«Предмет, метод, функції економічної теорії»Скачати 277.8 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір277.8 Kb.
#13159
МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему: «Предмет, метод, функції економічної теорії»
ФОРМА ЗАНЯТТЯ: усне фронтальне та індивідуальне опитування, зіставлення різних точок зору і думок студентів
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ – важливою проблемою в умовах ринкової трансформації економіки України є суперечність (не відповідність) між об’єктивною потребою в ефективній господарсько-економічній діяльності, зумовленою переходом до ринкової економіки, і вкрай недостатнім рівнем підготовки підростаючого покоління до такої діяльності. Тому студенти, починаючи вивчати названу тему, повинні зрозуміти, що знання з економіки потрібні кожній людині не менше, ніж знання з інших предметів. Адже економічна освіта покликана сформувати у громадян України економічні знання, економічну культуру, діловитість, підприємливість, навчити аналізувати економічну ситуацію і приймати обгрунтовані рішення.
МЕТА ЗАНЯТТЯ: з’ясувати предмет економічної теорії, розкрити матеріальний та історичний характер сукупності виробничих відносин, системи власності в їх взаємодії з розвитком продуктивних сил і насамперед людини, показати сутність економічної системи та економічних законів, які лежать в її основі, і висвітлити, за допомогою яких елементів діалектичного методу дослідження вони можуть бути розкриті. Розкрити функції економічної теорії та її місце в системі економічних наук; охарактеризувати основні етапи розвитку економічної науки. Розкрити сутність процесу національно-культурного відродження економічної науки в Україні, його необхідність та показати господарсько-практичне значення вивчення історії народного господарства та історії економічної думки в Україні. Довести: яка економічна теорія, така й господарська практика.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Предмет економічної теорії:

- що вивчає економічна теорія? Об’єкт і мета економічного дослідження;

- потреби та споживчі блага, економічні інтереси;

- продуктивні сили;

- виробничі відносини: соціально-економічні, організаційно-економічні;

- сутність економічних законів і категорій;

- систематизація економічних законів.

2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів:

- загально-наукові, спеціальні;

- в чому суть історико-логічного методу?

- місце статистичних і математичних методі у вивченні економічних процесів.3.Функції економічної теорії:

- теоретико-пізнавальна;

- практична;

- методологічна;

- основна проблема організації економіки: що, як і для кого виробляти?
4. Становлення та розвиток економічних вчень:

- економічні умови, що визначили виникнення економічних знань;

-основні етапи розвитку економічної науки: древньогрецькі мислителі: меркантилісти; фізіократи; класична політична економія; марксистська політекономія; маржиналізм, сучасні економічні школи: неокласична економічна теорія, монетаризм, інституціоналізм, кейнсіанство, неокласичний синтез.

5. Національне відродження економічної науки в Україні:

- суть та необхідність національно-культурного відродження у сфері економічної науки;

- причини відставання відродження у сфері економічної науки;

- господарсько-практичне значення вивчення історії економічної думки України.

6. Українська молодь і економічна освіта.

Заслуховування рефератів


 1. Значення економічної науки для суспільства в цілому та в житті окремої людини.

 2. Економічні потреби та інтереси – головна рушійна сила соціально-економічного прогресу.

 3. Франсуа Кене – лікар, основоположник теорії фізіократів.

 4. Вільям Петті – лікар, основоположник класичної політичної економії.

Самостійна аудиторна робота


Кросворд

Економічний диктант.Запитання та завдання для самоконтролю


1. Давньогрецькі мислителі визначили економіку як науку про домашнє господарство. Прокоментуйте це положення.

2. Чому, на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

3. Як ви розумієте вислів І.Франка: “Економічне питання таке важне, таке основне, що й при справі політичної самостійності всякого народу не те що поминути його не можна, але треба класти його за вихідну точку”.

4. Доведіть, чому сьогодні широка економічна освіта – одна з найважливіших загальнолюдських цінностей, без яких неможливий подальший прогрес цивілізації.

5. Які економічні умови визначили виникнення й становлення економічної теорії як науки.

6. Визначте основні етапи розвитку економічної думки.Самостійна позааудиторна робота


1. Робота із економічним словником-довідником. Зробити записи визначення таких понять: економіка, економічна система, економічні відносини, економічні категорії, праця, засоби виробництва, продуктивні сили, знаряддя праці, методи економічної теорії: загальнонаукові та спеціальні (наукова абстракція, аналіз і синтез, історико-логічний, соціально-економічний експеримент і моделювання, математичний і статистичний, індукція, дедукція).

2. Функції економічної теорії.

3. Законспектувати праці І.Я.Франка “Поза межами можливого” та “Одвертий лист до галицької української молодежі”.

4. Опрацювати статті С. Злупка «Як юні вивчають господарку», «Національне відродження і економічна наука», «І чужого научайтесь, й свого не цурайтесь».


Запитання та завдання для самоконтролю.

 1. Що вивчає економічна наука?

 2. Яку роль відіграє економічна теорія в системі економічних наук?

 3. Розкрийте основні риси сучасної економічної науки.

 4. Спробуйте сформулювати основні завдання, що ставить суспільство перед економічною наукою.

 5. Охарактеризуйте цілі та функції економічної теорії як навчальної дисципліни.

 6. Англійський економіст Адам Сміт у ХУІІІ ст. висловив таку думку: “На підставі аналізу дійсності економічна наука повинна пропонувати таку економічну політику, яка б давала людям щедрий доход або засоби до існування, а точніше, забезпечувала б їм можливість самостійно добувати їх”.

Чи відповідає таке визначення завдання економічної науки сучасним уявленням про мету економічного дослідження?

 1. Чому людина є основною продуктивною силою?

 2. Якщо економічні закони є об’єктивними, то чому вони не діють подібно до законів природи?

 3. Чим відрізняються економічні закони від економічних категорій?

 4. У чому полягає взаємозв’язок потреб і інтересів?

 5. Чим різняться економічні потреби і економічні інтереси?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Франко І.Я. Поза межами можливого // Зібр.творів: У 50 т. – К.: Наук.думка, 1986. – Т.45. – С.279.

 2. Франко І.Я. Одвертий лист до галицької української молодежі // Зібр.творів: У 50т. – К.: Наук.думка, 1986. – Т.45. – С.409.

 3. Злупко С. Як юні вивчають господарку. Українська молодь і економічна освіта // Молодь України. – 1997. – 21 жовтня.

 4. Злупко С. Національне відродження і економічна наука // Економіка України. – 1992. - № 6. – С.67-71.

 5. Злупко С. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь // За вільну Україну. – 1994. – 18 серпня.

 6. Історія економічної думки України: Навч.посібник / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.

 7. Нариси з історії економічної думки на Україні. – К., 1996.

 8. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн., Кн.І: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін. За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид. перероб і доп. - К.: Либідь, 1998. – С.16-19.

 9. Основи економічної теорії / За ред.С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1998. – С.31-49.

 10. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ-Вінниця: МОЗ України, ВДНУ, 1997. – С.16-22.

 11. Василевич С.В. Основи економічної теорії (проблеми національного відродження економічної науки). Методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Коломия, 2000. – 111с.МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему: “Основні фактори виробництва. Суспільний продукт і його форми. Відтворення і економічне зростання»
Форма заняття – усне індивідуальне та фронтальне опитування; розв’язування економічних задач
Мета заняття: з’ясувати сутність процесу суспільного виробництва, проаналізувати взаємозв’язок між працею і виробництвом, розглянути стурктуру виробництва та його фази; показати, що процес виробництва завжди є результутом взаємодії певних факторів; довести, що результатом суспільного виробництва є суспільний продукт, який має складну внутрішню будову, а також проаналізувати спільність та відмінність економічної та соціальної ефективності; розкрити суть і структуру процесу відтворення та його результатів за умов різних типів економічного зростання, з’ясувати критерії та основні рушійні сили економічного прогресу у межах технологічного і суспільного способу виробництва: показати роль стоматології у відтворенні продуктивної сили суспільства.
Питання для обговорення:

1. Суспільне виробництво:

- виробництво як процес суспільної праці;

- матеріальне і нематеріальне виробництво;

- фази суспільного виробництва;

- організація й управління як елементи суспільного виробництва.

2. Основні фактори суспільного виробництва:

- земля, праця, капітал, здатність до підприємництва, інформація;

- обмеженість виробничих ресурсів;

- проблема економічного вибору.3. Суспільний продукт:

- валовий суспільний продукт, валовий національний продукт, кінцевий суспільний продукт;

- валовий внутрішній продукт;

- чистий продукт і національний доход;

- національне багатство.

4. Ефективність суспільного виробництва:

- економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва;

- основні показники економічної ефективності і продуктивність праці, фондовіддача і матеріаловіддача;

- критерії макроекономічної ефективності;

- шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва.

5. Суть та структура процесу відтворення:

- зміст процесу суспільного відтворення;

- основні види відтворення;

- проблема пропорційності в системі суспільного відтворення.6. Економічне зростання і його типи:

- “розширене відтворення” та “економічне зростання”;

- екстенсивний тип економічного зростання;

- інтенсивний тип економічного зростання;

- інтенсифікація економіки;

- еколого-економічна система відтворення;

- нагромадження, його ефективність і напрями розвитку.

заслуховування Рефератів

1. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку.

2. Науково-технічна революція і зміни у змісті та характері праці.

3. Здоров’я та відтворення народу Прикарпаття.Самостійна позааудиторна робота

1. Опрацювати і законспектувати питання “Національне багатство, його суть та склад” (можна у вигляді схеми).

2. Соціальна ефективність виробництва.

3.Із економічного словника-довідника зробити записи визначення таких понять: науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, наука як продуктивна сила суспільства, нагромадження капіталу.

4.Підготувати повідомлення «Роль охорони здоров’я у відтворенні людини»

Запитання та завдання для самоконтролю і контролю


 1. Суспільне виробництво включає в себе чотири фази. Які вони і котрій з них слід надати пріоритетне значення?

 2. Дайте розмежування виробничої, соціальної інфраструктури і сфери послуг. Що являє собою невиробнича сфера і чи потрібна вона суспільству?

 3. Розкрийте взаємозв’язок факторів виробництва.

 4. Чим відрізняється наційнальне багатство від ВНП?

 5. Яка відмінність сукупного суспільного продукту від кінцевого суспільного продукту.

 6. Які спільні риси й відмінності кінцевого суспільного продукту і національного доходу?

 7. Чим відрізняється ВНП від ВВП?

 8. У чому спільність та відмінність економічної і соціальної ефективності?

 9. Якщо в складі національного багатства переважають основні виробничі фонди, то на якому рівні знаходяться добробут і якість життя народу?

 10. Як розраховуються продуктивність праці, матеріало- і фондовіддача, рентабельність виробництва?

 11. У чому суть процесу суспільного відтворення і які його основні види?

 12. У чому полягають особливості розширеного відтворення в умовах ринкової економіки?

 13. У чому суть інтенсивного типу відтворення?

 14. У чому полягає суть нагромадження?

 15. Які основні відмінності між НТП і НТР?

 16. Як НТР впливає на виробництво?

 17. Які основні негативні риси НТР і автоматизованого виробництва?

 18. Чи не відтісняють наука, інформація (як нові елементи продуктивних сил) на друге місце в цій системі людина?

 19. Які вимоги ставляться до якостей та здібностей людини на сучасному підприємстві?

 20. Яку роль відіграє охорона здоров’я у відтворенні продуктивної сили суспільства?Самостійна аудиторна робота

Задачі

1. В країні у 1995 р. виготовлено продукції на 100 млрд. дол., фондомісткість її становить 1,2 дол. Яка величина основних виробничих фондів?

2. На взуттєвій фабриці 100 робітників протягом 25 днів виготовляють з розрахунку 60 тис. пар взуття за день при восьмигодинному робочому дні. Скільки праці витрачається на одиницю продукції?

3. На взуттєвій фабриці одержано такі показники: вироблено 40 тис. пар взуття, працювало 100 робітників протягом 25 днів, робочий день становить 8 годин. Якою буде продуктивність праці?Рекомендована Література

 1. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн., Кн.І: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін. За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид. перероб і доп. - К.: Либідь, 1998. – С21-44.

 2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко. - 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.- Знання, 1997.- С.29-45, 114-123.

 3. Основи економічної теорії / За ред.С.В.Мочерного. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1998. – С.278-295.

 4. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ-Вінниця: МОЗ України, ВДНУ, 1997. – С.23-38.

 5. Василевич С.В. Основи економічної теорії (проблеми національного відродження економічної науки). Методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Коломия, 2000. – 111с.


МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему: “Економічні відносини власності”
Форма заняття: усне фронтальне та індивідуальне опитування, зіставлення різних точок зору і думок студентів; письмове опитування
Обгрунтування теми: Усі економічні ресурси мають власників, так само як і всі створені ними споживчі товари та послуги. Власниками факторів виробництва можуть бути домогосподарства, держава, фірми. “Обличчя” тієї чи іншої економічної системи визначається формою власності на економічні ресурси, тим, яка форма власності є домінуючою, а також співвідношенням регулювально-координаційних механізмів та залежно від того, який серед цих механізмів є провідним.

Студенти повинні зрозуміти, що поняття “власність” – надзвичайно містке. Воно має багато аспектів: юридичний, економічний, історичний тощо.


Мета заняття: З’ясувати роль власності у сучасних економічних системах, усвідомивши суть її як економічної та юридичної категорії. Дати оцінку існуючим формам власності в Україні, процесу приватизації державного виробничого потенціалу та показати зародження і розвиток на цій основі вітчизняної системи правових форм ділового підприємництва.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Сутність власності:

- власність як відносини між людьми з приводу умов і результатів праці;

- суб’єкти і об’єкти власності;

- власність як юридична категорія (володіння, користування, розпорядження);

- що визначає власність як економічна категорія?

2.Реалізація власності:

- власність – джерело інтересу і відповідальності;

- людина – власник своїх здібностей, праці і її результатів;

- присвоєння через працю, розподіл і обмін;

- власник – дбайливий господар;

- в чому фатальна помилка марксизму?3. Типи і форми власності:

- історично складені типи і форми власності;

- нові тенденції у розвитку відносин власності;

- корпоративна, приватна, державна власність і їх особливості в сучасних умовах;

- трансформація форм власності в Україні.

4.Основні напрями приватизації державних підприємств в Україні:

- суть роздержавлення і приватизації;

- що підлягає приватизації і чому недоцільно приватизувати підприємства всіх галузей?

- органи приватизації;

- способи приватизації.
ЗАСЛУХОВУВАННЯ РЕФЕРАТІВ

Власність – запорука реальної свободи.


ФІКСОВАНИЙ ВИСТУП

Реформування власності в Україні.


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І КОНТРОЛЮ

Завдання: Уявіть, що ваше власне майно (будинок, земельна ділянка, автомобіль, книжки та ін.) оцінюється у 50 млн. грошових одиниць, крім того, ви маєте капітал 30 млн. грошових одиниць. З них 10 млн. ви вклали в одноосібне володіння, на 10 млн. придбали акцій, 10 млн. поклали в банк. Що буде, якщо:

а) збанкрутує ваше підприємство?

б) збанкрутує корпорація, акції якої ви придбали?
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. В чому зміст та економічні переваги корпоративної форми власності?

2. Які переваги та недоліки мають одноосібні володіння?

3. Які переваги має партнерство перед одноосібними володіннями?


Самостійна аудиторна робота

ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ:

Як Ви розумієте вислів Гегеля “Лише у власності особа виступає як розум”?
САМОСТІЙНА позааудиторна РОБОТА

1. Опрацювати статті 13, 14, 41 Конституції України.

2. Особливості (позитивні та негативні ознаки) корпоративної, партнерської одноосібної власності.

3. Зміни у державній формі власності.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. 1996, ст.13, 14, 41.

 2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред.Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк. – Знання, 1997. – С.52-74.

 3. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн.І: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Либідь, 1998. – С.45-74.

 4. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ; Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1997. – С.128-142.


МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему: “Форми суспільного виробництва. Товар і його властивості. Виникнення, суть та функції грошей”

Форма заняття: усне фронтальне та індивідуальне опитування, зіставлення різних точок зору і думок студентів, заслуховування рефератів.
Мета заняття: осмислити сьогоднішні вітчизняні проблеми через призму світового досвіду становлення і розвитку товарного виробництва і ринкових відносин, що має суттєве значення для теорії і практики ринкової трансформації економіки України; розглянути основні форми організації суспільного виробництва, охарактеризувати поняття “товар”, розглянути суть подвійної природи праці, що створює товар; з’ясувати механізм дії закону вартості та розглянути суть теорії, які по своєму пояснюють суть вартості; розкрити таємниці світу грошей з точки зору історії, сучасного стану вивчення і новітніх форм грошей; проаналізувати історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці.


Питання для обговорення

1. Основні форми організації суспільного виробництва:

- натуральне і товарне виробництво;

- умови виникнення товарного виробництва;

- просте і розвинуте товарне виробництво;

- спільні риси і відмінності простого і розвинутого товарного виробництва.

2. Товар і його властивості:

- за яких умов продукт праці стає товаром?

- що таке товар?

- у чому полягає суть споживчої вартості і вартості?

- послуга як товар.

3. Праця втілена в товарі:

- субстанція товару і вартості;

- конкретна і абстрактна праця;

- приватна і суспільна праця;

- в чому спільність і відмінність між різним характером праці, втіленої в товар.

4. Закон вартості:

- індивідуальні і суспільні затрати праці;

- величина вартості товару;

- що таке ціна?

- механізм дії закону вартості та його функції;

- яку роль відіграє закон вартості?

- теорії, які по своєму пояснюють суть вартості.

5.Гроші:

- еволюція мінової вартості та виникнення грошей;

- концепції грошей: раціоналістична, державна теорія грошей, функціональні концепції грошей, сучасні підходи до визначення суті грошей;

- функції грошей;

- еволюція грошей у ХХ столітті.

6.Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці:

- кунна система грошей часів Київської Русі;

- етимологія назви національної грошової одиниці - гривні;

- гроші козацької республіки;

- гроші УНР 1917-1920р.р.;

- російський рубль, українські купони;

- українська гривня.
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА:

Тест


Визначте функції, які виконували гроші у перелічених ситуаціях:

а) робітник одержує заробітну плату;

б) банк прийняв від вкладника певну суму грошей і гарантував йому її щорічне зростання на 10%;

в) забудовник як будівельна організація домовитвся про обсяг робіт і загальну суму оплати послуг;

г) покупець розрахувався у крамниці чеком, виписавши його на свій банк.
рефератИ

Медична послуга як товар.

Історичний досвід України в творенні національної грошової одиниці.
ФІКСОВАНИЙ ВИСТУП

Еволюція мінової вартості та виникнення грошей.


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА:

 1. Робота з економічним словником-довідником. Зробити записи визначення таких понять: вартість, споживча вартість, товар, послуги, натуральне господарство, товарне виробництво.

 2. Теорії вартості: теорія трудової вартості, теорія витрат виробництва, теорія трьох факторів виробництва, теорія граничної корисності, неокласична теорія, теорія постіндустріального, інформаційного суспільства.

 3. Функції грошей


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І КОНТРОЛЮ

 1. В яких формах існує натуральне господарство і які його основні риси?

 2. Причини виникнення товарного господарства.

 3. Назвіть спільні та відмінні ознаки простого і розвинутого товарного виробництва.

 4. Чому товарне виробництво є основою ринкової економіки?

 5. Чому «товар» є єдністю протилежностей?

 6. У чому полягає подвійна природа праці, що створює товар?

 7. Що таке суспільно-необхідний робочий час?

 8. Як впливають на величину вартості продуктивність та інтенсивність праці?

 9. Охарактеризуйте основні теорії вартості.

 10. В чому полягає синтез трудової теорії вартості та теорії граничної корисності?

 11. Сучасні гроші не мають золотого забезпечення. То що визначає їх спільну цінність?

 12. Яка із функцій грошей сприяла виникненню паперових і кредитних грошей?

 13. Визначте, що спільного та відмінного між: а) монетою і паперовими грошима; б) чеком і векселем; в) кредитною карткою і банківським рахунком.

 14. З яких функцій грошей і чому почалася заміна золота на паперові та кредитні гроші?

 15. Охарактеризуйте концепції грошей. Які причини існування різноманітних концепцій грошей сьогодні?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка.- 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк.- Знання, 1997.- С.124-137.

 2. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн.І: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Либідь, 1998. – С.94-102.

 3. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. – Київ; Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1997. – С.

 4. Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С.В.Мочерного / Художнє оформлення В.М.Штогрина.- К.: Феміно, 1995.- 368с.

МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему: “ Ринок в системі економічних відносин”
ФОРМА ЗАНЯТТЯ: усне фронтальне та індивідуальне опитування, зіставлення різних точок зору і думок студентів; письмове опитування: диктант, ситуаційні завдання.
МЕТА ЗАНЯТТЯ: З’ясувати сутність та основні ознаки ринкової економіки; охарактеризувати структуру ринку, види ринків та їх інфраструктуру; розглянути конкретний механізм функціонування ринкової економіки та проблеми, які не здатний розв’язати ринок.

Зробити аналіз системи ринкової конкуренції, основних елементів ринку: ціни, попиту, пропозиції; факторів впливу на попит і пропозицію; розглянути сутність ціни рівноваги.


ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ:

1. Суть ринку і ринкової економіки:

- основи ринкових відносин. Які економічні відносини складаються на ринку? Їх суб’єкти? (Покупець, продавець, посередники);

- що таке ринок?

- які характерні риси ринкової економіки?2. Структура ринку:

- типи ринку залежно від умов дії суб’єктів, за ознакою простору і відповідно до законодавства;

- ринок товарів і послуг;

- ринок капіталів і цінних паперів;

- ринок праці, житла, інформації;

- що ви розумієте під інфраструктурою ринку?3. Роль і функції ринку:

- як ринкові відносини впливають на економіку?

- інформативна, регулююча, сануюча функції ринку;

- які проблеми не здатний розв’язати ринковий механізм?4. Система ринкової конкуренції:

- вільна “досконала” конкуренція;

- внутрігалузева і міжгалузева конкуренція;

- обмежена недосконала монополістична конкуренція;

- олігополія, “розумна” конкуренція.

5. Попит і пропозиція:

- суть попиту і пропозиції;

- механізм дії попиту; фактори впливу на попит;

- крива пропозиції; фактори впливу на пропозицію;

- ціна рівноваги;

- еластичність попиту і пропозиції.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Чому А.Сміт ринковий механізм назвав “невидимою рукою”?


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

 1. Аукціони, торгово-промислові палати, ярмарки.

 2. Служба маркетингу.

 3. Біржа: товарна, фондова, біржа праці.

 4. Брокерські фірми.

 5. Аудиторська фірма.

 6. Холдингова компанія.

 7. Страхова компанія.

 8. Банки.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ:

При конкретному обсязі попиту, яким чином вплинуть на пропозицію, на ціну рівноваги і на кількість продукту наступні фактори:

а) технічний прогрес у виробництві продукту В;

б) скорочення кількості фірм у галузі В;

в) зростання цін на ресурси, які використано;

г) очікування зниження ціни рівноваги.


Рекомендована ЛІТЕРАТУРА:

 1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко. - 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.- Знання, 1997.- С.160-167; 168-181; 181-198; 205-224.

 2. .Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн.1: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенко.- 2-ге вид., перероб і доп.- К.: Либідь, 1998.- С.131-144.

 3. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного.- К.: Видавничий центр “Академія” 1998.- С.109-137; 138-159; с. 159-174.

 4. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник.- Київ; Вінниця: МОЗ України, ВДМУ, 1997.- С. 195-219.

 5. Ковальчук В.М. Загальні основи ринкової економіки.Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 1994.- С.63-85.


МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему:»Фінансово-кредитна система»
Форма заняття – усне фронтальне та індивідуальне опитування, зіставлення різних точок зору і думок студентів.
Мета заняття: розкрити суть і функції фінансів, їх місце і роль у системі сучасних соціально орієнтованих ринкових відносин, а також показати як держава за допомогою цього економічного важеля впливає на відтворювальний процес; розкрити суть, принципи та функції кредитних відносин, їх місце і роль у системі сучасних соціально орієнтованих ринкових відносинах; показати як банківська система впливає на відтворювальний процес.
Питання для обговорення

1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні:

- визначення економічної категорії “фінанси”;

- функції фінансів;

- структура фінансової системи;

- фінансовий ринок.

2. Бюджетна система:

- визначення економічної категорії “бюджет”;

- сутність і структура державного бюджету; бюджетний дефіцит;

- сутність і функції податків, їх класифікація;

- податкова система, принципи та призначення;

- податкова політика держави;

- особливості податкової політики в Україні;

- бюджетна політика держави.3. Кредитні відносини:

- визначення економічної категорії “кредит”;

- спільне та відмінне між фінансуванням і кредитом;

- умови отримання (принципи) кредиту;

- функції кредиту;

- види кредиту;4. Банки і їх основні функції:

- позичковий капітал;

- ринок капіталів;

- банківська система;

- функції банків;

- пасивні, активні та комісійні банківські операції;

- доходи і прибуток банку;

- види банківського кредиту.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

На фондовій біржі продаються дві акції номінальною ціною 200 доларів кожна. Перша акція приносить своєму власнику 20 доларів щорічного доходу (дивіденду), друга – 25 доларів. Банк на вклад у 200 доларів дає 10% річних. Розрахуйте курс, за яким продаватимуться перша і друга акції на ринку.

Банк має вклади (депозити) від клієнтів на суму 100 млн. грошових одиниць і сплачує 8% по вкладах. Він надає кредити на суму 95 млн. грошових одиниць і бере 12% за кредит. Яким буде прибуток банку?
Реферат:

“Податково-бюджетна політика держави”


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

 1. Що таке акція? Право власника акцій; класифікація акцій; курс акцій.

 2. Що таке облігація? Класифікація облігацій.

 3. Складіть таблицю:

Вид податку

Хто є платником


Що оподатковується

4.Кредитно-грошова політика в Україні.

Запитання та завдання для самоконтролю і контролю

 1. Дайте визначення економічної категорії “фінанси”.

 2. Назвіть складові елементи фінансової системи.

 3. Чому державні фінанси є головною ланкою фінансової системи?

 4. Яка сутність і структура державного бюджету?

 5. Розкрийте загальні риси та закономірності формування бюджету.

 6. Які причини бюджетного дефіциту? Чи завжди дефіцит має негативні настідки?

 7. У чому полягає сутність податкової політики держави?

 8. Розкрийте особливості податково-бюджетної політики в Україні.

 9. Що спільного і відмінного між акцією і облігацією?

 10. Дайте визначення економічної категорії “кредит”.

 11. Чим кредит відрізняється від фінансування?

 12. Дайте характеристику умовам отримання (принципам) кредиту.

 13. Які функції притаманні кредиту?

 14. Які ви знаєте види кредиту та в чому їх сутність?

 15. Які функції виконують банки?

 16. Що таке пасивні, активні та комісійні банківські операції? Центральний (емісійний) банк, спеціалізований банк?


Рекомендована Література:

 1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка.- 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк.- Знання, 1997.- С.372-411, 625-644.

 2. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн.І: Суспільне виробництво. Ринкова економіка / Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.А.Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Либідь, 1998. – С.145-160.

 3. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного.- К.: Видавничий центр “Академія”, 1998.- С.317-326.


МЕТОДИЧНІ рекомендації

до семінарського заняття з «Основ економічної теорії» на тему: «Економічний зміст підприємництва. Форми підприємницької діяльності»
Форма заняття – усне фронтальне та індивідуальне опитування, зіставлення різних точок зору і думок студентів, письмове опитування.
Мета заняття: З’ясувати суть підприємництва та основні форми підприємницької діяльності; показати, що управління сучасним підприємством значно меншою мірою залежить від технічних характеристик – зростаючу роль відіграє організація виробництва, система контактів і комунікацій, специфічна корпоративна культура; інформувати учнів про досягнення управлінської думки і практики, ознайомити з основними категоріями і методами управління господарською діяльністю і, значною мірою, зруйнувати стереотипи командно-адміністративної системи щодо жорсткої субординації і методів керівництва.

Питання для обговорення

1. Підприємництво:

- еволюція сучасного розуміння підприємництва;

- сутність, функції підприємництва;

- підприємство як економічна категорія, як метод господарювання і як особливий тип економічного мислення;

- умови підприємництва;

- моделі підприємницької поведінки;

- принципи поняття “свобода підприємництва”.

2. Форми підприємницької діяльності:

- суть підприємства;

- одноосібна компанія, партнерство, корпорація, їх переваги та обмеження;

- змішані форми організації бізнесу;

- види господарської діяльності;

- правові форми підприємництва;

- одноосібні підприємства та об’єднання підприємців;

- малий і великий бізнес;

- сутність і функції менеджменту підприємства;

- роль маркетингу;3. Вільне підприємництво чи державна монополія в системі охорони здоров’я України.
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Як успішно скласти бізнес-план?


РЕФЕРАТИ:

 1. Проблеми відродження і розвитку підприємництва в Україні.

 2. Підприємницька діяльність – характерна риса ринкових відносин.

 3. Підприємець сьогодні: штрихи до соціально-психологічного портрету.


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Розвиток підприємницької діяльності в сфері стоматології України.


Рекомендована ЛІТЕРАТУРА:

 1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О.Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка.- 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Вища шк.- Знання, 1997.- С.236-273.

 2. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві / Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В.Шегда та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка.- 2-ге вид.перероб. і доп..- К.: Либідь, 1998.- С.3-191.

 3. Основи економічної теорії / За ред. С.В.Мочерного.- К.: Видавничий центр “Академія”, 1998.- С.188-231, 241-261.

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj koledzh -> kurs II 9 klas -> ekonomika sestr feld
ekonomika sestr feld -> Робоча програма основи економічної теорії (назва навчальної дисципліни) 12010
medychnyj koledzh -> Методичні розробки з дисципліни основи філософських знань
medychnyj koledzh -> Робоча програма світова література для студентів 1-го курсу зі спеціальностей
medychnyj koledzh -> Методичні рекомендації для студентів зі спеціальностей " стоматологія ортопедична " при підготовці до семінарських занять
medychnyj koledzh -> Робоча програма українська література 12010102 «Сестринська справа», 12010101 «Лікувальна справа» ( фельдшер)
kurs II 9 klas -> Робоча програма культурологія (назва навчальної дисципліни) 1 20. 10 101
medychnyj koledzh -> ТЛ: поняття національного і вселюдського
kurs II 9 klas -> Робоча програма історія України (назва навчальної дисципліни) л ікувальна справа (фельдшери)
kurs II 9 klas -> Робоча програма культурологія (назва навчальної дисципліни) 12010102 " Сестринська справа "

Скачати 277.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка