007. – № 4. – С. 26 – 29.

 6. Запорожець І., Комзюк А., Комзюк Л. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду // Право України. – 2006 – № 9. – С. 66 – 69.

 7. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 року / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти / К.С. Самойлик (голова ред.ради), Г.О. Андрощук (упоряд.). – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 320 с.

 8. Святоцький О., Сімсон О. Реформування відносин власності у інтелектуальній сфері: правові проблеми // Право України. – 2006. – № 2. – С. 58 – 61.

 9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-ПЛисяк Л.С., 2011. – 592 с.


Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.Запитання до семінару (2 год.):

1. В чому полягає пропрієтарний підхід до інтелектуальної власності? Розкрийте теорію виключних прав.

2. Як розрізняється право інтелектуальної власності та право власності на річ, у якій втілено об’єкт інтелектуальної власності. Наведіть приклади.

3. Дайте визначення права інтелектуальної власності. Розкрийте право інтелектуальної власності у суб’єктивному та об’єктивному значенні.

4. Назвіть та розкрийте основні функції права інтелектуальної власності.

5. Назвіть та розкрийте принципи права інтелектуальної власності.

6. Що таке виключне право?

7. Назвіть особисті немайнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?

8. Назвіть майнові права інтелектуальної власності. В чому їх особливості?

9. Назвіть інститути права інтелектуальної власності та надайте їх коротку характеристику.

10. Хто є первинним/вторинним суб’єктом права інтелектуальної власності?

11. Охарактеризуйте законодавство України в сфері інтелектуальної власності.

12. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

13. Назвіть установи, що входять до державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

14. Які функції щодо охорони та захисту права інтелектуальної власності здійснюють окремі органи державної влади?

15. Назвіть основні завдання Державної служби інтелектуальної власності.

16. Які повноваження має Державна служба інтелектуальної власності?

17. Назвіть основні напрямки вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності.

18. Назвіть установи, що входять до державної системи правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

19. Які функції щодо охорони та захисту права інтелектуальної власності здійснюють окремі органи державної влади?

20. Назвіть основні завдання Державної служби інтелектуальної власності.

21. Які повноваження має Державна служба інтелектуальної власності?


Завдання для самостійного вивчення (2 год.):
Завдання 1:

1. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними критеріями:

- загальне законодавство;

- спеціальне законодавство;

- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи охорони та захисту права інтелектуальної власності;

- спеціальне законодавство в сфері авторського права;

- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.


Завдання 2:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 3:

Ознайомтесь зі змістом Постанови Верховної Ради України вiд 27.06.2007 року № 1243-V «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування». Як оцінюється стан охорони та захисту права інтелектуальної власності сьогодні? Які питання підлягають вирішенню?
Завдання 4.

Ознайомтесь зі змістом статті Ю.Л.Бошицького «Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності»1. Знайдіть відповіді на запитання:

- Хто з вчених-юристів займається дослідженням питань охорони та захисту інтелектуальної власності?

- Від чого залежить якість законів? Чи можна вважати «якісним» законодавство України у сфері інтелектуальної власності?

- Яким умовам має відповідати законодавство у сфері інтелектуальної власності? Чи відповідає цим умовам законодавство України?

- Яким чином питання законодавчого забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності пов’язано з інтеграцією України до світового співтовариства?

- У чому бачить автор недосконалість правового регулювання таких об’єктів як службовий винахід? торговельна марка? комерційне (фірмове) найменування? комерційна таємниця? Відображуючи позицію автора, зазначте, чи змінилася ситуація з моменту написання статті.

- Які засоби оптимізації права інтелектуально власності виділяє автор? Чи реалізовані вони сьогодні?

Завдання 5:

1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.


Завдання 6:

Вивчить схему «Система виключних прав» та коментар до ней (Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с. – С.32-51). Порівняйте її зі схемами, що пропонуються іншими науковцями.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 2. Авторське право та суміжні права
З дисципліни: Право інтелектуальної власності

Категорія слухачів: студенти денної форми навчання навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета: удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам’ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:
План семінарського заняття №2

1. Історія виникнення та розвитку авторського права та суміжних прав.

2. Законодавство України у сфері авторського права та суміжних прав.

3. Суб’єкти авторського права.

4. Об’єкти авторського права.

5. Зміст авторського права.6. Суб’єкти суміжних прав.

7. Об’єкти суміжних прав.

8. Зміст суміжних прав.

9. Обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав.
Література:


 1. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні // Право України. – 2008. - № 6. – С. 63 – 68.

 2. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права // Право України. – 2008. – № 9. – С. 51 – 56.

 3. Ієвіня О. Sui generis: право слідування / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2008. – №9 (103).

 4. Ієвіня О. В. Місце суміжних прав у цивільному праві України / О. В. Ієвіня // Право і суспільство. – 2007. – №3. – С.116–120.

 5. Ієвіня О. В., Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А. Право інтелектуальної власності : схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К. : КНТ, 2007. – 264 с.

 6. Ієвіня О. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторських та суміжних прав / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2009. – №4 (114).

 7. Ієвіня О. Проблеми визначення суб'єктів авторського права та суміжних прав за законодавством України у зв'язку з розвитком системи колективного управління майновими правами / О. Ієвіня // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.386 - 390.

 8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – 592 с.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.


Питання до семінарського заняття №2:

1. Назвіть основні етапи розвитку авторського права.

2. Назвіть основні етапи розвитку суміжних прав.

3. Які законодавчі акти регулюють відносини у сфері авторського права та суміжних прав?

4. Що є підставою виникнення авторського права? Чи підлягає авторське право обов’язковій реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої авторські права? Що таке презумпція авторства?

5. Хто є суб’єктами авторського права?

6. Назвіть об’єкти авторського права. Чи є їх перелік вичерпаним?

7. Що таке похідний твір?

8. Які об’єкти не підлягають охороні авторським правом?

9. Яким чином охороняється частина твору?

10. Як виглядає знак охорони авторського права? Що означає його вигляд?

11. Що таке співавторство? Які є види співавторства?

12. Назвіть особисті немайнові права автора. Чи є їх перелік вичерпаним?

13. Які майнові права має автор? Чи є їх перелік вичерпаним? Що таке право слідування?

14. Назвіть види використання об’єктів авторського права.

15. У чому особливість аудіовізуального твору? Інтерв’ю?

16. У чому особливість виникнення авторського права на збірники та інші складені твори?

17. У чому особливість виникнення авторського права перекладачів та інших похідних творів?18. Як визначається авторське право на службовий твір та твір, створений під час виконання трудового договору.

19. Який строк дії авторського права на твір? на твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом? коли весь твір публікується (оприлюднюється) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами, випусками, серіями тощо? на твори посмертно реабілітованих авторів?

21. Що є підставою виникнення суміжних прав? Чи підлягають суміжні права обов’язкової реєстрації? Яким чином особа може сповістити про свої суміжні права?

22. Хто є суб’єктами суміжних прав? Чим характеристика суб’єктів суміжних прав відрізняється від характеристики суб’єктів авторського права? Чи завжди суміжні права залежать від авторського права?

23. Назвіть об’єкти суміжних прав.

24. Чим відрізняється відеограма та аудіовізуальний твір?

25. Назвіть особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав.

26. Назвіть майнові права виконавців? виробників фонограм? виробників відеограм? організацій мовлення?

27. Які строки охорони суміжних прав?

28. Назвіть випадки вільного використання творів.

29. Які допускаються обмеження майнових прав суб’єктів суміжних прав?

30. У чому особливість використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою?
Завдання для самостійного вивчення (2 год.):
Завдання 1:

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авторського права.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері авторського права.
Завдання 2:

Зробить моніторинг наукових та науково-практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 3:

1. Дайте визначення авторської винагороди. У чому полягає її значення?

2. Яким чином визначається розмір авторської винагороди?

3. Визначте, у чому полягають проблемні моменти забезпечення виплати авторської винагороди.


Завдання 4:

Зробить перелік випадків дозволеного вільного використання творів та дайте відповіді на запитання:

- За яких умов воно допускається?

- Яким чином забезпечується виплата авторської винагороди у разі дозволеного законодавством вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав з обов’язковою виплатою авторської винагороди?

- Коли допускається вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав без виплати авторської винагороди?
Завдання 5:

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері суміжних прав.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері суміжних прав.
Завдання 6:

Ознайомтесь зі змістом Постанови Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 3. Право промислової власності

З дисципліни: Право інтелектуальної власності

Категорія слухачів: студенти денної форми навчання навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета: удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам’ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

1. Поняття та етапи розвитку права промислової власності.

2. Суб’єкти, об’єкти та зміст права промислової власності.

3. Законодавство України у сфері права промислової власності.Література:

 1. Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 359-364.

 2. Бошицький Ю.Л. Проблеми охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 361-367.

 3. Воронін Я.Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 395-401.

 4. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

 5. Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 427-431.

 6. Іщук С.І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 414-419.

 7. Можаровська Н. О. Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності/ Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 228-232

 8. Можаровська Н. О. Правові проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України: доповідь / Н. О. Можаровська // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління : зб. матер. проблемної, міжгалузевої конф. [«Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»], (м. Яремча, 2011 р.) – С.299-302

 9. Можаровська Н. О. Теоретико-правові засади визначення підстав набуття права на знак для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 223–229.

 10. Можаровська Н. О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 158–164.

 11. Можаровська Н. О. Європейська інтеграція в контексті адміністративно-правової охорони та захисту промислової власності від проявів недобросовісної конкуренції / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. – 2006. – № 10 (24). – С. 20–29.

 12. Можаровська Н. О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2007. – № 7 (33). – С. 2–7.

 13. Можаровська Н. О. Адміністративно-правовий захист торговельних марок (юрисдикційні повноваження органів виконавчої влади) / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2008. – № 12 (50). – С. 53–62.

 14. Можаровська Н. О. Правова регламентація охорони та захисту прав на знаки для товарів та послуг / Н. О. Можаровська // Персонал. – 2001. – № 7. – С. 56–61.

 15. Можаровская Н. О. Европейская интеграция в контексте защиты прав интиллектуальной собственности / Н. О. Можаровская // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 70–75.

 16. Можаровська Н. О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки: доповідь / Н. О. Можаровська // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІХ Міжнародної конф. [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»], (м. Косів Івано-Франківської області, 27–31 січня 2008 р.). – К. : Київський ун-т права НАН України, 2008. – С. 250–254.

 17. Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 279-285.

 18. Чомахашвілі О.Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 394-399.

 19. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід /| «Право України», 2006, № 3, С. 71-73

 20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-ПЛисяк Л.С., 2011. – 592 с.

Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.Запитання до семінару:

1. Назвіть основні етапи розвитку права промислової власності.

2. Хто є суб’єктами права промислової власності?

3. Назвіть об’єкти права промислової власності.

4. У чому полягає зміст права промислової власності?

5. Які умови необхідні для надання правової охорони винаходам? корисним моделям? промисловим зразкам?

6. Назвіть умови патентоздатності винаходу? корисної моделі? патентоспроможності промислового зразка?

7. Які права на одержання патенту має винахідник? автор? роботодавець? правонаступник?

8. Що таке право першого заявника?

9. Назвіть вимоги до заявки.

10. Що таке пріоритет?

11. Що таке експертиза? її мета? види?

12. Що означає перетворення заявки?

13. Що таке тимчасова правова охорона?

14. Який порядок реєстрації патенту?

15. Які права та обов’язки випливають із патенту?

16. Що таке примусове відчуження прав на винахід, корисну модель?

17. Який порядок припинення дії патенту? визнання патенту недійсним?

18. Які умови необхідні для надання правової охорони знаку для товарів і послуг? зазначенню походження товару?

19. Назвіть підстави для відмови у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг?

20. Який порядок одержання свідоцтва на знак для товарі і послуг?

21. Що таке поділ заявки?

22. Які права/обов’язки випливають із свідоцтва на знак для товарі і послуг?

23. Який порядок припинення дії свідоцтва на знак для товарі і послуг або визнання його недійсним?

24. Хто має право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

25. Назвіть вимоги до заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

26. Як відбувається експертиза заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару?

27. Які права та обов’язки випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару?

28. Назвіть підстави для визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару.
Завдання для самостійного вивчення (1 год.):

Завдання 1

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері промислової власності.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері промислової власності.
Завдання 2

Зробить конспект відповідних глав книги О.О.Пілипенка «Право винахідника» (Пилипенко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

Дайте відповіді на запитання:

- в чому полягає соціальне значення винаходу?

- в чому полягають особливості розвитку патентного права в різних країнах світу?

- які виділяють періоди розвитку патентного права?НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 4. Право на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності.
З дисципліни: Право інтелектуальної власності

Категорія слухачів: студенти денної форми навчання навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета: удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам’ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

1. Поняття нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Законодавство, що регулює відносини щодо нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

3. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти:

- наукове відкриття

- раціоналізаторську пропозицію

- селекційні досягнення

- топографії інтегральних мікросхем- комерційну таємницю
Література:

 1. Івченко Т.В. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 401-408.

 2. Івченко Т.В. Деякі питання правового регулювання поняття «ноу-хау» // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 260-265.

 3. Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 357-362.

 4. Можаровська Н. О. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 49–52.

 5. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 6. Можаровська Н. О. Правові проблеми інформаційних впливів на розвиток інтелектуального потенціалу нації : доповідь / Н. О. Можаровська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : зб. матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»] (м. Київ, 11 жовтня 2012 р.: у 2 ч.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, - Ч 1. – С.171-172

 7. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми імплементації норм міжнародного права в законодавство України щодо охорони та захисту комерційної таємниці : доповідь / Н. О. Можаровська // Проблеми політико-правового забезпечення евро- та євроатлантичної інтеграції України : зб. доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. [«Проблеми політико-правового забезпечення евро- та євроатлантичної інтеграції України»], (м. Одеса, 22 листопада 2007 р.). – Одеса : Одеський ін-т Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2007. – С. 144–160.

 8. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-ПЛисяк Л.С., 2011. – 592 с.


Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.Запитання до семінару:
1. Назвіть види нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності.

2. Які існують проблемні питання захисту прав на нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності?

1. Надайте визначення поняття сорту рослин.

2. У чому полягають особливості патенту на сорт росли?

3. Яким чином можна отримати патент на сорт рослин за кордоном?

4. Які права та обов’язки випливають з патенту на сорт рослин?

5. Що таке нова порода тварин?

6. Які особливості правового захисту нових порід тварин?

7. Дайте визначення інтегральної мікросхеми.

8. Назвіть умови патентоздатності інтегральної мікросхеми.

9. Які права та обов’язки випливають із реєстрації топографії інтегральної мікросхеми?

10. Надайте визначення комерційної таємниці.

11. У чому полягають особливості правової охорони комерційної таємниці?

12. Що таке наукове відкриття?

13. Які особливості правового захисту наукового відкриття?

14. Дайте визначення раціоналізаторської пропозиції.

15. Що таке ноу-хау? Яким чином можна захистити ноу-хау?
Завдання для самостійного вивчення (2 год.):
Завдання 1:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2:

Ознайомтесь зі змістом наступних нормативно-правових актів::

- Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

- Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

- Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 3. Загальні положення про право промислової власності
З дисципліни: Право інтелектуальної власності
Категорія слухачів: студенти денної форми навчання навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета: удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам’ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:

Складання заявки на одержання охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, зазначення походження товару.

При підготовці до практичного заняття студентам необхідно ознайомитись зі змістом наступних нормативно-правових актів:

Наказ Держпатенту України вiд 28.07.1995 року № 116 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.01.2001 року № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 17.08.2001 року № 598 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.02.2002 року № 110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 15.03.2002 року № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.03.2002 року № 198 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності


Література:

 1. Бошицький Ю.Л. Загальні аспекти охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні на сучасному етапі // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 359-364.

 2. Бошицький Ю.Л. Проблеми охорони прав на комерційні (фірмові) найменування в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 34. - С. 361-367.

 3. Воронін Я.Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 395-401.

 4. Демченко Т.С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

 5. Іщук С.І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 427-431.

 6. Іщук С.І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 37. - С. 414-419.

 7. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми законодавства України у сфері адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8 (128). – С. 42–45.

 8. Можаровська Н. О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 158–164.

 9. Можаровська Н. О. Європейська інтеграція в контексті адміністративно-правової охорони та захисту промислової власності від проявів недобросовісної конкуренції / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. – 2006. – № 10 (24). – С. 20–29.

 10. Можаровська Н. О. Адміністративно-правовий захист торговельних марок (юрисдикційні повноваження органів виконавчої влади) / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2008. – № 12 (50). – С. 53–62.

 11. Можаровська Н. О. Правова регламентація охорони та захисту прав на знаки для товарів та послуг / Н. О. Можаровська // Персонал. – 2001. – № 7. – С. 56–61.

 12. Можаровская Н. О. Европейская интеграция в контексте защиты прав интиллектуальной собственности / Н. О. Можаровская // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 70–75.

 13. Можаровська Н. О. Правові проблеми охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні : доповідь / Н. О. Можаровська // Проблеми соціально-економічного розвитку регіону : зб. доповідей наук.-практ. конф. [«Проблеми соціально-економічного розвитку регіону»], (м. Красноармійськ, 3 березня 2006 р.). – Красноармійськ : Красноармійське відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2006. – С. 120–124.

 14. Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 279-285.

 15. Чомахашвілі О.Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 39. - С. 394-399.

 16. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід /| «Право України», 2006, № 3, С. 71-73

 17. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-ПЛисяк Л.С., 2011. – 592 с.


Методичні поради з викладання теми:
Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.

Практичне заняття 3.
1. Складання заявки на одержання охоронного документу на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

При підготовці до практичного заняття студентам необхідно ознайомитись зі змістом наступних нормативно-правових актів:

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.01.2001 року № 22 «Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.02.2002 року № 110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 15.03.2002 року № 197 «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.03.2002 року № 198 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 року № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності»
2. Доповіді на тему:

1. Етапи розвитку права промислової власності.

2. Тенденції розвитку законодавства України у сфері права промислової власності.

3. Міжнародні договори у сфері права промислової власності.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра цивільно-правових дисциплін
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТРИЧНИХИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА № 5. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів
З дисципліни: Право інтелектуальної власності
Категорія слухачів: студенти денної форми навчання навчально-наукового інституту права та психології НАВС.

Навчальна мета: спрямована на те, щоб організувати дискусію за попередньо визначеною темою, яка передбачена навчально-методичним комплексом.

Виховна мета: удосконалити знання студентів, систематизувати їх, розвивати пам’ять, мислення та формувати гармонійно-розвинуту творчу особистість.

Розвивальна мета: активізувати процес мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та керівництва заняттям, створити таку дидактичну систему, за якої студенти самостійно організовують проведення навчального заняття, розробляють алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що підвищує ефективність процесу засвоєння знань і формування творчого досвіду особистості

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН:

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право, Цивільне право України, Цивільне процесуальне право, Кримінальне право, Адміністративне право.

Навчальні питання:
Практичне заняття 5:
Задача 1.

Харківський механічний завод за договором передав товариству «Перспектива» комплект розробленої його спеціалістами конструкторської, документації на виготовлення пристрою для визначення вмісту нітратів в овочах та фруктах. Згідно з умовами договору завод, окрім документації також зобов'язався поставити товариству спеціальне технологічне обладнання, підготувати його спеціалістів для освоєння розробки, передати досвід по налагодженню технологічного процесу. Па підставі договору та податкового законодавства України бухгалтерія товариства у звітних документах зменшила оподатковуваний валовий прибуток, одержаний товариством за звітний період, на суму витрат на придбання «ноу-хау». Державна податкова інспекція району виявила це під час проведення перевірки і оштрафувала товариство, мотивуючи своє рішення тим, що відносини між сторонами були врегульовані не договором «ноу-хау», а договором купівлі-продажу. Не погодившись зі штрафом, товариство подало у міську податкову адміністрацію скаргу.

Проаналізуйте правове положення та аргументи спору і дайте відповідь на запитання:

Що визнається договором “ноу-хау”, які його особливості та юридична природа?

Які спільні риси та відмінності договорів “ноу-хау” та купівлі-продажу?
Задача 2.

Програміст за фахом гр. Мороз П.І. перебував у трудових відносинах з приватним підприємством «Альтаїр». У зв'язку з виконанням трудових обов'язків Мороз П.І. розробив та передав комп'ютерну програму для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Програма використовувалась «Альтаїром» для власних потреб. Через деякий час (приблизно через півроку) приватне підприємство «Альтаїр» уклало декілька авторських договорів на використання вищевказаної програми іншими підприємствами. Мороз, вважаючи себе автором програми, звернувся до суду з позовом до «Альтаїра».

Обґрунтуйте позицію відповідача, вкажіть, які юридичні факти входять у предмет доказування по цій справі.
Задача 3.

Відповідно до індивідуального плану роботи викладача доцент кафедри Митник включив підготовку монографії «Органічні сполуки» обсягом 10 авторських аркушів строком виконання 3 роки. Зважаючи на великий обсяг навчальної роботи, йому на підставі додаткового договору із ректоратом було збільшено посадовий доклад.

За перший та другий рік роботи рукописи розділів монографії на кафедру та вченій ради університету не подавались. Призначена вченою радою комісія встановила, що виконавець лише зібрав деякі емпіричні дані для підготовки розділів роботи. За рік, що зостався, робота не буде виконана. Митник посилався на те, що своє навантаження він виконав за рахунок звільненої проти розрахункової навчальної і виховної роботи.

Зважаючи на те, що виконавець захистив за подібною темою кандидатську дисертацію, і особисті завіряння, йому рішенням вченої ради університету тема була збережена, але посадовий оклад приведено у відповідність з реальними результатами роботи. У встановлений строк монографія не була завершена.

Наказом ректора університету за рекомендацією вченої ради з Митника було стягнуто різницю збільшеного на час виконання важливої роботи посадового окладу, що виплачувався на підставі додаткового договору.

Як слід вирішити суперечку ? Які норми законодавства мають бути застосовані?Задача 4.

Група вчених-генетиків, працюючи в галузі селекції, встановила, що для продукування антибіотиків, вітамінів та інших цінних речовин найбільше значення має штучне підвищення змінюваності мікроорганізмів з наступним добором. На думку вчених, наукове усвідомлення цього відкриття має важливе значення для досліджень у різних галузях біології, медицини та сільського господарства. Зокрема, на його основі може бути розроблений принципово новий метод виробництва медичних препаратів. Вчені звернулися до юриста за консультацією щодо закріплення свого пріоритету та прав.

Які роз'яснення мають бути надані вченим?
Задача 5.

Патентне відомство отримало дві заявки. Заявнику пізніше поданої заявки було видано патент на корисну модель «Електронний кодовий замок». Щодо раніше поданої заявки на одержання патенту на винахід «кодовий замок з ємнісною пам'яттю» рішення ще не було прийняте. Автори раніше поданої заявки вважають, що технічне вирішення, подане у формулі корисної моделі, на яку вже видано патент, не нове, тому що повторює сукупність суттєвих ознак їх заявки. Відмінність полягає лише в назві окремих елементів, а не їх сукупності. Тому автори звернулися до патентного повіреного з проханням надати їм допомогу у підготовці заперечення. Власник патенту на корисну модель, дізнавшись про підготовку опротестування виданого йому свідоцтва, в листі до авторів раніше поданої заявки повідомив, що він працював над винаходом самостійно і зі змістом їхньої заявки не був ознайомлений, а відтак, його патент не підлягає анулюванню. Крім того, тотожність запропонованих вирішень виключена тому, що він подав заявку на корисну модель, а не на винахід.

В якому порядку можуть бути визнані недійсними видані патенти і яке рішення може бути прийняте в цьому випадку, зокрема при встановленні тотожності обох рішень?
Задача 6.

На Петриківському підприємстві Українського народного декоративного розпису майстром Шулікою була розроблена нова модель таці. У зв'язку із запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра-художника. Юридична фірма, до якої звернулося підприємство за консультацією, пояснила, що найкращим засобом охорони було б визнання цієї моделі промисловим зразком, тому що художньо-конструкторське вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу. Проте, на думку юридичної фірми, третя особа все одно не зможе скористатися цією розробкою, яка є твором декоративно-прикладного мистецтва, і не зможе використати без згоди її автора, тобто майстра-художника.

Чи є обґрунтованою така консультація?
Задача 6.

Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Іванченко та Артем'єв у встановленому законом порядку були визнані авторами винаходу - нового засобу одержання отрутохімікатів, що був розроблений під час роботи в лабораторії. До суду надійшли позови від завідувача лабораторії Колесника та співробітника цієї ж лабораторії Ворони, які порушували питання про включення їх у число співавторів винаходу. У позовній заяві Колесника зазначалося, що ним як завідувачем лабораторії здійснювалося загальне керівництво всіма дослідами, які завершилися створенням нової технології одержання отрутохімікатів. У позові Ворони зазначалося, що саме він підказав Іванченку та Артем'єву головну ідею нової технології, а також здійснив велику роботу з пошуку та аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам.

Чи підлягають задоволенню заявлені позовні вимоги?
Задача 7.

Двоє співробітників заводу побутових приладів інженер-технолог і майстер розробили та застосували на виробництві засіб виготовлення ножиць. Упродовж п'яти місяців застосування цього засобу була виявлена його висока ефективність. Автори розробки запропонували запатентувати розробку як винахід, але, не одержавши відповіді протягом двох місяців, подали заявку від власного імені. Притому з метою прискорення набуття виключних прав на створений ними засіб вони вирішили запатентувати його не як винахід, а як корисну модель. Патентне відомство відмовило у видачі патенту на корисну модель, посилаючись на порушення заявниками чинного законодавства.

1. Чи є вірним рішення, прийняте за заявкою?

2. Якщо заявниками допущені порушення, назвіть їх та вкажіть, чи збереглася можливість їх усунення.


Задача 8.

Троє конструкторів-винахідників створили корисну модель «Пристрій для демонтажу шин» і одержали патент. Співвласники патенту на цю модель одержали від акціонерного товариства пропозицію про продаж патенту. Двоє з трьох співвласників висловили бажання продати свідоцтво на умовах, запропонованих акціонерним товариством, але третій співвласник проти цього заперечував, доводячи, що вони самі повинні вдосконалити модель і одержати патент на винахід, який пізніше може бути реалізований з більшою вигодою. Оскільки досягти домовленості не вдалося, влас­ники патенту звернулися за консультацією до юриста.

1. Яке роз'яснення повинно бути надане винахідникам?

2. Які способи передачі патентних прав на використання запатентованих розробок передбачає чинне законодавство України?

3. Чи може корисна модель бути одночасно запатентована як винахід?
Задача 9.

Агроном Грушевський запропонував використати лікарську речовину для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками. Після видачі Грушевському авторського свідоцтва до суду з позовом звернувся Волюта про визнання його співавтором даного винаходу і про видачу йому патенту. У судовому засіданні було встановлено, що Волюта висловив цю ідею на фермерській конференції.

Яке рішення має винести суд?
Задача 10.

Електромонтер Новиков запропонував вдосконален­ня до електричної схеми пресу. Ця пропозиція не давала економічно­го ефекту, але знизила небезпеку виробничого травматизму.

Чи має Новиков право вимагати визнання його пропозиції раціоналізаторською і виплати вина­городи?
Задача 11.

Дроздов звернувся до суду з позовом до підприємства про визнання першості на раціоналізаторську пропозицію, посилаючись на те, що його пропозицію було прийнято підприємством, упроваджено до виробництва і дало економію на суму 1 млн. грн. Але потім від проектного бюро надійшли креслення, складені з урахуванням його пропозиції, та його авторство поставлене під сумнів. Прокурор, який взяв участь у розгляді справи, прохав справу припинити, оскільки суд такі спори не розглядає.

Чи правий прокурор?
Література:

1. Анчукова М.В.Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (статті 231, 232 КК України) // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 41. - С. 516-522.

2. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В.С.Москаленко. – К.: Праксіс, 2007. – 408с.3. Івченко Т.В. Роль суду в захисті права на комерційну таємницю // Держава і право. Юрид. і політ. Науки: зб. Наук. р.. – 2007. – Вип. 38. – С. 442-448.

4. Курило В. Щодо визначення поняття контрафакції // «Право України», 2006, № 2, С. 96-97

5. Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України. - 2008. - № 10. - С. 86-91

6. Степанов І.С. Цивільно-правове регулювання відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 33. - С. 279-285.

7.Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 6: Право інтелектуальної власності / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-ПЛисяк Л.С., 2011. – 592 с.


Методичні поради з викладання теми:

Студентам рекомендовано опрацювати додаткову літературу та вести конспект самопідготовки.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

На самостійне письмове опитування виносяться питання, що викладені нижче та по яких студенту необхідно мати конспект. Контроль здійснюється шляхом письмового опитування на 10-15 хв.

Література для виконання самостійних робіт студента обирається зі списку літератури, поданої до відповідної теми в навчальній програмі дисципліни «Право інтелектуальної власності».
Тема 1. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА – 2 години
Завдання 1:

1. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними критеріями:

- загальне законодавство;

- спеціальне законодавство;

- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи охорони та захисту права інтелектуальної власності;

- спеціальне законодавство в сфері авторського права;

- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.


Завдання 2:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 3:

Ознайомтесь зі змістом Постанови Верховної Ради України вiд 27.06.2007 року № 1243-V «Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування». Як оцінюється стан охорони та захисту права інтелектуальної власності сьогодні? Які питання підлягають вирішенню?


Завдання 4.

Ознайомтесь зі змістом статті Ю.Л.Бошицького «Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності»2. Знайдіть відповіді на запитання:

- Хто з вчених-юристів займається дослідженням питань охорони та захисту інтелектуальної власності?

- Від чого залежить якість законів? Чи можна вважати «якісним» законодавство України у сфері інтелектуальної власності?

- Яким умовам має відповідати законодавство у сфері інтелектуальної власності? Чи відповідає цим умовам законодавство України?

- Яким чином питання законодавчого забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності пов’язано з інтеграцією України до світового співтовариства?

- У чому бачить автор недосконалість правового регулювання таких об’єктів як службовий винахід? торговельна марка? комерційне (фірмове) найменування? комерційна таємниця? Відображуючи позицію автора, зазначте, чи змінилася ситуація з моменту написання статті.

- Які засоби оптимізації права інтелектуально власності виділяє автор? Чи реалізовані вони сьогодні?


Завдання 5:

1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.


Завдання 6:

Вивчить схему «Система виключних прав» та коментар до ней (Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей // Исслед. центр частного права. – М.: «Статут», 2003. – 416 с. – С.32-51). Порівняйте її зі схемами, що пропонуються іншими науковцями.


Тема 2. Авторське право та суміжні права – 2 години
Завдання 1:

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авторського права.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері авторського права.
Завдання 2:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 3:

1. Дайте визначення авторської винагороди. У чому полягає її значення?

2. Дайте відповіді на запитання:

- Яким чином визначається розмір авторської винагороди.

3. Визначте, у чому полягають проблемні моменти забезпечення виплати авторської винагороди.
Завдання 4:

Зробить перелік випадків дозволеного вільного використання творів та дайте відповіді на запитання:

- За яких умов воно допускається?

- Яким чином забезпечується виплата авторської винагороди у разі дозволеного законодавством вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав з обов’язковою виплатою авторської винагороди?

- Коли допускається вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав без виплати авторської винагороди?
Завдання 5:

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері суміжних прав.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері суміжних прав.
Завдання 6.

Ознайомтесь зі змістом Постанови Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір».


Завдання 7.

Ознайомтесь з постановами Витого господарського суду України. Складити фабулу справи та основні положення вирішення справи.

Постанова Вищого господарського суду України вiд 11.05.2004 «Про стягнення компенсації за порушення авторського права»

Постанова Вищого господарського суду України вiд 01.07.2008 року № 39/418пд «Про заборону дій, що порушують авторське право, стягнення 9 250 000 грн. компенсації та визнання недійсним договору від 02.08.2002 N 01/08-02»

Постанова Вищого господарського суду України вiд 01.07.2008 року № 21/553 «Про стягнення компенсації за порушення майнових авторських прав»

Постанова Вищого господарського суду України вiд 01.07.2008 року № 39/26167-39/346 «Про стягнення компенсації за порушення авторських прав та заборону використання музичних творів без виплати авторської винагороди»


Тема 3. право промислової власності - 1 година
Завдання 1

1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері промислової власності.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроектами, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері промислової власності.
Завдання 2

Зробить конспект відповідних глав книги О.О.Пілипенка «Право винахідника» (Пилипенко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

Дайте відповіді на запитання:

- в чому полягає соціальне значення винаходу?

- в чому полягають особливості розвитку патентного права в різних країнах світу?

- які виділяють періоди розвитку патентного права?


Завдання 3:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 4:

Ознайомтесь зі змістом законів України:

- вiд 15.12.1993 року № 3687-XII «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

- вiд 15.12.1993 року № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки»

- вiд 15.12.1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

- вiд 16.06.1999 року № 752-XIV «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

Коли до цих законів було внесено зміни? Чим було викликано необхідність внесення змін?
Завдання 5:

Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу на об’єкт промислової власності» з наступними колонками:

- визначення об’єкту;

- вид охоронного документу;

- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;

- строк та умови охорони.

Визначить етапи отримання охоронного документу.

Визначить, у чому полягає експертиза об’єктів промислової власності, її етапи.
Тема 4. право на нетрадиційні об’єктиінтелектуальної власності - 2 години
Завдання 1:

Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2:

Ознайомтесь зі змістом наступних нормативно-правових актів::

- Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

- Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

- Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві»
Завдання 4:

Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу/альтернативні можливості надання охорони» нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності з наступними колонками:

- визначення об’єкту;

- вид охоронного документу;

- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;

- строк та умови охорони.

Визначить етапи отримання охоронного документу.

Визначить, у чому полягає експертиза об’єктів промислової власності, її етапи.
Завдання 5:

Вивчить нормативно-правові документи, що регулюють діяльність патентних повірених України. Дайте відповіді на запитання:

- у чому полягає діяльність патентних повірених?

- хто може бути патентним повіреним України?

- у чому полягає процедура отримання свідоцтва на право займатися діяльністю патентного повіреного?
Тема 5. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів - 2 години
Завдання 1

Зробіть моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробіть перелік публікацій з теми семінарського заняття. Окресліть основні напрями наукових дискусій.


Завдання 2

Ознайомтесь з наступними нормативно-правовими актами:

Наказ Мінагрополітики України вiд 21.07.2003 року № 244 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту»

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 року № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 577 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 року № 576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України МОН України;  Наказ, Інструкція  вiд 03.08.2001 року № 574 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 16.07.2001 року  № 521 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)»


Завдання 3:

Ознайомтесь з документами, переліченими у Листі Вищого господарського суду України вiд 24.10.2008 року № 01-8/640 Про Перелік питань, вміщених у документах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду господарськими судами справ, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності стосовно права промислової власності та нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.НДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студентів полягає в його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента.

У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається також як один з основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального навантаження.Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Важливою формою організації навчання є індивідуальні завдання. Вони мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці (роз­рахунково-графічні, розрахункові, аналітичні, контрольні роботи, у т. ч. - курсові роботи чи проекти).

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навча­ються на різних факультетах і спеціальностях.

Різновидом індивідуальних занять є індивідуальні на­вчально-дослідні завдання (ІНДЗ), які відповідають інноваційним технологіям на­вчання. ІНДЗ - вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке вико­ристовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни.

ІНДЗ в університеті виконуються з нормативних дисциплін всіх циклів навчального плану і є складовою структурною частиною навчальної дисципліни. ІНДЗ, як і інші модулі в межах залікового кредиту, оцінюється і має питому частку в підсумковій оцінці залікового кредиту. За весь період вивчення дисципліни кожен студент виконує тільки одне ІНДЗ, з переліку запропонованих в НМК дисципліни.

Мета індивідуального навчально-дослідного завдання - самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання — це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання (орієнтовна):

        вступ — зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;

        теоретичне обґрунтування - виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;

        методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) - вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

        основні результати роботи та їх обговорення  - подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;

        висновки;

        список використаної літератури;

        додатки (за необхідності).Види індивідуальних навчально-дослідних завдань:

       конспект із теми (модуля) за заданим планом або планом, який студент розробив самостійно (як виняток, для студентів денної форми навчання з невеликих за обсягом навчальних курсів та для студентів заочної форми навчання);

       реферат з теми (модуля) або вузької проблематики (як виняток, для студентів денної форми навчання з коротких навчальних курсів та для студентів заочної форми навчання);

       розв'язування та складання розрахункових або практичних (наприклад, ситуативних) задач різного рівня з теми (модуля) або курсу;

       розроблення теоретичних або прикладних (діючих) функціональних моделей явищ, процесів, конструкцій тощо;

       комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об'єктів, конструкцій тощо;

        анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис тощо;

       розробка тематики та поурочних планів шкільних курсів та конспектів уроків;

       розробка навчальних та діагностичних тестових завдань із шкільних курсів.

Порядок подання та захист індивідуального навчально-дослідного завдання:

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріплених аркушів формату А4 (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання ( за об'ємом до 10 арк.)

2. ІНДЗ подається викладачу, який проводить семінарські, лабораторні та практичні заняття з даної дисципліни, не пізніше ніж за 2 тижні до семестрового контролю.

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті (практичному, семінарському тощо) з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.).

4. Оцінка за ІНДЗ є обов'язковим компонентом іспитової оцінки (диференційованого заліку, заліку) і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчального курсу.

Виконання індивідуальних навчально – дослідних завдань (ІНДЗ), що передбачені в курсі навчальної дисципліни є обов’язковим. Оцінювання ІНДЗ здійснюється в межах 10 % від загальної кількості балів. Наприклад, із 100 балів за підсумкової оцінки за ІНДЗ виставляються від 1 до 10 балів, з 50 балів – відповідно від 1 до 5 балів із 25 балів – від 1 до 3 балів.

Звідси загальна сума балів останнього періодичного контролю включає бали отримані за ІНДЗ. Тобто, якщо максимальна кількість балів за останній (або єдиний) періодичний контроль буде 25 балів, а всього їх було 4, то він повинен включити 10 балів, якими оцінюється ІНДЗ. Відповідно при двох періодичних контрольних роботах, в другій з 25 балів для оцінювання ІНДЗ виділяється 5 балів і таке інше.
Тема 1. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СИСТЕМА – 2 години
Завдання для індивідуальної роботи:
1. Складіть схему державної системи охорони права інтелектуальної власності.

2. Визначить повноваження відповідних державних органів, що здійснюють охорону та захист права інтелектуальної власності.

3. Дайте визначення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

4. Складіть перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Зробить класифікацію за наступними критеріями:

- загальне законодавство;

- спеціальне законодавство;

- спеціальне законодавство, що забезпечує функціонування державної системи охорони та захисту права інтелектуальної власності;

- спеціальне законодавство в сфері авторського права;

- спеціальне законодавство в сфері промислової власності.

5. Визначить останні тенденції розвитку та ініціювання змін до законодавства України у сфері інтелектуальної власності. Ознайомтесь із законопроектами у цій сфері та проаналізуйте один з них.

6. Ознайомтесь з основними напрямками діяльності ВОІВ на інформаційному сайті організації (www.wipo.int), а також на інших сайтах, що пов’язані з діяльністю ВІОВ.

7. Ознайомтесь зі змістом Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р.

8. Визначте напрямки співробітництва України з ВОІВ.

9. Складіть перелік міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, стороною яких є Україна.

10. Зробить класифікацію цих договорів з різних підстав (зокрема, за рівнем прийняття, кількістю сторін, напрямками застосування тощо).

11. Визначте, яким чином положення зазначених договорів можуть застосовуватись для охорони та захисту права інтелектуальної власності.

12. Дайте відповідь на запитання: в чому полягає значення міжнародних договорів для забезпечення охорони та захисту інтелектуальної власності. Обґрунтуйте свою позицію.

13. З’ясуйте та вивчіть порядок дії міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

14. Проаналізуйте нормативно-правові акти, що пов’язані зі вступом України до ЄС, а також були необхідними для вступу до СОТ.

15. Які зобов’язання в сфері охорони та захисту інтелектуальної власності взяла на себе Україна? В якому обсязі ці зобов’язанні виконані Україною? В чому їх особливість?Тема 2. Авторське право та суміжні права – 2 години
Завдання для індивідуальної роботи:
1. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авторського права та суміжних прав.

2. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

3. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроекти, що подані до розгляду у Верховній Раді України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

4. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері авторського права та суміжних прав.

5. Складіть перелік міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав, стороною яких є Україна.

6. Зробить класифікацію цих договорів з різних підстав (зокрема, за рівнем прийняття, кількістю сторін, напрямками застосування тощо).

7. Визначте, яким чином положення зазначених договорів можуть застосовуватись для охорони та захисту авторського права та суміжних прав.

8. Дайте відповідь на запитання: У чому полягає значення міжнародних договорів для забезпечення охорони та захисту авторського права та суміжних прав. Обґрунтуйте свою позицію.

9. Порівняйте положення чинного законодавства України у сфері авторського права та суміжних прав з положеннями міжнародних договорів у цій сфері, ратифікованих Україною. Визначте, наскільки структура, положення, термінологія законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав відповідають положенням міжнародних договорів у визначеній сфері.

10. Розкрийте поняття авторського права та інформаційного права.

11. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в інформаційний сфері.

12. Зробить аналіз законодавства та дайте відповідь на запитання: яким чином здійснюється захист авторського права в інформаційній сфері? У чому полягають складнощі захисту авторського права в інформаційній сфері?

13. У чому особливість захисту прав при розміщенні об’єктів авторського права та суміжних прав у мережі Інтернет?

14. Дайте визначення авторської винагороди. У чому полягає її значення?

15. Дайте відповіді на запитання:

- Яким чином визначається розмір авторської винагороди.

16. Визначте, у чому полягають проблемні моменти забезпечення виплати авторської винагороди.

17. Визначте відповідальність, яка настає у зв’язку зі зловживанням щодо виплати авторської винагороди.

18. Зробить перелік випадків дозволеного вільного використання творів та дайте відповіді на запитання:

- За яких умов воно допускається?

- Яким чином забезпечується виплата авторської винагороди у разі дозволеного законодавством вільного використання об’єктів авторського права та суміжних прав з обов’язковою виплатою авторської винагороди?

- Коли допускається вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав без виплати авторської винагороди?

19. Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.

Тема 3. право промислової власності - 1 година
Завдання для індивідуальної роботи:
1. Зробить конспект відповідних глав книги О.О.Пілипенка «Право винахідника» (Пилипенко А.А. Право изобретателя. – М.: «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

2. Дайте відповіді на запитання:

- в чому полягає соціальне значення винаходу?

- в чому полягають особливості розвитку патентного права в різних країнах світу?

- які виділяють періоди розвитку патентного права?

3. Зробить перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері промислової власності.

4. Проаналізуйте зміни, що були внесені до цих нормативно-правових актів протягом останніх років (включаючи прийняття нового законодавства).

5. Ознайомтесь зі станом законопроектної діяльності у зазначеній сфері (див., зокрема, законопроекти, що подані до розгляду до Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України про затвердження орієнтовних планів законопроектних робіт).

6. Зробить висновки щодо основних тенденцій розвитку законодавства у сфері промислової власності.

7. Порівняйте положення чинного законодавства України у сфері права промислової власності з положеннями міжнародних договорів у цій сфері, ратифікованих Україною. Визначте, наскільки структура, положення, термінологія законодавства України у сфері права промислової власності відповідають положенням міжнародних договорів у визначеній сфері.

8. Дайте визначення авторського права та суміжних прав, права промислової власності.

9. Визначить спільні та різні риси цих інститутів.

10. Наведіть приклади, коли один і той саме об’єкт інтелектуальної власності може бути захищений як засобами права промислової власності, так і авторського права.

11. Ознайомтесь з історією та метою створення, структурою та напрямками діяльності Європейського патентного відомства та Євразійського патентного відомства (www.european-patent-office.org, www.eapo.org)

12. Визначить, які можливості надає отримання європейського та євразійського патенту. У чому полягає процедура подання заявки та отримання патенту.

13. Вивчить нормативно-правові документи, що регулюють діяльність патентних повірених України. Дайте відповіді на запитання:

- у чому полягає діяльність патентних повірених?

- хто може бути патентним повіреним України?

- у чому полягає процедура отримання свідоцтва на право займатися діяльністю патентного повіреного?

- які основні права та обов’язки патентного повіреного?

14. Ознайомтесь з діяльністю Всеукраїнської асоціації патентних повірених. З якою метою вона була створена? Який її правовий статус?

Тема 4. право на нетрадиційні об’єктиінтелектуальної власності - 2 години
Завдання для індивідуальної роботи:
1. Зробить моніторинг наукових та науково - практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та підготуйте перелік публікацій с теми. Визначить основні напрями наукових дискусій.

2. Ознайомтесь зі змістом наступних нормативно-правових актів:

- Закон України вiд 21.04.1993 року № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин»

- Закон України вiд 05.11.1997 року № 621/97-ВР «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»

- Закон України вiд 15.12.1993 року № 3691-XII «Про племінну справу у тваринництві»

3. Зробить таблицю: «Отримання охоронного документу/альтернативні можливості надання охорони» нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності з наступними колонками:

- визначення об’єкту;

- вид охоронного документу;

- умови патентоздатності (патентоспроможності);

- витрати;

- строк та умови охорони.

Визначить етапи отримання охоронного документу.

4. Підготуйте повідомлення щодо проблеми забезпечення захисту прав на традиційні знання.

Тема 5. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів - 2 години
Завдання для індивідуальної роботи:

1. Підготуйте повідомлення щодо особливості розпорядження майновими правами інтелектуальної власності шляхом включення їх до заповіту.

Зробить таблицю: «Види ліцензій» з наступними колонками:


 • виключна ліцензія;

 • невиключна ліцензія;

 • одиночна ліцензія.

2. Визначте поняття та умови договору комерційної концесії.

3. Дайте визначення поняттям: роялті, паушальний платіж, комбінований платіж.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації щодо опрацювання лекційного матеріалу та літературних джерел по темі лекції.
Важливе місце у вивченні студентами дисципліни «Право інтелектуальної власності» відіграють лекції. Лекції слугують тим підґрунтям та інструментом, що спрямовують студентів у найбільш раціональному напрямі щодо вивчення навчальної дисципліни та надають йому знання в обсязі, необхідному для подальшого поглибленого вивчення навчальної дисципліни, роз’яснюють найбільш складні поняття та положення навчальної дисципліни. Плідна робота студентів на лекціях є запорукою подальшого успішного оволодіння тим необхідним масивом знань, що сприятиме формуванню із студента фахівця з необхідним рівнем знань та навичок. На початку лекції, як правило, викладач оголошує тему лекції, план її проведення та необхідну навчальну літературу і нормативно-правові джерела. Крім того, посилання на наукову і спеціальну літературу а також нормативно-правові джерела здійснюються викладачем в ході проведення лекції. Тому, під час лекції студенти повинні уважно слухати викладача, аналізувати отримувану інформацію, а також конспектувати найбільш важливі та необхідні масиви інформації, що надається. В кінці лекції студент може задати викладачеві питання щодо роз’яснення незрозумілих положень прослуханої лекції. Належне ведення конспекту під час лекції сприятиме збереженню необхідної інформації та надасть йому змогу в подальшому проаналізувати її.

Робота над конспектами лекцій

При підготовці до семінарських та практичних занять студент уважно читає складений ним конспект лекції та аналізує повторно отримувану інформацію. При опрацюванні матеріалу лекції він звіряє наявність викладеного на лекції та законспектованого ним матеріалу із планом семінарського заняття, що знаходиться у навчально-методичному комплексі та методичних матеріалах для проведення семінарських та практичних занять із обраної дисципліни. При відсутності у конспекті матеріалу з окремих питань лекції, неповне розкриття того чи іншого питання лекції або винесенні їх на самостійне опрацювання чи написання реферату, доповіді зобов’язує студента звернутися до рекомендованих підручників, навчальних посібників та нормативно-правових актів.Вивчення навчального матеріалу з підручників, навчальних посібників, робота з нормативно-правовими джерелами, опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою.

Працювати із підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим джерелами, науковою і спеціальною літературою необхідно так, щоб отримати з них максимум теоретичних знань та необхідних відомостей. При роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитись із їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело і чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, а лише після цього відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його вивчення. При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих слів, термінів та не з’ясувавши їх змісту у словниках, довідниках, контексті речення. При вивченні матеріалу за підручником, навчальним посібником, роботі із науковою і спеціальною літературою необхідно аналізувати прочитане із прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, відмічати незрозумілі положення з метою їх подальшого з’ясування на практичному занятті. Тому під час опрацювання студентом матеріалу за підручником, навчальним посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано і необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслювання, помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, позначення маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів та нормативно-правових джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на окремих листках та ін.) та фіксації опрацьованого матеріалу. Крім того, при роботі із науковою та спеціальною літературою студент може отримати посилання на джерела не вказані в навчально-методичному комплексі, що є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу.


Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності»


Навчальна дисципліна «Право інтелектуальної власності» передбачає підготовку студентів до семінарських занять. Вивчення теоретичних аспектів інституту права інтелектуальної власності передбачає їх застосування на семінарських заняттях за допомогою контрольних питань та усних опитуваній студентів.

Мета семінарів – реалізація набутих знань, вмінь та навичок у практичній діяльності.

Завданнями семінарських занять є:


 • поглиблення теоретичних знань, що були отримані на лекціях;

 • написання наукових статей та доповідей;

 • розвиток наукового мислення, навичок ораторської майстерності.

Основою для підготовки студентів до семінарських занять є тематичні плани семінарських занять. При підготовці до семінарського заняття студент повинен всебічно розглянути і засвоїти питання, що були предметом лекції та винесені на практичний розгляд, а саме:

 • ознайомитись з планом семінарського заняття та переліком навчальної літератури, що надана наприкінці плану;

 • перевірити наявність попереднього конспекту лекції;

 • підготувати запитання до викладача з питань, які виносяться на розгляд;

 • підготувати статті з проблемних питань за темою, що розглядається.

В процесі підготовки студент має чітко усвідомити зміст питань, що виносяться на обговорення, довести свою думку щодо них, або пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що обговорюються. Це досягається завдяки аналізу правових норм діючого законодавства щодо застосування права інтелектуальної власності. Допомогою також можуть бути монографії вчених-юристів, доповіді та статі щодо вдосконалення відповідного правового інституту. Бажано при підготовці до семінарських занять опрацювати міжнародне законодавство. Важливо надавати особисту оцінку при порівнянні норм внутрішнього законодавства з зарубіжними аналогами та аргументувати свою точку зору. Взагалі кожна з тем семінарських занять передбачає розгорнуту відповідь студента де висвітлюються, серед інших, і питання розвитку національного законодавства в частині права інтелектуальної власності.

Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написання студентами рефератів, спроба написання наукових статей, змістовних доповідей.

При проведенні семінарського заняття викладач оцінює усні та/або письмові відповіді студентів, підготовлені доповіді та реферати, участь у дискусіях, вміння доводити власні думки та захищати свою позицію.

Отримання студентами оцінки за семінарські заняття враховуються при встановленні підсумкової оцінки з дисципліни «Право інтелектуальної власності».

Підготовка студентів до семінарських занять може відбуватися у таких основних формах:


 • опрацювання лекційного матеріалу шляхом обов’язкового вивчення запропонованих викладачем визначень та відповідей на запитання які плануються на семінарське заняття;

 • вивчення законодавства, що регулює захист прав споживачів шляхом співставлення теоретичних основ з нормативним матеріалом щодо теми що вивчається;

 • використання при самостійній підготовці студентами монографій вчених-юристів, наукових статей, судової практики;

 • написання реферативних робіт та складання переліку питань, які на думку студентів недостатньо висвітлені в літературі чи на попередній лекції для їх чіткого засвоєння;

 • з метою кращого засвоєння матеріалу самостійне конспектування важливих, з точки зору студента, питань.

Тематика реферативних робот запропонована по кожній темі навчальної дисципліни. Студентам пропонується написати реферат та скласти на його основі змістовну доповідь, яка буде вислухана на семінарському занятті. Мета доповіді полягає в засвоєнні іншими студентами основних аспектів розглянутої теми та формування запитань які можуть виникати в процесі подальшої дискусії.

Вказівки до написання реферативних робіт:

обсяг – 10-15 аркушів формату А4;

наявність в вступній частині актуальності теми, що розглядається;

наявність власних висновків та пропозицій;

наявність списку використаних джерел.

З метою раціонального використання семінарського часу на занятті може бути обговорено не більше двох рефератів. Час який залишається відводиця для усних опитувань студентів.

Кращі реферати можуть бути рекомендовані до друку як наукові статті, надаватися на конкурси студентських наукових робіт.

Непідготовленість студента до семінарського заняття чи відсутність його на занятті розцінюється як академічна заборгованість яка повинна бути відпрацьована. Наявність академічної заборгованості із семінарського заняття є підставою для не допуску до складання заліку з дисципліни «Право інтелектуальної власності».

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності»Мета практичних занять полягає у закріпленні і поглибленні набутих теоретичних знань студентів, опануванні навичками застосування цих знань при вирішенні конкретних процесуальних ситуативних питань, контролі засвоєння матеріалу, стимулювання самостійної роботи студентів над вивченням навчальної дисципліни, засвоєння ними основних положень та вивчення специфіки галузі права.

Основою для підготовки до практичних занять є тематичні плани проведення практичних занять. Тематичним планом передбачено проведення практичних занять з основних тем дисципліни. На практичних заняттях використовуються різні форми та методи контролю знань студентів: усне опитування, дискусія, реферативні повідомлення та їх обговорення, вирішення практичних завдань, тестовий контроль.

Специфіка практичних занять з дисципліни «Право інтелектуальної власності» полягає в тому, що під час їх проведення значна увага зосереджується на поєднанні глибокого опанування теоретичним матеріалом з зосередженням на вирішенні практичних завдань, які передбачені планами практичних занять та/або підготовлені викладачем до кожного конкретного заняття.

Практичні заняття можуть проходити в різних формах: співбесіда, доповідь, реферативна доповідь, дискусія, колоквіум, рольові ігри, складання процесуальних документів та ін.

Найбільш продуктивними і раціональними формами заняття є співбесіда та дискусія, поєднані з розглядом конкретних процесуальних ситуацій. Вони дають можливість обговорити питання з багатьох сторін та залучити до такого обговорення максимальну кількість студентів, допомагають розвивати мислення та мову, сприяють засвоєнню матеріалу та зобов’язують готуватися їх до кожного заняття.Студент, приймаючи участь у практичному занятті, при обговоренні того чи іншого питання повинен:

 • чітко формулювати основні теоретичні положення;

 • обґрунтовувати і доводити свої міркування і твердження;

 • давати повну і стислу відповідь на поставлене запитання;

 • доповнювати доповідача та ін.

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні всебічно розглянути і усвідомити зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати необхідну літературу (підручники, навчальні посібники, наукову та спеціальну літературу) та нормативно-правові акти, постанови Верховного Суду України і рекомендації й роз’яснення Вищого господарського суду України, рішення Конституційного Суду України. Особливу увагу необхідно приділити судовій практиці. Перевірку засвоєння своїх знань студенти здійснюють за допомогою питань для самоконтролю.

При підготовці до практичних занять та у процесі самостійної роботи студентів значну допомогу може надати використання різноманітних технічних засобів та технологій (комп’ютер, відеотехніка, мережа Internet, інформаційні банки даних). Найбільш зручним для використання у навчальному процесі є комп’ютер, оскільки він допомагає здійснювати пошук і систематизацію необхідної інформації, мінімізує витрати часу на такі дії, оптимізує самостійну роботу студентів, надає доробкам студентів закінченого і естетичного вигляду.Викладач навчальної дисципліни визначає план занять та дає завдання.

В завдання може входити:

 • вивчення судової практики з даного питання;

 • вивчення рекомендованої до кожного практичного заняття літератури, нормативного матеріалу;

 • самостійне розвязання задач та обговорення теоретичних, проблемних питань, яке повинно випливати з вирішення практичних завдань;

 • написання доповіді по темі практичного заняття;

 • складання процесуальних документів.

Методичні рекомендації до вирішення задач:

Вирішенню задач має передувати глибоке вивчення рекомендованих джерел, спеціальної обов'язкової і додаткової літератури, законодавчих та підзаконних актів, узагальнень судової, прокурорської та управлінської практики застосування законодавства в сфері права інтелектуальної власності.

Безпосереднє вирішення задач потрібно розпочинати з уважного і ретельного вивчення та засвоєння фактичних обставин фабули викладеної справи, що мають юридичне значення, які викладені у відповідних умовах задачі. Важливо врахувати, що чітке розуміння обставин справи дає можливість визначити коло суспільних відносин в сфері, що розглядається та інших споріднених правовідносин та застосувати відповідні правові норми регулятивного чи забезпечувального спрямування.

На підставі теоретичних знань, аналізу чинного законодавства далі необхідно ретельно визначити особливості правовідносин, їх характер, види, класи та внутрішні структурні елементи, підстави виникнення, суб'єктний і об'єктний склади, охарактеризувати зміст цих правовідносин, тобто права і обов'язки суб'єктів, при необхідності вказати на підстави їх зміни або припинення. Такий підхід дає змогу найбільш чітко і вірно визначити необхідну підгалузь, правовий інститут, конкретний законодавчий чи підзаконний акт або правову норму (групу норм) нормативно-правового акта, що регулює безпосередньо вказані правовідносини в сфері застосування права інтелектуальної власності.

Після встановлення фактичних обставин справи і вибору відповідної правової норми (групи чи системи норм) необхідно дати вказаним обставинам достовірну, повну і логічну науково обґрунтовану юридичну кваліфікацію, використавши при цьому сукупність способів тлумачення правових норм (спеціально-юридичних, граматичних, логічних, системних тощо).

Вирішення кожного казусу має супроводжуватися короткою характеристикою питань відповідної теми курсу, які випливають зі змісту задачі з обов'язковим посиланням на джерела опублікування відповідних законодавчих чи підзаконних актів або на навчальну і спеціальну літературу.

Використовувані положення, окремі витяги та норми доцільно брати в лапки (" "), чітко визнаючи їх офіційне джерело опублікування, повну назву, вказуючи на відповідний номер та статтю. Якщо дається аналіз і оцінка нормативно-правового акту, то потрібно вказати його форму, орган, який його прийняв, рік, місяць і дату прийняття. При необхідності слід дати посилання на акти офіційного тлумачення норм права, зокрема роз'яснень Пленуму Верховного Суду України з питань застосування відповідних норм законодавства.

Робота над вирішенням задач має носити творчий, аналітичний, критичний і самостійний характер з тим, щоб забезпечити всебічно і добре обґрунтовані висновки, які б базувалися виключно на нормах чинного законодавства. При вирішенні завдань, в яких йдеться про форми реалізації і захисту прав громадян доцільно посилатися на норми міжнародних угод і конвенцій, давати обґрунтований порівняльно-правовий аналіз норм, які забезпечують формально-юридичні форми і засоби охорони прав громадян і інших суб'єктів зазначених правовідносин.

Вирішення задач повинно супроводжуватися обґрунтованим висновком, який має містити оцінку щодо окремих дій та поведінки суб'єктів цих правовідносин та в концентрованій формі однозначну стверджувальну відповідь щодо поставлених питань і узагальненої оцінки обставин справи. При необхідності слід дати оцінку юридичним наслідкам неправомірної поведінки суб'єктів правовідносин з посиланням на конкретні норми регулятивного та забезпечувального характеру.Висновки задач необхідно базувати на аналізі і юридичній оцінці норм законів і підзаконних актів України, міжнародно-правових актів, які щойно використані у процесі вирішення задач.

Рішення можуть вважатись обґрунтованими, якщо у процесі даються відповідні посилання на офіційно визнані джерела публікування нормативно-правових актів: Відомості Верховної Ради України, Зібрання постанов і розпоряджень Уряду України, бюлетені законодавства і юридичні практики України, збірники поточного законодавства, нормативних актів, судової практики, офіційно друковані газетні видання Верховної Ради України «Голос України», органів державної виконавчої влади «Урядовий кур'єр», інші газети та друковані офіційні видання нормативно-правових актів міністерств та відомств України, або інкорпоровані нормативно-правові акти у формі окремих зібрань.

Дотримання викладених вказівок сприятиме формуванню у студентів професійних правничих навичок та підвищення їх загальної і спеціальної культури, вміння працювати з першоджерелами норм права, щодо застосування права інтелектуальної власності.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни «Право інтелектуальної власності»

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРСсприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

СРС забезпечується навчально-методичним комплексом дисципліни «Право інтелектуальної власності», методичними матеріалами для практичних та семінарських занять, методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами лекцій, підручниками та навчальними посібниками.

Роль викладачів і кафедри в організації самостійної роботи студентів визначається двома основними задачами:

а) допомогти студенту в придбанні навичок самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни, роботи над книгою, конспектуванню, використанню нормативно-правового матеріалу, ознайомленню з практикою, підготовці доповідей і рефератів для наукових студентських конференцій чи семінарських занять і т.д.

б) забезпечити необхідний контроль за самостійним вивченням студентами навчального матеріалу.

Основними формами організації і контролю за самостійною роботою студентів з боку викладача можуть бути визнані наступні:

а) проведення консультацій (індивідуальних, з окремими студентами і так званих «тематичних», загальних для групи, курсу і т.д.), а іноді і загальних лекцій (бесід) на тему: «Як працювати над книгою», «Методика конспектування», «Як підбирати необхідну літературу», «Як користатися довідниками по законодавству», «Як узагальнювати практику» та т.ін.

Виклик на консультації з метою перевірки самостійної роботи студентів може провадитися і вибірково або по групах.

б) проведення колоквіумів по групах у спеціально відведений для кожної групи час, але не більш одного-двох разів за семестр, з метою перевірки засвоєння навчального матеріалу (чи окремих питань і тем курсу), ведення конспектів, вивчення практики.

в) проведення в навчальний час, використовуючи частину лекції чи семінарського заняття, невеликих письмових робіт з опрацьованого студентами матеріалу з метою перевірки якості засвоєння вивченого матеріалу й уміння студентів викладати свої думки, робити самостійні висновки й узагальнення. У випадку незадовільного виконання письмової роботи викладач може зобов'язати студента до повторного виконання такого академічного завдання.

г) перегляд конспектів, складених студентами по рекомендованій літературі.

д) перевірка словників-визначень необхідних по даній дисципліні юридичних термінів і понять.

е) перевірка рефератів.Види СРС

З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються у процесі виконання різних форм СРС, вирізняються чотири основних види самостійної роботи: • І – самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

 • ІІ – пошуково-аналітична робота;

 • ІІІ – наукова робота;

 • ІV – стажування, практика на підприємствах та в організаціях або практичний тренінг.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Система поточного та підсумкового контролю.

В організації навчального процесу ННІПП застосовується:

поточний;

рубіжний;

підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку системності, ефективності самостійної роботи та рівня підготовленості студентів з певних розділів навчальної програми.

Рубіжний контроль здійснюється для активізації систематичної роботи студентів та підвищення якості навчального процесу протягом семестру.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну атестацію.

У процесі контролю поєднується традиційна чотирибальна (2-5) система оцінки успішності студентів з системою комплексною діагностики знань.Метою комплексної діагностики знань студентів є підвищення зацікавленості студентів у вивченні навчального матеріалу, викладання якого винесено як на аудиторні заняття, так і на опрацювання в позааудиторний час, стимулювання систематичної самостійної роботи студентів, підвищення об'єктивності оцінки їх знань, виявлення і розвиток творчих здібностей, запровадження здорової конкуренції у навчанні.

Суттєвою особливістю комплексної діагностики є виставлення загальної оцінки з дисципліни з «Право інтелектуальної власності» урахуванням оцінки, що отримана при здачі іспиту, та результату поточної навчальної діяльності кожного студента протягом семестру, який визначається на підставі оцінки усіх видів завдань, визначених викладачем для опанування змісту програми кожної дисципліни навчального плану.

Комплексна діагностика знань студентів ґрунтується на контролі успішності студента протягом семестру, проміжними етапами якого є поточні атестації.

Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів

При комплексній оцінці знань викладач визначає види робіт та критерії оцінювання їх з урахуванням особливостей навчальної дисципліни, обсягу годин, що відведений навчальним планом, контингенту студентів.

Критеріями оцінки можуть бути:

=> при усних відповідях:

- повнота розкриття питання

- логіка викладання, культура мови

- емоційність та переконаність

- використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних - посібників, журналів, періодичного друку тощо)

- аналітичні міркування, вміння робити порівняння, висновки=> при виконанні письмових завдань:

- повнота розкриття питання

- цілісність, системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки

- акуратність оформлення письмової роботи

- підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо).

Критерії комплексного оцінювання повинні доводитись до студентів на початку викладання навчальної дисципліни.

Для визначення ступеню засвоєння навчального матеріалу та подальшого його оцінювання, рекомендується врахувати певні рівні знань студентів:

I рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу.

II рівень. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формулювання висновків, порівняння теоретичних знань із практичними прикладами.

III рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано умотивувати.


1. Система поточного контролю

Поточний контроль полягає у виконанні індивідуальних завдань на семінарських та практичних заняттях, прояву у студентів здатності до колективної роботи та активності студентів на практичних заняттях.

Викладач семінару веде облік відвідувань студентами семінарів, заносить у журнал, оцінює доповіді. Оцінки виступам виставляються в тих випадках, коли вони носять цільний характер і виявляють знання студентів. Інакше відзначається тільки – «виступив».

Відмова від доповідей і відповідей на питання при обговорення внаслідок непідготовленості, оцінюються як незадовільні знання.

Проведення колоквіумів по групах у спеціально відведене для кожної групи час з метою перевірки засвоєння навчального матеріалу (чи окремих питань і тем курсу), ведення конспектів, вивчення практики. При цьому студенти повинні бути завчасно сповіщені про тему і час колоквіумів. У випадку виявлення несумлінного відношення до справи чи поганого засвоєння матеріалу таких студентів необхідно викликати на повторний колоквіум (чи консультації), а також використовувати стосовно них заходи впливу, виклик на засідання кафедри, до завідувача кафедрою і т.п.

Проведення в навчальний час, використовуючи частину лекції або семінарського заняття, невеликих письмових робіт із пройденого матеріалу з метою перевірки якісті засвоєння матеріалу й уміння студентів викладати свої думки, робити самостійні висновки й узагальнення.

У випадку незадовільного виконання письмової роботи викладач може зобов'язати студента до повторного виконання такого академічного завдання.

Перегляд конспектів, складених студентами по рекомендованій на дану дисципліну обов'язкової літератури.

Перевірка словників-визначень необхідних по даній дисципліні юридичних термінів і понять.

Контрольні завдання як форма поточного модульного контролю:

Для підготовки та виконання контрольних завдань з курсу «Право інтелектуальної власності» необхідно спочатку до кожного питання завдання опанувати теоретичні положення, викладені у рекомендованій спеціальній фаховій літературі. Потрібно також проаналізувати окремі рекомендовані нормативні положення застосування права інтелектуальної власності, а потім почати самостійно розв‘язувати завдання.Оцінювання тестових завдань:

За кожну правильну відповідь на тестове завдання студент отримує 1 бал.

Кількість набраних балів переводиться на традиційну оцінку.

Студентом надані правильні відповіді на:

0 -25 % тесту – оцінка «незадовільно»

26 - 50 % тесту – оцінка «задовільно»

51 - 75% тесту – оцінка «добре

76 – 100 % тесту – оцінка «відмінно».


2. Рубіжний контроль.

Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання студентів для вжиття педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо поточний контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний період і охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється методика контролю, від студентів можна вимагати самостійної конструктивної діяльності, а також виявити взаємозв'язки з іншими розділами курсу.

Основною формою проведення рубіжного контролю є атестація. Вона має за мету мобілізацію студентів на поглиблене вивчення дисципліни, активізацію їх самостійної роботи та підвищення якості навчального процесу в цілому.

Рубіжна атестація проводиться у вигляді письмової контрольної роботи двічі на семестр за розкладом, затвердженим у встановленому порядку. Результати рубіжної атестації заносяться у відомість встановленого зразка та журнал академічної групи. Атестаційна відомість зберігається у деканаті протягом календарного року.

Поділ навчального матеріалу на модулі встановлюється кафедрою та фіксується в робочій програмі з даної дисципліни. Цю інформацію викладач доводить до відома деканату та студентів протягом перших двох тижнів поточного семестру.Письмова компонента рубіжного контролю є обов’язковою та проводиться шляхом виконання контрольних завдань. Варіанти контрольних завдань у вигляді тестів, теоретичних питань та окремих завдань, а також критерії оцінювання результатів їх виконання розробляються викладачами кафедри, розглядаються на засіданні кафедри та затверджуються завідувачем кафедри на початку кожного навчального року. Критерії оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома студентів перед проведенням рубіжної атестації.

До рубіжної атестації допускаються усі студенти академічної групи.

Рубіжна атестація проводиться протягом двох академічних годин.

Студент вважається таким, що складав рубіжну атестацію, якщо він з’явився на контрольний захід та отримав контрольне завдання. Контрольні завдання виконуються кожним студентом індивідуально та самостійно. При виявлені порушень студентом встановленого порядку проведення атестації викладач усуває цього студента від проведення контролю, а його робота не зараховується. У цьому випадку, а також у випадку неявки на атестацію, студент вважається не атестованим.

Результати перевірки письмових контрольних робіт оголошуються студентам не пізніше, ніж через два дні після проведення рубіжної атестації.

Студент, який не погоджується із отриманою оцінкою, може звернутися із письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів. Комісія у складі завідувача кафедри та лектора даної дисципліни повинні розглянути апеляцію у присутності студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки, яке не підлягає подальшому оскарженню. У результаті апеляції оцінка контрольного завдання студента не може бути зменшена, а тільки залишена без змін або збільшена. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті виконаного завдання та у відомості, і підтверджується підписами відповідних викладачів.

Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка викладача є остаточною.

Студент не може повторно складати рубіжну атестацію з метою підвищення оцінки.


3. Система підсумкового контролю.

Залік є формою підсумкового контролю знань з дисципліни «Право інтелектуальної власності» за семестр та підлягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи на практичних та семінарських заняттях. Залік виставляється за результатами підсумкової контрольної роботи, співбесіди або як середній бал рубіжних атестацій, підсумкової модульної рейтингової оцінки.Оцінювання заліку:

Найважливішим принципом дидактики у вищій школі є принцип міцності знань, без чого студенти, як майбутні фахівці, не можуть бути підготовлені до майбутньої самостійної практичної роботи. І хоча основна функція заліку - перевірка знань студентів, він, разом з тим, є засобом посилення міцності знань.Залік - заключна ланка навчального процесу.

Перевірка знань студентів дисципліни «Право інтелектуальної власності» повинно відповідати трьом вимогам:

- вичерпне знання теорії питання;

- точне знання діючого права;

- вміння самостійно вирішувати практичні питання.

- оцінка "ВІДМІННО" може бути виставлена за умови повного і всебічного розкриття теми, студент вільно опонує термінологією, демонструє глибокі знання використаної при підготовці літератури, має власну точку зору щодо питання яке стало темою заняття та може довести свою точку зору. В ході відповіді студент логічно та послідовно викладає вивчений матеріал та в змозі вільно та професійно вести дискусію;

- оцінка "ДОБРЕ" виставляється за умови, що викладені вище але мають місце деякі упущення при висвітленні матеріалу, зустрічаються не точні твердження які не підкріплені нормативними чи іншими доказами;

- оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" виставляється, якщо студент розкрив питання в загальних рисах, розуміє суть питання, спробує робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки, матеріал не викладається самостійно, відсутні логіка його викладання;

- оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" виставляється в випадках коли студент не в змозі дати відповідь на поставлене запитання або відповідь є невірною, студент не зрозуміє суті питання, а як наслідок не може зробити висновки.Таким чином, при оцінці знань студентів у якості вихідних даних враховується:

1. Знання навчальної монографічної й інший додатково рекомендованої літератури.

2. Знання нормативного матеріалу і знайомство з практичним рішенням питань.

3. Характер відповідей, їхня повнота, самостійність, свідомість, правильність, обґрунтованість, форма викладу думок.

4. Орієнтація в науці, розуміння її, знання основних понять і призначення науки.

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці.Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою


Виконання

та захист

реферату


Виконання модульної контрольної роботи
5

5

Відмінно

4

4

Добре

3

3

Задовільно

менше 3

менше 3

Незадовільно

Якщо студент виконав реферат з позитивними (за національною шкалою) оцінками у встановлені терміни, то до його поточної модульної рейтингової оцінки додаються по одному додатковому заохочувальному балу за кожен такий вид навчальної роботи.

Ще один бал може бути доданий до підсумкової модульної рейтингової оцінки, якщо студент взяв участь (доповідь, повідомлення) у роботі щорічної студентської або іншої науково-практичної конференції.

Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою.У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці «Контрольна модульна рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис «Не з’явився», а у колонці «Підсумкова модульна рейтингова оцінка» – «Не атестований».

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює трьом (оцінці «Добре» за національною шкалою), тобто зменшується на один бал у порівнянні з наведеною в таблиці.

Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою.

Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни «Право інтелектуальної власності», який здійснюється в формі заліку.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений залік, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок.

Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/5./А, 87/4/В, 79/4/С, 68/3/D, тощо.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання ННІПП НАВС, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці:Каталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка