Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз


Гендерна експертиза законодавстваСторінка5/11
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2.5. Гендерна експертиза законодавства

Гендерні дослідження, як один з методів пізнання правової дійсності [51, с.53], замінили біодетерміністський підхід, що приписував суб’єктам права певні соціально-культурні характеристики залежно від їх біологічної статі [24, с.34], що, в свою чергу, обмежувало права і свободи як жінок, так і чоловіків. Гендерний підхід [197, с.47] визнає біологічні відмінності людей, однак не акцентує на них увагу, вважаючи їх результатом соціокультурного розвитку суспільства.Вырезано.

Для доставки полной версии работы перейдите по ссылке.

Проект Закону України «Про державні гарантії рівних прав та можливостей чоловіків і жінок» закріплював положення, спрямовані на «забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок у виборчій системі», зокрема, ним був передбачений такий тимчасовий спеціальний захід як забезпечення того, щоб при висуненні кандидатів від виборчих об’єднань (виборчих блоків) у списках кандидатів була рівна кількість чоловіків і жінок від загального числа кандидатів, у тому числі серед перших двадцяти, з різницею в одну кандидатуру. У кожному із списків, як встановлювалося у законопроекті, різниця в кількості кандидатів чоловіків і жінок не повинна перевищувати одне прізвище. У кожному списку прізвища кандидатів у депутати чоловіків та жінок чергуються. У списках кандидатів, висунутих на виборні посади від політичних партій, має додержуватися принцип рівних можливостей чоловіків і жінок на представництво в керівних органах – «50/50», з різницею в одну кандидатуру. При формуванні складу Центральної виборчої комісії, окружних, територіальних й дільничних виборчих комісій, комісій референдуму необхідно дотримуватися рівного представництва чоловіків і жінок з різницею в одну кандидатуру.

Серед органів, на які покладено забезпечення рівних можливостей чоловіків і жінок, у законопроекті називалися:


   • органи Президент України;

   • Кабінет Міністрів України

   • Рада рівних можливостей чоловіків і жінок при Кабінеті Міністрів України;

   • міністерства та державні комітети України рівності чоловіків і жінок;

   • місцеві виконавчої влади;

   • органи місцевого самоврядування.

З метою забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок у сфері державної служби законопроект передбачав, що у системі органів державної служби, в окремих їх установах не допускається значне переважання осіб однієї статі, забороняються прямі або непрямі обмеження чи переваги стосовно статі при влаштуванні на державну службу і при її проходженні. Керівники державних органів, відповідні посадові особи зобов’язані забезпечити рівний доступ громадян до державної служби відповідно до здібностей і професійної підготовки незалежно від статі претендента. Заміщення вакантних державних посад державної служби забезпечується через конкурси, в яких на рівних умовах беруть участь чоловіки і жінки.

Порівняно з першою версією законопроекту було деталізовано положення щодо підготовки керівних кадрів з питань паритетної демократії. Згідно з проектом Закону з цією метою здійснюється: • підготовка та перепідготовка керівних кадрів з питань рівності чоловіків і жінок;

 • цілеспрямована підготовка наукових кадрів з проблематики паритетної демократії;

 • проведення наукових досліджень з питань становища чоловіків і жінок в Україні, їх соціального статусу, рівних можливостей, паритетної політики, гармонізації національних і міжнародних правових засад рівності чоловіків і жінок та вироблення наукових рекомендацій;

 • видання наукової та науково - методичної літератури для керівних кадрів з питань рівності чоловіків і жінок;

 • систематичне видання статистичних збірників з питань рівності чоловіків і жінок, доступних для широкого кола керівних кадрів.

Законопроект також охоплював соціально-економічну сферу і сферу трудової зайнятості. Зокрема, було передбачено, що органи державної влади, місцевого самоврядування, керівники організацій всіх форм власності забезпечують рівний доступ чоловіків і жінок до економічних ресурсів, зокрема землі, фінансових ресурсів, кредитів, соціальних фондів та підприємництва. Держава забезпечує рівні можливості для чоловіків і жінок у виборі професій, у доступі до професійної діяльності, у поліпшенні умов праці тощо. Виключається поділ різних видів робіт на виключно чоловічі та виключно жіночі. Об’яви про прийом на роботу мають бути звернені до обох статей, якщо на інше немає вагомої причини. Об’яви не повинні надавати перевагу особам однієї статі або розраховувати на одну стать. У випадку, коли на робочих місцях або в одній сфері виробництва чи обслуговування переважають особи однієї статі, то при прийнятті на роботу надається перевага тій статі, особи якої представлені меншим числом, щоб їх кількість зростала.

Важливим заходом, що закріплювався у законопроекті, було гарантування з боку держави підтримки конкурентоспроможності жінок шляхом створення при центрах зайнятості курсів перепідготовки жінок, професійної реадаптації після перерви в роботі у зв’язку з пологами та доглядом за дітьми.

Окрема увага приділялася покращенню положення жінок у сфері підприємництва. Держава створює умови для розвитку жіночого підприємництва, малого та сімейного бізнесу шляхом надання пільгових кредитів, створення системи мікрокредитування, проведення бізнес-навчання. Визнання умов і підстав надання кредитів та організація бізнес-навчань покладається на Державний комітет з питань підприємництва та регуляторної політики. Держава надає підтримку і сприяє розвитку галузей з переважною зайнятістю жінок та збільшенню робочих місць у сфері соціальних послуг та обслуговування населення. Підтримка існуючих і створення нових робочих місць для жінок здійснюється шляхом державного і приватного інвестування відповідних проектів.

Одним із заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності у сфері освіти, згідно з законопроектом мав стати дозвіл при прийомі до школи або іншого навчального закладу, при наборі на курси, а також у разі здійснення інших заходів, спрямованих на залучення людей до набуття певної спеціальності або професії, при рівності інших умов надавати перевагу одній із статей, якщо це в перспективі може сприяти вирівнюванню співвідношення статей у відповідній спеціальності або професії.

У законопроекті вказувалось, що навчання має бути вільне від стереотипних уявлень про роль чоловіка і жінки, пропагувати рівний розподіл професійних та сімейних обов’язків.

Міністерство освіти і науки України згідно з законопроектом мало забезпечувати проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчальних посібників у школах та всіх інших навчальних закладах з дотриманням втілення в них ідеї рівності чоловіків і жінок.

До навчальних курсів вищих навчальних закладів, при перепідготовці кадрів входять дисципліни, в яких розглядається рівність статей, та факультативне вивчення проблем паритетної демократії, рівності чоловіків і жінок, правових засад такої рівності на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства з гендерної проблематики.

Видавництва, телебачення, радіомовлення, преса забезпечують у своїй діяльності широку інформацію про рівність чоловіків і жінок. Забороняється у засобах масової інформації дискримінація осіб за ознакою статі.

Державна статистична звітність містить показники щодо чоловіків і жінок, їх становища у всіх сферах життя суспільства. Органи державної статистики розробляють методологію гендерної статистики і гендерного аналізу, розвивають нові показники для визначення прогресу в досягненні паритетних підходів. Органи державної статистики доводять дані про становище чоловіків і жінок до широкого відома державних органів та громадських організацій.

Згідно з положеннями законопроекту нагляд за впровадженням Закону мав здійснювати Уповноважений з рівності чоловіків і жінок.

У вересні 2002 р. народним депутатом України Р. Зваричем до Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про забезпечення рівності прав жінок та чоловіків». Цей законопроект охоплював сферу освіти, праці, реклами, окремі положення регламентували діяльність об’єднань громадян.

У пояснювальній записці до законопроекту вказувалось, що вирішити проблему забезпечення рівності прав жінки та чоловіка можливо лише шляхом визначення конкретних правил поведінки у громадсько-політичній, соціальній та інших сферах. Ці конкретні правила (дозволи або заборони) та відповідальність за їх невиконання необхідно визначити у законі. Але в Україні не існує закону, який дозволяє забезпечувати рівність прав жінок та чоловіків.

Здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням прав жінок та чоловіків законопроект покладав на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Проектом встановлювалася адміністративна відповідальність за невиконання вимог Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

5 березня 2003 р. на розгляд парламенту України було внесено проект Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків», підготовлений народними депутатами України О. Волковим і О. Біловолом О.М.

З приводу вказаних законопроектів Головне науково-експертне управління у своїх висновках зазначало, що порушені у проектах питання практично врегульовані чинним законодавством, зокрема, більшість статей законопроекту тією чи іншою мірою дублюють положення 17 ратифікованих Верховною Радою України міжнародних нормативно-правових документів, окремих статей (статті 24, 43 та ін.) Конституції України, які є нормами прямої дії, а також положення інших законодавчих актів України (зокрема, статті 2, 5-1, 29, 88, 153 Кодексу законів про працю України) щодо захисту прав жінок та забезпечення їх рівності з чоловіками. З огляду на зазначене, вказувалось у Висновку, прийняття такого проекту вбачається недоцільним.

Проте, робота над окремим законодавчим актом, метою якого було б вироблення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, продовжувалася. 24 листопада 2003 року народними депутатами України К. Фоменко, О. Білозір, Л. Супрун, А. Шкілем, В. Семенюк, З. Катушевою, В. Надрагою, Л. Кириченко, Т. Прошкуратовою, Г. Гармаш, К. Самойлик, Л. Григорович, М. Будаг’янц, Т. Бахтеєвою, С. Терещук, В. Драчевським, Ю. Кармазіним, М. Маркуш, В. Кирилловим було подано проект Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Необхідність прийняття окремого законодавчого акта пояснювалась таким. Вступивши у ХХI ст., світова спільнота розглядає як своє головне завдання створення кращого світу для всіх людей, в якому не буде місця будь-якій нерівності: класовій, гендерній, расовій, етнічній. Зобов’язання щодо цього взяла на себе й Україна, підписавши серед 189 країн-членів ООН Декларацію Тисячоліття, в якій сформовано основні цілі в галузі розвитку, серед яких одна з основних – досягнення рівності жінок і чоловіків, рівноправної участі жінок у прийнятті рішень у всіх сферах соціального життя, що суттєво вплине на ефективність державного управляння і керівництва.

Такий підхід передбачає обов’язковість визначення чітких державних гендерних стратегій і відповідно до них вироблення державної гендерної політики. Саме це є частиною тих зобов’язань, які прийняла на себе Україна, підписавши міжнародні документи щодо забезпечення гендерної рівності.

Державне визнання цих проблем має бути доповнене розумінням того, що їх вирішення є не лише частиною міжнародних зобов’язань держави перед світовою спільнотою, а й обов’язком, перш за все, перед громадянами України. Це має бути визначено у стратегічних планах дій Уряду, державних програмах. На таку діяльність має бути зорієнтована і виконавча влада. Діяльність всієї системи органів виконавчої влади щодо утвердження рівності жінок і чоловіків в Україні великою мірою залежить від утвердження гендерного підходу у роботі Кабінету Міністрів України. На сьогодні ж Кабінет Міністрів України, незважаючи на підписані Україною міжнародні документи, в яких гендерні проблеми розглядаються як пріоритетні, не має дорадчого чи консультативного органу з гендерних питань, радників з гендерних питань немає у жодному міністерстві. Все це свідчить про гостру необхідність формування дієвого національного механізму забезпечення рівності між жінками і чоловіками.

У багатьох країнах діє законодавство, спрямоване на забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Документи ООН чітко формулюють відповідну рекомендацію урядам щодо цього. До цієї рекомендації має прислухатись і український уряд. Прийняття Закону про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків конче необхідне в Україні.

Питання рівноправності вже досить давно перестало розглядатись світовим співтовариством як соціальне питання, розглядається як політичне питання та питання захисту прав людини, яке вимагає політичних рішень та значного розширення сфери застосування не лише в інтересах жінок, але і в інтересах чоловіків та всього суспільства в цілому.

Законопроект передбачав створення Кабінетом Міністрів України консультативно-дорадчої ради з питань рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у політичному, соціальному, економічному, культурному житті відповідно до проекту Закону покладалося на Державний комітет у справах сім’ї та молоді.

У законопроекті також вказувалось, що рівні виборчі права жінок і чоловіків та рівні можливості їх реалізації забезпечуються виборчим законодавством України.

При висуненні кандидатів у народні депутати України партіями (блоками) – суб’єктами виборчого процесу передбачалося пропорційне представництво жінок і чоловіків; як тимчасовий спеціальний захід щодо утвердження рівності між жінками та чоловіками законопроект передбачав необхідність того, щоб у списках кандидатів було не менше 30 % та не більше 70 % будь-якої зі статей від загального числа кандидатів. У проекті також вказувалось, що цей захід повинен бути скасований, коли будуть досягнуті цілі рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, рішення про що приймаються спеціальним уповноваженим органом на підставі результатів відповідних наукових та експертних досліджень.

Окремий розділ законопроекту був присвячений відповідальності за порушення законодавства України про забезпечення рівних прав та рівних можливостей жінок та чоловіків. Відповідно до проекту Закону особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок та чоловіків, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Особи будь-якої статі або групи осіб мають право подавати повідомлення про порушення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або коли застосування таких засобів захисту невиправдано затягується або навряд чи принесе позитивний результат.

Працівник (особа) має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок порушення її прав на рівне ставлення незалежно від статі. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальної шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.

22 січня 2004 р. було подано законопроект, підготовлений Кабінетом Міністрів України.

Усі вказані законопроекти, а саме: від 20 вересня 2002 р., поданий народним депутатом України Р. Зваричем, від 5 березня 2003 р., поданий народними депутатами України О. Волковим і О. Біловолом, від 24 листопада 2003 р., поданий народними депутатами України К. Фоменко, О. Білозір та іншими, від 22 січня 2004 р., поданий Кабінетом Міністрів України, - були розглянуті на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 12 лютого 2004 р. За результатами розгляду Комітет вказав, що необхідність внесення зазначених законопроектів викликана потребою формування правових механізмів забезпечення проголошеної Конституцією України та міжнародними документами з прав людини рівності прав жінок та чоловіків. 16 березня 2004 р. на засіданні Верховної Ради України було проведено поіменне голосування за кожним з трьох законопроектів (Р. Зварича, К. Фоменко, О. Білозір та ін., Кабінету Міністрів України), але рішення за кожним із законопроектів не було прийнято.

2 грудня 2004 р. до парламенту України було подано ще один законопроект народними депутатами України К. Самойлик і В. Надрагою, який відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про проекти законів України щодо забезпечення рівності прав жінок та чоловіків і рівних можливостей їх реалізації» був прийнятий за основу для розробки підсумкового тексту відповідного Закону.

Проект, внесений народними депутатами України К.Самойлик та В. Надрагою, давав визначення таким термінам:

рівність прав жінок і чоловіків — відсутність привілеїв чи обмежень за ознакою статі;

рівність можливостей жінок і чоловіків — створення однакових умов для реалізація рівних прав жінок і чоловіків у всіх сферах діяльності;

дискримінація жінок або чоловіків — позбавлення чи обмеження прав або можливостей залежно від статі;

гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей вільно розвивати свої потенційні здібності, вміння та навички в усіх сферах суспільного життя;

гендерно-правова експертиза – моніторинг чинного законодавства, проектів законів, інших нормативно-правових актів з метою визначення їх відповідності принципу дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проект Закону передбачав необхідність проведення гендерно-правової експертизи проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів. Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов’язковим врахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проекти нормативно-правових актів підлягають експертизі з метою виявлення та усунення потенційної можливості дискримінації за ознакою статі та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Порядок проведення експертизи проектів актів законодавства визначає Кабінет Міністрів України.

Показники становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства підлягають відображенню у державній статистичній звітності. Ці показники визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань сім’ї та молоді. Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпечує збирання, обробку, аналіз та розповсюдження статистичних даних про участь жінок і чоловіків у державному та громадському житті.

Згідно із законопроектом не вважаються дискримінаційними:


 • спеціальний захист жінок під час вагітності, народження дитини та догляду за нею;

 • обов’язкова військова служба для чоловіків, передбачена законодавством;

 • різниця у пенсійному віці для жінок і чоловіків, установлена законодавством;

 • особливі вимоги щодо охорони праці жінок, пов’язані із охороною їх здоров’я.

Для координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків при Кабінеті Міністрів України передбачалося утворення консультативно-дорадчого органу – Ради рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Очолює Раду Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань (Голова Ради). Персональний склад та положення про цей орган затверджує Кабінет Міністрів України.

Рада рівних прав та можливостей жінок і чоловіків мала здійснювати такі функції: • брати участь у виробленні стратегії держави в сфері рівності прав жінок і чоловіків;

 • розробляти необхідні заходи щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків, утвердження паритетної демократії в державі;

 • сприяти поширенню інформації з питань, що стосуються забезпечення рівності прав жінок і чоловіків;

 • ініціювати наукові дослідження з питань, що стосуються соціального статусу жінок і чоловіків;

 • аналізувати проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм, комплексних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо дотримання принципу рівності прав жінок і чоловіків з метою вироблення рекомендацій та шляхів їх усунення;

 • вивчати та узагальнювати стан роботи в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності з метою виявлення дискримінації та обмеження за ознакою статі;

 • налагоджувати взаємодію органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) з питань підвищення соціального статусу жінки в державі;

 • проводити координацію науково-методичної роботи, спрямованої на соціально-правовий захист жінок і чоловіків;

 • здійснювати контроль за процесом виконання органами виконавчої влади, керівниками підприємств і організацій нормативно-правових актів та цього Закону з питань дотримання рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • схвалювати та подавати в установленому порядку, відповідно до статті 18 Конвенції ООН, на розгляд періодичну державну доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

 • співпрацювати з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань прав жінок та дотримання міжнародних стандартів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.

Законопроектом передбачалось, що організація забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у політичному, соціальному, економічному, культурному житті покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань сім’ї та молоді.

Для координації діяльності структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків при місцевих органах виконавчої влади утворюються консультативно-дорадчі органи.

Рівні виборчі права жінок і чоловіків та рівні можливості їх реалізації забезпечуються виборчим законодавством України. Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок у відповідних виборчих списках. Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії. У випадку невиконання цієї вимоги виборча комісія зобов’язана відмовити суб’єктам виборчого процесу у реєстрації кандидатів. Склад Центральної, окружних, територіальних і дільничних виборчих комісій, комісій з проведення референдумів формується із забезпеченням представництва жінок.

Для забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків під час призначення на посади керівних працівників у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування додержується збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу працюючих у відповідних сферах управління. Обмеження або переваги будь-якої статі під час прийняття на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування та її проходження забороняються. Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити рівний доступ громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до здібностей і професійної підготовки незалежно від статі претендента. Формування кадрового резерву для заміщення посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування, просування їх по службі здійснюється із забезпеченням рівних можливостей для жінок і чоловіків.

Законопроектом передбачалося, що держава забезпечує рівні можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти. Навчальні заклади забезпечують рівні умови для жінок і чоловіків під час: вступу до навчальних закладів; оцінки знань; професійної орієнтації, тобто інформації про професії, які раніше розглядалися як суто жіночі або чоловічі; надання грантів; надання студентам позик; підготовки та видання підручників, навчальних посібників, що не мають дискримінаційного характеру щодо жінок і чоловіків. При прийомі до навчального закладу, наборі на курси, а також здійсненні інших заходів, спрямованих на залучення громадян до набуття певної спеціальності або професії, дозволяється у разі рівності інших умов надавати перевагу одній із статей, якщо в перспективі це сприятиме вирівнюванню співвідношення статей у відповідній спеціальності або професії. Учасникам навчально-виховного процесу обох статей створюються однакові умови для підготовки до активної участі у всіх сферах життєдіяльності. У проекті Закону вказувалося, що навчання повинно бути вільне від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, пропагувати рівний розподіл професійних і сімейних обов’язків. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки забезпечує проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчальних посібників для навчальних закладів щодо відображення в них забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. До навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та факультативне вивчення правових засад рівності жінок і чоловіків на основі гармонізації національного і міжнародного законодавства з гендерної проблематики.

Поведінка посадових осіб навчальних закладів та наукових установ вважається дискримінаційною, якщо до особи за ознакою статі застосовуються різні вимоги під час прийому до навчальних закладів, вибору навчальних програм, обрання навчального курсу, оцінки знань або якщо особі за ознакою статі надаються переваги під час отримання позики, гранту, підготовки та видання підручників, навчальних посібників, що містять зміст, який дискримінує жінок або чоловіків, чи застосовуються різні можливості для вибору спеціального поля (меж) навчання.

Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у праці та в одержанні винагороди за неї здійснюється шляхом:

1) створення рівних умов для жінок і чоловіків у виборі професій, доступі до професійної діяльності, поліпшенні умов праці;

2) реалізації роботодавцями за участю профспілок принципу рівності жінок і чоловіків під час прийняття на роботу;

3) здійснення роботодавцем заходів, спрямованих на досягнення рівного співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій працівників; якщо підхід до жінок і чоловіків є різним роботодавець повинен довести, що це не зумовлено статтю працівника;

4) установлення режиму та умов праці, які відповідають вимогам законодавства щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

5) встановлення порядку, при якому: у разі коли на посадах, робочих місцях або в одній сфері виробництва чи обслуговування переважають особи однієї статі, то при прийнятті на роботу надається перевага тій статі, особи якої представлені меншим числом, щоб їх кількість збільшувалася; під час скорочення працівників, що перебільшує третину загальної кількості працюючих на підприємстві, в установі та організації, число звільнених осіб однієї статі повинно бути пропорційне їх загальній кількості з урахуванням норм законодавства про працю; оплата праці жінок і чоловіків визначається незалежно від статі; якщо заробітна плата жінок і чоловіків, які виконують на підприємстві, в установі та організації рівноцінну роботу, є різною, роботодавець повинен довести, що це не зумовлено статтю працівника; жінки і чоловіки мають рівні можливості для отримання подальшої освіти та професійної підготовки;

6) створення роботодавцем рівних умов для жінок і чоловіків, які поєднують роботу з навчанням. У разі різного підходу до вирішення цього питання роботодавець повинен довести, що це не зумовлено статтю працівника;

7) покладення на керівника підприємства, установи та організації незалежно від форми власності обов’язку вживати заходів щодо створення умов праці, безпечних для життя і здоров’я працюючих жінок та чоловіків.

У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин (генеральна угода, регіональні та галузеві угоди, колективні договори) угоди (договори) мають включати положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків із зазначенням строків реалізації відповідних положень.

Держава забезпечує умови для розвитку жіночого підприємництва, малого та сімейного бізнесу шляхом надання пільгових кредитів, створення системи мікрокредитування, проведення бізнес-навчання.

Законопроектом передбачалось, що поведінка роботодавця є дискримінаційною, якщо він надає працівникові перевагу за ознакою статі під час: прийому на роботу або призначення на посаду; визначення строку трудового договору (контракту); встановлення заробітної плати, додаткових виплат і будь-якої іншої винагороди за працю; забезпечення належних умов праці; накладення дисциплінарних стягнень; просування по службі; переведення на іншу роботу, звільнення з посади або розірвання контракту. Сексуальні домагання, які проявляють роботодавці або службові особи до підлеглого працівника в образливих зауваженнях та іншій поведінці, що принижує честь і гідність людини, вважаються також дискримінаційною поведінкою. Поведінка роботодавця або службової особи є неправомірною, якщо він переслідує працівника, який подав скаргу щодо дискримінаційного ставлення до нього. Не вважаються дискримінацією надання переваг та обмежень, зумовлених фізіологічними особливостями організму працівників та станом їх здоров’я.

Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих внаслідок порушення її прав на рівне ставлення незалежно від статі. Моральна шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов’язана з їх розміром.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування з метою створення рівних умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків забезпечують доступні соціально-побутові послуги, включаючи догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля.

Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, в сфері планування сім’ї, виховання дітей та питаннях володіння спільною сумісною власністю. Жінкам і чоловікам забезпечується рівна можливість для поєднання професійної діяльності та виховання дітей.

Засоби масової інформації забезпечують розповсюдження інформації про рівні права та можливості жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Забороняється в оголошеннях про роботу або в оголошеннях про освітні послуги та в рекламі висувати різні вимоги до жінок і чоловіків, надаючи перевагу одній із статей.

Забороняються будь-які об’яви, які мають принизливий зміст або зміст, що ображає як жінок, так і чоловіків та суперечать принципу рівноправності й рівного статусу жінок і чоловіків.

Всі об’єднання громадян відкриті для жінок і чоловіків на рівних умовах. Можуть створюватися будь-які об’єднання громадян, в тому числі основною метою яких є захист особливих інтересів однієї із статей.

Нагляд і контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, на якого покладений парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Особи, винні у порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, коли вичерпані внутрішні засоби правового захисту або коли застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.

11 січня 2005 р. було прийнято рішення про взяття даного законопроекту за основу. 5 липня 2005 р. Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вніс його до Верховної Ради України; 8 вересня 2005 р. за нього проголосувало 286 народних депутатів України, в результаті чого Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» був прийнятий.

Надамо коротку характеристику юридичної природи Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Розділ І «Загальні положення» вперше закріплює в національній правовій системі і дає визначення таких понять: рівні права жінок і чоловіків, рівні можливості жінок і чоловіків, дискримінація за ознакою статі, позитивні дії, сексуальні домагання, гендерна рівність, гендерно-правова експертиза, вказуються основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Цим розділом також передбачається необхідність проведення гендерно-правової експертизи законодавства України, відображення органами державної статистики показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, встановлюється заборона дискримінації за ознакою статі.

У розділі ІІ «Механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» закріплюється перелік органів, установ та організацій, наділених повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також розкривається їх компетенція. До переліку органів, установ та організацій, наділених повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, відносяться: Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені в їх складі уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, об’єднання громадян.

Розділ ІІІ «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у громадсько-політичній сфері» містить положення, спрямовані на гарантування рівності жінок і чоловіків у виборчому процесі та у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Розділ IV «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у соціально-економічній сфері» закріплює заходи, спрямовані на ліквідацію проявів дискримінації за ознакою статі при працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, під час укладання колективних договорів та угод, у сфері підприємництва та соціального захисту.

Розділ V «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти» встановлює обов’язок держави із забезпечення рівних права та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти.

Розділ VІ «Відповідальність за порушення законодавства України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» гарантує особі, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи вона стала об’єктом сексуальних домагань, право звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохоронних органів держави та суду.

Особливої уваги потребує положення даного розділу, згідно з яким особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується. Це положення має бути розтлумачене або до нього мають бути внесені відповідні зміни компетентними органами з урахуванням Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок. Слід враховувати, що згідно зі статтею 2 Факультативного протоколу до Конвенції, повідомлення можуть направлятися особами або групами осіб, що підпадають під юрисдикцію Держави-учасниці, або від їхнього імені, які стверджують, що вони є жертвами порушення цією Державою-учасницею будь-якого з прав, викладених у Конвенції, тобто виключно прав жінок. Таким чином, звернення до Комітету може відбуватися лише з приводу порушення права жінки чи групи жінок. Таке звернення може здійснюватися будь-якою особою або групою осіб, але виключно в інтересах жінки або групи жінок і лише у тому випадку, якщо будуть надані докази того, що жінка або група жінок не могли представляти свої інтереси самостійно.

Останній розділ VІІ «Прикінцеві положення» є процедурним і встановлює порядок набрання Законом чинності.

Важливо підкреслити, що прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», при підготовці якого було враховано світовий досвід з впровадження аналогічних законів, незважаючи на наявність певних недоліків, є безумовно позитивним фактом. Перш за все необхідно відмітити, що цей юридичний акт охоплює порівняно з більшістю аналогічних законів зарубіжних країн досить широку сферу правового регулювання (як правило, охоплюється лише сфера трудових відносин). Крім того, прийняття даного Закону свідчить про визнання існування в Україні такої проблеми, як дискримінація за ознакою статі та необхідності її подолання. Проте слід пам’ятати, що ефективне його функціонування і досягнення позитивних результатів у реалізації принципу гендерної рівності можливі лише за умови вироблення механізму впровадження положень даного Закону з урахуванням вимоги не формального, а сутнісного підходу до вирішення вказаних проблем.

Спільною рисою усіх сучасних держав є проблема глобалізації гендерного рівноправ’я (чоловіків і жінок), про що свідчить проведення під егідою ООН чотирьох Всесвітніх конференцій, присвячених проблемам становища жінок.

Процес глобалізації проявляється в трансформації проблеми прав людини взагалі і прав жінки зокрема з суто національного рівня в площину міжнародного права, наслідком чого стало прийняття світовою спільнотою низки міжнародних конвенцій і декларацій, спеціально присвячених питанням гендерного рівноправ’я [343, с. 3-6]. Свідченням актуальності цього питання є визнання суб’єктом міжнародного права з усіма правами, обов’язками і можливостями будь-якої особи незалежно від її статі. Спеціальні міжнародно-правові документи надають жінкам додаткові повноваження і можливості по реалізації їх прав.

Світове співтовариство, поставило перед кожною державою завдання розробити і забезпечити реалізацію комплексних багатоцільових програм щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок на усіх рівнях суспільних відносин.

Україна визнає пріоритет міжнародних норм права відповідно до норм національного права, узгоджує державну політику з міжнародними стандартами прав людини і послідовно впроваджує принцип гендерного рівноправ’я в українське суспільство.


Конституція України 1996 р. заклала правові основи реалізації активності жінок у різних сферах суспільного життя, зокрема ст. 24 Основного Закону гарантує рівність жінки й чоловіка, що забезпечується наданням рівних можливостей у громадсько-політичній та культурній діяльності, здобутті освіти і професійній підготовці.

Однак під час економічної кризи, що багато років триває в Україні, на відміну від правового, соціальне становище жінок значно погіршилося. Виникли такі ганебні явища, як «фемінізація безробіття» та «фемінізація бідності». Це ставить перед державними органами, недержавними організаціями і юридичною наукою завдання проведення різноманітних заходів законодавчого, правозастосовного та контрольно-наглядового характеру по вдосконаленню соціально-правового становища жінок відповідно до міжнародних стандартів гендерної рівноправності, забезпечення подальшої наукової розробки юридичних аспектів гендерних відносин.Реальне рівноправ’я чоловіків і жінок є невід’ємною частиною прогресу людства, елементом демократії і важливою умовою розбудови демократичної правової держави. Сучасний стан суспільних відносин не дозволяє ігнорувати знання, навички та творчі здібності жінок, а потребує негайного і повного їх використання. Рівна участь жінок у професійному, політичному та громадському житті повинна бути поєднана з їх рівною відповідальністю при прийнятті рішень на державному рівні.


Каталог: upload
upload -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка