«право інтелектуальної власності» для підготовки магістрів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки 060100 «Правознавство»Сторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.71 Mb.
1   2   3

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ


академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань


Оцінка ECTS

За національною шкалою

Визначення

А

(90-100)


відмінно

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною

кількістю помилокВ

(82-89)


добре

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

С

(75-81)


ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

(68-74)


задовільно

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

Е

(60-67)


ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

(35-59)


незадовільно з можливістю повторного складання

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

(1-34)


незадовільно з обов’язковим повторним курсом

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота


Завдання до модульного контролю № 1

з дисципліни «Право інтелектуальної власності»
ВАРІАНТ 1

Завдання 1. Теоретичне питання:

1. Назвіть и розкрийте фактори масових порушення права інтелектуальної власності в Україні.

2. Назвіть основні підходи до визначення та розкрийте проблемні питання реалізації права слідування в авторському праві.

3. У чому полягають проблеми правового регулювання прав на торговельну марку?Завдання 2. Тестові завдання.

1. До права інтелектуальної власності належать:

А. авторське право і суміжні права;

Б. наукові відкриття;

В. інформація;

Г. патентне право.
2. Суд з метою захисту прав інтелектуальної власності може постановити рішення про:

А. вилучення з цивільного обороту контрафактних примірників твору;

Б. опублікування у ЗМІ відомостей про порушення прав інтелектуальної власності;

В. стягнення компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат

правопорушника;

Г. вилучення матеріалів та знарядь, які використовувалися для незаконного відтворення об’єктів інтелектуальної власності.


3. Ознаками твору є:

А. матеріальна форма вираження;

Б. наявність винахідницького рівня;

В. наявність творчого характеру;

Г. придатність для промислового застосування.
4. До співавторів аудіовізуального твору належить:

А. режисер-постановник;

Б. автор сценарію;

В. актор;

Г. продюсер.
5. Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені і джерела запозичення допускається:

А. використання цитат;

Б. відтворення творів бібліотеками;

В. видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом;

Г. відтворення творів державними органами.
6. Деклараційний патент - це:

А. вид патенту, що видається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи;

Б. вид патенту, що видається за результатами проведення формальної експертизи;

В. вид патенту, що видається іноземним суб’єктам на підставі заявленого конвенційного пріоритету;

Г. вид патенту, що видається за результатами проведення експертизи на локальну новизну
7. Не входять до напрямів діяльності ВОІВ:

А. Реєстраційна діяльність (прямі послуги заявникам і власникам прав на промислову власність).

Б. Адміністрування Угоди ТРІПС;

В. Програмна діяльність (забезпечення більш широкого визнання існуючих договорів, їх оновлення, розробка нових договорів, організація діяльності зі співробітництва з метою розвитку тощо).

Г. Адміністрування Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.

ВАРІАНТ 2Завдання 1. Теоретичне питання:

1. Що таке Список-301? Які умови та наслідки потрапляння країни до цього списку. Яку позицію у Списку-301 займає сьогодні Україна?

2. Дайте правову характеристику права доступу. У чому полягають проблемні питання його практичної реалізації.

3. У чому полягають особливості наукового відкриття як об’єкту інтелектуальної власності. Назвіть недоліки та перспективи правового регулювання.Завдання 2. Тестові завдання.

1. До об’єктів інтелектуальної власності належать:

А. твори літератури, науки, мистецтва;

Б. речове право;

В. раціоналізаторська пропозиція;

Г. право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
2. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається:

А. МОП;


Б. ВОІВ;

В. СОТ;


Г. ЮНЕСКО.
3. Співавтори - це:

А. фізичні та юридичні особи, що спільно створи твір;

Б. фізичні особи, спільною творчою працею яких створено твір;

В. творець та роботодавець;

Г. особи, що надавили організаційну чи фінансову допомогу у створенні твору.
4. Комп’ютерна програма охороняються як:

А. винахід;

Б. нерозкрита (конфіденційна) інформація;

В. літературний твір;

Г. об’єкт суміжних прав.
5. Право слідування - це:

А. право автора на передачу твору у суспільне надбання;

Б. авторське право спадкоємців на використання твору;

В. право автора чи його спадкоємців на одержання грошової суми від кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору:

Г. вид суміжних прав.
6. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить:

А. 10 років від дати подання заявки до ДСІВ

Б. 6 років від дати подання заявки до ДСІВ;

В. 5 років від дати видачі патенту;

Г. 3 роки від дати видачі патенту.
7. Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), було підписано

А. 14 липня 1967 року;

Б. 20 березня 1883 року;

В. 15 квітня 1994 року;

Г. 15 квітня 1994 року.
ВАРІАНТ 3

Завдання 1. Теоретичне питання:

1. Учому полягає значення права інтелектуальної власності у сучасному суспільстві? Які загрози несуть масові порушення права інтелектуальної власності?

2. Назвіть основні проблеми практичної реалізації та захисту прав автора при вільному використанні творів.

3. Розкрийте особливості та визначить проблеми захисту прав на зазначення походження товару.


Завдання 2. Тестові завдання.

1. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать:

А. право авторства;

Б. право на використання об’єкту інтелектуальної власності;

В. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт інтелектуальної власності;

Г. право передачі об’єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору.
2. До теорій тлумачення юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться:

А. пропрітарна теорія;

Б. теорія реальності;

В. теорія виключних прав;

Г. теорія колективу.
3. Авторське право виникає з моменту:

А. створення твору;

Б. державної реєстрації авторських прав;

В. подання заявки на реєстрацію твору;

Г. оприлюднення твору.
4. Похідний твір - це:

А. твір, що є творчою переробкою існуючого твору без завдання шкоди його охороні;

Б. твір, що створений правонаступниками автора;

В. твір, створений у співавторстві;

Г. твір, джерело походження якого невідоме.
5. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір становить:

А. 50 років з моменту опублікування;

Б. 70 років з моменту створення;

В. все життя автора та 70 років після його смерті;

Г. строк життя автора.
6. Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює:
А. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу;

Б. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 7 років.;

В. 5 років від дати подання заявки до ДСІВ;

Г. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.


7. Заявка на знак для товарів і послуг повинна включати наступні документи:

А. формулу торговельної марки;

Б. перелік товарів і послуг для яких заявляється відповідне позначення;

В. відомості про використання знака;

Г. зображення позначення.
ВАРІАНТ 4
Завдання 1. Теоретичне питання:

1. Назвіть основні теорії права інтелектуальної власності. Розкрийте їх зміст. Яку теорію відображено в законодавстві Україні?

2. У чому полягає специфіка захисту авторського права та суміжних прав в інформаційних цифрових мережах?

3. Розкрийте особливості комерційної таємниці як об’єкту інтелектуальної власності.


Завдання 2. Тестові завдання.

1. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:

А. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт інтелектуальної

власності;

Б. право на використання об’єкта інтелектуальної власності;

В. право запатентувати об’єкт інтелектуальної власності;

Г. виключне право дозволяти використання іншій особі.


2. Авторським правом охороняються:

А. аудіовізуальні твори;

Б. твори ужиткового мистецтва;

В. комп’ютерні програми;

Г. твори фольклору.
3. Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:

А. ВОІВ;


Б. патентними повіреними;

В. Державною службою інтелектуальної власності;

Г. авторські права в Україні не реєструються.
4. Використанням твору визнається:

А. опублікування твору;

Б. переклад твору;

В. публічне виконання;

Г. реєстрація авторських прав на твір.
5. Строк чинності майнових прав твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом, становить:

А. 50 років з моменту оприлюднення твору;

Б. 70 років з моменту встановлення автора твору;

В. 70 років з моменту оприлюднення твору;

Г. 70 років з моменту розкриття псевдоніму.
6. Строк дії деклараційного патенту України на винахід становить:

А. 6 років від дати подання заявки до ДСІВ;

Б. 5 років від дати видачі патенту;

В. 3 роки від дати видачі патенту;

Г. дія деклараційного патенту на винахід не обмежується строком.
7. До договорів, які формують міжнародну систему охорони інтелектуальної власності належать:

А. Бернська Конвенція про охорону літературних та художніх творів, Договір про патентне право, Найробський договір про охорону олімпійського символу

Б. Договір про патентну кооперацію, Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації

В. Локарнська угода щодо заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків


ВАРІАНТ 5

Завдання 1. Теоретичне питання:

1. Назвіть та розкрийте основні відмінності права інтелектуальної власності від права власності на річ (майно).

2. Назвіть принципові відмінності концепції авторського права в країнах романо-германської та англосаксонської правових систем.

3. Проблемні питання охорони права інтелектуальної власності на селекційні досягнення.Завдання 2. Тестові завдання.

1. Порушення права інтелектуальної власності тягне:

А. цивільно-правову відповідальність;

Б. кримінальну відповідальність;

В. конституційну відповідальність;

Г. адміністративну відповідальність.
2. Не охороняються авторським правом:

А. повідомлення про поточні події дня, що мають характер звичайної прес інформації;

Б. акти органів державної влади;

В. проекти законодавчих актів та грошових знаків;

Г. компіляції даних.
3. Знаком охорони авторського права є:

А. латинські літери «ТМ», обведені колом;

Б. латинська літера «С», обведена колом;

В. латинські літери «Р», обведена колом;

Г. в Україні відсутній знак охорони авторського права.
4. До особистих немайнових прав автора належать:

А. право на зазначення свого імені;

Б. право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;

В. право на використання твору;

Г. право на недоторканість твору.
5. Особисті немайнові права автора:

А. діють протягом строку чинності майнових прав автора;Б. охороняються безстроково;

В. охороняються протягом життя автора та його спадкоємців;

Г. охороняються до моменту переходу твору у суспільне надбання.
6. Строк дії патенту України на винахід становить:

А. 20 років від дати подання заявки до ДСІВ;

Б. 10 років від дати видачі патенту;

В. 15 років від дати видачі патенту;

Г. дія патенту на винахід не обмежується строком.
7. До основних положень Паризької конвенції про охорону промислової власності не входить:

А. Положення, що ліквідує територіальний характер прав патентовласника;

Б. Положення щодо загальних правил у галузі охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, якими країни - учасниці Угоди повинні керуватись у своїй законотворчій діяльності;

В. Положення щодо інституційного оформлення та реалізації основних ідей Конвенції.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

(75 тестових завдань)
1. До права інтелектуальної власності належать:
А. авторське право і суміжні права;

Б. наукові відкриття;

В. інформація;

Г. патентне право.


2. До об’єктів інтелектуальної власності належать:

А. твори літератури, науки, мистецтва;

Б. речове право;

В. раціоналізаторська пропозиція;

Г. право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
3. До особистих немайнових прав інтелектуальної власності належать:
А. право авторства;

Б. право на використання об’єкту інтелектуальної власності;

В. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт інтелектуальної власності;

Г. право передачі об’єкта інтелектуальної власності на підставі ліцензійного договору.


4. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:
А. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт інтелектуальної

власності;

Б. право на використання об’єкта інтелектуальної власності;

В. право запатентувати об’єкт інтелектуальної власності;

Г. виключне право дозволяти використання іншій особі.
5. Порушення права інтелектуальної власності тягне:
А. цивільно-правову відповідальність;

Б. кримінальну відповідальність;

В. конституційну відповідальність;

Г. адміністративну відповідальність.6. Суд з метою захисту прав інтелектуальної власності може постановити рішення про:
А. вилучення з цивільного обороту контрафактних примірників твору;

Б. опублікування у ЗМІ відомостей про порушення прав інтелектуальної власності;

В. стягнення компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат

правопорушника;

Г. вилучення матеріалів та знарядь, які використовувалися для незаконного відтворення об’єктів інтелектуальної власності.
7. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається:
А. МОП;

Б. ВОІВ;


В. СОТ;

Г. ЮНЕСКО.


8. До теорій тлумачення юридичної природи прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться:
А. пропрітарна теорія;

Б. теорія реальності;

В. теорія виключних прав;

Г. теорія колективу.


9. Авторським правом охороняються:
А. аудіовізуальні твори;

Б. твори ужиткового мистецтва;

В. комп’ютерні програми;

Г. твори фольклору.


10. Не охороняються авторським правом:
А. повідомлення про поточні події дня, що мають характер звичайної прес інформації;

Б. акти органів державної влади;

В. проекти законодавчих актів та грошових знаків;

Г. компіляції даних.


11. Ознаками твору є:
А. матеріальна форма вираження;

Б. наявність винахідницького рівня;

В. наявність творчого характеру;

Г. придатність для промислового застосування.


12. Співавтори - це:
А. фізичні та юридичні особи, що спільно створи твір;

Б. фізичні особи, спільною творчою працею яких створено твір;

В. творець та роботодавець;

Г. особи, що надавили організаційну чи фінансову допомогу у створенні твору.


13. Авторське право виникає з моменту:
А. створення твору;

Б. державної реєстрації авторських прав;

В. подання заявки на реєстрацію твору;

Г. оприлюднення твору.


14. Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:
А. ВОІВ;

Б. патентними повіреними;

В. Державною службою інтелектуальної власності;

Г. авторські права в Україні не реєструються.


15. Знаком охорони авторського права є:
А. латинські літери «ТМ», обведені колом;

Б. латинська літера «С», обведена колом;

В. латинські літери «Р», обведена колом;

Г. в Україні відсутній знак охорони авторського права.


16. До особистих немайнових прав автора належать:
А. право на зазначення свого імені;

Б. право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;

В. право на використання твору;

Г. право на недоторканість твору.


17. Використанням твору визнається:
А. опублікування твору;

Б. переклад твору;

В. публічне виконання;

Г. реєстрація авторських прав на твір.


18. Похідний твір - це:
А. твір, що є творчою переробкою існуючого твору без завдання шкоди його охороні;

Б. твір, що створений правонаступниками автора;

В. твір, створений у співавторстві;

Г. твір, джерело походження якого невідоме.


19. Комп’ютерна програма охороняються як:
А. винахід;

Б. нерозкрита (конфіденційна) інформація;

В. літературний твір;

Г. об’єкт суміжних прав.


20. До співавторів аудіовізуального твору належить:
А. режисер-постановник;

Б. автор сценарію;

В. актор;

Г. продюсер.


21. Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені і джерела запозичення допускається:
А. використання цитат;

Б. відтворення творів бібліотеками;

В. видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом;

Г. відтворення творів державними органами.


22. Право слідування - це:
А. право автора на передачу твору у суспільне надбання;

Б. авторське право спадкоємців на використання твору;

В. право автора чи його спадкоємців на одержання грошової суми від кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору:

Г. вид суміжних прав.


23. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір становить:
А. 50 років з моменту опублікування;

Б. 70 років з моменту створення;

В. все життя автора та 70 років після його смерті;

Г. строк життя автора.


24. Строк чинності майнових прав твір, оприлюднений анонімно або під псевдонімом, становить:
А. 50 років з моменту оприлюднення твору;

Б. 70 років з моменту встановлення автора твору;

В. 70 років з моменту оприлюднення твору;

Г. 70 років з моменту розкриття псевдоніму.


25. Особисті немайнові права автора:
А. діють протягом строку чинності майнових прав автора;

Б. охороняються безстроково;

В. охороняються протягом життя автора та його спадкоємців;

Г. охороняються до моменту переходу твору у суспільне надбання.
26. Суспільне надбання -це:
А. твори, авторське право на які перейшло до держави;

Б. твори, строк дії майнових прав на які закінчився;

В. твори, що становлять особливу цінність для народу України;

Г. твори авторів, що набули широкої відомості у світі.


27. Об’єктами суміжних прав є:
А. виконання;

Б. аудіовізуальні твори;

В. комп’ютерні програми;

Г. компіляції даних.


28. До первинних суб’єктів суміжних прав відносяться:
А. виконавець;

Б. співавтори;

В. виробник фонограми, відеограми;

Г. видавництво.


29. Строк чинності майнових суміжних прав на виконання становить:
А. 50 років, що відраховуються з 1 січня, наступного за роком здійснення першого запису виконання;

Б. 50 років, що відраховуються з 1 січня, наступного за роком смерті виконавця;

В. протягом життя виконавця та 50 років з дати його смерті;

Г. 50 років, що відраховуються з дати першого запису виконання.


30. До об’єктів права промислової власності належать:
А. винаходи;

Б. промислові зразки;

В. фонограми;

Г. сорти рослин.


31. Право промислової власності регулює:
А. відносини, що складаються у процесі створення, оформлення і використання результатів науково-технічної творчості;

Б. відносини, що складаються у процесі створення, оформлення і використання результатів духовної творчості;

В. лише майнові відносини авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків;

Г. лише відносини, що виникають з приводу оформлення і використання засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.


32. До умов патентоздатності винаходу відносяться:
А. новизна;

Б. однорідність;

В. промислова придатність;

Г. винахідницькій рівень


33. Винаходом визнається:
А. технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності, що відповідає умовам патентоздатності;

Б. нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;

В. встановлення невідомих раніше, але об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень наукового пізнання;

Г. визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технічне (технологічне) чи організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.


34. Корисною моделлю визнається:
А. технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності;

Б. нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;

В. нове конструктивне виконання виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом;

Г. позначення, яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.


35. Промисловим зразком визнається:
А. будь-яке позначення юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність;

Б. нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою;

В. нове конструктивне виконання виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для здійснення промисловим способом;

Г. позначення, яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.


36. Службовий винахід це винахід, створений працівником:
А. у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

Б. з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця;

В. лише у зв'язку з виконанням службових обов'язків за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;.

Г лише за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;


37. Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчується і охороняється на підставі:
А. патенту;

Б. свідоцтва;

В. диплому;

Г. сертифікату


38. Іноземні особи і особи без громадянства які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державною службою інтелектуальної власності реалізують свої права:
А. самостійно;

Б. через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих відповідно до закону;

В. через дипломатичні представництва і консульські установи України;

Г. через організації колективного управління.


39. Строк дії патенту України на винахід становить:
А. 20 років від дати подання заявки до ДСІВ;

Б. 10 років від дати видачі патенту;

В. 15 років від дати видачі патенту;

Г. дія патенту на винахід не обмежується строком.


40. Строк дії деклараційного патенту України на винахід становить:
А. 6 років від дати подання заявки до ДСІВ;

Б. 5 років від дати видачі патенту;

В. 3 роки від дати видачі патенту;

Г. дія деклараційного патенту на винахід не обмежується строком.


41. Строк дії дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює:
А. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу;

Б. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 7 років.;

В. 5 років від дати подання заявки до ДСІВ;

Г. періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.


42. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить:
А. 10 років від дати подання заявки до ДСІВ

Б. 6 років від дати подання заявки до ДСІВ;

В. 5 років від дати видачі патенту;

Г. 3 роки від дати видачі патенту;


43. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відраховується від:
А. дати подання заявки;

Б. дати державної реєстрації винаходу, корисної моделі, промислового зразку;

В. дати опублікування відомостей про видачу патенту;

Г. дати видачі патенту.


44. Деклараційний патент - це:
А. вид патенту, що видається за результатами проведення кваліфікаційної експертизи;

Б. вид патенту, що видається за результатами проведення формальної експертизи;

В. вид патенту, що видається іноземним суб’єктам на підставі заявленого конвенційного пріоритету;

Г. вид патенту, що видається за результатами проведення експертизи на локальну новизну;


45. Патент на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнається недійсним за наступних підстав:
А. несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту;

Б. невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка умовам патентоздатності;

В. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці

Г. передачі майнових прав, засвідчених патентом іншим особам.


46. Дія патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок припиняється за наступних підстав:
А. несплати у встановлений строк річного збору за підтримання чинності патенту;

Б. невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка умовам патентоздатності;

В. відмова власника патенту;

Г. наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці


47. Раціоналізаторська пропозиція - це:
А. технологічне (технічне) рішення у будь-якій галузі суспільне корисної діяльності, що відповідає умовам патентоздатності;

Б. нове і промислове придатне конструктивне виконання пристрою;

В. визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технічне (технологічне) чи організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.
48. До умов надання правової охорони раціоналізаторській пропозиції відносяться:
А. оригінальність;

Б. наявність винахідницького рівня;

В. корисність для підприємства, якому вона подана;

Г. стабільність.


49. Визнання пропозиції раціоналізаторською здійснюється:
А. Державною службою інтелектуальної власності;

Б. Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України;

В. господарським судом;

Г. юридичною особою, якій вона була подана;


50. До майнових прав автора раціоналізаторської пропозиції відносяться:
А. виключне право на використання раціоналізаторської пропозиції;

Б. виключне право дозволяти використання раціоналізаторської пропозиції;

В. виключне право забороняти неправомірне використання раціоналізаторської пропозиції;

Г. право на одержання винагороди від юридичної особи, яка визнала пропозицію раціоналізаторською.


51. Умовами патентоздатності сорту рослин визнаються:

А. промислова придатність;

Б. однорідність;

В. стабільність;

Г. вирізняльність;
52. Всесвітня організація інтелектуальної власності є спеціалізованим закладом у системі:
А. ООН;

Б. ЄС;


В. НАТО;

Г. МОП
53. Експертиза заявки на сорт рослин включає:


А. формальну експертизу та кваліфікаційну експертизу;

Б. формальну експертизу та експертизу назви сорту;

В. експертизу назви сорту та експертизу на придатність на поширення сорту;

Г. кваліфікаційну експертизу та експертизу на придатність на поширення сорту.


54. Право на наукове відкриття засвідчується:

А. патентом;

Б. свідоцтвом;

В. дипломом;

Г. сертифікатом.
55. Україна є членом ВОІВ з:

А. 1991 року;

Б. 1986 року;

В. 1970 року;

Г. 2001 року.
56. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає:
А. з дати включення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру комерційних найменувань;

Б. з дати подання заявки на включення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру комерційних найменувань;

В. з моменту першого використання найменування і охороняється без обов’язкової реєстрації;

Г. з дати видачі свідоцтва на комерційне найменування.


57. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється за таких обставин:
А. ліквідації юридичної особи - власника комерційного найменування;

Б. надання ліцензії на використання комерційного найменування;

В. закінчення терміну дії свідоцтва на комерційне найменування;

Г. анулювання свідоцтва на комерційне найменування.


58. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування можуть бути передані:
А. лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать;

Б. не можуть бути передані у жодному випадку;

В. можуть вільно передаватися будь-якій особі на підставі виключної ліцензії;

Г. можуть вільно передаватися будь-якій особі на підставі невиключної ліцензії.


59. Конвенцію про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності було підписано:
А. 15 квітня 1994 року;

Б. 14 липня 1967 року;

В. 20 березня 1883 року;

Г. 23 грудня 1993 року,


60. Знак для товарів і послуг:
А. позначення, яким товари і послуги однієї особи, відрізняються від товарів і послуг інших осіб;

Б. позначення, яким юридичні особи, що виробляють товари чи надають послуги відрізняються одна від одної;

В. позначення, що прямо чи опосередковано вказує на місце виготовлення товару;

Г. форма, малюнок, що визначає зовнішній вигляд промислового виробу і придатні для здійснення промисловим способом.


61. Об’єктом торговельних марок можуть бути:
А. словесні позначення;

Б. звукові позначення;

В. державні символи і емблеми;

Г. поєднання кольорів.


62. Заявка на знак для товарів і послуг повинна включати наступні документи:
А. формулу торговельної марки;

Б. перелік товарів і послуг для яких заявляється відповідне позначення;

В. відомості про використання знака;

Г. зображення позначення.


63. Не входять до напрямів діяльності ВОІВ:
А. Реєстраційна діяльність (прямі послуги заявникам і власникам прав на промислову власність).

Б. Адміністрування Угоди ТРІПС;

В. Програмна діяльність (забезпечення більш широкого визнання існуючих договорів, їх оновлення, розробка нових договорів, організація діяльності зі співробітництва з метою розвитку тощо).

Г. Адміністрування Бернської конвенції про охорону літературних та художніх творів.


64. Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), було підписано
А. 14 липня 1967 року;

Б. 20 березня 1883 року;

В. 15 квітня 1994 року;

Г. 15 квітня 1994 року.


65. Документом, що засвідчує правову охорону торговельної марки визнається:
А. патент;

Б. свідоцтво;

В. диплом;

Г. посвідчення.


66. Строк чинності правоохоронного документа на знак для товарів і послуг становить:
А. 20 років з дати подання заявки до ДСІВ;

Б. 10 років з дати подання заявки до ДСІВ;

В. 20 років з дати видачі свідоцтва;

Г. 10 років з дати видачі свідоцтва


67. Права, що випливають із свідоцтва на товарний знак виникають :
А. з дати проведення кваліфікаційної експертизи;

Б. з дати подання заявки на видачу свідоцтва;

В. з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва;

Г. з дати прийняття ДСФІВ рішення про видачу свідоцтва.


68. До договорів, які формують міжнародну систему охорони інтелектуальної власності належать:
А. Бернська Конвенція про охорону літературних та художніх творів, Договір про патентне право, Найробський договір про охорону олімпійського символу

Б. Договір про патентну кооперацію, Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації

В. Локарнська угода щодо заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків
69. До договорів, які знаходяться в основі практичного забезпечення міжнародної охорони інтелектуальної власності, належать:
А. Договір ВОІВ про авторське право, Договір про закони щодо товарних знаків;

Б. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків

В. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
70. До договорів, які створюють класифікаційні системи та процедури їх удосконалення й оновлення, належать:
А. Локарнська угода щодо заснування Міжнародної класифікації промислових зразків, Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію, Віденська угода про заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків;

Б. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури, Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації;

В. Договір про закони щодо товарних знаків, Римська Конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення
71. Паризьку конвенцією про охорону промислової власності було підписано:
А. 15 квітня 1994 року;

Б. 14 липня 1967 року;

В. 20 березня 1883 року.
72. Термін «зазначення походження товару» включає:
А. просте і кваліфіковане зазначення походження товару;

Б. торговельну марку і географічне зазначення походження товару;

В. назву місця походження товару і комерційне найменування виробника;

Г. виробничу марку.


73. До основних положень Паризької конвенції про охорону промислової власності не входить:
А. Положення, що ліквідує територіальний характер прав патентовласника;

Б. Положення щодо загальних правил у галузі охорони та захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, якими країни - учасниці Угоди повинні керуватись у своїй законотворчій діяльності;

В. Положення щодо інституційного оформлення та реалізації основних ідей Конвенції.
74. Процедура видачі патентів за Договором про патентну кооперацію (РСТ):
А. Потребує отримання лише міжнародного патенту;

Б. Потребує отримання лише національного патенту;

В. Поділяється на два етапи: національний та міжнародний.
75. До основних принципів Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів не відноситься:
А. Принцип автоматичної охорони;

Б. Принцип незалежності охорони;

В. Принцип обов’язкової реєстрації авторського права;

Г. Принцип обов’язкової реєстрації авторського права.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

з дисципліни

«ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ»


 1. Виникнення, становлення і розвиток інтелектуальної власності.

 2. Поняття права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності.

 3. Недійсність цивільно-правових відносин з іноземним елементом у праві інтелектуальної власності.

 4. Співвідношен­ня права інтелектуальної власності та права власності.

 5. Державна система охорони права інтелектуальної власності.

 6. Діяльність ВОІВ. Участь України у діяльності ВОІВ.

 7. Основні проблеми охорони та захисту права інтелектуальної власності в Україні.

 8. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.

 9. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності.

 10. Особисті немайнові права інтелектуальної власності.

 11. Майнові права інтелектуальної власності.

 12. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

 13. Використання об’єкта права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності та здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.

 14. Права інтелектуальної власності на об’єкти, створені у зв’язку з виконанням трудового договору та за замовленням.

 15. Наслідки порушення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності судом.

 16. Поняття і джерела авторського права.

 17. Розвиток законодавства України в сфері авторського права та суміжних прав.

 18. Об’єкти авторського права. Твори, які не є об’єктами ав­торського права.

 19. Суб’єкти авторського права. Первинне і похідне авторсь­ке право.

 20. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство. Умови співавторства.

 21. Виникнення авторського права. Особисті немайнові права автора.

 22. Майнові права інтелектуальної власності на твір.

 23. Твір: поняття, ознаки, його використання.

 24. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

 25. Поняття суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

 26. Виникнення суміжних прав.

 27. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміж­них прав.

 28. Використання виконання.

 29. Використання фонограми, відеограми.

 30. Використання передачі (програми) організації мовлення.

 31. Строки чинності суміжних майнових прав.

 32. Вільне використання об’єктів авторського права та суміжних прав.

 33. Колективне управління авторським правом та суміжними правами.

 34. Поняття та джерела права промислової власності.

 35. Загальна характеристика законодавства України в сфері промислової власності.

 36. Міжнародні угоди в сфері промислової власності.

 37. Європейське патентне відомство.

 38. Євразійське патентне відомство.

 39. Діяльність ВОІВ у сфері промислової власності.

 40. Об’єкти промислової власності. Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інте­лектуальної власності на них.

 41. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.

 42. Суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, ко­рисну модель і промисловий зразок.

 43. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, ко­рисну модель, промисловий зразок.

 44. Строк чинності та дострокове припинення чинності май­нових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок.

 45. Правові наслідки припинення чинності виключних май­нових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну мо­дель, промисловий зразок.

 46. Відновлення чинності достроково припинених виключ­них майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 47. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, ко­рисну модель, промисловий зразок недійсними. Право попередньо­го користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок.

 48. Право інтелектуальної власності на компонування інте­гральної мікросхеми.

 49. Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

 50. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин.

 51. Поняття та правова охорона комерційного найменування.

 52. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. Припинення чинності майнових прав інтелекту­альної власності на комерційне найменування.

 53. Поняття торговельної марки. Суб’єкти права інтелекту­альної власності на торговельну марку.

 54. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 55. Строк чинності та дострокове припинення чинності май­нових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

 56. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. Право попереднього користувача на торго­вельну марку.

 57. Право інтелектуальної власності на географічне зазна­чення.

 58. Поняття комерційної таємниці. Майнові права інтелекту­альної власності на комерційну таємницю.

 59. Охорона комерційної таємниці органами державної влади.

 60. Строк чинності права інтелектуальної власності на ко­мерційну таємницю.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ВЛАСНОСТІ»
Перелік навчального оснащення

з дисципліни «Право інтелектуальної власності»Види оснащення

Найменування

Кількість

1. Засоби унаочнення

Навчальний фільм "Широка хода підробки"

1 шт.

Фотографії "Порушення авторського права"

10 шт.

2. Засоби навчання

1. Альманах цивилистики: сборник статей. Вып. 2. / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; Центр учебной литературы, 2009. - 384 с.

2. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони : Зб. наук. Статей / За ред.. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. – К.: Ін-т держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 2004. – 548 с.


Довідникова література:

1. Право інтелектуальної власності. Словник термінів в 2 томах.


3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання

Сайти в мережі Інтернет

http://www.rada.kiev.ua/ – Верховна Рада України.

http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України.

http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України.

http://sips.gov.ua/ - Державна служба інтелектуальної власності.

http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.http://www.wipo.int/ - Всесвітня організація інтелектуальної власност
4. Технічні засоби навчання

1. Кодоскоп

1 шт.

2. Комп’ютер з доступом до мережі Інтернет

1 шт.


МЕТОДИЧНІ, НАОЧНІ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ, СТИМУЛЬНІ, ТА ОПОРНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
Застосування інформаційних технологій дозволяє змінити способи передачі навчального матеріалу, які традиційно здійснюються під час лекцій, за допомогою спеціально розроблених мультимедіа засобів. При цьому якість засвоєння теоретичного матеріалу не поступаєтьсятій, яка досягається при звичному читанні лекцій і може бути досягнута за рахунок створення комп'ютерних навчальних програм і використання телекомунікацій в навчальному процесі.

Для організації вивчення теоретичного матеріалу дисципліни «Право інтелектуальної власності» можуть бути використані такі види мультимедійних курсі:- відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедійними додатками, що ілюструють виклад лекції.

Такі доповнення не тільки збагачують зміст лекції, але і роблять її виклад живішим і привабливішим для студентів. Безперечною перевагою такого способу викладу матеріалу є можливість прослуховувати лекцію в будь-який слушний час, повторно звертаючись до найбільш складних місць;- мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню мультимедійних засобів структурований так, що кожен студент може вибрати для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи над дисципліною і такий спосіб вивчення, який максимально відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття. Навчальний ефект в таких програмах досягається не лише за рахунок змістовної частини і дружнього інтерфейсу, але і за рахунок використання, наприклад, тестуючих програм, які дозволяють студенту оцінити ступінь засвоєння ним теоретичного навчального матеріалу;

- традиційні аналогові навчальні видання: електронні тексти лекцій, опорні конспекти, методична допомога для вивчення теоретичного матеріалу і т.д.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. – Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів // Уклад. В.С.Дроб'язко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 460 с.

 2. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – Монография. – К.: Издательский Дом «Ин Юре», 2000. – 400 с.

 3. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. – 2008. – № 6. – С. 63-68

 4. Анчукова М.В. Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (статті 231, 232 КК України) // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 41. - С. 516-522.

 5. Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності / А. Бейкун // Право України. – 2008. – № 11. – С.42-48

 6. Бєлєвцева В. До питання юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності / В. Бєлєвцева // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – С. 60-66

 7. Біль М. М. Управління міграційними процесами в контексті їх впливу на інтелектуально-трудовий потенціал України / М. М. Біль // Сталий розвиток економіки. Всеураїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – №1. – С. 49-54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/49.pdf

 8. Воронін Я. Г Місце та роль права попереднього користувача у системі охорони прав інтелектуальної власності на винахід / Я. Г. Воронін // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. - Вип. 42. – С. 395-401.

 9. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти та об’єкти, правові основи захисту / Ю. Гарієвич // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». – 2009. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_4/Garievic.pdf

 10. Демченко Т. С. Охрана товарных знаков (сравнительно-правовой анализ): Монография. Изд.2-е, перераб. и доп. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2005. – 208 с.

 11. Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес / А. Дітц // Право України. – 2011. – № 3. – С. 78-91

 12. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. - М., 2003. – 416 с. - С. 11-51.

 13. Жилінкова О. В. Організації колективного управління як суб'єкти договорів на використання музичних творів / О. В. Жилінкова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 33. – С. 337-342.

 14. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів авторського права / Л. Закорецька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 51-56

 15. Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки / Н. Іваницька // Право України. – 2008. – № 9. – С. 107-113

 16. Івченко Т. В. Цивільно-правова охорона комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Україні / Т. В. Івченко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 42. – С. 401-408.

 17. Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 357-362.

 18. Івченко Т.В. Роль суду в захисті права на комерційну таємницю // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 38. - С. 442-448.

 19. Ігнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики / А. Ігнатенко, Д. Луспеник // Право України. – 2009. – № 2. – С. 109-120

 20. Ієвіня О. Sui generis: право слідування / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2008. – №9 (103).

 21. Ієвіня О. В. Місце суміжних прав у цивільному праві України / О. В. Ієвіня // Право і суспільство. – 2007. – №3. – С.116–120.

 22. Ієвіня О. В., Мироненко В. П., Павловська Н. В., Пилипенко С. А. Право інтелектуальної власності : схеми та роз’яснення: Навчальний посібник. – К. : КНТ, 2007. – 264 с.

 23. Ієвіня О. Колективне управління майновими правами суб’єктів авторських та суміжних прав / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2009. – №4 (114).

 24. Ієвіня О. Проблеми визначення суб'єктів авторського права та суміжних прав за законодавством України у зв'язку з розвитком системи колективного управління майновими правами / О. Ієвіня // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 25. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.386 - 390.

 25. Іщук С. І. Виключність права на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 39. – С. 427-431.

 26. Іщук С. І. Особливості виникнення права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування / С. І. Іщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 37. – С. 414-419.

 27. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності / Ю. Капіца // Право України. – 2011. – № 3. – С. 92-100

 28. Кіріленко Ф. О. Адміністративно-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності Всесвітньою організацією інтелектуальної власності / Ф. О. Кіріленко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2010. – № 2. – С. 110-118

 29. Княгинина И. К. Служебные результаты интеллектуальной деятельносты как объект правового регулирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/pdf/10/25a.pdf

 30. Крижна В. Право інтелектуальної власності та суспільні інтереси / В. Крижна // Право України. – 2011. – № 3. – С. 60-65

 31. Кузнецова Н.С. Гражданско-правовые аспекты совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с. – С. 57-77

 32. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні / Н. Кузнєцова, О. Кохановська // Право України. – 2011. – № 3. – С. 21-29

 33. Мироненко Н. Поняття суб’єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації / Н. Мироненко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – №2. – С. 11-24

 34. Можаровська Н. О. Теоретико-правова характеристика визначення права на захист ділової репутації за законодавством України / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 49–52.

 35. Можаровська Н. О. Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності/ Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 228-232

 36. Можаровська Н. О. Правові проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України: доповідь / Н. О. Можаровська // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління : зб. матер. проблемної, міжгалузевої конф. [«Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління»], (м. Яремча, 2011 р.) – С.299-302

 37. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 38. Можаровська Н. О. Правові проблеми інформаційних впливів на розвиток інтелектуального потенціалу нації : доповідь / Н. О. Можаровська // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення : зб. матер. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф., [«Правові реформи в Україні: реалії сьогодення»] (м. Київ, 11 жовтня 2012 р.: у 2 ч.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, - Ч 1. – С.171-172

 39. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми законодавства України у сфері адміністративно-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності / Н. О. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 8 (128). – С. 42–45.

 40. Можаровська Н. О. Теоретико-правові засади визначення підстав набуття права на знак для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 223–229.

 41. Можаровська Н. О. Місце адміністративних правопорушень серед підстав юридичної відповідальності за порушення права на торговельну марку / Н. О. Можаровська // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 158–164.

 42. Можаровська Н. О. Європейська інтеграція в контексті адміністративно-правової охорони та захисту промислової власності від проявів недобросовісної конкуренції / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. – 2006. – № 10 (24). – С. 20–29.

 43. Можаровська Н. О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2007. – № 7 (33). – С. 2–7.

 44. Можаровська Н. О. Адміністративно-правовий захист торговельних марок (юрисдикційні повноваження органів виконавчої влади) / Н. О. Можаровська // Юриспруденція теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси – 2008. – № 12 (50). – С. 53–62.

 45. Можаровська Н. О. Правова регламентація охорони та захисту прав на знаки для товарів та послуг / Н. О. Можаровська // Персонал. – 2001. – № 7. – С. 56–61.

 46. Можаровская Н. О. Европейская интеграция в контексте защиты прав интиллектуальной собственности / Н. О. Можаровская // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 70–75.

 47. Можаровська Н. О. Правові проблеми охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні : доповідь / Н. О. Можаровська // Проблеми соціально-економічного розвитку регіону : зб. доповідей наук.-практ. конф. [«Проблеми соціально-економічного розвитку регіону»], (м. Красноармійськ, 3 березня 2006 р.). – Красноармійськ : Красноармійське відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2006. – С. 120–124.

 48. Можаровська Н. О. Актуальні проблеми імплементації норм міжнародного права в законодавство України щодо охорони та захисту комерційної таємниці : доповідь / Н. О. Можаровська // Проблеми політико-правового забезпечення евро- та євроатлантичної інтеграції України : зб. доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. [«Проблеми політико-правового забезпечення евро- та євроатлантичної інтеграції України»], (м. Одеса, 22 листопада 2007 р.). – Одеса : Одеський ін-т Міжрегіональної Академії управління персоналом, 2007. – С. 144–160.

 49. Можаровська Н. О. Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки: доповідь / Н. О. Можаровська // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІХ Міжнародної конф. [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»], (м. Косів Івано-Франківської області, 27–31 січня 2008 р.). – К. : Київський ун-т права НАН України, 2008. – С. 250–254.

 50. Можаровська Н. О. Проблеми охорони та захисту комерційної таємниці в національній інноваційній системі України : доповідь / Н. О. Можаровська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф., [«Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»] (м. Київ, 22 березня 2011 р.: у 2 ч.). – К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, - Ч 1. – С.250-252

 51. Носік Ю. Юридична природа прав на комерційну таємницю в Україні // «Право України», 2006, № 3, С. 36-38

 52. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні : досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О. Орлюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 4-20

 53. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б., Дроб'язко В. С., Крижна В. М. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підручник для студ. вищих навч. закл. / Академія правових наук; НДІ інтелектуальної власності / О.П. Орлюк (ред.), О.Д. Святоцький (ред.). – К. : Видававничий Дім «Ін Юре», 2007.

 54. Пилипенко А. А. Право изобретателя. – М. : «Статут», 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

 55. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб.наук. статей/ за ред.. Ю. С.Шемшученка, Ю. Л.Бошицького. – К. : Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2004. – 548 с.

 56. Ришкова О. В. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності / О. В. Ришкова // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Том 21 (60). – № 1. – С. 89-98

 57. Соловйова А. М. Місце злочинів проти інтелектуальної власності у Кримінальному кодексі України / А. М. Соловйова // Держава і право. – 2009. – Випуск 46. – С. 462-466

 58. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) / Р. Стефанчук // Право України. – 2011. – № 3. – С. 45-59

 59. Ткачук Т. Інформація з обмеженим доступом на підприємстві: проблеми безпеки та захисту / Т.Ткачук // Право України. – 2011. - №3. – с. 243-251

 60. Томаров И.Е. К вопросу о природе и системе объектов гражданских правоотношений и объектов интеллектуального правоотношения. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 2 / Под ред. Майданика Р.А. – К.: Алерта; КНТ; Центр учебной литературы, 2009. – 384 с. – С. 78-95

 61. Турчак І. О. Діяльність міжнародного комерційного арбітражу у сфері охорони прав інтелектуальної власності в зовнішньоекономічній діяльності / Турчак І. О., Гураль І. С. // Науково-комерційний вісник. – 2010. – №2. – С. 28-32

 62. Харитонова О. Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» : лекція / О.Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 311-322

 63. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності / О. Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 66-77

 64. Чомахашвілі О. Ш. До питання історії розвитку правової охорони прав на промислові зразки / О. Ш. Чомахашвілі // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 39. – С. 394-399.

 65. Юркова Є. В. Засоби адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності / Є. В. Юркова // Держава і право. – 2010. – Випуск 49. – С. 250-237

 66. Юркова Є. В. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова // Держава і право. – 2010. – Випуск 47. – С. 250-255

 67. Ярошевська Т. Договір про гідну винагороду за створений службовий винахід / Т. Ярошевська // Право України. – 2007. – № 6. – С. 101-103

 68. Ярошевська Т. Суб’єкти права на службовий винахід / Т. Ярошевська // «Право України», – 2006. – № 3. – С. 71-73


1 Бошицький Ю.Л. Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. - С.352 - 358.

2 Бошицький Ю.Л. Роль права у створенні й охороні об’єктів інтелектуальної власності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. - С.352 - 358.


Каталог: 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
2015 -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
2015 -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
2015 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичного заняття
2015 -> Програма «захист вітчизни»
2015 -> Програма розвитку ООН в україні го «Конгрес Сходу України»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка