«правова статистика»Сторінка1/4
Дата конвертації16.02.2017
Розмір4.23 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Навчально-методичний комплекс з дисципліни
«ПРАВОВА СТАТИСТИКА»

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

галузь знань 0304 «Право»Київ-2015

Укладач:

професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук, доцент Раєцька Л.В.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Правова статистика» затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол № 11 від 15.01.2015 р.

ЗМІСТ

1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Витяг з освітньо – професійної програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно – логічною схемою. . . . . . . .

4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Навчальна програма навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Плани конспект лекційних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Плани семінарських занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........

9. Плани практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........

10. Завдання для самостійної підготовки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Індивідуальні навчально – дослідні завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів. . . . . . . . . . .

13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контрою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів. . . . . . . 16. Рекомендована література. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\

1. Витяг з освітньо – кваліфікаційної характеристики

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Молодший спеціаліст

галузь знань 0304 ,,Право”

спеціальність 8.03040101 ,,Правознавство”

кваліфікації: молодший науковий співробітник (Код КП 2421.1.); юрисконсульт (код КП 2419.3; КП 2429); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); інспектор праці (код КП 2429); науковий співробітник (код КП 2421.1); адвокат, консультант науковий (правознавство), прокурор, старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень, адвокати та прокурори (код КП 2421.2); суддя (код КП 2422), професори та доценти (код КП 2310.1); науковий співробітник (код КП 2421.1); старший дізнавач з особливих доручень, старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, Старший слідчий в особливо важливих справах. (код КП 2423); нотаріус, нотаріус державний, радник, слідчий в особливо важливих справах, судовий експерт (код КП 2429).

Магістр права підготовлений до роботи за спеціальністю по таким видам діяльності:

84 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому

84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

85 Освіта

85.4 Вища освіта

85.42 Вища освіта

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у відповідності з даною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального права);

наглядову (контроль за дотриманням законності);

установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з відпрацюванням нормативних актів);

правотворчу (локальна правотворчість);

надання правових послуг (надання послуг у сфері охорони правопорядку);

організаційну (забезпечення професійної діяльності).

Фахівець повинен:

- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;

- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;

- усвідомлювати глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави;

- шановливо ставитися до честі й гідності громадянина України;

- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;

- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони й соціального захисту;

- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності;

- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;

- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;

- знати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну область його діяльності;

- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації права в професійній діяльності.

Предметом діяльності фахівця є вирішення завдань у галузях:

- тлумачення й застосування норм матеріального та процесуального права;

- надання правових послуг, забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів.

Фахівці, які пройшли повний курс підготовки, повинні забезпечити:

- реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян, фізичних осіб тощо;

- правильне тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права;

- складання проектів локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

- забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо організації праці, галузевих нормативних актів;

- упровадження в професійну діяльність нових методик і науково-технічних досягнень;

- використання комп’ютерних технологій та спеціальної техніки;

- формування інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів.Додаток А

Таблиця – Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен володітивипускник освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю ,,Правознавство”

Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

Виконав-ська

Ведення діловодства, здійснення обліку та зберігання документальної інформації

1.ПФ.С.01

здійснювати реєстрацію та зберігання управлінської документації, законодавчих та інших нормативних актів

1.ПФ.С.01.ПП.О.02застосовувати бази даних для пошуку нормативно-правових актів.

1.ПФ.С.01.ПР.О.03


формувати, оформляти та складати номенклатури справ.

1.ПФ.С.01.ПП.О.04
Інформаційне забезпечення службової діяльності

1.ПФ.С.02

приймати кореспонденцію, здійснювати її систематизацію

1.ПФ.С.02.ПП.О.05


застосовувати новітні методології аналізу та обробки професійної інформації.

1.ПФ.С.02.ПР.О.07
Здійснення правової пропаганди

1.СВ.О.03

В умовах службової діяльності на основі усвідомленої мети, в межах своєї компетенції, відповідно до вимог Конституції України, інших нормативних актів у галузі права, здійснювати пропаганду правових знань, при цьому враховуючи:

- розвиток філософсько-правових ідей, філософію права Нового часу, українські традиції філософії права;

1.СВ.О.03.ПР.О.10


- роль і місце прокуратури України в забезпеченні конституційної законності;

1.СВ.О.03.ПР.О.12


- статус судів в Україні;

1.СВ.О.03.ПР.О.13


- місце й роль кожного суб'єкта правовідносин у сфері функціонування органів державного управління, державної виконавчої влади, суб’єктів господарювання;

1.СВ.О.03.ПР.О.14


- склад адміністративних, кримінальних правопорушень, їх види;

1.СВ.О.03.ПР.О.16
Професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

2.СВ.О.03

Вміння встановлювати і підтримувати професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

2.СВ.О.03.ПР.О.18
Захист прав юридичних та фізичних осіб

3.СВ.О.03

Вміння на практиці застосовувати теоретичні правові знання та норми права, вміння захищати свої права та права організації

2.СВ.О.03.ПР.О.19

Профілак-тична

Виявлення причин та умов вчинення злочинів та адміністративних правопорушень

2.ПФ.Д.01

Аналізувати стан законності.
Встановлювати причини та умови вчинення злочинів та правопорушень.

2.ПФ.Д.01.ПР.О.01

2.ПФ.Д.01.ПР.Р.02


Захисна

Відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб

3.ПФ.Д.01

Застосовувати норми Конституції України, кримінального, кримінально-процесуального та іншого законодавства з метою захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Розкривати злочини по ,,гарячих слідах”.
Кваліфікувати діяльність осіб, які вчинили злочини
Здійснювати збір доказів, застосовувати прийоми їх виявлення та фіксації.
Давати оцінку доказам у кримінальних, процесах;

3.ПФ.Д.01.ПП.О.01

3.ПФ.Д.01. ПР.Р.02
3.ПФ.Д.01.ПР.О.Р.04

3.ПФ.Д.01.ПР.Р.05


3.ПФ.Д.01.ПР.Р.06Здатності, зміст уміння, якими повинен володіти випускник освітньо-кваліфікаційного рівня магістр в галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство»

Зміст здатності вирішувати

проблеми і задачі

соціальної діяльності

Шифр

здатності

Зміст уміння

Шифр уміння

Неупереджено оцінювати політичні явища та події в суспільстві

3.01

Формувати власні оцінки, позиції щодо минулого, сучасного та майбутнього України.

Розуміти сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію.

Володіти поняттями й категоріями загальнолюдської, політичної й правової культури.

Застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та ідей.

Висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію з певних питань.

Мати свій погляд на суспільні та громадські події.

Застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні професійних та життєвих завдань.

Орієнтуватися в законодавчій системі, а також контролювати дотримання законності.3.01.ПР.Р.01

3.01.ПР.Р.02


3.01.ПП.О.03


3.01.ПР.Р.04

3.01.ПР.Р.05


3.01.ПР.Р.063.01.ПР.Р.07


Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне й безпечне виконання

З.03

На підставі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів службової й побутової діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу:


- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;

З.03.ЗП.Р.01- визначати структуру власної діяльності та приймати рішення щодо її здійснення;

З.03.ЗП.Р.02

Організовувати власну діяльність

З.05

В умовах службової діяльності, на основі усвідомленої мети діяльності та її структури:


- формувати орієнтовну основу власних дій;

З.05.ЗП.О.01- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення її часткових та загальних цілей;

З.05.ЗП.О.02- коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення безпеки та ефективності.

З.05.ЗП.О.03

Застосовувати вербальні методи спілкування

З.07

У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування:


- користуватися правилами спілкування мовця й слухача;

З.07.ЗП.Р.03- в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань.

З.07.ЗП.Р.04

Здійснювати пошук нової інформації

З.09

У виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно-орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити:


- пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації);

З.09.ЗП.О.01

Спілкування українською професійною мовою

3.10

На підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.

З.10.ЗП.О.01Складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні, використовувати українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви.

З.10.ЗП.О.06

Враховувати системність методів та засобів попередження, розкриття та розслідування злочинів при здійсненні діяльності

З.17

В умовах виробничої діяльності:


на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02- знати особливості провадження в справах про корупційні діяння;

З.17.ЗП.О.03- згідно з нормативно-правовими документами, враховуючи закономірності механізму злочину та виникнення інформації про злочин і його учасників, застосовувати процедуру виявлення, фіксації, вилучення й зберігання доказової інформації;

З.17.ЗП.О.06- згідно з нормативно-правовими документами, використовуючи доказову інформацію, визначати вид необхідного криміналістичного дослідження;

З.17.ЗП.О.07- за результатами вивчення документальних джерел, ураховуючи систему наукових засад криміналістичної тактики, визначати систему тактичних прийомів, комбінацій та операцій;

З.17.ЗП.О.08- відповідно до нормативно-правових документів використовувати реєстраційні дані інформаційно-пошукових систем, згідно з завданнями, які необхідно вирішувати.

З.17.ЗП.О.09

При здійсненні діяльності враховувати явища та процеси, пов’язані зі злочинністю та засобами впливу на неї

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02


2. Витяг з освітньо – професійної програми

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки

Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів

(ECTS)


У тому числі

нормативні дисципліни,годин/кредитів(ECTS)

вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів

(ECTS)


Цикл професійної та практичної підготовки

3024 год./84 кр.

(93%)


1728 год./48кр.

(53%)1296 год./36 кр.

(40%)


Усього

3240 год./90 кр.

100%


1944 год./73,5 кр.

(60%)1296год./79,5 кр.

(40%)


Розподіл навчального часу за циклами дисциплін.
Цикл дисципліни

Нормативний термін навчання1.
2.

Загальний обсяг

Обсяг годин визначений програмою

Дисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни:3240/90
1944
1296Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОППп/п

Назва дисципліни

Загальна кількість годин

Кіль-кість контролю

Форма семест-рового контро-лю

1

2

3

4

5
Спеціалізація «Кримінально-правова діяльність»


ППП 2.1.1.26.


Правова статистика


54


1

залік


2. Витяг з освітньо – професійної програми.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

підготовки молодший спеціаліст

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
галузь знань 0304 ,,Право”

(шифр та назва галузі знань)
спеціальність 8.03040101 ,,Правознавство”

(код і назва напряму підготовки)
кваліфікація молодший науковий співробітник (Код КП 2421.1.); юрисконсульт (код КП 2419.3; КП 2429); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); інспектор праці (код КП 2429); науковий співробітник (код КП 2421.1); адвокат, консультант науковий (правознавство), прокурор, старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень, адвокати та прокурори (код КП 2421.2); суддя (код КП 2422), професори та доценти (код КП 2310.1); науковий співробітник (код КП 2421.1); старший дізнавач з особливих доручень, старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, Старший слідчий в особливо важливих справах. (код КП 2423); нотаріус, нотаріус державний, радник, слідчий в особливо важливих справах, судовий експерт (код КП 2429).

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІЗ Структурно-логічнОЮ схемОЮ:

Анотація: Навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми навчальної дисципліни «Правова статистика», структурно-логічну схему викладання цієї навчальної дисципліни, тематичний план, методичні вказівки, плани лекційних, семінарських, практичних і індивідуальних занять, завдання для самостійної підготовки, методичні рекомендації, перелік контрольних завдань, рекомендовану літературу. Розрахований на викладачів і студентів ННІПП НАВС.

Структурно-логічна схема викладання дисципліни:


Кримінально-процесуальне правоКримінальне право

КриміналістикаФілософіяКримінально-виконавче правоЮридична соціологіяЦивільне правоКримінологіяТеорія держави і права

Юридична психологіяІсторія держави

і права
Філософія права

Теорія управлінняФінансове право

Шлюбно-сімейне право

Юридична деліктологія

Педагогіка

Економічна теорія

Судова психіатрія

Судова медицина

Адміністративне право

Демографія

Генетика


4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Правова статистика – галузь соціальної статистики, яка вивчає кількісну сторону правових явищ, зокрема, злочинів та правопорушень, у нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками, а також результатів діяльності правоохоронних органів

Вивчення курсу «Правова статистика» організовано таким чином, щоб студенти на лекціях, семінарських заняттях, а також під час самостійної роботи могли опанувати основи теорії статистичної науки, ознайомитися з організацією статистичної роботи, формами документів первинного обліку і статистичної звітності в правоохоронних органах, набули навичок статистичного аналізу соціальних процесів.

Значимість правової статистики визначається тим, що вона як одне із найважливіших джерел соціальної інформації про злочинність, правопорушення та інші правові явища, є узагальненим визначенням практики боротьби з нею. Отже, по-перше, статистика — це один із самостійних специфічних методів дослідження соціальних процесів і явищ, які дозволяють виділити тенденції та перейти від їх випадковості до закономірності, по-друге, і це особливо важливо, ефективне управління процесом протидії злочинності передбачає наявність високоякісної (науково-обґрунтованої, своєчасної, достатньої, повної) інформації, яка є результатом реєстрації, узагальнення та ретельного вивчення масиву фактів про правопорушення і заходів боротьби з ними.

Суспільні науки (соціологія, кримінологія, науки окремих галузей права та інші) визначають якість, матеріальну природу явищ, що вивчаються, а саме кількісну їх характеристику дає статистика, зокрема, правова. Без застосування даних статистики неможливе не тільки дослідження сутності соціальних процесів, але й ефективності створених державою систем, які повинні ці процеси контролювати.

Вимоги до знань та уміньЗнати:

 • методи за допомогою яких правова статистика вивчає свій предмет: 1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних спостереження за кількісно та якісно визначеними ознаками; 3) статистична обробка зведених і розгрупованих показників; 4) всебічний якісний аналіз статистичних матеріалів.

 • галузі та підгалузі правової статистики;

 • поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці;

 • форми документів первинного обліку і статистичної звітності в правоохоронних органах;

 • періодичність та основні способи подання статистичної звітності.

Уміти:

 • аналізувати показники які характеризують роботу правоохоронних органів;

 • складати статистичні таблиці, діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення;

 • розраховувати коефіцієнт криміногенної активності населенні і коефіцієнт інтенсивності злочинності;

 • використовувати Закон великих чисел при дослідженні генеральної сукупності.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Правова статистика» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) становить 72 академічні години.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Викладання спеціального курсу «Правова статистика» передбачає загальну та спеціальну мету.

Загальна мета передбачає:

 • формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан правової статистики в Україні та світі;

 • можливість самостійного комплексного аналізу даних правової статистики та розробка на його основі заходів боротьби з правопорушеннями в державі.

Спеціальна мета передбачає:

 • формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про правову статистику та застосування її досягнень у запобіганні злочинам;

 • аналіз та прогнозування криміногенної ситуації в Україні;

 • відпрацювання навичок та умінь аналізу показників правової статистики, як основи для розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

 • надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері правової статистики;

 • створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

 • закріплення на семінарських заняттях знань про теоретичні основи правової статистики;

 • розвиток на практичних заняттях навичок опрацювання документів первинного обліку та використання отриманих знань під час аналізу показників правової статистики.

Завданням «Правової статистики» є комплексне дослідження кількісних характеристик масових суспільно-економічних явищ і процесів у взаємозв’язках і взаємозумовленості, а також у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною кількісного відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Значення правової статистики полягає в тому, що:

1. Кримінально-правова статистика дає вичерпну, науково обґрунтовану інформацію про тенденції та закономірності в розвитку злочинності, її рівень, структуру, динаміку, особу злочинця, причини і умови існування злочинності, а також про позитивні та негативні наслідки роботи правоохоронних органів по її попередженню.

2. Дані статистики дозволяють прогнозувати динаміку злочинності та розробляти науково обґрунтовані заходи щодо попередження окремих видів злочинів.

3. Матеріали правової статистики широко використовуються як засіб оперативного керівництва вищестоящих органів підлеглими і постійного контролю за їх діяльністю. Кількісно фіксуючи результати роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів, арбітражу, правова статистика тим самим допомагає виявити типові недоліки і вжити своєчасних заходів щодо їх усунення. Статистичні дані МВС дозволяють судити про роботу його окремих служб та підрозділів щодо розкриття злочинів, дотримання термінів розслідування, відшкодування матеріальних збитків тощо.

4. Статистичні дані дають змогу вирішити питання про матеріально-технічне і фінансове забезпечення та дислокацію різних правоохоронних органів, проектування штатного розкладу, а також інші питання організаційно-управлінського характеру.

5. Істотну роль правова статистика відіграє у процесі координації діяльності різних правоохоронних органів з метою подолання їх роздрібненості.

6. Статистичні дані відіграють важливу роль при підготовці проектів законодавчих і інших нормативних актів.

Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань,, розвиток вміння критично обгрунтовувати проблемні питання, щоб мати про них свою думку та розвиток правового мислення, що допоможе при розробці дієвих заходів профілактики злочинності.

Таким чином, метою курсу правової статистики є не лише детальне вивчення студентами матеріалів лекцій, учбових посібників, нормативно-правових актів, а й необхідність вивчення додаткової вітчизняної та зарубіжної літератури у цій сфері, що буде сприяти правильному вмінню аналізувати конкретні обставини, засвоєнню основних проблем науки, знанню актуальних тенденцій кримінологічної політики в Україні на сучасному етапі.

Загальні методичні вказівки

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

У разі, коли до матеріалів семінарських занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням, у разі необхідності, на конкретні статті діючого законодавства. У разі, якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення семінарських занять або під час підсумкового заняття з модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового тесту з дисципліни.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування.

Навчально-методичні матеріалі в електронному форматі наявні у читальному залі, комп’ютерному класі, методистів курсів та на кафедрах.Система поточного, проміжного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни.

Система контролю складається з трьох частин: поточний контроль, в межах якого проводиться проміжний контроль, та підсумковий, й полягає у виконанні студентами, передбачених цією програмою, видів робіт. Кожен з видів роботи студента оцінюється в балах. Загальна сума балів, яку заробить студент в результаті проходження всіх видів контролю, встановлює успішність вивчення студентами курсу. Загальна кількість балів, яку може заробити студент в результаті проходження всіх видів контролю становить 100 (сто) балів.

При трансформації балів оцінювання академічної успішності використовується наступні шкали:

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Поточний контроль – визначення викладачем якості знань на підставі виконаних студентом, робіт, в тому числі самостійних, відповіді й доповненнях до відповідей, тестів та інших завдань, з виставленням балів згідно із критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою. Результати поточного контролю використовуються як засіб стимулювання навчальної діяльності. У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. Вони заносяться до журналів обліку відвідування занять із коментарем науково-педагогічного працівника щодо здобутків у навчанні або зроблених похибок, а також можливих шляхів удосконалення самостійної роботи студента. Окремою графою виставляються бали за виконання індивідуальних завдань. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

Поточний контроль включає наступні види роботи: 1. усна відповідь / доповідь, в якості доповідача – 1– 5 балів;

 2. доповнення до відповіді доповідача – 3-4 бали;

 3. коротке реферативне повідомлення з домашньої письмової роботи – 4-5 балів;

 4. участь в обговоренні проблемних питань – 4-5балів;

 5. тести та інші завдання – 1-5 балів.

Проміжний (рубіжний) контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах змістового модулю. Науково-педагогічний працівник вправі самостійно визначати методи проведення такого контролю: фронтальне опитування, тестування, контрольна робота, колоквіум тощо. Результати проміжного (рубіжного) контролю заносяться до журналу успішності групи в окремо відведеній колонці. У випадку відсутності на занятті окремих курсантів (слухачів, студентів) діагностика рівня їх знань здійснюється пізніше під час консультації. Якщо за підсумками проміжного (рубіжного) контролю студент показав незадовільні результати, йому виставляються відповідні бали за встановленою шкалою, що передбачає їх обов’язкове наступне перескладання до наступного рубіжного контролю;

Дата проведення проміжних модульних контрольних робіт визначається викладачем, що проводить семінарські та практичні заняття.

Друга проміжна модульна контрольна робота повинна бути проведена не пізніше дати останнього семінарського заняття перед заліком.

Пропущена проміжна модульна контрольна робота може бути відпрацьована протягом одного тижня після її пропуску. Дату відпрацювання визначає викладач, який веде семінарські та практичні заняття.Підсумковий модульний контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах усієї навчальної дисципліни із оцінюванням результатів за національною шкалою і шкалою ECTS. Форма підсумкового модульного контролю визначається навчальним (робочим навчальним) планом у вигляді заліку або екзамену.

Для обліку результатів рубіжного та підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку відвідування занять курсантами, студентами (слухачами) та їх успішності.

За рішенням кафедри підсумкова оцінка може виставлятися за результатами роботи курсанта (слухача, студента) протягом усього семестру, з урахуванням балів за шкалою ECTS, набраних під час вивчення змістових модулів і складання проміжних модульних контролів, трансформації цих балів у національну шкалу, визначення рейтингових показників.

У такий спосіб підсумковий контроль з дисципліни виставляється як сума оцінок з усіх модулів цієї навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових залікових модулів.5. Навчальна програма дисципліни

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна програма розроблена відповідно до Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань «право» (0304) за спеціальністю «правознавство» (8.060101), за спеціальністю «правоохоронна діяльність» (8.061102), галузі знань «специфічні категорії» (1801) спеціальність «управління у сфері правопорядку» (8.18010002)

Правова статистика – галузь соціальної статистики, яка вивчає кількісну сторону правових явищ, зокрема, злочинів та правопорушень, у нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками, а також результатів діяльності правоохоронних органів

Вивчення курсу «Правова статистика» організовано таким чином, щоб студенти на лекціях, семінарських заняттях, а також під час самостійної роботи могли опанувати основи теорії статистичної науки, ознайомитися з організацією статистичної роботи, формами документів первинного обліку і статистичної звітності в правоохоронних органах, набули навичок статистичного аналізу соціальних процесів.

Значимість правової статистики визначається тим, що вона як одне із найважливіших джерел соціальної інформації про злочинність, правопорушення та інші правові явища, є узагальненим визначенням практики боротьби з нею. Отже, по-перше, статистика — це один із самостійних специфічних методів дослідження соціальних процесів і явищ, які дозволяють виділити тенденції та перейти від їх випадковості до закономірності, по-друге, і це особливо важливо, ефективне управління процесом протидії злочинності передбачає наявність високоякісної (науково-обґрунтованої, своєчасної, достатньої, повної) інформації, яка є результатом реєстрації, узагальнення та ретельного вивчення масиву фактів про правопорушення і заходів боротьби з ними.

Суспільні науки (соціологія, кримінологія, науки окремих галузей права та інші) визначають якість, матеріальну природу явищ, що вивчаються, а саме кількісну їх характеристику дає статистика, зокрема, правова. Без застосування даних статистики неможливе не тільки дослідження сутності соціальних процесів, але й ефективності створених державою систем, які повинні ці процеси контролювати.

Вимоги до знань та умінь

Знати:


 • методи за допомогою яких правова статистика вивчає свій предмет: 1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних спостереження за кількісно та якісно визначеними ознаками; 3) статистична обробка зведених і розгрупованих показників; 4) всебічний якісний аналіз статистичних матеріалів.

 • галузі та підгалузі правової статистики;

 • поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці;

 • форми документів первинного обліку і статистичної звітності в правоохоронних органах;

 • періодичність та основні способи подання статистичної звітності.

Уміти:

 • аналізувати показники які характеризують роботу правоохоронних органів;

 • складати статистичні таблиці, діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення;

 • розраховувати коефіцієнт криміногенної активності населенні і коефіцієнт інтенсивності злочинності;

 • використовувати Закон великих чисел при дослідженні генеральної сукупності.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Викладання спеціального курсу «Правова статистика» передбачає загальну та спеціальну мету.

Загальна мета передбачає:

 • формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан правової статистики в Україні та світі;

 • можливість самостійного комплексного аналізу даних правової статистики та розробка на його основі заходів боротьби з правопорушеннями в державі.

Спеціальна мета передбачає:

 • формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про правову статистику та застосування її досягнень у запобіганні злочинам;

 • аналіз та прогнозування криміногенної ситуації в Україні;

 • відпрацювання навичок та умінь аналізу показників правової статистики, як основи для розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

 • надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері правової статистики;

 • створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

 • закріплення на семінарських заняттях знань про теоретичні основи правової статистики;

 • розвиток на практичних заняттях навичок опрацювання документів первинного обліку та використання отриманих знань під час аналізу показників правової статистики.

Завданням «Правової статистики» є комплексне дослідження кількісних характеристик масових суспільно-економічних явищ і процесів у взаємозв’язках і взаємозумовленості, а також у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною кількісного відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Значення правової статистики полягає в тому, що:

1. Кримінально-правова статистика дає вичерпну, науково обґрунтовану інформацію про тенденції та закономірності в розвитку злочинності, її рівень, структуру, динаміку, особу злочинця, причини і умови існування злочинності, а також про позитивні та негативні наслідки роботи правоохоронних органів по її попередженню.

2. Дані статистики дозволяють прогнозувати динаміку злочинності та розробляти науково обґрунтовані заходи щодо попередження окремих видів злочинів.

3. Матеріали правової статистики широко використовуються як засіб оперативного керівництва вищестоящих органів підлеглими і постійного контролю за їх діяльністю. Кількісно фіксуючи результати роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів, арбітражу, правова статистика тим самим допомагає виявити типові недоліки і вжити своєчасних заходів щодо їх усунення. Статистичні дані МВС дозволяють судити про роботу його окремих служб та підрозділів щодо розкриття злочинів, дотримання термінів розслідування, відшкодування матеріальних збитків тощо.

4. Статистичні дані дають змогу вирішити питання про матеріально-технічне і фінансове забезпечення та дислокацію різних правоохоронних органів, проектування штатного розкладу, а також інші питання організаційно-управлінського характеру.

5. Істотну роль правова статистика відіграє у процесі координації діяльності різних правоохоронних органів з метою подолання їх роздрібненості.

6. Статистичні дані відіграють важливу роль при підготовці проектів законодавчих і інших нормативних актів.

3. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Форма навчання

Денна
Кількість годин, всього

54
Лекції, годин

8
Семінарські,

Практичні заняття, годин16
Самостійна та індивідуальна робота студентів (СРС), годин

30
Підсумковий контроль

Залік

Тематичний план навчальної дисципліни

«ПРАВОВА СТАТИСТИКА»

з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Всього годин з викладачем

З них

Модульний контроль

Самостійна роботаЛекції

Семінарських занять

Практичні заняття


Змістовий модуль І.

54

24

8

12

4
30

1.

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

10

4

2

2

0
6

2.

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

10

4

2

2

0
6

3.

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

12

6

2

4

0
6
4.

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

8

2

0

2

0
6

5.

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

14

8

2

2

4

*

6
Всього годин:

54

24

8

12

4
30

Підсумковий контроль: залік.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРАВОВА СТАТИСТИКА»Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

Поняття статистики як самостійної науки та історія її розвитку. Значення статистичної науки та її засновники. Шляхи реформування статистичних досліджень в Україні

Поняття та характеристика основних галузей статистики. Слід засвоїти поняття “статистика”, та охарактеризувати її галузі та підгалузі. Моральна та судова статистика: історія їх розвитку.

Предмет, метод та завдання статистики. Охарактеризувати предмет, методи статистики, основні завдання та мету. Методологія статистики.

Значення та необхідність вивчення статистики. Розкрити значення статистики в суспільному житті. Використання методів соціальної та економічної статистики правовою статистикою.

Державна статистика в Україні, її організація та завдання. Визначити поняття державної статистики, спираючись на чинне законодавство розкрити її основні завдання та організацію. Показати зв’язок статистики з іншими науками.

Поняття правової статистики її предмет та основна мета. Значення правової статистики для діяльності органів внутрішніх справ і інших правоохоронних органів, а також у наукових дослідженнях.

Самостійні галузі правової статистики: кримінально-правова, адміністративно-правова та цивільно-правова статистика. Особливим підвидом правової статистики є статистика прокурорського нагляду.

Розділи кримінально-правової статистики. Статистика органів дізнання і досудового слідства. Особлива підгалузь кримінально-правової статистики віктимологічна статистика Використання даних адміністративно-правової та цивільно-правової статистики в діяльності правоохоронних органів. Вимоги до ведення правової статистики.

Специфічні методи за допомогою яких правова статистика вивчає свій предмет: 1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних спостереження за кількісно та якісно визначеними ознаками; 3) статистична обробка зведених і розгрупованих показників; 4) всебічний якісний аналіз статистичних матеріалів.


Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження. Поняття, сутність і завдання статистичного спостереження.

План (програма) статистичного спостереження (як підготовча частина спостереження): вирішення програмно-методичних і організаційних питань.

Загальне поняття об’єкту статистичного спостереження. Об’єкти спостереження у правовій статистиці.

Поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці.

Суцільне безперервне спостереження одиниць статистичної сукупності як основне спрямування державного статистичного дослідження. Поняття генеральної сукупності.

Несуцільне перервне спостереження і його види. Поняття вибіркової сукупності. Програма статистичного спостереження, вимоги до неї. Програми статистичного спостереження у правовій статистиці. Документи первинного обліку у правовій статистиці.

Застосування вибіркового методу в правовій статистиці. Значення вибіркового спостереження. Застосування вибіркового методу в правовій статистиці і його теоретичні основи. Генеральна й вибіркова сукупності. Репрезентативність вибірки й основні принципи її реалізації. Поняття помилки вибірки. Середнє й граничне значення помилки вибірки.

Способи і методи відбору статистичної інформації. Організація вибіркових спостережень у правовій статистиці. Визначення обсягу вибіркової сукупності.

Оцінка результатів вибіркових досліджень. Оцінка результатів вибіркових досліджень та способи перенесення вибіркових результатів на генеральну сукупність. Звернути увагу на практичне значення вибіркового методу і межі його застосування в правовій статистиці.


Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

Групування і зведення матеріалів статистичного спостереження як другий етап статистичного дослідження.

Групування у правовій статистиці. Поняття і завдання групування і зведення, вимоги до їх проведення.

Групувальні ознаки (якісні і кількісні) і їх види (типологічні, варіаційні, аналітичні).

Статистичні таблиці і їх елементи. Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані). Правила читання і аналізу статистичних таблиць (назва; рядок, колонка; підмет і присудок).

Організація і техніка зведення статистичних даних.

Статистична звітність як підсумок другого етапу статистичного дослідження.

Основні форми статистичної звітності їх характеристика.

Статистичні діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення. Види і правила їх побудови.
Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Поняття та значення абсолютних та відносних величин у правовій статистиці. Відносні величини в підгалузях правової статистики.

Абсолютні статистичні величини і їх використання у правовій статистиці. Застосування абсолютних величин при статистичному дослідженні. Абсолютні і узагальнюючі показники в статистичному дослідженні злочинності.

Відносні величини у правовій статистиці. Використання відносних величин в характеристиці криміногенної ситуації та її регіональних відмінностей в Україні. Коефіцієнт криміногенної активності, коефіцієнт тяжкості злочинів.


Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

Статистичне узагальнення і аналіз статистичних матеріалів як третій етап статистичного дослідження.

Поняття, сутність і завдання цього етапу. Основні функції статистики, які знаходять відображення в ході статистичного аналізу (описова, пояснювальна, прогностична, управлінсько-організаційна), їх зміст в правовій статистиці. Особливості аналізу діяльності органів дізнання і досудового слідства в МВС.

Поняття основних кількісних (стан, рівень) і якісних (структура, характер, географія) показників злочинності.

Поняття статистичного обліку й звітності та їх основні показники. Поняття статистичної звітності як основної форми статистичного обліку.

Періодичність та способи подання статистичної звітності. Статистична звітність як основна форма статистичного спостереження. Види статистичних звітів в діяльності правоохоронних органів. Розглянути періодичність та основні способи подання статистичної звітності.

Показники які характеризують роботу правоохоронних органів.

Документи первинного обліку (статистичні формуляри) в діяльності органів дізнання і досудового слідства МВС – як основа формування статистичних звітів.

Застосування комп’ютерної техніки в ході поетапного статистичного дослідження. Основні завдання статистичного вивчення злочинності

5. ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації індивідуальної та самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються за навчально-методичними матеріалами кафедри до дисципліни.

Основними завданнями індивідуальної та самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем і питань навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань під безпосереднім керівництвом викладача, який проводить заняття у навчальній групі.

На протязі всього часу засвоєння навчальної дисципліни “Правова статистика” студенти активно залучаються до самостійної роботи, яка передбачає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку звітів по відповідних темах; опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту; виконання індивідуальних завдань, що передбачають роботу з додатковими джерелами та матеріалами для поглибленого засвоєння теоретичного матеріалу; підбір матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінку правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві та практиці, його застосування, систематизація навчального матеріалу перед заліком.6. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Правова статистика”, включає виконання модульних контрольних робіт та складання підсумкового заліку.

Для атестації курсантів, слухачів і студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, на кафедрі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, тести з навчальної дисципліни “Правова статистика”, які повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів, набутих компетенцій з аналізу та прогнозу злочинності.

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами модульного підсумкового контролю та заліку. 1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра кримінально-правових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

полковник міліції

______________С.Д. Гусарєв

__________________ 2014РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИППНЗ 2.1.2.1. ПРАВОВА СТАТИСТИКА
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

КИЇВ – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодші спеціалісти», галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401).

Розробник:Раєцька Л.В. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ від , протокол №


Завідувач кафедри

кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС
________Горбачевський В.Я.
____. ____________ 20 __ р.

Схвалено науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ

Протокол від ____. ____________ 20 __ р., № ___.
Голова _________________ С.Д.Гусарєв

____. _____________ 20 __


© Л.В. Раєцька, 2014

©ННІПП, НАВС 2014 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1,5

Галузь знань

0304 «Право»
Нормативна

(денна форма навчання)Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»
Модулів 1,5
Рік підготовки:

Змістових модулів 1

2014-й

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 54

-

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 24 год.

самостійної роботи студента – 30 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


-

8 год.

Практичні, семінарські

-

16 год.

Лабораторні

-

30 год.

Самостійна робота

-
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 24/302. Мета та завдання навчальної дисципліни

«Правова статистика»

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні високого рівня компетентності для здійснення ефективної діяльності в сфері правової статистики.

Вивчення дисципліни має за завдання поглиблення знань з дисциплін кримінологія, кримінальне право, формування умінь і компетентності для проведення статистичних досліджень, які переслідують за мету ведення об’єктивного обліку негативних явищ у суспільстві. Вивчення навчальної дисципліни орієнтовано на те, щоб дати студентам - майбутнім юристам необхідні знання про зміст, основні показники суспільно-правових явищ і процесів, їх вплив на стан та розвиток суспільства.Студент повинен знати: наукові принципи організації статистичних служб України і правоохоронних органів, їх сучасну організацію; принципи і методи організації збору статистичних даних про правопорушення і діяльності органів податкової міліції по контролю за ними; принципи і методи обробки результатів статистичного спостереження (його матеріалів) згідно з принципами статистичної науки про кримінально-правові. цивільно-правові та адміністративно-правові явища і процеси суспільного життя; сутність узагальнюючих показників абсолютних статистичних величин, середніх, інших видів відносних величин, показників варіації, динаміки, взаємозв'язку, основи аналізу статистичних даних.

Студент повинен вміти: організовувати і проводити суцільне й несу цільне спостереження правових явищ; будувати різноманітні статистичні таблиці; обчислювати різні статистичні показники (абсолютні та відносні, середні, показники варіації, показники тісноти зв'язку); аналізувати статистичні дані про правопорушення, соціальний контроль за ними, формулювати висновки і пропозиції, які випливають з аналізу даних; прогнозувати показники правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теорія та практика правової статистики

Тема 1.Теоретичні основи правової статистики.

Тема 2.Статичне спостереження та його види.

Тема 3.Зведення і групування матеріалів правової статистики.

Тема 4.Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

4. Програма навчальної дисципліни

«Правова статистика»
Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

Поняття статистики як самостійної науки та історія її розвитку. Значення статистичної науки та її засновники. Шляхи реформування статистичних досліджень в Україні

Поняття та характеристика основних галузей статистики. Слід засвоїти поняття “статистика”, та охарактеризувати її галузі та підгалузі. Моральна та судова статистика: історія їх розвитку.

Предмет, метод та завдання статистики. Охарактеризувати предмет, методи статистики, основні завдання та мету. Методологія статистики.

Значення та необхідність вивчення статистики. Розкрити значення статистики в суспільному житті. Використання методів соціальної та економічної статистики правовою статистикою.

Державна статистика в Україні, її організація та завдання. Визначити поняття державної статистики, спираючись на чинне законодавство розкрити її основні завдання та організацію. Показати зв’язок статистики з іншими науками.

Поняття правової статистики її предмет та основна мета. Значення правової статистики для діяльності органів внутрішніх справ і інших правоохоронних органів, а також у наукових дослідженнях.

Самостійні галузі правової статистики: кримінально-правова, адміністративно-правова та цивільно-правова статистика. Особливим підвидом правової статистики є статистика прокурорського нагляду.

Розділи кримінально-правової статистики. Статистика органів дізнання і досудового слідства. Особлива підгалузь кримінально-правової статистики віктимологічна статистика Використання даних адміністративно-правової та цивільно-правової статистики в діяльності правоохоронних органів. Вимоги до ведення правової статистики.

Специфічні методи за допомогою яких правова статистика вивчає свій предмет:1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних спостереження за кількісно та якісно визначеними ознаками; 3) статистична обробка зведених і розгрупованих показників; 4) всебічний якісний аналіз статистичних матеріалів.


Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження. Поняття, сутність і завдання статистичного спостереження.

План (програма) статистичного спостереження (як підготовча частина спостереження): вирішення програмно-методичних і організаційних питань.

Загальне поняття об’єкту статистичного спостереження. Об’єкти спостереження у правовій статистиці.

Поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці.

Суцільне безперервне спостереження одиниць статистичної сукупності як основне спрямування державного статистичного дослідження. Поняття генеральної сукупності.

Несуцільне перервне спостереження і його види. Поняття вибіркової сукупності. Програма статистичного спостереження, вимоги до неї. Програми статистичного спостереження у правовій статистиці. Документи первинного обліку у правовій статистиці.

Застосування вибіркового методу в правовій статистиці. Значення вибіркового спостереження. Застосування вибіркового методу в правовій статистиці і його теоретичні основи. Генеральна й вибіркова сукупності. Репрезентативність вибірки й основні принципи її реалізації. Поняття помилки вибірки. Середнє й граничне значення помилки вибірки.

Способи і методи відбору статистичної інформації. Організація вибіркових спостережень у правовій статистиці. Визначення обсягу вибіркової сукупності.

Оцінка результатів вибіркових досліджень. Оцінка результатів вибіркових досліджень та способи перенесення вибіркових результатів на генеральну сукупність. Звернути увагу на практичне значення вибіркового методу і межі його застосування в правовій статистиці.


Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

Групування і зведення матеріалів статистичного спостереження як другий етап статистичного дослідження.

Групування у правовій статистиці. Поняття і завдання групування і зведення, вимоги до їх проведення.

Групувальні ознаки (якісні і кількісні) і їх види (типологічні, варіаційні, аналітичні).

Статистичні таблиці і їх елементи. Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані). Правила читання і аналізу статистичних таблиць (назва; рядок, колонка; підмет і присудок).

Організація і техніка зведення статистичних даних.

Статистична звітність як підсумок другого етапу статистичного дослідження.

Основні форми статистичної звітності їх характеристика.

Статистичні діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення. Види і правила їх побудови.
Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Поняття та значення абсолютних та відносних величин у правовій статистиці. Відносні величини в підгалузях правової статистики.

Абсолютні статистичні величини і їх використання у правовій статистиці. Застосування абсолютних величин при статистичному дослідженні. Абсолютні і узагальнюючі показники в статистичному дослідженні злочинності.

Відносні величини у правовій статистиці. Використання відносних величин в характеристиці криміногенної ситуації та її регіональних відмінностей в Україні. Коефіцієнт криміногенної активності, коефіцієнт тяжкості злочинів.
Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

Статистичне узагальнення і аналіз статистичних матеріалів як третій етап статистичного дослідження.

Поняття, сутність і завданняцьогоетапу. Основніфункції статистики, якізнаходятьвідображення в ходістатистичногоаналізу (описова, пояснювальна, прогностична, управлінсько-організаційна), їхзміст в правовійстатистиці. Особливостіаналізудіяльностіорганівдізнання і досудовогослідства в МВС.

Поняття основних кількісних (стан, рівень) і якісних (структура, характер, географія) показників злочинності.

Поняття статистичного обліку й звітності та їх основні показники. Поняття статистичної звітності як основної форми статистичного обліку.

Періодичність та способи подання статистичної звітності. Статистична звітність як основна форма статистичного спостереження. Види статистичних звітів в діяльності правоохоронних органів. Розглянути періодичність та основні способи подання статистичної звітності.

Показники які характеризують роботу правоохоронних органів.

Документи первинного обліку (статистичні формуляри) в діяльності органів дізнання і досудового слідства МВС – як основа формування статистичних звітів.

Застосування комп’ютерної техніки в ході поетапного статистичного дослідження. Основні завдання статистичного вивчення злочинності
5. Структура навчальної дисципліни

з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Всього годин з викладачем

З них

Модульний контроль

Самостійна роботаЛекції

Семінарських занять

Практичні заняття


Змістовний модуль І.Теорія та практика правової статистики

54

24

8

12

4
30

1.

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

10

4

2

2

0
6

2.

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

10

4

2

2

0
6

3.

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

12

6

2

4

0
6
4.

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

8

2

0

2

0
6

5.

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

14

8

2

2

4

*

6
Всього годин:

54

24

8

12

4
30

Підсумковий контроль: залік.
6. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.


2

2

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.


2

3

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.


4

4

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.


2

5

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


2
Разом

12


7. Теми практичних занять
Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


4
Разом

4


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.


6

2

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.


6

3

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.


6

4

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.


6

5

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


6
Разом

30

8. Методи навчання


 • Словесні

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів на протязі лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.

Бесіда – це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати студентів на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує діяльність слухачів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання проблемної ситуації.

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на запитання.

 • Наочні методи

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в яскравішому викладенні та показі власної думки.

 • Практичні методи: вправи, складання статистичних документів. Ці методи не несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.

 • Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні роботи, написання тестів.


9. Методи контролю

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь курсантів, слухачів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється через оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених планами занять, підготовлених проектів процесуальних документів відповідно до плану практичних занять, а також шляхом:

- проведення експрес-опитувань,

- тестування,

- підготовки доповідей і рефератів,

- написання контрольних робіт.

Під час оцінювання враховується глибина теоретичних знань курсантів і слухачів, вміння застосовувати їх на практиці, зокрема при складанні кримінально-процесуальних документів.Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння курсантами, слухачами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в межах семестру наприкінці планового вивчення кожного змістового модулю. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання курсантами, слухачами практичних завдань відповідно до тематики навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення дисципліни. Курсантам, які протягом вивчення дисципліни отримали достатню кількість балів за всі види навчальної діяльності, виконали усі передбачені планами практичних занять статистичні документи, залік зараховується автоматично. Структура залікового білета передбачає два теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою навчальної дисципліни.

10. Перелік типових питань до заліку

з дисципліни «Правова статистика»:

 1. Місце статистики в системі суспільних наук.

 2. Предмет статистики.

 3. Методи статистики.

 4. Статистика та правові науки.

 5. Предмет правової статистики.

 6. Функції правової статистики.

 7. Значення правової статистики та її основні галузі.

 8. Поняття статистичного спостереження, його види і форми.

 9. Документи первинного обліку в прокуратурі та органах внутрішніх справ, їх застосування при статистичному спостереженні.

 10. Документи первинного обліку в судах та органах юстиції, їх застосування при статистичному спостереженні.

 11. Статистична звітність судів і органів юстиції.

 12. Статистична звітність органів внутрішніх справ і прокуратури.

 13. Перевірка достовірності статистичних показників.

 14. Вибірковий метод у правовій статистиці.

 15. Поняття статистичного групування і зведення матеріалів статистичного спостереження.

 16. Основні положення теорії групування.

 17. Застосування групування в кримінальній статистиці.

 18. Прийоми групування, що застосовуються в цивільно-правовій статистиці.

 19. Статистичні таблиці та вимоги до них.

 20. Поняття статистичних графіків.

 21. Поняття абсолютних величин і узагальнених показників.

 22. Види відносних показників.

 23. Середні величини у правовій статистиці.

 24. Спроби розрахунку показників варіацій.

 25. Загальне поняття індексів.

 26. Статистичний аналіз - основа вивчення злочинності.

 27. Прийоми вивчення матеріалів в кримінальній статистиці. Система показників.

 28. Аналіз і оцінка даних про судимість та міри покарання.

 29. Аналіз і оцінка діяльності судів і органів юстиції.

 30. Особливості аналізу цивільних спорів.

 31. Особливості аналізу цивільних справ.

 32. Методи перевірки матеріалів первинного обліку.

 33. Метод динамічних рядів та його види.

 34. Метод варіаційних рядів та його види.

 35. Поняття моди і медіани у правовій статистиці.

 36. Графічне зображення показників статистики.

 37. Аналіз структури і динаміки цивільних судових справ.

 38. Роль статистики в оцінці діяльності судів при розгляді цивільних справ.

 39. Автоматизована система опрацювання даних правової статистики.

 40. Основні етапи технології машинної обробки статистичних показників на ЕОМ.

 41. Автоматизована система обробки статистичної інформації про судимість.

 42. Статистичні ряди та їх види.

 43. Найважливіші статистичні кримінально-кримінологічні теорії правопорушень.

 44. Види групувань у кримінальній статистиці.

 45. Коефіцієнти правопорушень та їх види.

 46. Види та форми статистичного спостереження.

 47. Питома вага правопорушень та норма її обчислення.

 48. Поняття одиниці спостереження.

 49. Поняття одиниці сукупності та одиниці виміру.

 50. Види відносних величин.

 51. Об’єкти кримінальної правової статистики.

 52. Об’єкти адміністративної статистики.

 53. Об’єкти цивільно-правової статистики.

 54. Структура правопорушень, показники їх обрахування.

 55. Показники структури злочинності та їх види.

 56. Види статистичних таблиць.

 57. Співвідношення правової статистики з юридичними науками.

 58. Загальний та спеціальний коефіцієнти правопорушень.

 59. Галузі правової статистики.

 60. Поняття генеральної статистичної сукупності.

 61. Визначте абсолютний приріст.

 62. Визначте темп приросту.

 63. Визначте темп росту.

 64. Коефіцієнт злочинності.

 65. Коефіцієнт злочинної активності.

 66. Коефіцієнт жіночої злочинності.

 67. Коефіцієнт злочинності серед неповнолітніх.

 68. Питома вага.

 69. Структура злочинності.

 70. Географія злочинності.

 71. Топографія злочинності.

 72. Ціна злочинності.

 73. Стан злочинності.

 74. Рівень злочинності.

 75. Динаміка злочинності.

 76. Коефіцієнт кореляції.

 77. Стовпчикові діаграми, їх призначення.

 78. Секторні діаграми, їх застосування у правовій статистиці.

 79. Лінійні діаграми, приклади побудови.

 80. Картограми, правила їх побудови.

 81. Відносини інтенсивності.

 82. Відносини розподілу.

 83. Відносини координації.

 84. Відносини порівняння.

 85. Коефіцієнт ураженості злочинністю різних груп населення.

 86. Відносини, що характеризують динаміку.

 87. Ланцюговий спосіб обчислення динаміки.

 88. Обчислення показників динаміки із застосуванням нерухомої бази.

 89. Варіаційні ряди, їх значення.

 90. Динамічні ряди, їх значення.

10. Розподіл балів, що виставляються студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль 1

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

20

20

20

20

20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

Всі види занять навчальної дисципліни «Правова статистика» повинні проводитися в навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні семінарських занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати поставлені завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності.

Під час підготовки робочої навчальної програми змістовна частина навчальної програми може корегуватися шляхом виключення і скорочення або включення, розширення та конкретизації окремих пунктів і питань у відповідності зі специфікою напряму підготовки майбутнього фахівця, типовими завданнями його професійної діяльності.Остаточні обсяги вивчення окремих тем навчальної дисципліни «Правова статистика», а також розподіл навчального часу за видами занять визначаються робочими навчальними планами.
12. Рекомендована література

Базова

 1. Айрапетов А.М. Таблицыисчислениясреднегодовыхтемповроста, прироста и снижения.-М., 1979.

 2. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посібник, К.:ЦУЛ, 2002.-288 с.

 3. Блувштейн Ю.Д., Волков Г.И. Динамическиерядыпреступности.-Минск, 1984.

 4. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика: Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2003.-368 с.

 5. Камлик М.І. Правова статистика. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.-240 с.

 6. Кривонос Ю.Н., Шидан Н.М. Выборочный метод оценкиколичественныхпризнаковобъектовгенеральнойсовокупности и рядыдинамики: Учеб. пособие по правовойстатистике для курсантов и слушателей.-Луганск. Рио ЛИВД., 2001.

 7. Литвак О. Наукове дослідження правових засобів прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів // Право України.- 2005.-№4.

 8. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юристь, 2000.

 9. Мармоза А.Т. Правова статистика: Навчальний посібник.- К.:КОНДОР, 2006. – 536с.

 10. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

 11. Правова статистика. Курс лекцій. /О.М. Джужа, Ю.В. Александров, В.В. Василевич та інші; Під заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Правові джерела, 2000. - 336 с.

 12. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і факультетів. Кальман О.Г., Христич І.О. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 13. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг.ред.професора О.М. Джужи. – К. Атіка, 2008. – 392 с.

 14. Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологическогоизученияправосознания и общественногомнения о преступности.-М., 1989.

 15. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – 528 с.

 16. Свобода Є. Проблеми становлення кримінальної реєстрації та спеціалізованих криміналістичних колекцій// Підприємництво, господарство і право.- 2005.-№1.

 17. Теорія статистики. Навчальний посібник. Вашків П.Г., Пастер П.З., Строжук В.П., Ткач Є.І.-К., 2001.

 18. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник.-К.: Вікар, 2003.-623 с.

 19. Хірсін А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою злочинністю // Право України.-2004.-№6.

 20. Мулявка Д. Г., Атаманчук О. В., Рекуненко Т. О. Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у протидії податковим правопорушенням : навчальний посібник. – Ірпінь: НУДПС України. – 2012. – 192 с.

 21. Голіна В.В., Колодяжний М. Г. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійснені заходів запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 108. – С. 169 – 177.


Основні нормативно-правові акти
 1. Конституція України.-К.: Атіка, 2006 – 64 с.


 2. Закон України “Про державну статистику” №1922-III в редакції від 13 липня 2000 р.

 3. Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 396/2011 “Про державну службу статистики України».

 4. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження Звіту про результати роботи спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів і по охороні установ судових експертиз ф. №2 ГУАСМ”, від 25 березня 2002 р. №135.

 5. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1 “Звіт про роботу органів державної виконавчої служби”, від 1 липня 2003 р. №198.

 6. Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення. (Наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, від 27 травня 2002 р. №206/90/44/5).

 7. Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок заповнення документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ (затверджені наказом Генеральної прокуратури України від 26 березня 2002 р. №84, Служби безпеки України від 26 березня 2002 р., №293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. №126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. №18/5).


13. Інформаційні ресурси

http://rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

http://gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної Прокуратури України.

http://kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

http://minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

http://court.gov.ua – Офіційний портал Судової влади України.

http://mvs.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

http://www.unba.org.ua–Офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України.http://vkka.gov.ua‑Офіційний сайт Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

http://kmkdka.comОфіційний сайт Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

http://www.nbuv.gov.ua– Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.

http://catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань (з 1995 р.).

7. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

доктор юридичних наук, доцент
___________В.Я. Горбачевський
______ __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема № 1. теоретичні основи статистичної науки.


З дисципліни: Правова статистика

Категорія слухачів: студенти 2 курсу ННІПП НАВС.

Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів стосовно теоретичних основ статистичної науки та правової статистики.

Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.

Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректнудискусіютощо.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Ключові терміни та поняття до теми: поняття статистики та правової статистики, основна мета, предмет правової статистики, якісні та кількісні показники правової статистики.

План проведення лекційного заняття:

1. Поняття статистики як науки, її предмет, методи, завдання та основні галузі. Закон великих чисел.


2. Історія розвитку статистики. Державна статистика в Україні її організація та завдання.

3. Поняття, предмет, методологія правової статистики та її основні галузі.4. Значення правової статистики в діяльності правоохоронних органів.
Теми рефератів, доповідей

 1. Поняття та історія розвитку правової статистики як науки.

 2. Шляхи реформування статистичних досліджень в Україні.

 3. Моральна та судова статистика: історія їх розвитку.


Література:
 1. Конституція України.-К., 1996.


 2. Закон України “Про державну статистику” №1922-III в редакції від 13 липня 2000 р.

 3. Указ Президента України “Про положення про Державний комітет статистики”, від 6 листопада 1997 р., №1249/97.

 4. Положення про районний (міський) відділ статистики. Наказ Держкомстату України, від 31 грудня 1997 р. №138.

 5. Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення. (Наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, від 27 травня 2002 р. №206/90/44/5).

 6. Теорія статистики. Навчальний посібник. Вашків П.Г., Пастер П.З., Строжук В.П., Ткач Є.І.-К., 2001.

 7. Камлик М.І. Правова статистика. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.-240 с.

 8. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посібник, К.:ЦУЛ, 2002.-288 с.

 9. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юристь, 2000.

 10. Остроумов С.С. Судебная статистика (общая и специальная части). - М., 1976.

 11. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – 528 с.

 12. Чупров А.А. Очерки по теории статистики. - М., 1959.

 13. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і факультетів. Кальман О.Г., Христич І.О. – Харків: Право, 1999. – 204 с.

 14. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник.-К.: Вікар, 2003.-623 с.

 15. Є. Свобода Проблеми становлення кримінальної реєстрації та спеціалізованих криміналістичних колекцій// Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№1.

 16. А.Т.Мармоза. Правова статистика: Навчальний посібник.- К.:КОНДОР, 2006. – 536с.

 17. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг.ред.професора О.М. Джужи. – К. Атіка, 2008. – 392 с.

 18. Демографічний щорічник "Населення України за 2009 рік". - Киів, ДКС, 2010. - 600с.

 19. Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня 2010 року" . - Київ, ДКС, 2010. - 120с.

 20. Статистичний збірник "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2010 року" - Київ, ДКС, 2010. - 450с.


Професор кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Раєцька

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

доктор юридичних наук, доцент
___________В.Я. Горбачевський
______ __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема № 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЙОГО ВИДИ


З дисципліни: Правова статистика

Категорія слухачів: студенти 2 курсу ННІПП НАВС.

Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів стосовно теоретичних основ статистичного спостереження та його видів.

Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.

Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректнудискусіютощо.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Ключові терміни та поняття до теми: поняття статистичного спостереження, об’єкт статистичного спостереження, одиниця статистичної сукупність, статистичні дані, офіційна статистична звітність, статистична звітність.
План проведення лекційного заняття:

1. Поняття статистичного спостереження, його завдання, об’єкти спостереження в правовій статистиці.

2. Програма статистичного спостереження.

3. Основні форми, види та способи статистичного спостереження.4. Застосування вибіркового методу в правовій статистиці. Способи відбору статистичної інформації та оцінка результатів вибіркового дослідження.
Теми рефератів, доповідей

 1. Спеціально організоване статистичне дослідження як одна з форм статистичного спостереження в Україні.

 2. Значення розробки програми статистичного спостереження, основні вимоги, що пред’являються до неї.

 3. Форми звітів, що подаються до Департаменту інформаційних технологій МВС України місцевими ОВС.


Література:


 1. Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок заповнення документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ (затверджені наказом Генеральної прокуратури України від 26 березня 2002 р. №84, Служби безпеки України від 26 березня 2002 р., №293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. №126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. №18/5).

 1. Наказ Державної судової адміністрації України “Про затвердження статистичної картки на підсудного (обвинуваченого)”, від 19 травня 2003 р. №179.

 1. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження Звіту про результати роботи спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів і по охороні установ судових експертиз ф. №2 ГУАСМ”, від 25 березня 2002 р. №135.

 2. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1 “Звіт про роботу органів державної виконавчої служби”, від 1 липня 2003 р. №198.

 3. Берекашвили Л. О едином учете преступлений // Соц. законность.-М., 1976.-№10.

 4. Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологического изучения правосознания и общественного мнения о преступности.-М., 1989.

 5. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і факультетів. Кальман О.Г., Христич І.О. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 6. Стан злочинності в Україні за 12 місяців 2004 року. Департамент інформаційних технологій МВС України.

 7. Кривонос Ю.Н., Шидан Н.М. Выборочный метод оценки количественных признаков объектов генеральной совокупности и ряды динамики: Учеб. пособие по правовой статистике для курсантов и слушателей.-Луганск. Рио ЛИВД. 2001.

 8. Камлик М.І. Правова статистика. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.-240 с.

 9. А.Т.Мармоза. Правова статистика: Навчальний посібник.- К.:КОНДОР, 2006. – 536.

 10. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг.ред.професора О.М. Джужи. – К. Атіка, 2008. – 392 с.

Професор кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Раєцька

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

доктор юридичних наук, доцент
__________В.Я. Горбачевський
______ __________ 201__ року


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема № 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики


З дисципліни: Правова статистика

Категорія слухачів: студенти 2 курсу ННІПП НАВС.

Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів стосовно зведення і групування матеріалів правової статистики.

Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.

Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректнудискусіютощо.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Ключові терміни та поняття до теми: статистичне зведення у вузькому розумінні, статистичне зведення в широкому розумінні, статистичні таблиці, групування, одиниці суспільного явища.
План проведення лекційного заняття:

1. Поняття та види статистичного зведення і групування.

2. Групувальні ознаки та їх види.

3. Ряди розподілу.

4.Статистичні таблиці та графіки.
Теми рефератів, доповідей

1. Використання статистичних таблиць та графіків практичній діяльності ОВС.

2.Джерела інформації що використовуються в правоохоронних органах.
Література:


 1. Иванов О.В. Теория статистической группировки.-М., 1992.

 2. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика: Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2003.- 368 с.

 3. Правова статистика. Курс лекцій. /О.М. Джужа, Ю.В. Александров, В.В. Василевич та інші; Під заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Правові джерела, 2000. - 336 с.

 4. Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологического изучения правосознания и общественного мнения о преступности.-М., 1989.

 5. Айрапетов А.М. Таблицы исчисления среднегодовых темпов роста, прироста и снижения.-М., 1979.

 6. А.Т.Мармоза. Правова статистика: Навчальний посібник.- К.:КОНДОР, 2006. – 536с.

 7. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг.ред.професора О.М. Джужи. – К. Атака, 2008. – 392 с.

Професор кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Раєцька


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально- правових дисциплін ННІПП НАВС

доктор юридичних наук, доцент
___________В.Я. Горбачевський
______ __________ 201__ року

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема № 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці


З дисципліни: Правова статистика

Категорія слухачів: студенти 2 курсу ННІПП НАВС.

Навчальна мета: засвоєння, поглиблення та розширення знань студентів стосовно абсолютних, відносних та середніх величин у правовій статистиці.

Виховна мета: заохочення до поглибленого вивчення навчальної дисципліни; залучення до наукових досліджень та формування схильності до творчого пошуку.

Розвивальна мета: розвиток навичок самостійного відпрацювання матеріалу (навчальної, методичної, наукової літератури); формування навичок критичного оцінювання правових джерел; розвиток мисленневих процесів студента, уміння аргументувати та відновлювати свою думку, вести коректнудискусіютощо.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Ключові терміни та поняття до теми: система статистичних показників, абсолютні величини, натуральні вимірювачі, трудові вимірювачі, грошові вимірювачі, відносні статистичні величини, коефіцієнт злочинної активності, коефіцієнт криміногенної активності, коефіцієнт тяжкості злочинів, відносні величини.
План проведення лекційного заняття:

1.Поняття та види абсолютних величин і їх значення у правовій статистиці.


2. Відносні величини та їх види.

3. Види середніх величин, їх сутність, значення та основні способи обчислення.

4. Показники варіації. Мода і медіана в статистиці.

Теми рефератів, доповідей


 1. Використання відносних величин в характеристиці криміногенної ситуації та її регіональних відмінностей в Україні.

 2. Абсолютні показники в правовій статистиці.

 3. Основні форми вираження відносних показників (частки, відсотки, проміле, продецеміле) та їх застосування.


Література:

 1. Вицин С.Е. Системный подход и преступность.-М., 1980.

 2. Литвак О. Наукове дослідження правових засобів прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів // Право України.-К., 2005.-№4.

 3. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

 4. Правовая информатика и кибернетика: Учебник / Под ред. проф. Н.С. Полевого.-М., 1993.

 5. Хірсін А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою злочинністю // Право України.-К., 2004.-№6.

 6. А.Т.Мармоза. Правова статистика: Навчальний посібник.- К.:КОНДОР, 2006. – 536с.

 7. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг.ред.професора О.М. Джужи. – К. Атіка, 2008. – 392 с.Професор кафедри

кримінально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент Л.В.Раєцька

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

доктор юридичних наук, доцент
___________В.Я. Горбачевський
______ __________ 201__ року
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка